• No results found

Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag om ändring i patientdatalagen (2008:355)

Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 6 § patientdatalagen (2008:355) ska ha följande lydelse.

4 kap.

6 §2 I 6 kap. 3 § lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista finns be- stämmelser om att E-hälsomyndigheten ska lämna ut vissa uppgifter till landstingen om förskrivning av läkemedel och andra varor och att uppgifter om patientens identitet ska vara krypterade vid utlämnandet.

Uppgifter som avses i första stycket får inte behandlas i syfte att röja en patients identitet utan att patienten samtycker till det.

Uppgifter om en patients identitet som har dokumenterats inom hälso- och sjukvården och som landstingen ska sambearbeta med sådana uppgifter som avses i första stycket, ska vara krypterade så att patientens identitet skyddas vid behandlingen.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:223, bet. 2017/18:SoU35, rskr. 2017/18:369.

2Senaste lydelse 2013:1024.

SFS 2018:1214

Publicerad den 28 juni 2018

References

Related documents

Dessutom ska uppgifter i receptregistret som behandlas enligt 6 § första stycket 10 lagen (1996:1156) om receptregister föras över till den nationella läkemedelslistan i och med

uppgifterna kan antas ha betydelse för att förebygga, utreda eller be- handla sjukdomar och skador hos patienten inom hälso- och sjukvården, eller för att bedöma behovet

registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av uppgifter om en läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läke- medel eller annat

3 § lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista finns bestämmelser om att E-hälsomyndigheten ska lämna ut vissa uppgifter till regionerna om förskrivning av läkemedel

registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av uppgifter om en läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läke- medel eller annat

Personuppgiftsansvaret enligt första stycket omfattar även sådan behand- ling av personuppgifter som vårdgivaren, eller den myndighet i en region eller en kommun som

2 § En kommun får den 1 januari 1992 eller senare även överta ansvaret för och driften av en annan vårdinrättning för långtidssjukvård än som avses i 1 §, om regionen

leverera läkemedel endast till den som har tillstånd till partihandel eller detaljhandel med läkemedel eller har anmält detaljhandel med vissa receptfria