• No results found

Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 2009

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 2009"

Copied!
17
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

pressinformation

23 oktober 2009

Rapport för årets första nio månader och för tredje kvartalet 2009

Nio månader

„ Nettoomsättningen uppgick till 9.862 Mkr (10.945).

„ Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 104 Mkr (-25).

„ Periodens resultat uppgick till 30 Mkr (42) och resultat per aktie till 1,45 kronor

(2,05).

„ Kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgick till 578 Mkr (429).

Tredje kvartalet

„ Nettoomsättningen uppgick till 3.253 Mkr (3.132).

„ Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 66 Mkr (-28).

„ Kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgick till 17 Mkr (93).

„ Styrelsen överväger att föreslå årsstämman att återuppta utdelning till aktieägarna.

I en kommentar till det tredje kvartalet säger Bilias VD Jan Pettersson:

”Efterfrågan på nya bilar ökar i Sverige och Norge, men är fortsatt pressad i Danmark.

Den något förbättrade marknadssituationen tillsammans med betydligt lägre kostnader och kapitalbindning medförde ett kraftigt förbättrat resultat. Särskilt glädjande är den positiva utvecklingen i den svenska verksamheten.”

Tredje kvartalet Nio månader Okt 08 - Helåret

Koncernen 2009 2008 2009 2008 sept 09 2008

Nettoomsättning, Mkr 3.253 3.132 9.862 10.945 13.197 14.280 Rörelseresultat exkl jämförelsestörande

poster, Mkr 1) 66 -28 104 -25 113 -16

Rörelsemarginal exkl jämförelsestörande

poster, % 2,0 -0,9 1,1 -0,2 0,9 -0,1

Rörelseresultat, Mkr 38 4 61 60 -56 -57

Rörelsemarginal, % 1,2 0,1 0,6 0,5 -0,4 -0,4

Resultat före skatt exkl jämförelsestörande

poster, Mkr 1) 61 -47 80 -78 74 -84

Resultat före skatt, Mkr 33 -15 37 7 -109 -139

Resultat från kvarvarande verksamheter, Mkr 27 5 30 41 -122 -111 Resultat från avvecklad verksamhet,

netto efter skatt, Mkr - -2 - 1 - 1

Periodens resultat, Mkr 27 3 30 42 -122 -110

Resultat per aktie, kronor 2) 1,35 0,15 1,45 2,05 -5,95 -5,35

1) Jämförelsestörande poster framgår av sidan 3.

2) Antalet aktier som använts vid beräkningen framgår av tabellen på sidan 12.

(2)

Viktiga händelser under 2009

• Utfallet av nyemissionen resulterade i att Bilia tillfördes 100 Mkr, före emissionskostnader om 6 Mkr, genom upptagande av ett förlagslån om 100 Mkr samt tillhörande emission av 5.000.000 teck- ningsoptioner. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av lika många aktier av serie A i Bilia för 20 kronor.

• Bilia träffade avtal med BMW Sverige AB om förvärv av BMWs återförsäljarverksamhet i Gö- teborgsområdet. Verksamheten ingår i Bilia från och med den 16 maj 2009.

• Den mångåriga tvisten mellan Bilias dotterbolag Säfveån AB (tidigare Probo) och processbolaget Pacta avslutades genom att parterna träffade en överenskommelse. Överenskommelsen har med- fört en kostnad för Säfveån på 23 Mkr vilken be- lastat resultatet i tredje kvartalet.

Ytterligare information om ovanstående händelser och övrig pressinformation finns på www.bilia.com.

Tredje kvartalet 2009

Efterfrågan på nya bilar ökade under kvartalet jäm- fört med det andra kvartalet, men var lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Efterfrågan på service var på en något lägre nivå jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Nettoomsättningen uppgick till 3.253 Mkr (3.132).

För jämförbara verksamheter och justerat för valuta- kursförändringar minskade nettoomsättningen med cirka 115 Mkr eller med 4 procent. Minskningen är främst hänförlig till lägre försäljning av nya bilar.

Rörelseresultatet uppgick till 38 Mkr (4). Jämförel- sestörande poster har påverkat resultatet med -28 Mkr (32). Exkluderas jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 66 Mkr (-28). Kostna- derna har underliggande minskat med cirka 70 Mkr, vilket är den främsta förklaringen till resultatförbätt- ringen. Marginalen vid försäljning av begagnade bilar fortsatte att stärkas under kvartalet och var på en betydligt högre nivå jämfört med föregående år vilket bidrog till resultatförbättringen.

Åtgärdsprogram

I syfte att möta den försämrade marknadssituationen beslutades tidigt under 2008 om att vidta åtgärder för att sänka kostnaderna. I Danmark beslutades under

kvartalet om ytterligare åtgärder, vilka beräknas minska kostnaderna med cirka 15 Mkr per år. Beslu- tade åtgärdsprogram under 2008 och 2009 beräknas ge upphov till en resultateffekt på cirka 333 Mkr per år, varav 270 Mkr beräknas ge effekt under 2009 (tabell sidan 3). Merparten av åtgärdsprogrammet avser personalminskningar.

Jämförelsestörande poster (se tabell på sidan 3) uppgick under kvartalet till -28 Mkr (32) och avser förlikningskostnad rörande Pacta-tvisten med -23 Mkr, kostnader för tvister med -1 Mkr (-7) och kost- nader för åtgärdsprogram med -4 Mkr. I föregående års resultat ingår vinst vid försäljning av fastigheter med 39 Mkr.

Finansnettot uppgick till -5 Mkr (-19). Förbättring- en är främst hänförlig till lägre nettolåneskuld. Resul- tatandel från det indirekta aktieinnehavet i Volvofi- nans Bank ingår med 3 Mkr (5).

