• No results found

Budgetskrivelse 2020 Förslag till beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Budgetskrivelse 2020 Förslag till beslut"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Version Dnr

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Budgetskrivelse 2020

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förslag till budget 2021 och överlämna ärendet till Kommunstyrelsen för beslut i

Kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har upprättat ett förslag till budget 2021 och planer för 2022-2025.

Beslutsunderlag

Budgetskrivelse SOC budget 2021 200424 TS SOC budget 2021 200424

Beslutet skickas till Ks

References

Related documents

I budgetskrivelsen har nämnden möjlighet att lyfta det som anses angeläget för kommunstyrelsen att veta inför beredningen av budget 2021. Förslag

Remissperioden är 1 juni – 4 september 2020 och är huvudsakligen en sammanfattning av tidigare beslutade förändringar men innefattar även förslag på ändringar av

Pandemin har framkallat modernare arbetssätt med bland annat alternativa arbetsplatser och digitala möten som följd och därmed har också behovet av fysisk närvaro på

Nämndernas budgetskrivelser utgör underlag för kommunstyrelsen när de bereder Malmö stads budget för 2020, som sedan beslutas av kommunfullmäktige. Förslag

Nämnden har även fått ett budgettillskott på 4,4 miljoner kronor för ökat antal äldre, varav 3,4 miljoner kronor budgeterats under ledning för att täcka kostnader inom

Om Lindesbergs kommun vill gå vidare med ytterligare handikappanpassning, föreslår förbundet att kommunen återkommer med uppdrag och medel för att utreda. kostnader, möjligheter

Nämnden föreslås godkänna en lång lista med åtgärder för att åstadkomma en budget i balans 2020: avveckling av ej lagstadgad verksamhet (ej preciserat vilken), in- dragna

Detaljplan för del av Höllviken 23:7, grund- och förskola norr om Henriks hage i Höllviken syftar till att möjliggöra en ny grundskola med tillhörande idrottshall samt en