SPAX Skog & Metall. Produktblad

Download (0)

Full text

(1)

SPAX Skog & Metall

Världsekonomin fortsätter att återhämtas. Samtidigt vilar uppgången på allt fastare mark då flertalet länder nu uppvisar positiva tillväxttal. Samtidigt breddas tillväxtbasen genom att allt fler sektorer bidrar till tillväxten.

Produktblad

SPAX Skog & Metall löper på tre år och är kopplad till utveck- lingen för en svensk aktiekorg med exponering mot 6 bolag.

Om marknaden

Tillväxtländerna fortsätter att agera draglok i den globala ekonomin där industrialiseringen av dessa länder fortsätter att styra utvecklingen. I takt med att tillväxten återhämtat sig och mot bakgrund av stigande råvarupriser räknar vi med en åtstramning av den ekonomiska politiken, som gör att en viss nedväxling är att vänta. Vi räknar dock med att tillväxt- länderna klarar balansgången och förutser en ”mjukland- ning”.

Samtidigt har tillväxten i industriländerna stabiliserats där investeringsaktiviteten nu väntas förstärkas efter en kraftig nedgång i spåren av finanskrisen. En stabilisering av arbets- marknaderna i industriländerna borgar samtidigt för en sta- bilare konsumtion.

Kombinationen med hög tillväxt i tillväxtländerna och stigande investeringstakt även i de stora industriländerna ger samtidigt goda förutsättningar för råvaruefterfrågan och företag med exponering mot råvaruproducerande företag.

De stora svenska exportföretagen är generellt sett väl positio- nerade inom respektive sektor med en god geografisk spridning.

BAS MAX

I samarbete med

Bred aktieexponering som gynnas av stigande tillväxt.

De nordiska länderna har klarat finanskrisen väl och tecken på ökad inhemsk efterfrågan blir allt starkare.

Fortsatt global ekonomisk osäkerhet kan resultera i bakslag på aktiebörserna.

Högt exportberoende ger ökad sårbarhet för en vikande internationell efterfrågan.

Placera i norrländska råvaror

En god tillväxt och en positiv näringsutveckling är av stor betydelse för de människor och företag som bor och har sin verksamhet i norra delen av Sverige. Skog och metall är därför viktiga råvaror för industrinäringen i regionen. Flera av bolagen som ingår i SPAX Skog & Metall är ledande varumärken internationellt och stora exportörer. Bolagen levererar såväl råvaran som den förädlade produkten.

Sparbanken Nord har funnits sedan 1852 och har verksamhet i Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå. De resurser och vinster vi bygger upp stannar kvar i regionen och gynnar våra kunder.

Vårt sortiment av tjänster och produkter är brett. Vi har ett eget aktiebord och specialister på placeringar, lån, försäkringar och familjerätt. Hos Sparbanken Nord kan du få en alldeles egen bankkontakt och bokad tid för rådgivning.

Du väljer själv var, när och hur du vill möta oss. Välkommen in till något av våra kontor, till vår egen telefonbank eller inter- netbanken. 0771-23 00 23, www.sparbankennord.se

Indexerad historisk utveckling

I diagrammet ovan visas den indexerade historiska utvecklingen för aktie- korgen i SPAX Skog & Metall och som jämförelse visas ett välkänt svenskt aktieindex (OMXS30 Index) och ett globalt aktieindex (MSCI World). Historiskt material och historisk utveckling utgör inte någon garanti eller prognos för framtida utfall.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aktiekorg Svenskt aktieindex Globalt aktieindex

(2)

Allmänt om avkastningens beräkning

Avkastningen i SPAX Skog & Metall är kopplad till utveck- lingen för en likaviktad aktiekorg bestående av 6 svenska bo- lag. Utvecklingen av aktiekorgen mäts i procent och motsva- ras av förändringen mellan start- och slutvärde. Startvärde baseras på respektive akties stängningskurs på startdagen.

Avkastningen motsvaras av aktiekorgens procentuella upp- gång multiplicerat med deltagandegraden och nominellt belopp. Deltagandegraden uttrycker hur stor del av kursupp- gången du har rätt till.

Slutvärde för aktiekorgen beräknas som ett genomsnitt av aktiekorgens värde avläst en gång i månaden under löpti- dens sista halvår (7 avläsningstillfällen). Vid beräkning av aktiekorgens utveckling ersätts utvecklingen för de tre bästa aktierna med indikativt 30–40 procent. Avkastningen beräk- nas på nominellt belopp och beror därmed på aktiekorgens justerade utveckling och deltagandegrad. Justeringen av de tre bästa aktierna görs oavsett om utvecklingen för dessa aktier varit positiv eller negativ. Oavsett korgens utveckling åtar sig banken att på återbetalningsdagen lägst betala till- baka nominellt belopp.