Periodens resultat uppgick till 27 Mkr (3) och re- sultat per aktie till 1,35 kronor (0,15). Valutakursför- ändringar påverkade resultatet marginellt.

Balansomslutningen minskade under kvartalet med 220 Mkr till 4.430 Mkr. Minskningen är främst hänförlig till lägre övriga fordringar och leasingfor- don.

Eget kapital ökade under kvartalet med 35 Mkr och uppgick till 1.271 Mkr. Soliditeten uppgick till 29 procent (23).

Investeringar och avyttringar uppgick till -46 Mkr (-16). Ersättningsinvesteringar representerade 1 Mkr (9), expansionsinvesteringar 3 Mkr (9), miljöinvester- ingar 1 Mkr (0) och investeringar i ny- och tillbygg- nad fastigheter 4 Mkr (3). Nettoinvesteringar i lea- singfordon och finansiell leasing uppgick till -55 Mkr (-37).

Kassaflödet efter nettoinvesteringar uppgick till 17 Mkr (93). Nettolåneskulden minskade under kvar- talet med 76 Mkr till 264 Mkr.

Likviditeten var fortsatt stark under kvartalet. Vid utgången av september månad redovisades lån från Nordea och Handelsbanken på 5 Mkr och ett out- nyttjat kreditutrymme på 673 Mkr.

Antalet anställda minskade under kvartalet med 74 personer och uppgick till 3.300 personer.

(3)

Fördelning rörelseresultat

Tredje kvartalet Nio månader Okt 08 - Helåret

Mkr 2009 2008 2009 2008 sept 09 2008

Personbilar 78 -17 135 10 151 26

Moderbolaget -12 -11 -32 -35 -46 -49

Övrigt, elimineringar -28 32 -42 85 -161 -34

Rörelseresultat 38 4 61 60 -56 -57

Jämförelsestörande poster

Tredje kvartalet Nio månader Okt 08 - Helåret

Koncernen, Mkr 2009 2008 2009 2008 sept 09 2008

Rörelseresultat exkl

jämförelsestörande poster 66 -28 104 -25 113 -16

Jämförelsestörande poster - Resultat vid försäljning av

fastigheter - 39 - 124 - 124

- Strukturkostnader m m -4 0 -18 -28 -114 -124

- Nedskrivningar - - - - -29 -29

- Tvister -24 -7 -25 -11 -26 -12

Rörelseresultat 38 4 61 60 -56 -57

Resultat före skatt exkl

jämförelsestörande poster 61 -47 80 -78 74 -84

Jämförelsestörande poster - Resultat vid försäljning av

fastigheter/aktier - 39 - 124 2 126

- Strukturkostnader m m -4 0 -18 -28 -114 -124

- Nedskrivningar - - - - -29 -29

- Tvister -24 -7 -25 -11 -26 -12

- Nytt bankavtal, emissions-

kostnad, m m - - - - -16 -16

Resultat före skatt 33 -15 37 7 -109 -139

Åtgärdsprogram/Beräknad resultateffekt

Isolerat första

Isolerat andra

Isolerat tredje

kvartalet kvartalet kvartalet Helåret Helåret

Mkr 2009 2009 2009 2009 2010

Sverige 33 35 36 140 160

Norge 13 14 16 60 88

Danmark 18 17 17 70 85

Totalt 64 66 69 270 333

(4)

Personbilar

Levaranser Orderstock

Antal nya Tredje kvartalet Nio månader Okt 08 - Helåret 30 sept fordon 2009 2008 2009 2008 sept 09 2008 2009 2008 Sverige 1) 4.359 3.663 12.564 13.875 17.379 18.690 2.871 2.684

Norge 1.078 1.267 2.900 4.634 4.172 5.906 815 839

Danmark 613 1.090 2.062 3.637 3.174 4.749 389 562

Totalt 6.050 6.020 17.526 22.146 24.725 29.345 4.075 4.085

1) BMW ingår i leveranser under kvartalet med 446, under de första nio månaderna 2009 med 703 (-) och i orderstock med 131 (-).

Nettoomsättning Rörelseresultat, rörelsemarginal

Tredje kvartalet Nio månader Okt 08 - Helåret Tredje kvartalet Nio månader Okt 08 - Helåret Mkr 2009 2008 2009 2008 sept 09 2008 2009 % 2008 % 2009 2008 sept 09 2008

Sverige 2.033 1.882 6.061 6.684 8.152 8.775 75 3,7 1 0,1 142 57 188 103

Norge 934 860 2.761 2.962 3.602 3.803 14 1,5 -9 -1,0 18 -11 1 -28

Danmark 278 387 1.028 1.287 1.428 1.687 -11 -4,0 -9 -2,3 -25 -36 -38 -49 Totalt 3.245 3.129 9.850 10.933 13.182 14.265 78 2,4 -17 -0,5 135 10 151 26

• Starkt resultat i Sverige

• Lägre kostnader

Marknaden för nya personbilar minskade un- der kvartalet i Sverige med 14 procent och i Danmark med 20 procent, medan marknaden i Norge ökade med 4 procent.

Nettoomsättningen uppgick till 3.245 Mkr (3.129). För jämförbara verksamheter och justerat för valutakursförändringar minskade nettoomsättningen med cirka 118 Mkr eller med 4 procent. Minskningen är främst hänför- lig till lägre försäljning av nya bilar.

Personbilars rörelseresultat uppgick till 78 Mkr (-17). Fordonsaffärens resultat förbättrades med hela 83 Mkr och uppgick till 22 Mkr, vilket är första gången på två år som affären redovisar ett positivt resultat i ett enskilt kvar- tal. Förbättringen beror främst på ökad margi- nal och lägre kostnader vid försäljning av bilar.

Resultatet inom Serviceaffären ökade och uppgick till 56 Mkr (44).

