• No results found

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE"

Copied!
6
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

INFORMATION TILL DIG SOM ÄR

HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR

REHABILITERINGSINSATSER

OCH/ELLER HJÄLPMEDEL

(2)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunen som vårdgivare – Information till dig som är hemsjukvårdspatient, får

rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel ... 1

Dokumentinformation ... 1

Kommunen som vårdgivare ... 1

Hemsjukvårdspatient ... 1

Hemrehabilitering ... 2

Hjälpmedel ... 2

Bemanning ... 2

Egenvård ... 2

Säkerhet och kvalitet ... 2

Nationella kvalitetsregister ... 3

Synpunkter och klagomål ... 4

Sekretess ... 4

Din journal ... 4

(3)

1 av 4

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE – INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER

OCH/ELLER HJÄLPMEDEL DOKUMENTINFORMATION

Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Senast ändrad samt Dnr

Information Kommunen som vårdgivare KF 2016-06-13, § 61

Dokumentansvarig Tidigare ändringar Giltighetstid

Socialnämnden

Dokumentinformation

Kommunen som vårdgivare – Information till dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) säger att varje medborgare har rätt till en god och säker hälso- och sjukvård. Den kommunala hälso- och sjukvården inom Socialförvaltningen bedrivs enligt principen för öppen hälso- och sjukvård. Den omfattar den vård som hanteras av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Landstinget ansvarar för läkarinsatser.

• Kommunen har hälso- och sjukvårds ansvar för:

• den som bor i särskilt boende

• den som vistas i biståndsbedömd dagverksamhet

• hemsjukvård, hembesök, och hemrehabilitering till den som av hälsoskäl inte kan ta sig till landstingets sjukvård (tröskelprincipen)

• den som är i behov av hjälpmedel

Du skrivs in som hemsjukvårdspatient efter samråd (vårdplanering) mellan dig, din läkare och kommunsjuksköterskan. Även kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast kan behöva medverka med sina insatser i din vård.

HEMSJUKVÅRDSPATIENT

Som hemsjukvårdspatient får du en namngiven patientansvarig sjuksköterska med en helhetssyn och ett huvudansvar för ditt hälso- och sjukvårdsbehov. När din patientansvariga sjuksköterska inte är i tjänst får du också träffa andra sjuksköterskor. I övrig gäller följande för

hemsjukvårdspatienter:

• Du får uppgift om telefonnummer till din sjuksköterska av henne/honom.

• Du betalar en månadsavgift för hemsjukvården.

• Avgiften reduceras vid sjukhusvistelse som är längre än 7 dagar.

• När behovet upphör, skrivs du ut från hemsjukvården.

• Du som behöver hjälp av sjuksköterska med dina läkemedel, ska ha egen dosett, och ett säkert ställe att förvara läkemedlen på.

• Behöver du hjälp med att hämta ut dina läkemedel ska du kontakta apoteket för kreditansökan.

• En febertermometer bör du också ha hemma.

(4)

• Att ha en personvåg kan också vara bra, ifall du behöver hjälp med att bli riskbedömd (undernäring, trycksår)

HEMREHABILITERING

Du som endast är i behov av rehabilitering är inte hemsjukvårdspatient. Du får en namngiven arbetsterapeut och/eller sjukgymnast som har en helhetssyn och ett huvudansvar för ditt rehabiliteringsbehov. Insatserna kan också utföras av en rehabiliteringsassistent eller av omsorgspersonal.

HJÄLPMEDEL

Kommunen ansvarar för utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Undantaget är hjälpmedel för syn, hörsel och ortopedi samt vissa hjälpmedel som räknas till medicinteknik. Du betalar en avgift för bedömningen.

Hjälpmedel du inte längre behöver ska lämnas tillbaka till kommunen. De ska vara rengjorda och märkta med namn och personnummer och återlämnas till Esplanaden 8, Emmaboda, på baksidan av huset, vid lastbryggan, där anvisning finns. Du betalar en avgift för hämtning av hjälpmedel i bostaden.

Kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster har telefontid måndag- fredag klockan 08.00- 10.1. Telefon 0471-24 94 61. Besöksadress:

Esplanaden 8, Emmaboda, källarplanet på baksidan av huset.

BEMANNING

Sjuksköterskor arbetsterapeuter och sjukgymnaster är personal med legitimation och kan delegera vissa vårdinsatser till omsorgspersonal. Du kan även komma att få vårdinsatser av studenter som är i praktiktjänstgöring.

Tjänstgörande sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. Arbetsterapeut och sjukgymnast är tillgängliga på vardagar. Alla insatser från legitimerad personal utförs utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

EGENVÅRD

En hälso- och sjukvårdsinsats kan bedömas som egenvård. Egenvård är inte hemsjukvård. Det är läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast som gör bedömningen. Bedömningen kan inte överklagas.

