• No results found

Arkiven sjunger – nedslag i svensk musikhistoria

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Arkiven sjunger – nedslag i svensk musikhistoria"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

110

Recensioner

utgör stoffet för nästa text. Brännpunkten i talet genom-fördes på Svenskt visarkiv år 1962, och är en kritisk diskussion om värdet av tvånget att hitta en ursprunglig diktare till en ”anonym” visa i exempelvis handskrivna visböcker och skillingtryckstexter. Olrog kritiserar lit-teraturforskare för att ha detta som självändamål, och tvivlar alltså på de närmast diffusionistiska betraktel-sesätt som hellre betonar individualitet och estetik än de mer evolutionistiska som lägger vikten på spridning och funktion.

Den avslutande texten heter Visorna från Nötö. Syn-punkter kring ett inspelningsprojekt och publicerades i ARV 1965. Initialt tar Olrog upp frågan om Svenskt visarkivs huvudsakliga arbete fortsatt ska bestå av ko-piering, katalogisering och analys, eller om ytterligare resurser ska läggas på insamling av utdöende traditioner. Olrog sätter det senare i främsta rummet och följaktligen har hans åsikt ändrats något i jämförelse med vad han talade för i den tidigare artikeln om visarkivets verksam-het. Säkert har fältarbetena på Nötö påverkat honom i sådan grad att han nu talar varmt för etnografiska in-satser. Vidare beskriver artikeln de nya insamlingspro-jekten på ön, vilka inleddes år 1957, och berör den s.k. ”spårmetoden”, vilken går ut på att tidigare dokumen-tationsreferenser bevakas för att eventuellt åter kunna sökas upp. Dessutom meddelas något om de insamlade visorna vid sidan av en diskussion om primärkällor och sekundärkällor. I övrigt kretsar en del kring en av de mer lysande informanterna i insamlingsprojektet, näm-ligen nämnda Svea Jansson. Hon betraktades som en av Nordens främsta meddelare av äldre visor, så värdefull att hon bereddes plats som barnvakt i Olrogs familj och som skrivbiträde på Svenskt visarkiv.

Sammantaget är detta en god bok med en spännande redogörelse för Olrogs utveckling som forskare och Svenskt visarkivs tidiga verksamhet. Den är ett smör-gåsbord för intresserade arkivarier och musiketnologer, fast måhända mindre intressant för lekmän på området. Den innehåller en mängd något klanglösa bilagor knutna till Olrogs licentiatavhandling, vilka upptar nära en tred-jedel av volymen (s. 87–167). Dessa kunde möjligen ha placerats som ett appendix i slutet för att göra läsningen mer ledig. Att de nu ligger där de gör beror naturligtvis på att man velat presentera manuskripten kompletta och i kronologisk ordning.

Patrik Sandgren, Lund

Arkiven sjunger – nedslag i svensk musikhi-storia. Årsbok för Riksarkivet och Landsar-kiven, Stockholm 2011. 335 s. ISSN 1103-8233. ISBN 978-91-88366-92-4

Senaste utgåvan av riksarkivets och landsarkivens gemensamma årsbok ägnas musiken. 2008 var temat Roskildefreden 1658, 2009 ”ödesåret” 1809, 2010 fa-miljen Bernadotte. Man kan därför lugnt säga att den aktuella volymen har ett bredare anslag, vilket å andra sidan innebär att artikelsamlingen inte är lika samman-hängande som i de tidigare volymerna. I den bevarade arkivmassan finns oräkneliga mängder handlingar som berättar om gångna tiders musik och musikliv, något som gör det omöjligt att i årsboksform servera annat än stickprov med okänd grad av representativitet.

Boken innehåller 19 artiklar av 21 författare vars presentationer tyvärr inte annonseras i innehållsförteck-ningen. Artiklarna är kronologiskt ordnade. Ett bidrag handlar om förreformatorisk tid, två har sin betoning på 1700-tal, fem på 1800-tal, nio på 1900-tal. Två artiklar spänner över flera sekler. Fördelningen speglar i första hand hur de historiska dokumenten är bevarade, men säger ingenting om hur musiklivet utvecklats. Möj-ligen berättar spridningen också att det är lättare att finna skribenter för 1900-talsämnen än sådana som kan 1600-talets musikförhållanden.

Artiklarna är av två slag. Den ena och största katego-rin är musikhistoriska skildkatego-ringar som baseras på arkiva-liska källor, i stort sett artiklar av en sort som förekom-mer i populärvetenskapliga tidskrifter och årsböcker. Källmaterialet har dock varierande synlighet. Vissa för-fattare skriver uttryckligen vad textens påståenden vilar på, medan andra författares källor nästan bara redovisas i den avslutande käll- och litteraturförteckningen. Som forskare beklagar man att inte redaktionen ställt krav på systematiska källhänvisningar, vilket borde vara en självklarhet för arkivfrämjare.