Verksamheten i Sverige redovisade ett rörelse- resultat på 75 Mkr (1). Resultatförbättringen är främst hänförlig till lägre kostnader, cirka 40 Mkr eller 12 procent, och till högre marginal vid försäljning av begagnade bilar. Försäljning- en av bilar utvecklades väl under kvartalet och var även något högre jämfört med föregående

års kvartal. Serviceaffären redovisade ett bättre resultat jämfört med föregående år främst bero- ende på en något högre marginal och lägre kost- nader. BMW i Göteborg, som ingår i Bilia från och med den 16 maj, har haft en bra start och bidrar positivt till resultatet under kvartalet.

Rörelseresultatet i Bilias norska verksamhet upp- gick till 14 Mkr (-9). Förbättringen är hänförlig till ökad omsättning, högre marginal och lägre kost- nader vid försäljning av begagnade bilar. Efterfrå- gan på nya bilar ökade under slutet av kvartalet, varför förutsättningarna är goda inför årets sista kvartal. Serviceaffären redovisade ett sämre resul- tat jämfört med föregående år främst beroende på lägre omsättning i kvartalet.

Den danska verksamheten redovisade ett rörelse- resultat på -11 Mkr (-9). Marknadssituationen är mycket besvärlig och omsättningen minskade med drygt 30 procent under kvartalet. Åtgärderna som vidtogs under föregående år har inte räckt, varför beslut har fattats om ytterligare personal- minskning, som beräknas ge en årlig resultateffekt på 15 Mkr. Lagren av nya och begagnade bilar har mer än halverats sedan årsskiftet.

(5)

Personbilar -

uppdelat på Service- och Fordonsaffären

Nettoomsättning 2) Rörelseresultat

Tredje kvartalet Nio månader Okt 08 - Helåret Tredje kvartalet Nio månader Okt 08 - Helåret

Mkr 2009 2008 2009 2008 sept 09 2008 2009 2008 2009 2008 sept 09 2008

Serviceaffären 1) 1.105 1.147 3.483 3.719 4.704 4.940 56 44 188 159 280 251

- marginal, % 5,0 3,8 5,4 4,3 6,0 5,1

Fordonsaffären 1) 2.268 2.105 6.759 7.694 9.047 9.982 22 -61 -53 -149 -129 -225

- marginal, % 1,0 -2,9 -0,8 -1,9 -1,4 -2,2

1) Service omfattar verkstadstjänster, reservdelar, tillbehör och bensin inom personbilsverksamheten. Försäljning av nya och begagnade bilar och motorcyklar samt kundfinansiering ingår i Fordonsaffären.

2) I nettoomsättningen har inga elimineringar gjorts för intern omsättning.

• Vinst i Fordonsaffären

• Nybilsförsäljningen – positiv trend Serviceaffärens försäljning för jämförbara verk- samheter och justerat för valutakursförändringar minskade med cirka 7 procent. Sverige minskade med 5 procent, Norge med 8 procent och Dan- mark med 14 procent. Rörelseresultatet ökade med 12 Mkr till 56 Mkr och rörelsemarginalen med 1,2 procentenheter till 5,0 procent. Omsätt- ningsminskningen kompenserades av lägre kost- nader och en något högre marginal.

Fordonsaffärens leveranser av nya fordon mins- kade under kvartalet för jämförbara verksamhe- ter med 7 procent, vilket dock är en klar förbätt- ring jämfört med situationen under det första

halvåret. Orderingången var högre jämfört med leveranserna, vilket resulterade i att orderstocken ökade med 873 fordon under kvartalet. For- donsomsättningen för jämförbara verksamheter och justerat för valutakursförändringar minskade med 2 procent. Rörelseresultatet förbättrades med 83 Mkr och uppgick till 22 Mkr. Marginalen vid försäljning av begagnade bilar fortsatte att stärkas och verksamheten redovisade vinst för andra kvartalet i följd.

Lagren av både nya och begagnade bilar är fort- satt på mycket låga nivåer även om lagren ökade något under kvartalet. En viss lageruppbyggnad förväntas under resterande del av året.

2007 2008 2009

Serviceaffären Nettoomsättning, Mkr

0 300 600 900 1200 1500

Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Iso lerade kvartal Rullande 12 månader

Fordonsaffären Nettoomsättning, Mkr

0 1000 2000 3000 4000

Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 2000 4000 6000 8000 10000 12000 Iso lerade kvartal Rullande 12 månader

Serviceaffären Rörelseresultat, Mkr

0 30 60 90 120

Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 0 100 200 300 Isolerade kvartal Rullande 12 månader

Fordonsaffären Rörelseresultat, Mkr

-80 -60 -40 -20 0 20 40

Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 -270 -225 -180 -135 -90 -45 0 Iso lerade kvartal Rullande 12 månader

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

(6)

Verksamhet under avveckling, Fastigheter

Under fjärde kvartalet 2007 beslutade Bilias styrelse att påbörja en försäljningsprocess av fastigheter i Sverige och Danmark. Från och med 2008 redovisas fastigheterna under Verk-

samhet under avveckling. Under maj 2008 avyttrades de svenska fastigheterna och under september 2008 avyttrades de danska fastighe- terna. Avvecklingen är därmed slutförd.

Resultat från verksamhet under avveckling

Nio månader Helåret

Mkr 2009 2008 2008

Nettoomsättning - 14 15

Administrationskostnader - 7 8

Finansiella kostnader - 6 5

Resultat före skatt - 1 2

Skatt - 0 -1

Resultat från verksamhet under avveckling, netto

efter skatt - 1 1

Resultat per aktie, kr - 0,05 0,05

Förvärv av verksamhet 2009

BMWs återförsäljarverksamhet i Göteborgsområdet BMWs återförsäljarverksamhet i Göteborgs-

området förvärvades den 15 maj 2009 för 113 Mkr, varav 60 Mkr erlades kontant på

tillträdesdagen och resterande del erläggs i början av 2010.