Om du behöver ska du få en plan över hur sjukvårdsinsatsen ska utföras och av vem, samt om den ska följas upp.

SÄKERHET OCH KVALITET

Varje medarbetare ska kunna utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en säker vård kan ges. Ordning och reda i verksamheten, så långt det är möjligt, förebygger misstag och risker som kan leda till skador. Hälso- och sjukvården har ett ledningssystem där regler, rutiner och riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas, finns samlat.

Hälso- och sjukvårdslagen § 24 säger att varje kommun är skyldig att ha en Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. MAS har inget primärt ansvar för den individuella vården av en patient men

(5)

3 av 4

Hälso- och sjukvården som bedrivs ska vara säker genom ett aktivt riskförebyggande arbete.

Händelser som medfört eller riskerar att medföra skada anmäls av personalen till MAS. Om du eller dina närstående upplever att något kan vara riskfyllt i dina insatser och som skulle kunna medföra skada, eller har synpunkter och klagomål på kommunens hälso- och sjukvård ska du lämna detta till MAS. Det kan ske skriftligen eller genom telefonsamtal 0471- 24 94 31.

Du och dina närstående kan också kontakta Patientnämnden på telefonnummer: 0480- 841 63 eller vända er till IVO(Inspektionen för vård och omsorg).

Kommunens hälso- och sjukvårdspersonal har många lagar och föreskrifter att följa. Därtill har Socialnämnden i Emmaboda kommun satt följande mål för hälso- och sjukvården i kommunen:

• att risk för fall, undernäring och trycksår samt nedsatt munhälsa hos patienter som inte själva har förmågan att fatta beslut, som har dagliga insatser från omsorgspersonal och/eller hälso-och sjukvård ska identifieras, bedömas och förebyggas.

• att läkemedelsmisstag ska identifieras och förebyggas.

• att patientansvarig sjuksköterska, tillsammans med landstingets läkare, ska göra läkemedelsgenomgångar enligt fastställda gemensamma riktlinjer.

• att all hälso- och sjukvård och omsorg som bedrivs i kommunen ska ha en god hygienisk standard. De hygienrutiner som finns fastställda ska följas.

• att risk för brist i kommunikationen mellan professioner och huvudmän identifieras och åtgärdas

• att arbetsterapeut och sjukgymnast ska göra ADL- (Aktivitet i Dagliga Livet) eller funktionsbedömning på patient som får rehabiliterande insatser.

Dessutom arbetar vi med olika nationella kvalitetsregister.

NATIONELLA KVALITETSREGISTER

De nationella kvalitetsregistren ger svensk vård och omsorg en unik möjlighet att följa vårdens och omsorgens resultat och kvalitet och kunna förbättra det som inte fungerar.

Ett nationellt kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom vård och omsorg.

Varje nationellt kvalitetsregister har en egen databas där uppgifterna blir registrerade. Du som patient ska informeras om att du registreras i ett nationellt kvalitetsregister. Du kan även få dina uppgifter borttagna eller tacka nej till att bli registrerad.

Dina uppgifter i kvalitetsregistren är sekretesskyddade och behandlas på samma sätt som journaluppgifter. Uppgifterna tas bort när de inte längre behövs.

Uppgifter om dig samlas in från din patientjournal och från dig själv. Dina uppgifter i

kvalitetsregistret får bara användas för att utveckla och säkra kvalitén på vården och omsorgen, framställa statistik samt för forskning inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna får, efter ditt medgivande lämnas ut till de som ska använda uppgifterna för något av dessa tre ändamål.

(6)

SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL

Synpunkter och klagomål på kommunens hälso- och sjukvård lämnas till MAS. Det kan ske skriftligen eller genom telefonsamtal 0471- 24 94 31.

Du och dina närstående kan också kontakta Patientnämnden:

0480- 841 63 eller IVO(Inspektionen för vård och omsorg).

SEKRETESS

Hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt. Du som patient ska ge ditt samtycke till att information om ditt hälsotillstånd lämnas ut till en annan vårdgivare eller till närstående. Om du inte kan lämna ditt samtycke av någon anledning, gör personalen en så kallad ”menprövning”.

Om man kommer fram till att det inte skadar eller kränker dig, lämnar man informationen till en närstående eller till en annan vårdgivare till exempel ett sjukhus eller en vårdcentral.

DIN JOURNAL

Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att föra patientjournal enligt Patientdatalagen(PDL).

Emmaboda kommun för journal i ett datasystem som heter Procapita. Uppgifter om din kommunala vård och andra personuppgifter sparas under lång tid. Gallring sker utifrån särskilda regler.

Bara de som är delaktiga i din vård och har behov av informationen har rätt att läsa i journalen.