Hur förändras värdet på din SPAX?

Värdet på andrahandsmarknaden för SPAX Skog & Metall påverkas positivt vid stigande aktiekurser och förväntningar om högre volatilitet. En motsatt utveckling påverkar värdet negativt. Hur stor påverkan på marknadskursen nämnda faktorer har beror på deltagandegrad, återstående löptid och aktuell aktiekurs i förhållande till startvärdet på startdagen och den enskilda aktiens begränsning avseende maximal värdeökning på 30-40 procent. Exempelvis har en ränteför- ändring mindre betydelse ju kortare löptid som återstår och en positiv aktiekursförändring kan ha mycket liten eller ingen betydelse för marknadsvärdet om aktiekursen ändå är lägre än startkursen och återstående löptid är kort.

BOLAG SEKTOR

Boliden AB Material

Holmen AB Material

Sandvik AB Industri

SCA AB Material

SSAB AB Material

Stora Enso OYJ Material

De 6 bolagen i SPAX Skog & Metall

Aktie Utveckling Justerad utveckling*

1 29,0 % 35,0 %

2 45,0 % 35,0 %

3 -11,0 % -11,0 %

4 56,0 % 35,0 %

5 -5,0 % -5,0 %

6 26,0 % 26,0 %

Korgens utveckling 23,0 %

Korgens slutvärde 19,0 %

* Vid beräkning av slutvärde kommer de tre aktier med bäst värdeökning att uppgå till indikativt 30-40 procent, antagande i exemplet är 35 procent.

Exempel på avkastningsberäkning

Korgförändring Placerat belopp

inkl courtage Återbetalat belopp Vinst Avkastning per år

inkl courtage

BAS MAX BAS* MAX* BAS MAX BAS MAX

50 % 10 150 kr 11 165 kr 13 500 kr 16 750 kr 3 350 kr 5 585 kr 9,8 % 14,3 %

25 % 10 150 kr 11 165 kr 11 750 kr 13 375 kr 1 600 kr 2 210 kr 4,9 % 6,1 %

0 % 10 150 kr 11 165 kr 10 000 kr 10 000 kr -150 kr -1165 kr -0,5 % -3,6 %

- 25 % 10 150 kr 11 165 kr 10 000 kr 10 000 kr -150 kr -1165 kr -0,5 % -3,6 %

* Antagen deltagandegrad för BAS 70 % och för MAX 135 %. Deltagandegraden fastställs den 4 maj 2011.

Exempel på resultat vid olika utfall

(3)

Köpa och sälja

Fullständigt ifylld anmälningssedel ska senast den

29 april 2011 lämnas till något av Sparbanken Nords kontor.

Anmälan ska innehålla uppgift om vald serie, tecknat nom- inellt belopp, personuppgifter, VP-konto/depå samt konto i Sparbanken Nord som beloppet jämte courtage automatiskt kan dras ifrån.

Lånet kommer att registreras hos Euroclear Sweden AB, tidigare VPC, och tas upp till handel vid NASDAQ OMX Stock- holm AB på listan OMX STO Retail Bonds Structured Prod- ucts. Även om löptiden är cirka tre år är pengarna inte låsta.

Banken kommer löpande ställa köpkurser och om möjligt även säljkurser under normala marknadsförhållanden.

Fullständiga villkor

Detta dokument innehåller en översiktlig beskrivning av SPAX Skog & Metall. Prospekt och Slutliga Villkor har offent- liggjorts och finns tillgängliga på Sparbanken Nords hemsida:

www.sparbankennord.se/spax.

Teckningsperiod 4 april 2011 - 29 april 2011

Löptid 3 år

Underliggande marknad 6 svenska bolag

BAS MAX

Teckningskurs 100 % 110 %

Lägsta teckningsbelopp 5 000 kr 5 500 kr

Benämningar AIO567A

SWEOSKME1 AIO567B

SWEOSKME2

Deltagandegrad 60-80 % 125-150 %

Indikativ och fastställs den 4 maj 2011 Fast utveckling Indikativt 30-40 % för de tre bästa aktierna Placerat belopp

(likvidbelopp) 1 000 kr

per obligation 1 100 kr per obligation Courtage tillkommer Courtage 1,5 % på likvidbeloppet (minst 150 kr)

