• No results found

Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR

POSTADRESS: Box 396, 101 27 Stockholm. BESÖKSADRESS:Torsgatan 11. TELEFON VXL 08-454 46 00. registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-05-29 ERT DATUM 2020-05-06 DIARIENR 2020/99-4 ER BETECKNING U2020/03053/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Ändringar i högskolelagen för att främja den

akademiska friheten och tydliggöra

lärosätenas roll för det livslånga lärandet

Statskontoret har inga synpunkter att redovisa avseende den remitterade promemorian.

Gabriel Brandström Utredningschef

References

Related documents

Det andra skälet är principiellt: regeringen säger sig (i departementets förslag) – genom ändring i högskolelagen – vilja stärka, värna och vidta förebyggande åtgärder

I remissvaret på STRUT-utredningen påtalade KTH att en förutsättning för att kunna erbjuda ytterligare fort- och vidareutbildning där uppdragsutbildning inte är en möjlighet

En viktig förutsättning för deras frihet ligger dock även i lärosätenas institutionella frihet och autonomi gentemot staten i övrigt, såtillvida att det är denna autonomi

Promemorian Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet (U2020/03053/UH). Myndigheten har

Lärosätena har redan idag ett ansvar för att främja livslångt lärande, exempelvis inom ramen för dimensioneringen av utbildningsutbudet och inom samverkansuppdraget. Vid MDH

Regeringen föreslår vidare att det i högskolelagen införs en bestämmelse om att högskolorna i sin verksamhet ska främja det livslånga lärandet.. Regeringen gör bedömningen

Sophiahemmet Högskola bifaller de förslag på ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

KK-stiftelsen har under 2019 tagit upp synpunkter avseende det livslånga lärandet i sitt svar till Inbjudan för synpunkter på regeringens forskningspolitik 1 och i sitt remissvar