• No results found

Världens första IKEA-professor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Världens första IKEA-professor"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Fokus Linnéuniversitetet 24

Världens första IKEA-professor

Världens första IKEA-professor heter Saara Taalas. Professuren, som är inriktad mot ”Livet hemma” och bryggan mellan kundens behov av inredning och produktionens villkor, finns på Linnéuniversitetet och är finansierad av IKEA.

Text: Christina Dahlgren

– Livet hemma – Life at home – innebär en strålande möjlighet att se på utveck- lingen av produkter, processer och former för framtida företagande från nya och även överraskande perspektiv, säger Saara Taalas. Vi är ivriga över samarbetet, målet är inte enbart akademisk forskning och utbildning på hög nivå utan även att skapa öppna organiseringsformer för att göra det i. Både Linnéuniversitetets och IKEA:s starka engagemang är en verklig tillgång för att utveckla något enastående för framtiden.

Saara Taalas är professor i Media Business och kommer närmast från Åbo Universitet i Finland.

Hon har också haft en docentur i orga- nisationsteori vid Lunds universitet.

Sin doktorsexamen i Industrial Adminis- tration and Business Studies, Marketing and Strategic Management tog hon på Warwick Business School ,Stor- britannien.

– Vi är mycket glada att ha IKEA som en stark samar- betspartner och att få knyta Saara Taalas till vårt universitet, säger Stephen Hwang, rektor för Linnéuniversite- tet. Saara Taalas är en mycket kompetent fors- kare och hennes profes- sur, som kombinerar fälten mellan ekonomi, design och teknik, är i det närmaste unik.

IKEA-professuren ingår i en större

satsning som IKEA gör vid Linnéuniver-

sitetet. Samarbetet är ett flervetenskapligt

projekt som omfattar både utbildning och

forskning inom ämnena företagsekonomi,

design och träteknik. Vid sidan av profes-

suren finansierar IKEA även två adjung-

erade professorer och fem doktorander,

vilket kommer att stärka forskningsfältet

ännu mer. För verksamhetens utveckling

och uppföljning har ett samarbetsråd

inrättats, med representanter från IKEA

och Linnéuniversitetet.

References

Related documents

We saw that the notion of culture involves individual and collective sense-making processes (in balance with sense-giving attempts by means of ‘official’ cultural values

Syftet med studien är att undersöka om det är möjligt att med hjälp av hyperspektral bildanalys tillsammans med kemometri kunna identifiera skillnader mellan pulverblandningar

Enligt deltagarna i undersökningen är detta det mest avgörande för hur de upplever sitt välbefinnande, de menar att alla andra situationer och faktorer i deras

De skogsplacerade Enercon verken har betydligt lägre produktion i förhållande till (kWh/m navhöjd), vilket förklaras med att verken utrustats med högre navhöjder

Ett framgångsrikt kundklubbskoncept innehåller en kombination av ekonomiska och icke- ekonomiska förmåner, en väl balanserad blandning av dessa leder till att

Den lärare som låg närmast en konstruktivistisk syn vad gäller uppfattningar om undervisning och lärande i matematik tar uppgifter från matematikboken i minst

Tabell 12 visar frekvensfördelningen avseende kvinnliga respektive manliga författare till läroböcker i matematik och svenska i studiens skola E.. För läroböcker i matematik

Resultatet visar att väldigt små insatser kan göra en väldigt stor skillnad för de unga vuxna med ADHD, och att arbetsterapeuterna därför främst arbetar med strategier och