Effekter av förvärvet

Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder.

Den förvärvade rörelsens nettotillgångar vid förvärvstidpunkten:

Redovisade värden i Verkligt Verkligt värde BMWs återförsäljar- värde redovisat i

Mkr verksamhet justering koncernen

Immateriella anläggningstillgångar - 14 14

Materiella anläggningstillgångar 70 23 93

Finansiella anläggningstillgångar - 0 0

Varulager 104 1 105

Kundfordringar och övriga fordringar 1 - 1

Leverantörsskulder och övriga skulder 76 24 100

Netto identifierbara tillgångar och skulder 99 14 113

Koncerngoodwill -

Köpeskilling 113

Säljarrevers 53

Nettoeffekt på likvida medel 60

Förvärvade kundrelationer om 14 Mkr redo- visas som immateriella anläggningstillgångar.

Kundrelationer skrivs av på 10 år.

(7)

Förvärv av verksamhet 2008

Bilforum AS och Bilforum Finans AS Bilforum i Norge förvärvades per den 1 janua- ri 2008 för 66 Mkr som erlades kontant.

Bilforum representerar Volvo, Renault och Land Rover i Stavangerområdet.

Under räkenskapsåret belastade dotterföreta- gen koncernens rörelseresultat för 2008 med

-1 Mkr. Underliggande rörelseresultat för 2008 exklusive förvärvselimineringar och anpass- ningar till Bilias redovisningsprinciper uppgick till 2 Mkr.

Effekter av förvärvet

Förvärvet har följande effekter på koncernens tillgångar och skulder.

Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten:

Redovisade värden i Verkligt Verkligt värde

Bilforum värde redovisat i

Mkr före förvärvet justering koncernen

Immateriella anläggningstillgångar - 13 13

Materiella anläggningstillgångar 31 8 39

Finansiella anläggningstillgångar 5 - 5

Varulager 64 2 66

Kundfordringar och övriga fordringar 22 - 22

Likvida medel 1 - 1

Räntebärande skulder 39 - 39

Leverantörsskulder och övriga skulder 53 8 61

Netto identifierbara tillgångar och skulder 31 15 46

Koncerngoodwill 20

Erlagd köpeskilling, kontant 1) 66

Likvida medel (förvärvad) 2

Nettoeffekt på likvida medel 64

1) Inklusive arvoden för juridiska tjänster uppgående till 0,3 Mkr.

Goodwill har uppkommit vid förvärv av Bil- forum om 20 Mkr. Förvärvade kundrelationer om 13 Mkr redovisas som immateriella an- läggningstillgångar.

Kundrelationer skrivs av på 10 år.

(8)

Moderbolaget

Bilia AB svarar för koncernens ledning, strate- giska planering, finansiering, redovisning, in- formation och affärsutveckling. Dessutom be- driver Bilia AB utbildnings- och IT-verksamhet främst åt bolag inom koncernen.

Moderbolagets rörelseresultat för det tredje kvartalet uppgick till -12 Mkr (-11) och för de första nio månaderna till -32 Mkr (-35).

Utdelning

Mot bakgrund av resultatutvecklingen under året, en förbättrad marknadssituation och Bilias starka finansiella ställning överväger styrelsen att föreslå årsstämman att återuppta utdelning till aktieägarna.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Biliakoncernen är genom sin verksamhet expo- nerad för både rörelserelaterade och finansiella risker.

Bland de rörelserelaterade riskerna kan nämnas:

• Marknadsutveckling av nya bilar. Under den sista 12-månadersperioden har marknaden för nya bilar minskat i de marknader Bilia bedriver verksamhet.

• Minskad efterfrågan på bilar kan påverka värdet av inneliggande lager och garanterade återköpsvärden.

• Ökad konkurrens i de marknader där Bilia bedriver verksamhet.

• Leverantörernas förmåga att erbjuda kon- kurrenskraftiga produkter.

• Myndighetsbeslut som leder till förändringar i skatter och avgifter på de produkter som Bilia säljer kan påverka både efterfrågan och värderingen av bilar i lager och bilar sålda med garanterade restvärden.

Bland de finansiella riskerna kan nämnas likvidi- tetsrisker, ränterisker, kreditrisker och valutaris- ker.

Bilia arbetar kontinuerligt med riskidentifiering och riskbedömning. För ytterligare information av de risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för 2008.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. I första kvartalet 2009 har en ny standard IFRS 8 Rörelsesegment imple- menterats. Detta innebär att nya segment har identifierats och att ny information för segmen- ten lämnas, se vidare sidan 10. En omarbetad version av IAS 1 Utformning av finansiella rapporter tillämpas från och med räkenskaps- året 2009. Den innebär att nya benämningar för de finansiella rapporterna används samt att omräkningsdifferensen redovisas inom totalre- sultatet. Övriga nya standarder och tolkningsut- talanden har inte inneburit någon effekt på Biliakoncernens finansiella rapporter.

För övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder tillämpats som i senaste årsredovisningen.

Moderbolaget

Samma redovisningsprinciper och beräknings- grunder tillämpas som i senaste årsredovisning- en. Moderbolaget följer årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekom- mendation RFR 2.2 Redovisning för juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2.2 innebär att moderbolaget i delårsrapporten för den juridis- ka personen tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggan- delagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.

Årsstämma 2010

Årsstämma hålls den 29 april, klockan 11.00, i Bilias anläggning på Haga Norra i Stockholm.

Årsredovisningen kommer att publiceras den 23 mars 2010 på Bilias hemsida och finns då till- gänglig på Bilia ABs huvudkontor i Göteborg.

