• No results found

Örebro kommuns synpunkter

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Örebro kommuns synpunkter"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

2019-11-25 Bou 3768/2019

Till: Regeringskansliet Utbildningsdepartementet

Örebro Kommun

Programnämnd barn och utbildning

Remissvar - Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL

Sammanfattning

Örebro kommun har fått möjlighet att yttra sig i ett remissvar gällande att fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom VAL. Örebro kommun ställer sig positiv till förändringarna i

förordningen men lämnar några synpunkter att beakta.

Örebro kommuns synpunkter

Örebro kommun har ett stort rekryteringsbehov inom förskola och skola och är positiv till att det skapas flera vägar till examen för yrken inom förskolan och skolan, där studier inom VAL är en väg.

Anställning som förskollärare/pedagogisk personal

Det finns en icke oansenlig grupp med yrkesskicklig personal inom förskolan och skolan utan lärarexamen, men med lång och bred kompetens som utfört kvalificerade arbetsuppgifter under många år. Kommunen ser mycket positivt på att även de, barnskötare och annan pedagogisk personal, erbjuds studier inom VAL. Skrivningen ”medverka i undervisningen” känns dock otillräcklig. Örebro kommun föreslår att kravet bör vara att ha ”medverkat i planering, genomförande och utvärdering av undervisningen”.

Datumkrav

Örebro kommun ser mycket positivt på att alla de detaljerade datumkraven tas bort, då erfarenhet efter 2015-07-01 tidigare inte fick räknas alls. Förslaget att tre år ska vara sammanhängande och att det senaste året inte är äldre än ett år innan utbildningsstart är fullt skäligt.

Rektors godkännande

Örebro kommun föreslår att till ansökan bifoga rektors godkännande. Att rektor valt ut och med sin erfarenhet kan se den sökandes möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen ökar avsevärt sannolikheten att de kan nå en examen inom VAL.

Validering av reell kompetens

Örebro kommun har inom yrkesvux erbjudit utbildning för personer som arbetat inom förskolan under minst tre år, men saknat barnskötarutbildning. Inom den utbildningen har man byggt upp god kunskap att validera erfarenhet och kompetens. Örebro kommun ser positivt på att lärosäten inom VAL får använda särskilda prov för att bedöma behörighet och tillgodoräkna kurser.

(2)

2019-11-25 Bou 3768/2019

VAL för yrkeslärare

Inom gymnasieskolan råder stor brist på yrkeslärare. VAL har i detta sammanhang varit en mycket viktig faktor för att på sikt höja kompetensen inom denna yrkeskategori. Formen med studier parallellt med arbete där uppgifter kopplas till vardagspraktiken istället för traditionell VFU fungerar väl. Örebro kommun ställer sig mycket positiva till att denna utbildningsform fortsätter och öppnas upp för fler. Det är viktigt att det tydligt framgår om det är utbildningsanordnaren eller en VFU-handledare hos utföraren som ska värdera studentens genomförda uppgift. Om man väljer att det ska vara en VFU-handledare som gör det är det mycket viktigt att utförarna får

ekonomiska medel för detta.

Språklig och redaktionell justering

Örebro kommun ställer sig positiva till både språkliga och redaktionella justeringar. Många invecklade förklaringar upprepas flera gånger i texten. Lita på att förklaringar i inledningen är kända genom hela texten.

Marlene Jörhag Ordförande

Programnämnd barn och utbildning Örebro kommun

References

Related documents

Då vägen inte går genom området för riksintresset finns ingen risk för fragmentering av området eller direkt påverkan på värdefulla objekt inom området.. I dagsläget

Kommunen har också ett särskilt ansvar för att bidra till att olika aktörer samverkar för att skapa ett hållbart Örebro - företag, föreningar, ideella organisationer, skolor

Den som driver en skola eller en förskola måste enligt miljöbalken bedriva ett löpande, systematiskt arbete, så kallad egenkontroll, för att förhindra att lokaler eller det

Eleverna får möjlighet att testa på och fördjupa sig inom olika material och tekniker.. Vi arbetar både med traditionella tekniker (måleri, teckning mm) samt digitala tekniker

Tekniska nämnden ska kontinuerligt arbeta för att öka fastighetsnära och kundnära insamling av elavfall samt etablera nya kanaler för att samla in farligt avfall.. Tekniska

Pedagogisk verksamhet utomhus för pedagogerna innebär närhet till naturen, att ta med sig inomhusaktiviteter ut, lära barnen om naturens kretslopp och allemansrätt samt att de

Inom såväl förskola som grundskolan och gymnasium bedrivs verksamheten i Örebro till lägre kostnader än förväntat, medan kostnaderna är högre inom äldreomsorgen

Om du inte tycker att du får hjälp av dem, eller om du anser att problemet är allvarligt, kan du lämna in ett klagomål till skolledningen - gärna skriftligt.. Du kan ta kontakt

EXAMENSARBETE Lathund för val av förband mellan transformator och ställverk Sammanfattning En lathund har producerats för projektering av en anläggning för förläggning av

There are many courses of action that can be taken from this research. The first, and most likely, is to ignore the evidence and continue with an unquestioned liberal agenda

 Varje arbetslag får i uppdrag att beskriva avdelningens arbete med att starta projekt – använda temaorienterat arbetssätt i sin

- Handlingar rörande fastigheter och materiel serie F4 - Handlingar rörande fester och arrangemang serieF5 - Övriga ämnesordnade handlingar serie F6. - Undervisningsstatistik serie H1

Att arbeta med Örebromodellen – för en jämlik förskola handlar om att alla människor, stora som små, har rätt att vara olika på lika villkor.. Förskolans arbete utgår

För januari 2012 - maj 2013 även bankfiler för det kommunala fastighetsbolaget Futurum Fastigheter i Örebro AB. Med loggfiler

- För en familj i Örebro län med två personer som båda tjänar som den genomsnittlige heltidsarbetaren i länet (c:a 26000 kronor) skulle ett borttaget jobbskatteavdrag betyda

1997 genom kommunekologens förflyttning till Byggnadsnämndens övertogs ansvaret för Agenda 21 1998 fick Byggnadsnämndens förvaltningskontor, Stadsbyggnadskontoret, ansvaret

Abonnemang kan få delas av maximalt tre närboende fastig- hetsägare, efter skriftlig ansökan till Tekniska nämnden, om risk för människors hälsa eller miljön inte kan

hetsägare, efter skriftlig ansökan till Tekniska nämnden, om risk för människors hälsa eller miljön inte kan uppkomma. Delning av abonnemang är endast möjligt om 130 liters kärl

kommunsammanslagningen 1/1 1971 skulle heta Personal- och Lönenämnden men Lönenämnden beslutade att namnet skulle vara Personalnämnden.. Personalnämnden hade att besluta

Virginska skolan har ansvarat för dokumentation och arkivleverans av lokala kursplaner för samtliga av Örebros gymnasieskolor.. 2008 06 11 Britt-Marie

The meeting and housing will be in "Le Bischenberg" which is a nice meeting place located in the Vosges mountains, 20km West from Strasbourg.. The meeting will start

If the sum is greater than or equal to the cusum constant Y then the grading is out of control and the timber graded at the same shift representing the sampled grade, species,

Uti- från mitt dialogiska perspektiv intresserar jag mig inte för minnet som intern resurs utan snarare de semiotiska eller språkliga resurser eleverna tar i bruk och som jag