Startdag 4 maj 2011

Slutdag 20 maj 2014

Startvärde Respektive akties stängningskurs

på startdagen

Slutvärde Mäts månadsvis sista året

7 november 2013–7 maj 2014

Återbetalningsdag 20 maj 2014

Återbetalningskurs 100 % av nominellt belopp

plus eventuellt tilläggsbelopp Likvid Erforderligt belopp måste hållas tillgängligt från och med den 3 maj 2011 kl 07.00 IP-spar/Kapitalförsäk-

ring Depå Godkänd placering i individuellt pensionsspar samt Kapitalspar Depå Beskattning Beskattas som aktierelaterat värdepapper

Emittent Swedbank AB

Andrahandsmarknad Banken kommer löpande ställa köpkurser och om möjligt även säljkurser under normala marknadsförhållanden

SPAX Skog & Metall

Välj rätt SPAX

Möjligheterna till avkastning varierar mellan olika SPAX, beroende på uppbyggnad och förutsättningar. För att du ska kunna göra ett medvetet val och hitta den SPAX som passar dig har vi märkt dem med olika symboler.

Våra tre alternativ

Emittenten åtar sig att betala tillbaka nominellt belopp för alla SPAX vid löptidens slut. För den som vill finns ofta möj- lighet att betala lite extra, så kallad överkurs, för att få bättre avkastning. Ett ytterligare alternativ erbjuder en på förhand känd lägsta avkastning.

Olika uppbyggnad – olika förväntningar

Alla SPAX är indelade efter hur de är uppbyggda. Symbolerna som illustrerar Marknad, Räntenära och Strategi hjälper dig att förstå vilka förväntningar du kan ha och identifiera vilken eller vilka SPAX som passar dig bäst.

Ger bra tillväxtmöjligheter. Emittenten åtar sig att betala tillbaka nominellt belopp plus eventuellt tilläggsbelopp.

MARKNAD. Direktkopplade till en eller flera marknader.

Ger bra avkastning om marknaden går upp. Passar när du har en positiv marknadstro.

RÄNTENÄRA. Kan exempelvis jämföras med bank- konto, men med större möjligheter. Passar när du har en försiktig marknadstro.

STRATEGI. Bygger på en investeringsstrategi och kan ge avkastning oberoende av den underliggande mark- naden. Passar när du har en neutral marknadstro.

Möjlighet till högre avkastning mot att du betalar en viss överkurs. Överkursen kan gå förlorad och är inte kapitalskyddad.

Du går alltid plus och vet på förhand vilken den minsta avkastningen blir, i utbyte mot något begränsad avkastning.

(4)

Fördjupning - Beskrivning av bolagen i SPAX Skog & Metall

Boliden AB

Boliden är ett metallföretag vars verksamhet omfattar prospektering, gruvor, smältverk, raffinering och återvinning. Bolaget inriktar sig huvudsakligen mot zink och koppar, men framställer även bly, guld och silver. Försäljningen sker i huvudsak till den europeiska stålindustrin. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: marknad, som inkluderar metallförsäljning och koncernens råmaterialflöden, smältverk, som inkluderar framställning av metaller och återvinning av elektronikskrot, samt gruvor. För mer information se www.boliden.com.

Holmen AB

Holmen utvecklar och driver verksamhet inom tre produktinriktade affärsområden för tryckpapper, kartong och trävaror samt två råvaruinriktade för skog och energi. Affärsområdet Holmen Paper tillverkar tryckpapper för dagstidningar, tid- skrifter, kataloger, reklam och böcker vid två svenska och ett spanskt bruk. Iggesund Paperboard producerar kartong för konsumentförpackningar och grafiska ändamål vid ett svenskt och ett engelskt bruk. Holmen Timber tillverkar trävaror vid ett svenskt sågverk och uppför ytterligare ett sågverk i Sverige med driftstart vid årsskiftet 2010/2011. Holmen Skog an- svarar för koncernens skogar på drygt en miljon hektar. Den årliga avverkningen i egen skog är normalt cirka 2,5 miljoner kubikmeter virke. Holmen Energi ansvarar för koncernens virkes- respektive elförsäljning i Sverige. För mer information se www.holmen.com.

Sandvik AB

Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern och tillverkare av hårdmetallprodukter. Verksamheten baseras på kompe- tens inom materialteknik och omfattande kunnande om kundernas processer.De tre huvudområdena är:

* Tooling: Verktyg i hårdmetall och snabbstål för metallbearbetning samt komponenter i hårdmetall och andra hårda ma- terial. Kunder är bil- och flygindustrier.

* Mining and Construction: Maskiner och verktyg för gruv- och anläggningsindustrin.