Dessutom distribueras årsredovisningen till de aktieägare som så önskar.

Nästa rapport

Bokslutskommunikén för 2009 publiceras den 9 februari 2010.

Göteborg den 23 oktober 2009 Bilia AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta gärna VD Jan Pettersson eller CFO Gunnar Blomkvist, telefon 031-709 55 00.

Bilia AB (publ)

Box 9003, 400 91 Göteborg

Besöksadress: Norra Långebergsgatan 3, Västra Frölunda Telefon: 031-709 55 00

www.bilia.com

Organisationsnummer: 556112-569

(9)

Granskningsrapport

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Bilia AB för perioden 1 januari 2009 till 30 september 2009. Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisnings- lagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår över- siktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inrikt- ning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig gransk- ning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inrikt- ning och en betydligt mindre omfattning

jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständighe- ter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsat- sen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slut- sats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundad på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrap- porten inte, i allt väsenligt, är upprättad i enlighet med IAS 34 och årsredovisningsla- gen.

Göteborg den 23 oktober 2009 KPMG AB

Johan Dyrefors Auktoriserad revisor

Denna rapport offentliggörs av Bilia AB i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2009 klockan 08.30.

(10)

Rörelsesegment

Från och med 1 januari 2009 tillämpas IFRS 8 Rörelsesegment. Standarden är en ren upplys- ningsstandard varför den inte har någon effekt på koncernens resultat och ställning. Informa- tionen för jämförelseperioden 2008 har räk- nats om och presenteras i enlighet med IFRS 8.

Ett rörelsesegment är en del av koncernen som bedriver verksamhet från vilken den kan generera intäkter, ådrar sig kostnader och för vilka det finns fristående finansiell information tillgänglig. Ett rörelsesegments resultat följs vidare upp av företagets högste verkställande beslutsfattare för att utvärdera resultatet samt för att kunna allokera resurser till rörelseseg- mentet.

Koncernens verksamhet är organiserad på så sätt att koncernledningen följer upp det resul- tat som koncernens olika varor och tjänster genererar. Varje rörelsesegment har en chef som är ansvarig för den dagliga verksamheten och som regelbundet rapporterar utfallet av rörelsesegmentets prestationer samt behov av resurser till respektive landschef som i sin tur ingår i koncernledningen. Då koncernledning- en följer upp verksamhetens resultat och be- slutar om resursfördelning utifrån de varor och tjänster koncernen tillhandahåller utgör dessa koncernens rörelsesegment.

Koncernens interna rapportering är därför uppbyggd så att koncernledningen kan följa upp samtliga varors och tjänsters prestationer och resultat. Det är utifrån denna interna rap- portering som sedan koncernens segment har identifierats genom att de olika delarna har genomgått en process som syftat till att slå ihop segment som är likartade. Det innebär att regionerna har slagits ihop i respektive land när de har likartade ekonomiska egenskaper såsom likartade bruttovinstmarginaler, likarta- de produkter, kunder och distributionssätt samt att de verkar i en omgivning med likarta- de förutsättningar.

Följande rörelsesegment har identifierats:

Service -Sverige -Norge -Danmark

Service omfattar service, tjänster och produk- ter inom verkstad och reservdelar samt butiks- försäljning. I Sverige säljs dessutom drivmedel.

Fordon -Sverige -Norge -Danmark

I samtliga marknader erbjuds nya och begag- nade person- och transportbilar samt tilläggs- tjänster såsom finansiering och försäkring.

I Sverige erbjuds även motorcyklar.

Moderbolaget

Moderbolaget Bilia AB svarar för koncernens ledning, strategiska planering, finansiering, information och affärsutveckling. Dessutom bedriver Bilia AB utbildnings- och IT- verksamhet främst åt företag inom koncernen.

Moderbolaget utgör inget segment, utan redo- visas separat.

Koncerninterna transaktioner utgörs främst av utlåning och ränta. Övriga transaktioner mel- lan koncernföretag är av marginell omfattning.

Internpris mellan koncernens olika segment är satta utifrån principen om ”armlängds av- stånd” det vill säga mellan parter som är obe- roende av varandra, välinformerade och med ett intresse av att transaktionerna genomförs.

Räntenivåer fastställs med utgångspunkt från Bilia ABs vid varje tillfälle gällande upplå- ningsränta med tillägg för en mindre marginal.

I segmentets resultat har inkluderats direkt hänförbara poster samt poster som kan förde- las på segmenten på ett rimligt och tillförlitligt sätt. Ej fördelade poster består av allmänna administrationskostnader där samtliga poster är hänförliga till moderbolaget.

I segmentens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar ingår samt- liga investeringar frånsett investeringar i kort- tidsinventarier och inventarier av mindre vär- de.

På kommande sida redovisas information per segment baserat på vad högste verkställande beslutsfattare följer upp.

(11)

11 (17)

Koncernens rörelsesegment Nio månader

Mkr 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Nettoomsättning

Extern försäljning 2.229 2.377 552 542 310 319 3.832 4.307 2.209 2.420 718 968 9.850 10.933 12 12 9.862 10.945

Intern försäljning 162 195 151 196 79 89 392 480 63 17 -455 -497 - -

Summa nettoomsättning 2.391 2.572 703 738 389 408 3.832 4.307 2.209 2.420 718 968 10.242 11.413 75 29 -455 -497 9.862 10.945

Avskrivningar 33 33 9 9 8 10 135 139 28 30 3 1 216 222 7 4 2 2 225 228

Rörelseresultat 149 110 21 39 18 10 -7 -53 -3 -50 -43 -46 135 10 -32 -35 -42 85 61 60

