Protokoll TN 2019-01-09 §§ 1-3

Download (0)

Full text

(1)

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2019-01-09 1

Tid och plats Klockan 13.00-13.35, Mäntsälä, Kommunhuset

Beslutande Erik Lindström (M), ordf.

Lennart Haglund (M)

Bengt-Åke Svensson (S), v. ordf.

Mikael Zetterström (S)

Mikael Karlsson (HVKB) ersätter Håkan Andersen (SD)

Övriga närvarande Åke Lindström, teknisk chef Anela Lennartsson, sekreterare Gert Andersson (S), ej tjg. ersättare Mikael Plate (M), ej tjg. ersättare Rune Fridén (C), ej tjg. ersättare

Justerare Bengt-Åke Svensson

Justeringens tid och plats Direktjustering efter sammanträdet

Under-

skrifter Sekreterare Paragrafer 1-3

Anela Lennartsson

Ordförande

Erik Lindström

Justerare

Bengt-Åke Svensson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Tekniska nämnden Förvaringsplats för

protokollet Kansliavdelningens arkiv

Sammanträdesdatum 2019-01-09

Datum för när anslaget ska

sättas upp 2019-01-09 Datum för när ansla-

get ska tas ner 2019-01-30

Underskrift

(2)

Innehållsförteckning

Delegationsordning för tekniska nämnden ... 2 Fastställande av tekniska nämndens sammanträdesdagar 2019 ... 3 Val till kommunala rådet för funktionshindrade (KRF) – en representant och en ersättare ... 5

(3)

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2019-01-09 2

Utdragsbestyrkande

TN § 1 Dnr 23/2019

Delegationsordning för tekniska nämnden

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden antar delegationsordning för tekniska nämnden.

Separat bilaga: Delegationsordning tekniska nämnden 2019 ________

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog den 10 december 2018 § 127 ett nytt reglemente för tekniska nämnden. Detta med anledning av en förändring i den politiska organisationen från och med mandatperioden 2019-2022. Tekniska utskottet, som till och med 2018 varit ett utskott under kommunstyrelsen, blir från och med 2019 en teknisk nämnd.

Eftersom tekniska utskottet varit ett utskott under kommunstyrelsen har tek- niskas verksamhetsområden och delegationsbeslut reglerats i kommunstyrel- sens delegationsordning. Eftersom tekniska nämnden är numera en egen nämnd med eget reglemente behöver nämnden anta en delegationsordning.

Med anledning av ovanstående har en delegationsordning för tekniska nämn- den arbetats fram.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse delegationsordning för tekniska nämnden - Förslag på delegationsordning för tekniska nämnden Tekniska nämnden behandling

Sekreterare Anela Lennartsson går igenom föreslagen delegationsordning. Ett antal redaktionella ändringar har gjorts i förslagen delegationsordning. Följande ändringar har gjorts i delegationerna:

3.3 – Samrådsyttrande vid enkelt planförfarande stryks

4.1 – Anbudsöppnare för tekniska nämndens verksamhetsområde stryks 4.2 – Klargörelse läggs till att det gäller överprövningsärenden

4.3 – Varor och tjänster som ska upphandlas förvaltningsövergripande stryks 7.3 – Delegation ges till mark- och exploateringsstrateg

11.1- Delegation ges till projektledare

Tekniska nämnden ställer sig bakom föreslagna ändringar.

_________

(4)

TN § 2 Dnr 4/2019

Fastställande av tekniska nämndens sam- manträdesdagar 2019

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden fastställer nämndens sammanträdesdagar för 2019 enligt nedanstående.

________

Sammanfattning av ärendet

Tekniska utskottet godkände den 15 oktober 2018 § 112 samt 5 november 2018 § 131 sammanträdesdagar 2019 för tekniska nämnden. Utskottet god- kände föreslagna sammanträdesdagar och överlämnade detsamma till tekniska nämnden för fastställande.

Sammanträdesdagarna för tekniska nämnden år 2019 blir:

Teknisk nämnd

(Sammanträdet startar kl. 13.00) 21 januari

18 februari 18 mars 15 april 20 maj 10 juni

26 augusti (reserv) 16 september 21 oktober 18 november 9 december

Tekniska nämndens presidium kommer att kallas av kommunstyrelsens presi- dium följande dagar för uppföljning av bokslut och budget samt dialog:

6 mars Bokslutsberedning förmiddag

9 maj Budgetberedning

1 oktober Uppföljningsberedning förmiddag 11 december Dialogdag

(5)

VARA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Tekniska nämnden 2019-01-09 4

Utdragsbestyrkande Beslutsunderlag

- Tekniska utskottets protokoll 2018-10-15 § 112 - Tekniska utskottets protokoll 2018-11-05 § 131 __________

(6)

TN § 3 Dnr 22/2019

Val till kommunala rådet för funktionshind- rade (KRF) – en representant och en ersät- tare

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden väljer följande som representant respektive ersättare i kom- munala rådet för funktionshindrade (KRF) 2019-2022:

Representant: Erik Lindström Ersättare: Gert Andersson ________

Sammanfattning av ärendet

I kommunala rådet för funktionshindrade (KRF) ska det finnas följande kom- munala representation:

Kommunstyrelsen 1 representant och 1 ersättare Socialnämnden 2 representanter och 2 ersättare Miljö- och byggnadsnämnden 1 representant och 1 ersättare Bildningsnämnd 1 representant och 1 ersättare Teknisk nämnd (tidigare TSN och KS) 1 representant och 1 ersättare

Rådet lyder under socialnämnden. Tekniska nämnden har att välja en represen- tant och en ersättare för mandatperioden 2019-2022.

Tekniska nämnden behandling

Följande förslag på representant och ersättare är:

Representant: Erik Lindström Ersättare: Gert Andersson ___________

Figure

Updating...

References

Related subjects :