* Materials Technology: Produkter i avancerade rostfria material, titan, speciallegeringar, metalliska och keramiska mot- ståndsmaterial samt processanläggningar. Kunder återfinns inom olika industrier.

Sandvik är verksamt i hela världen och största marknaden är Europa, som står för 44% av omsättningen.

För mer information se www.sandvik.com.

SCA AB

SCA utvecklar, producerar och marknadsför personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningar, tryckpapper och sågade trävaror i över 100 länder över hela världen. Största marknaderna är Tyskland, Storbritannien och Frankrike.

Verksamheten är indelad i fyra affärsområden:

* Personliga Hygienprodukter: Inkontinensprodukter, menstruationsprodukter och barnblöjor.

* Mjukpapper: Mjukpappersprodukter.

* Förpackningar: Wellpappförpackningar, wellpappråvaror och returpappershantering.

* Skogindustriprodukter: Tryckpapper, massa, virke och sågade trävaror.

För mer information se www.sca.com.

SSAB AB

SSAB tillverkar höghållfast tunnplåt och kylda stål i grovplåt. Verksamheten är uppdelad i:

* SSAB Strip Products: Tillverkar höghållfast tunnplåt som kan användas för att reducera vikt, öka styrka och förlänga livslängd. Står för 30% av omsättningen.

* SSAB Plate: Producerar kylda stål, dvs. grovplåt med extra hög hållfasthet, svetsbarhet, slitstyrka och formbarhet. Står för 22% av försäljningen.

* SSAB North America: Leverantör av grovplåt i Nordamerika. I verksamheten ingår två skrotbaserade stålverk med in- tegrerad valsning samt tre klippsträcker, samtliga placerade i USA. USA är den största marknaden med 33% av omsätt- ningen.

För mer information se www.ssab.com.

Stora Enso OYJ

Stora Enso är ett globalt pappers-, förpacknings- och skogsproduktföretag. Bolagets produkter omfattar tidnings- och bokpapper, journalpapper, finpapper, konsumentkartong, industriförpackningar och träprodukter. Tyskland och övriga Europa utgör bolagets huvudmarknader. Verksamheten är uppdelad i:

* Newsprint and Book Paper: Tillverkar tidningspapper och katalog- och bokpapper för framförallt förlag och tryckerier.

* Magazine Paper: Erbjuder ett brett sortiment av papper för tidskrifter och reklam.

* Fine Paper: Tillverkar grafiskt papper och kontorspapper för tryckerier och förlag, grossister, kuvertkonverterare samt tillverkare och leverantörer av kontorsvaror.

* Consumer Board: Producerar konsumentkartong och förpackningsmaterial för en rad olika produkter.

* Industrial Packaging: Tillverkar wellpapp, containerboard, hylsor och hylskartong, laminatpapper, papperssäckar samt säck- och MG-kraftpapper.

* Wood Products: Kallas även Stora Enso Timber på marknaden och erbjuder produkt- och tjänstelösningar åt träindustrin och trävaruföretag över hela världen.

För mer information se www.storaenso.com.

(5)

Swedbank är medlem av Svenska Fondhandlareföreningen, som antagit en branschkod för Strukturerade Placerings- produkter med riktlinjer för innehåll i marknadsföringsmaterial för vissa strukturerade placeringsprodukter, se vidare www.fondhandlarna.se/struktprod

Detta är SPAX

Allmänt

SPAX är samlingsnamnet för en särskild form av lån där emittenten (låntagaren) erlägger avkastning till placeraren (långivaren) beroende av utvecklingen i olika tillgångsslag t ex aktier, räntor, råvaror, valutor eller kombinationer av dessa.

Banken arrangerar regelbundet SPAX med olika löptid och konstruktion. SPAX kan köpas under bestämda teckningspe- rioder.

SPAX tecknas till nominellt belopp (kurs 100 procent) eller i vissa fall till överkurs (till exempel kurs 110 procent), det så kallade MAX-alternativet inom SPAX. Löptiden för SPAX varierar men är normalt ett till fem år. Vid löptidens slut åtar sig emittenten att återbetala obligationens nominella belopp.

Avkastningen, som beräknas på nominellt belopp, utbetalas också normalt vid löptidens slut om förutsättningarna för avkastning är uppfyllda.

Den vanligaste formen av SPAX är där avkastningen beräk- nas genom att nominellt belopp multipliceras med det underliggande tillgångsslagets procentuella värdeökning och den så kallade deltagandegraden. Deltagandegraden, som anger hur stor del av den procentuella värdeförändringen som påverkar avkastningen, fastställs vid löptidens början och kan i det särskilda fallet vara större eller mindre än 100 procent. Utöver den vanligaste formen av SPAX, som nu be- skrivits, förekommer en rad olika varianter med delvis annan avkastningsberäkning.