Ränteintäkter 1 3 0 1 2 2 2 0 1 0 4 8 230 132 -25 -87 209 53

Räntekostnader 7 8 5 13 4 5 12 34 14 38 6 13 48 111 227 122 -29 -112 246 121

Andelar i intresseföretags resultat 13 15 13 15 13 15

Resultat före skatt 143 105 16 26 15 7 -4 -70 -17 -87 -49 -59 104 -78 -29 414 -38 -329 37 7

Årets skattekostnad, schablon -38 -29 -7 -2 4 24 24 15 -34 25 -3 -1 30 10 -7 34

Resultat vid avyttring av avvecklad

rörelsegren, netto efter skatt - 1

Periodens resultat 105 76 16 19 15 5 0 -46 -17 -63 -49 -44 70 -53 -32 413 -8 -319 30 42

Väsentliga intäkts- och kostnadsposter av engångskaraktär som redovisas i resultaträkningen:

Jämförelsestörande poster

-Resultat vid försäljning av fastigheter/aktier -7 -1 -6 -14 95 43 - 124

-Strukturkostnader, m m -13 -3 -11 -5 -3 -11 -18 -28 -18 -28

-Tvister -5 -4 -9 -25 -2 -25 -11

Poster av engångskaraktär -13 -5 - -3 - -18 -5 -5 - -3 - -17 -18 -51 - 95 -25 41 -43 85

Väsentliga icke kassapåverkande poster utöver avskrivningar:

-Övrigt -3 -4 -3 -1 -28 5 -2 -1 -35 0 -1 -35

Totalt -3 -4 -3 - - -1 - -28 5 - - -2 -1 -35 - 0 - - -1 -35

Tillgångar

Andelar i intrersseföretag 267 250 267 250 267 250

Uppskjutna skattefordringar 63 92

Övriga tillgångar 4.100 5.722

Summa tillgångar 267 250 267 250 4.430 6.064

Investeringar i anläggningstillgångar 14 49 8 13 1 0 165 74 -286 -174 -24 19 -122 -19 7 4 5 2 -110 -13

Skulder

Eget kapital 1.271 1.384

Skulder 3.159 4.680

Summa skulder och eget kapital 4.430 6.064

Mkr 2009 2008 2009 2008

Geografiska områden

Sverige 6.073 6.696 2.596 2.949

Norge 2.761 2.962 546 923

Danmark 1.028 1.287 106 116

Segmentsavstämningar - - -871 -1.325

Totalt 9.862 10.945 2.377 2.663

Koncernen

Intäkter från

Summa Personbilar

Avstämning Moderbolaget

Sverige Norge Danmark

Fordon

externa kunder

Anläggnings- tillgångar

Segments- avstämningar

Sverige Norge Danmark

Service

11/17

(12)

Rapport över totalresultat för koncernen

Tredje kvartalet Nio månader Okt 08 - Helåret

Mkr 2009 2008 2009 2008 sept 09 2008

Kvarvarande verksamheter

Nettoomsättning 3.253 3.132 9.862 10.945 13.197 14.280

Kostnad för sålda varor 2.709 2.642 8.186 9.269 11.010 12.093

Bruttoresultat 544 490 1.676 1.676 2.187 2.187

Övriga rörelseintäkter 26 47 30 133 33 136

Försäljningskostnader 380 415 1.270 1.364 1.707 1.801

Administrationskostnader 98 115 303 350 401 448

Övriga rörelsekostnader 54 3 72 35 168 131

Rörelseresultat 1) 38 4 61 60 -56 -57

Finansiella intäkter 38 23 209 53 289 133

Finansiella kostnader 46 47 246 121 362 237

Andelar i intresseföretags resultat 3 5 13 15 20 22

Finansnetto -5 -19 -24 -53 -53 -82

Resultat före skatt 33 -15 37 7 -109 -139

Skatt -6 20 -7 34 -13 28

Resultat från kvarvarande verksamheter 27 5 30 41 -122 -111

Resultat från verksamhet under avveckling,

netto efter skatt - -2 - 1 - 1

Periodens resultat 27 3 30 42 -122 -110

Övrigt totalresultat

Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av

utländska verksamheter -7 0 -3 -1 -6 -4

Periodens summa totalresultat 20 3 27 41 -128 -114

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 27 3 30 42 -122 -110

Periodens summa totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 20 3 27 41 -128 -114

Antal aktier vid periodens utgång, 000-tal:

– före utspädning 21.214 20.459 21.214 20.459 21.214 20.459 – efter utspädning 25.459 20.459 25.459 20.459 25.459 20.459 Resultat per aktie före utspädning, kr 1,30 0,15 1,40 2,05 -6,00 -5,35 Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,10 0,15 1,30 2,05 -6,10 -5,35 Antal egna aktier vid periodens utgång, 000-tal 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Vägt genomsnittligt antal aktier, 000-tal:

– före utspädning 20.825 20.459 20.585 20.459 20.553 20.459 – efter utspädning 25.459 20.459 25.239 20.459 24.035 20.459 Resultat per aktie före utspädning, kr 1,35 0,15 1,45 2,05 -5,95 -5,35 Resultat per aktie efter utspädning, kr 1,15 0,15 1,35 2,05 -6,05 -5,35 Vägt genomsnittligt antal egna aktier, 000-tal 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

1) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag

- Immateriella rättigheter 7 6 20 19 26 25

- Byggnader och mark 3 1 7 2 9 4

- Inventarier, verktyg och installationer 21 23 67 69 91 93

- Leasingfordon 44 45 131 138 177 184

Summa 75 75 225 228 303 306

(13)

Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag

Mkr 09.09.30 08.12.31 08.09.30

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella rättigheter 119 115 122

Goodwill 91 89 115

210 204 237

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 175 105 99

Pågående nyanläggningar 0 4 5

Inventarier, verktyg och installationer 345 393 384

Leasingfordon 1) 1.293 1.512 1.596

1.813 2.014 2.084

Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella placeringar 275 266 262