Den andra kategorin utgör arkivpresentationer. Hit hör Carl-Gunnar Åhléns engagerade beskrivning av Sveriges Radios inspelningsarkiv, Sture Alléns nutids-historiska redogörelse för tillkomsten av Taubearkivet i Göteborg, liksom Stefan Ölvebrings berättelse om Svenskt rockarkiv i Hultsfred. Musikbibliotekarierna Veslemöy Heintz och Kia Hedells introduktion till den s.k. Serie I i nuvarande Musik- och teaterbiblioteket, särskilt dess musikhistoriska rariteter, har en liknande funktion.

(2)

111

Recensioner

forskningsredovisning med arkivpresentation av nära nog didaktiskt slag. Musikvetaren Ann-Marie Nilsson skriver om brunnsmusik i Söderköping och Ronneby under 1800-talets andra hälft och följande sekels första decennier. Läsaren besöker omväxlande blomstrande kurorter och de arkiv som kan berätta om musiklivet på dessa platser. Nilsson visar framför allt att brunnsmusi-ken bara kan skildras genom en kombination av källma-terial ur flera slags arkiv. Samma konstaterande borde egentligen gälla alla ämnen som behandlas i årsboken.

Det är förstås omöjligt att här behandla alla artiklar. Utöver de redan nämnda stannar jag till vid två riktigt läsvärda bidrag. Båda behandlar ämnen vid sidan av musikhistoriens allfarvägar, men ägnas vitt skilda so-ciala sammanhang.

Historikern Fabian Persson beskriver slottsbaler under Oscar I:s, Karl XV:s och Oscar II:s regimer: till-ställningar av stora format, viktiga händelser i den övre borgerligheten och möjliga att i detalj rekonstruera i bevarat material. Länge handlade det om Karlsbaler på Karldagen den 28 januari, av Oscar II flyttade till regentens födelsedag den 21 januari. Platsen var oftast Vita havet, trots att trängseln kunde vara enorm när gästerna uppgick till fler än 2 000. Dansen tråddes till valser, françaiser, polonäser – så småningom också till en nymodighet som bostonvals. Svenska hovet hade ingen Lumbye som danska hovet kunde lita till, hel-ler ingen Strauss. Men musik av båda dessa förekom i Stockholm, vilket visar de stockholmska slottsbalernas förbindelse till europeiskt balmode. Originalkomposi-tioner av Ellen Sandels, Johan Lundström, Carl Fredrik Ringvall och Maria Fredrica von Stedingk förekom dock – både tonsättare och verk är sedan länge i mu-sikhistorieskrivningens skugga.

Björn Ivarsson Lilieblad, också historiker, behand-lar varietéer och varietémusik kring sekelskiftet 1900 – och trycker på varieténs samhällskritiska funktion, ibland tydligt uttalad, andra gånger – i bokstavlig me-ning – anad mellan raderna. Varietéformen lanserades i Sverige på 1870-talet och blev långt ifrån bara en storstadsföreteelse. Den hade sin plats i särskilda va-rietésalonger med servering och scen. Största stjärnan var Sigge Wulff, men divan Hulda Malmström tillhörde också de stora artistnamnen. Varietésångerna spreds också i tryckta vishäften och skillingtryck, vilket gjorde att de ibland vågade texterna var kända långt utanför varietépublikens krets.

Båda dessa bidrag är bra exempel på hur det rika svenska arkivmaterialet kan användas för att ge nya

infallsvinklar på musikhistorien som vanligtvis beskrivs som tudelad, en högkulturell och en populär del. Men människors umgänge med musik har under åren haft ut-tryck av många slag. Det förhållandet blir ännu mer up-penbart efter läsning av hela den innehållsrika volymen. Gunnar Ternhag, Falun

Biografiska betydelser. Norm och erfarenhet i levnadsberättelser. Lena Marander-Eklund & Ann-Catrin Östman (red.). Gidlunds för-lag, Hedemora 2011, 250 s. ISBN 978-91-7844-827-2.

Antologin Biografiska betydelser är en angelägen skrift då den uppmärksammar ett väletablerat forskningsfält med ambitionen att vidareutveckla forskningen om levnadsberättelser. Redaktörer för boken är folkloris-ten Lena Marander-Eklund och historikern Ann-Catrin Östman vid Åbo Akademi, som inledningsvis arran-gerade seminarier om biografering och så småningom redigerade föreliggande publikation. Förutom att re-daktörerna själva har bidragit med var sin fallstudie innehåller antologin ytterligare fem studier av finska och tre av svenska akademiker tillhörande skilda discipliner. Skriften avspeglar därmed ett brett forskningsintresse för levnadsberättelser som återfinns inom etnologi, folkloristik, historia, filosofi, litteraturvetenskap och sociologi, även om de tre förstnämnda ämnena är mer framträdande i denna volym.