Andrahandsmarknad

SPAX är börsnoterad och kan därför säljas till aktuell marknadskurs under löptiden. För att underlätta försäljning anger Swedbank köpkurs och om banken själv är innehavare, även säljkurs. Om det är omöjligt att beräkna marknadsvärde eller om detta är förenat med stor osäkerhet, kan banken begränsa sin handel i SPAX.

De faktorer som under löptiden påverkar värdet på en investering i SPAX framgår av lånets Prospekt. Kortfattat kan nämnas att värdet på SPAX är beroende av den sven- ska och internationella ränteutvecklingen, utvecklingen för underliggande tillgångsslag (till exempel aktieindex eller motsvarande) samt svängningarna i värdet på underliggande tillgångsslag (den så kallade volatiliteten) samt återstående löptid. Beroende på hur avkastning beräknas påverkar näm- nda faktorer en SPAX värde under löptiden olika mycket.

Dessutom påverkas kursen av hur lätt det är att köpa och sälja underliggande tillgångsslag, det vill säga likviditeten.

En bättre likviditet innebär effektivare marknad och bät- tre prissättning, vilket ger mindre skillnad mellan köp- och säljkurs, den så kallade spreaden. En sämre likviditet i un- derliggande tillgångsslag kan därför innebära att skillnaden mellan köp- och säljkurs för SPAX kan vara signifikant större jämfört med andra placeringar.

Bankens ansvar, arrangörsarvode och fullständiga villkor

Den bedömning av underliggande marknads utveckling som återfinns i detta dokument är gjord i syfte att vara ett av flera redskap till hjälp vid invester- ingsbeslut. Banken påtar sig inget ansvar för fullständighet. Intresserade placerare rekommenderas att använda sig av ett sådant omfattande och allsidigt beslutsunderlag som bedöms nödvändigt.

Banken tar inte något ansvar för värdeutvecklingen och ansvaret för riskbedömningen vilar på placeraren. Intresserade placerare måste försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av placeringen och den risk de tar samt att de beaktar lämpligheten av en investering med hänsyn tagen till den egna situationen och egna ekonomiska omständigheter.

Swedbank uppträder i rollen som arrangör och - tillsammans med Sparbankerna - distributör av SPAX. För detta åtagande erhåller banken ett belopp motsvarande högst 0,9% av det nominella beloppet per löptidsår förutsatt att placeringen behålls till förfall. Denna ersättning ska täcka Bankens kostnader som till exempel licenskostnader, kostnader för anslutning till Euroclear Sweden och för lånets upptagande på en reglerad marknad samt kostnader för provisioner till övriga distributörer och upprätthållande av andrahandsmarknad.

Materialet i detta dokument är inte avsett att vara rådgivande utan presenteras enbart i informationssyfte. Dokumentet ingår inte heller som en del av Prospektet vilket tillsammans med Slutliga Villkor har offentliggjorts och återfinns på emittentens hemsida: sek.se. Slutliga Villkor återfinns även på bankens hemsida: swedbank.se/spax.

Risker

Med SPAX tar kunden en förhållandevis låg risk. Den risk kunden tar är i förväg begränsad och överblickbar. Risken vid köp av SPAX består huvudsakligen dels i en risk som följer av att vara kreditexponerad mot emittenten (låntagaren), dels i en risk för det specifika värdepappret beroende på den underliggande tillgångens värdeutveckling.

Återbetalning av nominellt belopp och eventuell avkastning förutsätter att emittenten kan uppfylla sina åtaganden. Den statliga insättningsgarantinav- kastnin gäller inte vid en placering i SPAX.

Utfallet av en placering i SPAX är beroende av utvecklingen på den underlig- gande marknad (aktie-, ränte-, råvaru- valuta- eller kreditmarknad) till vilken placeringen är kopplad.

Underliggande marknad kan bli föremål för kraftiga svängningar som får stor inverkan på värdet av en placering i SPAX. Underliggande marknads historiska svängningar framgår av diagram i detta produktblad.

Beträffande likviditets- och prissättningsrisk som uppkommer under löptiden - se ovan under rubriken “Andrahandsmarknad”.

Det ovanstående är inte en uttömmande redogörelse och presumtiva invest- erare uppmanas att läsa emittentens Prospekt och Slutliga Villkor på emit- tentens hemsida: sek.se. Slutliga Villkor återfinns även på bankens hemsida:

swedbank.se/spax.

Figure

Updating...

References

Related subjects :