• No results found

Lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag om ändring i lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård

Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 14 § lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård ska ha följande lydelse.

7 kap.

14 § Bestämmelserna i 32–34 §§ förvaltningslagen (2017:900) tillämpas även på beslut enligt 6 kap. 7 § första och andra styckena samt 9 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling (Näringsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:833

Publicerad den 15 juni 2018

References

Related documents

Om den som är legitimerad eller annars behörig att utöva yrke inom hälso- och sjukvården, tandvården eller detaljhandeln med läkemedel eller yrke inom djurens hälso- och

gastroenteriter. Att mäta och registrera VRI är en del av verksamhetens förbättringsarbete där mätningen ligger till grund för analys av orsak till VRI. Analysen leder till

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om särskilt tillstånd att i den utsträckning som anges i varje särskilt fall utöva ett yrke

Den som inom enskild verksamhet tillhör eller har tillhört djurhälso- personalen eller är eller har varit medhjälpare till sådan personal får inte obehörigen röja eller utnyttja

Sammantaget bedömer regeringen därför att en överlåtelse av driften av ett register med stöd av bestämmelsen i 6 § innebär att en annan myndighet eller en

Sådana utlänningar som avses i första stycket 1 eller 2 omfattas av lagen även om de har meddelats ett beslut om avvisning eller utvisning.. Det gäller dock inte en utlänning som

2 § Denna lag syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från

Som ytterligare förutsättning för ett avskiljande gäller att det, till följd av något sådant förhållande som avses i första stycket, bedöms finnas en påtaglig risk

1 § 2 I denna lag finns bestämmelser om regionernas skyldigheter att, ut- över vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårds- lagen (1985:125),

Den kommun som har beslutat att en patient ska vistas i en annan kommun i sådan särskild boendeform eller bostad som avses i 5 kap. På regeringens vägnar

19 a § Bestämmelserna i 19 d och 19 e §§ tillämpas vid behandling av personuppgifter i verksamhet inom yrkeshögskolan som bedrivs med stöd av denna lag, föreskrifter

tillhandahålla information som behövs i verksamhet hos Jordbruksver- ket och länsstyrelserna som underlag för beslut om och kontroll av direkt- stöd och stöd

3 § Med djurens hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder som vidtas för att medicinskt förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom, skada eller därmed

På regeringens vägnar SVEN-ERIK BUCHT. Maria Wetterling

På regeringens vägnar SVEN-ERIK BUCHT. Maria Wetterling

På regeringens vägnar SVEN-ERIK BUCHT. Maria Wetterling

På regeringens vägnar SVEN-ERIK BUCHT. Maria Wetterling

På regeringens vägnar SVEN-ERIK BUCHT. Maria Wetterling

På regeringens vägnar SVEN-ERIK BUCHT. Maria Wetterling

På regeringens vägnar SVEN-ERIK BUCHT. Maria Wetterling

6 § I djurskyddskontrollregistret får endast behandlas sådana uppgifter om den som är föremål för djurskyddskontroll enligt djurskyddslagen (1988:534) och

Hushållningssällskapet skulle kunna hjälpa till med att skapa en beredskap för hur man löser bevattning

Om den ansvariga föreståndare som avses i 5 § försummar sina uppgifter, om startanmälan som avses i 8 § eller flyttningsanmälan som avses i 9 § inte har gjorts