Läsaren får via forskarnas problematiseringar och fallstudier inblick i många olikartade levnadsöden och därmed också biograferingens varierande förutsätt-ningar i tid och rum. Här skildras med utgångspunkt från publicerade och otryckta självbiografier exempelvis ryska kvinnors fängelseminnen, en bondsons klassresa och en erkänd författares levnadsbeskrivning. Av lev-nadsberättelser som insamlats av forskningsinstitut och arkiv uppmärksammas en hemmafrus skildring av var-dagslivet och en judisk kvinnas upplevelser under skilda livsfaser i olika länder. Via en brevsamling tecknas en svensk amerikaemigrants livsföring och några mental-patienters liv biograferas genom studier av efterläm-nade brev och sjukhusjournaler. Sammantaget sträcker sig minnena från 1800-talets senare del fram till idag och belyser levnadsvillkor för människor tillhörande olika samhällsskikt, alltifrån de högsta till de lägsta. Därmed ges också möjlighet till att problematisera hur biografering är relaterad till normer och inflytande.

References

Related documents

personer som lider av depression, förutsatt att dessa tycker om att dansa. För att ge en ihållande och mer långvarig effekt skulle kanske frekvensen av danspassen i DansSteget

Två säger att det kan vara väldigt pinsamt med dialekt om någon inte förstår vad man säger, eller om någon anmärker på hur man pratar om man till exempel är på besök

Utifrån modellerna i del ett kan man se att spädbarnsdödlighet har en påverkan på antalet barn då variabeln blir signifikant i samtliga modeller, men det var svårare att hitta

bestämmes av deras släktmentalitet och de ofta sakna psykologiska förutsättningar för en anpassning till gängse moralbildning

Elfri- da Andrée, Laura Netzel, Helena Munktell and Valborg Aulin were all bom during the middle of the 19th century and lived until the... end of the First

•  I resten av Östersjön finns det åtminstone höst- och vårlekande bestånd som genetiskt visats vara olika. •  Sedan länge har fiskare och andra pratat om olika

Din far, kung Nebukadnessar, satte honom främst bland spåmännen, 

Hela kusten utefter, från Bömmelön i söder till Valvaer (nord Traena) i norr hade man dessutom kontakt med storsillen denna höst, även om utbytet inte blev särskilt stort. På

I Oslo och Helsingfors uppfördes na- turligtvis nya universitetshus, men också de äldre nordiska universiteten fick un- der 1800-talets lopp nya huvudbyggnader: först den gamla

Enligt framtagen geoteknisk undersökning för Alets naturreservat (SWECO, 2018-09-06), ligger en sådan begränsad påverkan inom den naturliga variationen för en fl

item spijs och windspiäll, utan för natstufwan et litet nytt contoir mäd dör lås och nyckel, twänne små fönster uti för­.. stufwan, trapporne äro smala

Endast sällan lämnas uppgift om yttre bemålning av husen. Då det särskilt framliäves, att källaren i Mora 1693 hade »rödfärgat dör» torde byggnaderna för övrigt ha saknat

Bland unga utrikes födda och unga med utländsk bakgrund hade en något större andel tjejer låg ekonomisk standard, medan det bland unga inrikes födda och unga med svensk bakgrund

Ca 3/4 choke, laxat sikte med två extra siktblad, förlängd spång med kryssbult, flamhärdad baskyl med hanar, toplever, dubbla avtryckare, träkolv med pistolgrepp och

Ca 3/4 choke, laxat sikte med två extra siktblad, förlängd spång med kryssbult, flamhärdad baskyl med hanar, toplever, dubbla avtryckare, träkolv med pistolgrepp och

Att uppfattningen om begreppet handledning hos pedagogerna och respondenterna skiljer sig från vad specialpedagogerna menar, vilket visade sig i kartläggningen

Till deras försvar är de med korrigeringar förvånansvärt korrekta (Ytterberg 2007, s. 373), dock är de baserade på totalgenomgångar av keramikmaterial från en enda

Någon utpräglad berättartalang hade Joka Hansson förmodligen aldrig varit. Han har visserligen till Säve lämnat 37 meddelanden, men med några undantag äro de korta och

2 Trots att syftet med förslaget är att skapa incitament för kapacitetshöjande åtgärder beräknas investeringsbeloppet på samtliga investeringar, oavsett om de bidrar

På 1890- talet presenterades ett fullvärdigt varmvat- tenssystem med en stor tank som värms från spisen och varifrån ledningar kan dras både fram till kökets andra vattenkran och

stort antal uppmätningar och uppteckningar kring bebyggelse och bostadsskick finns arkiverade på Göteborgs historiska museum och Göteborgs sjö- fartsmuseum från dessa

Här menas att lärarens bakgrund har betydelse för vilka elever läraren senare undervisar, samt att till exempel en manlig lärare av privilegierade pojkar kommer att

Det historiska intresset för medeltida ballader är mycket gammalt, men tog framför allt fart i 1700-talets och det tidiga 1800-talets gryende vurm för det ”folkliga”.