Patientdatalagen ger dig rätt att efter begäran få information om vilka vårdenheter som haft åtkomst till din journal. I Emmaboda räknas alla sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster samt medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, till samma vårdenhet.

Om du vistats på sjukhuset och ska skrivas ut till hemsjukvården har, efter ditt samtycke, kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster tillgång till sjukhusets

journalanteckningar för det aktuella vårdtillfället, samt kan läsa om dina läkemedelsordinationer.

Kommunen är ansluten till Nationell Patientöversikt (NPÖ), en så kallad sammanhållen journalföring. Det innebär att sjuksköterskorna, arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna, efter ditt samtycke, och om det behövs, kan läsa din patientjournal som finns i Kalmar läns landsting och hos andra landsting eller privata vårdgivare som är anslutna till NPÖ.

Du har rätt att spärra uppgifter i din journal, kontakta då landstinget.

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom sitt ansvarsområde. Enligt Personuppgiftslagen(PUL) har Emmaboda kommun ett personuppgiftsombud(PUO)

Personuppgiftsombuden (PUO) har till uppgift att hjälpa allmänheten med registerutdrag och att hjälpa verksamheterna så att alla personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt.

Om du har frågor kring denna information kan du kontakta, medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, på telefonnummer: 0471-24 94 31.

References

Related documents

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg 1. dels att 3 b § ska upphöra

2 § 1 Syftet med tillsynen är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg ska ha följande lydelse. Denna förordning träder i kraft den 15

Du som patient ska ge ditt samtycke till att information om ditt hälsotillstånd lämnas ut till en annan vårdgivare eller till närstående?. Om Du inte kan lämna ditt samtycke

Du och dina närstående kan också kontakta Patientnämnden på telefonnummer: 0480- 841 63 eller vända er till IVO(Inspektionen för vård och omsorg).. Kommunens hälso-

Therese Jigsved, Sydarkivera, utses till dataskyddsombud för kommun- styrelsen i Mörbylånga kommun från och med den 15 augusti 2018.. Justerandes sign

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 8 juni 20171. Policydokumentet för arbetsintegrerade sociala

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har genomfört tillsyn av majoriteten av landets regioner när det gäller medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt

Kopia av recept för särskilda läkemedel från Apoteket Hjärtat Av receptkopian framgår att utfärdat särskilda läkemedel på pap- persrecept till sig själv genom att använda

Den 22 december 2017 fattas beslut om avslag gällande insatsen ledsagarservice med motivering att den enskilde inte är isolerad i sitt hem samt inte bedöms vara i behov

Riksrevisionen rekommenderar i sin rapport att regeringen dels bör ge IVO stabila ekonomiska ramar så att myndigheten kan planera för en hållbar och långsiktig kompetensförsörjning

Sedan våren 2020 har det varit möjligt för patienter att när de lämnar in sina synpunkter eller klagomål till patientnämnden i Region Stockholm, också föreslå idéer

Hur stort eller litet problem tycker du att följande saker är i kommunen där du bor. Mycket

Enligt den nu gällande lydelsen av 9 § döms den som utför en om- skärelse av en pojke utan att vara legitimerad läkare eller utan att ha särskilt tillstånd till böter

Vetskap om antalet anmälningar, utredningstid och andel beslut från HSAN ger en översikt om huruvida andra framtida åtgärder behövs för att minska risken för

Uppdraget redovisades till regeringen den 28 september 2007 i Rapport som redovisar Boverkets arbete med att ge stöd och vägledning till länsstyrelserna och kommunerna år 2006

IVO har genomfört en granskning av två hem för vård och boende, HVB, för ensamkommande barn och ungdomar i Eskilstuna kommun, HVB Hållsta och HVB Laurus.. Nämnden har

Om man har kontaktat verksamheten i Kils kommun eller patientnämnden och ändå inte är nöjd med det svaret kan Inspektionen för vård och omsorg, IVO, under vissa

Patientnämnden ger även underlag till IVO (Inspektionen för vård och omsorg).. IVO är en myndighet som ansvarar för tillsyn av hälso- och sjukvården, dess personal och verksamheter

myndigheten normalt ska förklara hur den har bedömt eventuella invändningar som den enskilde har gjort i ärendet (prop. Motiveringsskyldigheten syftar bl.a. till att garantera

Vilket förtroende har du totalt sett för IVO:s arbete inom verksamhetsområdet tillsyn..

Klagomål mot hälso- och sjukvården kan framställas till vårdgivare, till patientnämnd i landsting eller kommun eller anmälas till Inspektionen för vård och omsorg

Det handlar till stor del om att socialtjänstens utredningar av barnens behov inte håller tillräckligt hög kvalitet eller tidsramar, utredningar av boenden där barnen placeras