• No results found

Privatekonomi i skolan Motion 2020/21:3208 av Jessika Roswall (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Privatekonomi i skolan Motion 2020/21:3208 av Jessika Roswall (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M2267

Motion till riksdagen

2020/21:3208

av Jessika Roswall (M)

Privatekonomi i skolan

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om privatekonomi i skolans undervisning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För många unga har konsumtionen en stark koppling till status, identitet och

grupptillhörighet. Många unga har dock bristande kunskap i privatekonomi som tyvärr går hand i hand med konsumtionshetsen. Näthandel, vårdavgifter och mobilräkningar är de vanligaste skulder för unga som hamnar hos Kronofogden. Under 2019 minskade antalet unga skuldsatta personer mellan 18 och 25 år hos Kronofogden och det finns ungefär 32 000 ungdomar i Kronofogdens register. Men det är alltför många unga som startar sitt vuxenliv med skulder.

Att hamna i skuldsättning redan i ung ålder är ett stort problem som kan ge förödande konsekvenser när det gäller framtida lån, arbete och bostad. Alla unga har inte ett privat skyddsnät som exempelvis föräldrar som kan ta över skulder. Det kan i sin tur leda till en långvarig överskuldsättning som också innebär stora kostnader för samhället. Överskuldsättningen i samhället är ett stort problem som drabbar den enskilde hårt med psykisk och fysisk ohälsa. I Kronofogdemyndighetens register fanns 397 000 personer registrerade år 2019. Det är oklart vad detta kostar samhället, men

(2)

2 enligt Riksrevisionens rapport RiR 2015:14 ”Överskuldsättningens kostnader” beräknas det innebära kostnader för samhället på över 200 miljarder kronor per år.

Det är viktigt att ungdomar har kunskap när det gäller grundläggande privatekonomi – planering av inkomster och utgifter, lån, krediter, räntor, sparande, betala räkningar – och också om ekonomiska risker och konsekvenser. Idag står det i läroplanen att eleverna ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån. Det är bra men inte tillräckligt. Dels eftersom det tyvärr är alltför många unga som hamnar i skuldsättning och dels visades i en undersökning från 2019 att endast 21 % av unga mellan 16 och 24 år ansåg att de fått lära sig tillräckligt i skolan om privatekonomi (enligt en Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av

kredithanteringsföretaget Intrum).

Det finns från flera olika myndigheter bra stöd att få i undervisningen av

privatekonomi, exempelvis ”Koll på cashen” som är ett material för elever och lärare framtaget av Kronofogden i samarbete med Finansinspektionen och Konsumentverket. För att öka kunskaperna har också Kronofogden tagit fram material som riktar sig mot både högstadiet och gymnasiet som heter ”Skuldkollen”. Det finns också framgångsrika privata företag som Gimi, före detta Veckopeng, som har utvecklat en app där små barn och deras föräldrar lär sig hantera pengar och få kunskap och insikt om ekonomi.

I dagens samhälle är behoven av kunskaperna om ekonomi och i synnerhet ungas privatekonomi stora och studier visar att lärandet bör starta i tidig ålder. Regeringen bör därför överväga att se över möjligheten till mer omfattande skolundervisning i

privatekonomi, detta för att unga ska ha användning för sina kunskaper i verkliga livet och på så sätt förhindras att hamna i skuldsättning.

References

Related documents

Bankföreningen har dock svårt att avgöra vilket/vilka av de alternativa scenarierna som kan vara rätt väg för att uppnå målet, då föreningen saknar

Svenska kraftnät bedömer att Kommissionens meddelande ligger i linje med verkets uppdrag och med den framtida utveckling gällande elsystemet som verket redan har identifierat.

Rådet för finansiell rapportering Skatteverket Sparbankernas Riksförbund Svenska Bankföreningen Svenska Fondhandlareföreningen Svenska Kreditföreningen Svensk Försäkring

Landsorganisationen i Sverige Annika Nilsson ENHET Enheten för kansliledning DATUM 2020-11-16 HANDLÄGGARE Annika Nilsson DIARIENUMMER 20200321 Regeringskansliet

I lagförslag 1.3 föreslås att framtida försäkringstid ska tillgodräknas en försäkrad till och med året före det år då han eller hon uppnår den vid försäkringsfallet

Detta var även en synpunkt som Pensionsmyndigheten förde fram i sitt re- missvar över delbetänkandets förslag i fråga om hur grundpension och om- ställningspension i form

Trav- och galoppsportens eget spelbolag, ATG, har en stark ställning som ett av de största spelbolagen på den konkurrens- utsatta delen efter omregleringen av spelmarknaden och har

EU:s finansministrar väntas diskutera rådsslutsatser om kommissionens handlingsplan för en gemensam EU-politik för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.