• No results found

Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Utfärdad den 12 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 3 § och 6 kap. 1 § patientdata- lagen (2008:355) ska ha följande lydelse.

1 kap.

3 §2 I denna lag används följande uttryck med nedan angiven betydelse.

Uttryck Betydelse

Hälso- och sjukvård Verksamhet som avses i hälso- och sjuk- vårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125), lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, smittskyddslagen (2004:168), lagen (1972:119) om fastställande av könstill- hörighet i vissa fall, lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m., lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar, lagen (2019:1297) om koordineringsin- satser för sjukskrivna patienter, lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska in- grepp och estetiska injektionsbehand- lingar samt den upphävda lagen (1944:133) om kastrering.

Journalhandling Framställning i skrift eller bild samt upp- tagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel och som upprättas eller in- kommer i samband med vården av en patient och som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra per- sonliga förhållanden eller om vidtagna eller planerade vårdåtgärder.

1 Prop. 2020/21:57, bet. 2020/21:SoU22, rskr. 2020/21:274.

2 Senaste lydelse 2019:1299.

SFS 2021:365

Publicerad den 13 maj 2021

(2)

2 SFS 2021:365 Patientjournal En eller flera journalhandlingar som rör

samma patient.

Sammanhållen journalföring Ett elektroniskt system, som gör det möj- ligt för en vårdgivare att ge eller få direktåtkomst till personuppgifter hos en annan vårdgivare.

Vårdgivare Statlig myndighet, region och kommun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för (offentlig vårdgivare) samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare).

6 kap.

1 §3 En vårdgivare får, under de förutsättningar som anges i 2 §, ha direkt- åtkomst till personuppgifter som behandlas av andra vårdgivare för ändamål som anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2.

En vårdgivare får inte ha direktåtkomst till personuppgifter som behand- las av en annan vårdgivare i en utredning enligt lagen (2018:744) om försäk- ringsmedicinska utredningar. I den lagen finns särskilda bestämmelser om direktåtkomst vid sådana utredningar.

En vårdgivare får inte ha direktåtkomst till personuppgifter som behand- las av en annan vårdgivare i verksamhet som omfattas av lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. I den lagen finns särskilda bestämmelser om direktåtkomst vid sådan verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2018:747.

References

Related documents

I privatanteckningar strax före Enten—Eller kan man konstatera, att brytningen med »Systemet» är fullständig, och i författarskapet från Enten—Eller fram till

Alla medarbetare har kunskap om hur Nytida´s rutiner för rapportering av avvikelser är och har skyldighet att rapportera och direkt åtgärda en händelse.. När avvikelsen

Alla medarbetare har kunskap om hur Carema Cares rutiner för rapportering av avvikelser är och har skyldighet att rapportera och direkt åtgärda en händelse.. När avvikelsen

I Möjetorps servicehus finns olika utförare enligt Lagen om valfrihet (LOV), HSL-ansvaret har Vardaga för samtliga av de boende på grund av basansvaret i servicehuset.. För

• felaktig användning eller felaktigt underhåll av medicintekniska produkter eller annan. utrustning som tekniska försörjningssystem, nödkraftaggregat

Att inte få någon verkan utanför nedhållning i denna situation är osannolik och innebär att det finns behov att göra ändringar i parametersättningen i verktyget för att uppnå

Personal på vård- och omsorgsförvaltningen har under hösten 2019 utbildats i verktyget 2c8 för att processerna ska kunna digitaliseras i det system kommunen använder

Du och dina närstående kan också kontakta Patientnämnden på telefonnummer: 0480- 841 63 eller vända er till IVO(Inspektionen för vård och omsorg).. Kommunens hälso-

Sådana utlänningar som avses i första stycket 1 eller 2 omfattas av lagen även om de har meddelats ett beslut om avvisning eller utvisning.. Det gäller dock inte en utlänning som

10 § En journalanteckning ska, om det inte är obehövligt eller finns något synnerligt hinder mot det, signeras av den som är ansvarig för uppgiften.. 12 § Regeringen eller

uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller be- handla sjukdomar och skador hos patienten inom hälso- och sjukvården, eller för att bedöma behovet

3 § lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista finns bestämmelser om att E-hälsomyndigheten ska lämna ut vissa uppgifter till regionerna om förskrivning av läkemedel

3 § Med vårdgivare avses i denna lag statlig myndighet, region och kom- mun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för samt

Personuppgiftsansvaret enligt första stycket omfattar även sådan behand- ling av personuppgifter som vårdgivaren, eller den myndighet i en region eller en kommun som

1 § 2 I denna lag finns bestämmelser om regionernas skyldigheter att, ut- över vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårds- lagen (1985:125),

3 § lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista finns be- stämmelser om att E-hälsomyndigheten ska lämna ut vissa uppgifter till landstingen om förskrivning av läkemedel och

den som, utan att ha legitimation för yrket, utför arbetsuppgifter som annars bara ska utföras av logoped, psykolog eller psykoterapeut inom den allmänna hälso- och sjukvården

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om tilldelning av behörighet enligt första stycket för åtkomst till uppgifter som förs helt

Regeringen får meddela föreskrifter om att en vårdgivare, trots förbudet i första stycket, får använda uppgifter om etnicitet eller uppgifter av betydelse för smittskyddet samt

Du som patient ska ge ditt samtycke till att information om ditt hälsotillstånd lämnas ut till en annan vårdgivare eller till närstående?. Om Du inte kan lämna ditt samtycke

• Samverkan mellan region och kommun ska stärkas så att vården för äldre blir sammanhållen, även om den ges av olika huvudmän. • Region och kommun ska informera och garantera

CAT är ett validerat, kort och enkelt frågeformulär, som patienterna får fylla i och som har utvecklats för att kunna användas i den dagliga verksamheten för att mäta

Riskbedömningar: Egenkontroller gällande riskbedömningar sker en gång per månad och visar att det finns fungerande rutiner för uppföljning. Över 94% av alla riskbedömningar