Långfristiga fordringar 2) 79 93 80

Uppskjutna skattefordringar 63 64 92

417 423 434

Summa anläggningstillgångar 2.440 2.641 2.755

Omsättningstillgångar

Varulager, handelsvaror 1.213 1.750 2.151

Kortfristiga fordringar

Räntebärande fordringar 2) 29 21 138

Övriga fordringar 712 904 989

Likvida medel 2) 36 98 31

Summa omsättningstillgångar 1.990 2.773 3.309

Summa tillgångar 4.430 5.414 6.064

Eget kapital och skulder Eget kapital

Aktiekapital 222 215 215

Reserver -3 0 3

Övrigt tillskjutet kapital 7 - -

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 1.045 1.014 1.166

Summa eget kapital 1.271 1.229 1.384

Långfristiga skulder

Förlagslån 3) 100 87 -

Räntebärande skulder 3) 131 89 499

Övriga skulder och avsättningar 4) 1.094 1.123 1.490

1.325 1.299 1.989

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 3) 113 761 630

Övriga skulder och avsättningar 1.721 2.125 2.061

1.834 2.886 2.691

Summa eget kapital och skulder 4.430 5.414 6.064

Tillgångar

1) Varav räntebärande 254 224 237

2) Räntebärande 144 212 249

Skulder

3) Räntebärande 344 937 1.129

4) Varav räntebärande 318 319 311

Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag

Mkr 09.09.30 08.12.31 08.09.30

Ingående balans 1.229 1.507 1.507

Kontantutdelning till aktieägare - -164 -164

Inlösta teckningsoptioner 15 - -

Periodens summa totalresultat 27 -114 41

Utgående balans 1.271 1.229 1.384

(14)

Rapport över kassaflöden för koncernen

Tredje kvartalet Nio månader Okt 08 - Helåret

Mkr 2009 2008 2009 2008 sept 09 2008

RÖRELSEN

Den löpande verksamheten

Resultat före skatt från kvarvarande verksamheter 33 -15 37 7 -109 -139 Resultat före skatt från verksamhet under avveckling - -3 - 1 1 2

Av- och nedskrivningar 75 78 225 231 337 343

Övriga ej kassapåverkande poster -2 -35 -5 -107 -23 -125

Betald skatt 11 -13 5 -58 56 -7

Förändring av varulager -24 233 651 449 1.054 852 Förändring av rörelsefordringar 61 228 192 325 228 361 Förändring av rörelseskulder -184 -484 -590 -687 -807 -904

Kassaflöde från den löpande verksamheten -30 -11 515 161 737 383

Investeringsverksamheten

Förvärv och avyttringar av anläggningar 46 16 110 13 48 -49 Investeringar och avyttringar av finansiella tillgångar 1 -20 13 -26 5 -34 Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto - - -60 -236 -60 -236 Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto - - - 43 - 43 Avyttring av avvecklad verksamhet, netto - 108 - 474 - 474

Kassaflöde från investeringsverksamheten 47 104 63 268 -7 198

Återstår efter nettoinvesteringar 17 93 578 429 730 581

Finansieringsverksamheten

Förändring av banklån och övriga lån -35 -44 -648 -290 -849 -491

Inlösta teckningsoptioner 15 - 15 - 15 -

Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare - - - -164 - -164

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -20 -44 -633 -454 -834 -655

Förändring av likvida medel, exkl omräknings-

differenser -3 49 -55 -25 -104 -74

Kursdifferens i likvida medel 0 1 1 0 2 1

Förändring av likvida medel -3 50 -54 -25 -102 -73

Likvida medel vid periodens början 63 112 114 187 162 187 Likvida medel vid periodens slut 60 162 60 162 60 114

(15)

Kvartalsöversikt

K v a r t a l

Koncernen 4/07 1/08 2/08 3/08 4/08 1/09 2/09 3/09

Nettoomsättning, Mkr 4.518 3.798 4.015 3.132 3.335 3.040 3.569 3.253

Rörelseresultat, exklusive

jämförelsestörande poster, Mkr 70 -11 14 -28 9 -8 46 66 Rörelsemarginal, exklusive

jämförelsestörande poster, % 1,6 -0,3 0,3 -0,9 0,3 -0,3 1,3 2,0

Rörelseresultat, Mkr 47 -10 66 4 -117 -16 39 38

Rörelsemarginal, % 1,1 -0,3 1,6 0,1 -3,5 -0,5 1,1 1,2

Resultat före skatt, Mkr 38 -27 49 -15 -146 -27 31 33 Resultat från kvarvarande verksamheter,

Mkr 22 -16 52 5 -152 -21 24 27

Resultat från verksamhet under avveckling,

netto efter skatt, Mkr -3 1 2 -2 - - - -

Periodens resultat, Mkr 19 -15 54 3 -152 -21 24 27

Kapitalets omsättningshastighet, ggr 1) 2,40 2,45 2,39 2,33 2,25 2,29 2,36 2,60

Avkastning på sysselsatt kapital, % 1) 7,8 5,6 5,9 5,0 -0,6 -0,7 -2,0 -0,9

Avkastning på eget kapital, % 1) 6,3 3,4 5,0 4,2 -8,0 -8,6 -11,3 -9,6

Nettolåneskuld/ Eget kapital, ggr 0,81 0,69 0,71 0,69 0,67 0,44 0,27 0,21

Soliditet, % 21 23 21 23 23 25 27 29

Räntetäckningsgrad, % 1) 3,7 1,9 1,9 1,4 -0,1 -0,2 -0,5 -0,2

Data per aktie (kr) 2)

Periodens resultat 0,95 -0,75 2,65 0,15 -7,40 -1,05 -1,05 3) 1,35 5)

Eget kapital 74 73 67 68 60 59 60 4) 60 6)

1) Rullande 12 månader.

