• No results found

13.1. Revidering av förfrågningsunderlag LOV säbo

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "13.1. Revidering av förfrågningsunderlag LOV säbo"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Vård- och

omsorgskontoret

2015-11-05

Johanna Bång Sidan 1 av 1

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2015/0396 VON-1 Diariekod: 159

Vård- och omsorgsnämnden

Revidering av förfrågningsunderlag LOV säbo

Förslag till beslut

Vård- och omsorgskontoret föreslår att vård- och omsorgsnämnden beslutar följande:

1. Ersättning ska utgå för 30 dagar per månad (360 dagar per år).

2. Dygnsersättning för plats med demensinriktning ska vara 2 019 kr inklusive moms.

3. Dygnsersättning för plats med omvårdnadssinriktning ska vara 1 889 kr inklusive moms.

4. Vård- och omsorgsnämnden ska årligen fastställa dygnsersättningen utifrån nämndens ekonomiska förutsättningar.

5. De ovan beslutade förändringarna ska träda i kraft den 1 april 2016.

6. Förvaltningschefen får i uppdrag att revidera förfrågningsunderlaget.

Sammanfattning

Vård- och omsorgskontoret har jämfört de ekonomiska villkoren i kommunens valfrihetssystem inom särskilt boende med villkoren i andra kommuners valfrihetssystem. Baserat på dessa jämförelser föreslår kontoret vissa justeringar i syftet att skapa balans mellan konkurrenskraftiga

ersättningsnivåer och nämndens ekonomiska förutsättningar.

Karin Proos Johanna Bång

Förvaltningschef Chef för avdelning avtal och uppföljning

Bilagor:

1. Utredning av ersättningen i nämndens valfrihetssystem inom särskilt boende.

Beslutsexpediering:

Akt

References

Related documents

Utföraren ska tillse att all personal inom verksamheten undertecknar och får kännedom om tystnadsplikt och sekretess, enligt gällande lagstiftning för uppgifter om den enskildes

• Delta i de kortare utbildningstillfällen som Kommunrehabs personal kan komma att hålla gällande rehabilitering (kommunen erbjuder kostnadsfri utbildning kostnadsfritt, dock ska

• delta i de kortare utbildningstillfällen som Kommunrehabs personal kan komma att hålla gällande rehabilitering (kommunen erbjuder kostnadsfri utbildning kostnadsfritt, dock ska

Insatserna får inte utföras av en person som är nära anhörig till kunden och utföraren får därmed inte heller anställa en person som är nära anhörig till en kund för att

två års erfarenhet av arbetsledning inom med ansvar för personal och drift alternativt kunna styrka att ansvarig för den dagliga driften har en mentor knuten till sig under de

Utföraren ska, såvitt inte annat följer av lag, snarast efter det att brukaren inte längre är aktuell för insatser vid verksamheten eller efter begäran från Inspektionen för

Lagen bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan utförarna. Samma villkor för ersättning gäller för samtliga leverantör inklusive kommunens egenregi. Kunden ges

Om en leverantör inte kan åta sig att utföra de insatser som kunden har behov av för att kunna återvända till det ordinära.. boendet, innan betalningsansvaret träder i kraft,

Utföraren ska tillse att samtlig personal inom verksamheten undertecknar och får kännedom om tystnadsplikt och sekretess enligt gällande lagar för uppgifter om den?.

För de fall kommunen förpliktas att utge ersättning till tredje man för skada som leverantören (eller eventuell underleverantör) svarar för, har kommunen rätt till ersättning

Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd framgår vilka krav som ska eller bör ställas på rutiner för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering inom

Den geografiska begränsning som valts inom hemtjänstens valfrihetssystem ska underlätta för små och medelstora företag och organisationer att etablera sig som utförare av

Leverantören ska för de anställda som tillhandahåller varor eller tjänster till Uppsala Kommun fullgöra avtalet enligt angivna villkor beträffande lön, semester och arbetstid

Pensionärsorganisationerna är i stort sett positiva till Stockholms modell för valfrihetssystem eftersom den skulle tillföra fler platser inom särskilt boende för brukarna att

Föreslå kommunfullmäktige att fastställa ersättningen inom föreslaget valfrihetssystem till 1 819 kronor per dygn för kommunala utförare och 2 014 kronor per dygn för

• För de leverantörer som erbjuder både personlig omvårdnad och service alternativt endast personlig omvårdnad är verksamheten momsbefriad, vilket innebär att

Utförare kan anlita underleverantörer och svarar för att såväl egen personal som underleverantörers arbete håller god kvalitet, uppfyller kommunens krav samt följer

Kontoret föreslår därför att vård- och omsorgsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomlysa de ekonomiska förutsättningarna för grupp- och servicebostad enligt LOV samt

Kontoret föreslår därför nämnden att begränsa det geografiska upptagningsområdet för LOV särskilt boende för äldre till att endast omfatta Sollentuna kommun. De boenden som

För att säkerställa att det finns kontinuerlig tillgång till utförare som vill etablera sig i kommunen, ser vård- och omsorgskontoret ett behov av att justera befintlig

För att bli godkänd som utförare av hemtjänst inom Salems kommuns valfrihetssystem ska utföraren vid varje tidpunkt uppfylla de villkor som anges i detta

Söderhamns kommun, genom omvårdnadsnämnden, är huvudman och har det övergripande ansvaret för den matdistribution som kommunen erbjuder. Detta gäller oavsett om

• Nämnden för Funktionsstöd ansvarar för ledsagarservice och avlösarservice i hemmet till personer upp till 65 år.. • Nämnden för Äldreomsorg ansvarar för ledsagarservice