2) Beräknat på antalet utestående aktier, 20.459.255.

3) Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 2, 20.466.538.

4) Beräknat på antalet utestående aktier per 2009-06-30, 20.492.053.

5) Beräknat på ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under kvartal 3, 20.825.484.

6) Beräknat på antalet utestående aktier per 2009-09-30, 21.213.872.

(16)

Resultaträkning för Moderbolaget

Tredje kvartalet Nio månader Okt 08 - Helåret

Mkr 2009 2008 2009 2008 sept 09 2008

Nettoomsättning 25 7 75 29 86 40

Administrationskostnader 37 18 107 64 132 89

Rörelseresultat 1) -12 -11 -32 -35 -46 -49

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag - 432 - 439 -417 22 Ränteintäkter från koncernföretag 4 31 24 87 51 114 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 38 18 206 45 284 123

Räntekostnader till koncernföretag 0 8 3 21 10 28

Räntekostnader och liknande resultatposter 40 38 224 101 328 205

Resultat efter finansiella poster -10 424 -29 414 -466 -23

Bokslutsdispositioner - - - - 10 10

Resultat före skatt -10 424 -29 414 -456 -13

Skatt 1 0 -3 -1 -8 -6

Periodens resultat -9 424 -32 413 -464 -19

1) Avskrivningar enligt plan per tillgångsslag

- Immateriella rättigheter 2 1 6 3 8 5

- Inventarier, verktyg och installationer 0 1 1 1 1 1

Summa 2 2 7 4 9 6

References

Related documents

rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (eBiTa) minskade under tredje kvartalet med 4 procent och uppgick till 17,7 (18,4) mSeK.. rörelseresultatet har

Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) ökade under tredje kvartalet med 8 procent och uppgick till 28,6 (26,4)

rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (eBiTa) ökade under tredje kvartalet med 19 procent och uppgick till 21,0 (17,7) mSeK.. rörelseresultatet har

direktförsäljning av medicinska system på strategiskt viktiga marknader. Den enskilt största ökningen har skett i Nordamerika. Ökningen hänför sig till Sectras omfattande

Orderingången ökade med 15 procent (32 procent på jämförbar basis) till 2 202 miljoner dollar, den högsta nivån på senare år, trots full påverkan från avyttringen av

För produktområdet snus ökade den redovisade nettoomsättningen med 8 procent under det tredje kvartalet till 852 MSEK (785) och rörelseresultatet minskade med knappt 1 procent till

Koncernens omsättning under tredje kvartalet 2007 uppgick till 2 414 Tkr (1 057) och rörelseresultatet för motsvarande period uppgick till -4 290 Tkr (-1 884).. Under kvartalet

CTC Media redovisade en försäljning på 173 (112) miljoner amerikanska dollar för det andra kvartalet 2008, en förbättring med 54% jämfört med föregående år, och en ökning på

Försäljningen var således stabil och uppgick till 172 (167) Mkr för det tredje kvartalet, jämfört med 174 Mkr för årets andra kvartal och uppgick till 519 (533) för årets

Koncernens rörelseresultat, exklusive nettovinsten från försäljningen av SDI Media i det tredje kvartalet 2004, näst intill tredubblades till 227 (84) Mkr för kvartalet och steg med

Koncernens resultat före skatt för årets tredje kvartal mer än fördubblades till 647 (262) Mkr för kvartalet och ökade med 45% till 1.586 (1.094) Mkr för årets första

"Återköpsprogrammet som påbörjades i slutet av kvartalet bekräftar vårt fokus på att optimera koncernens kapitalstruktur, samtidigt som vi behåller flexibilitet för ökad

CTC Media redovisade en försäljningstillväxt på 16% till 187 (162) miljoner amerikanska dollar för det fjärde kvartalet 2008, och det underliggande rörelseresultatet uppgick till

Nettoomsättningen för BTS verksamhet i Nordamerika uppgick under första kvartalet till 276 (210) MSEK.. Rensat för valutaeffekter ökade intäkterna med

Resultat efter skatt för perioden uppgick till 13,2 MSEK (21,7 MSEK), en minskning med 8,5 MSEK vilket främst härrör sig till det 9,3 MSEK lägre rörelseresultatet samt det

I början av september tillkännagav ReadSoft att man, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande och styrelsens beslut den 4 juni 2009, återköpt aktier för ca 17,6 miljoner

Kostnad för sålda varor under tredje kvartalet uppgick till 309 TEUR (307).. Kostnad för sålda varor avser två kategorier av

Licensintäkterna uppgick under andra kvartalet till 47,8 (56,8) Mkr, vilket utgjorde 30 (39) procent av de totala intäkterna.. Av kvartalets licensintäkter svarade produktgruppen

Moderbolagets intäkter för det fjärde kvartalet 2020 utgörs av försäljning av service till dotterbolaget, och dessa intäkter uppgick till 504 TSEK (1 213). kostnaderna är

Tabell 5 Antal nystartade företag kvartal 3 2009 efter län och juridisk form 14 Tabell 6 Antal sysselsatta i nystartade företag kvartal 3 2009 efter län,.. sysselsättningsgrad och

aktier i Tallinbörsen till Nasdaq OMX inom Baltisk bankrörelse samt reaförlust på 6 mkr vid försäljning av inkassobolaget European Agency for Debt Recovery (EADR) i Ukraina

Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde ökade med 1,2 mdkr, varav 1,7 mdkr i Swedbank Markets och 0,3 mdkr i Baltisk bankrörelse, medan intäkterna minskade i

Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -12,9 Mkr (-7,5 Mkr) där skillnaden motsvaras av skillnaden i resultat.. Förutsättningar