• No results found

Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tekniska nämnden I Protokoll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tekniska nämnden I Protokoll"

Copied!
35
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-02-17 SID 1 (10)

Tekniska nämnden

Plats och tid 2021-02-17 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl 18:00-19:52

Ledamöter

Magnus Persson (C), ordförande Veronika de Jonge (M)

Atilla Yavuz (V)

Göran Stark (M) (distans) Gunnar Ihrén (L) (distans) Peter Svahn (MP) (distans) Andreas Hulusjö (KD) (distans) Katsiaryna Strachal (S) (distans) Sune Holmgren (S) (distans)

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Jon Pettersson (M) (distans) Ida Dahlgren (M) (distans) Egon Eriksson (M) (distans)

Wilma Eriksson Kocsis (M) (distans) Kristina Nordin (L) (distans)

Per Pettersson (C) (distans) Jan Perers (S) (distans) Birger Nord (S) (distans) Adi Anani (V) (distans)

Övriga närvarande

Catarina Ericsson, förvaltningschef Annika Forsing, stabschef §§ 1-7 Erik Gunnarsson, fastighetschef David Nordin, stadsmiljöchef Åsa Kling, avdelningschef

Peter Adolfsson, nämndsekreterare

Utses att justera Attila Yavuz (V)

Plats och tid Solna stadshus, 2021-02-22

Paragrafer §§ 1-2, 4-9 (§ 3 har justerats omedelbart) Underskrifter Sekreterare

Peter Adolfsson Ordförande

Magnus Persson (C) Justerare

Attilla Yavuz

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslaget sattes upp 2021-02-23 Anslaget tas ner 2021-03-17

Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2021-03-16 Originalprotokollet förvaras på tekniska förvaltningen.

I

(2)

SOLNA STAD Protokoll

2021-02-17 SID 2 (10)

Signatur

Tekniska nämnden

§ 1

Fastställande av föredragningslista ... 3

§ 2

Årsredovisning 2020 (TND/2019:1) ... 4

§ 3

Förnyad konkurrensutsättning gällande ombyggnation av gamla delen i Råsunda skola (TND/2021:129) ... 6

§ 4

Information från förvaltningen

§ 5

Frågor till förvaltningen ... 9

§ 6

Anmälan av delegationsbeslut ... 10

§ 7

Anmälan av ärendelista ... 10

§ 8

Övrigt ... 10

§ 9

Godkännande av digitalt deltagande ... 10

(3)

SOLNA STAD Protokoll

2021-02-17 SID 3 (10)

Signatur

§ 1

Fastställande av föredragningslista

Tekniska nämnden fastställer utsänd föredragningslista med ett tillägg av punkt för godkännande av digitalt deltagande sist på föredragningslistan.

(4)

SOLNA STAD Protokoll

2021-02-17 SID 4 (10)

Signatur

§ 2

Årsredovisning 2020 (TND/2019:1)

Beslut

Tekniska nämnden tar del av Årsredovisning 2020.

Sammanfattning

Effekterna av den pågående pandemin (Covid-19) har haft en mindre påverkan på nämndens verksamheter. Nämndens entreprenörer har och har haft en god beredskap för att kunna hantera uppdragen på ett för verksamheterna tillfredsställande sätt.

Den 1 oktober 2020 genomfördes en omorganisation med syftet att förtydliga roller och ansvar, förbättra den strategiska förmågan hos organisationen samt förstärka vissa nyckelpositioner.

Under året har ett antal reinvesteringar i stadens fastigheter genomförts såsom

upprustningen av Huvudstabadet, nya klassrum i Ulriksdalsskolan och en ny avdelning i Råsundagården. Black Sheep, numera Fabrik 38, har flyttat till iordningsställda lokaler i Sunnangården och ventilationsåtgärder har genomförts i ett flertal fastigheter. Ett antal förskolelokaler har renoverats och nytt tak har lagts på ett antal fastigheter.

I stadsmiljön har upprustning av utvalda parkområden genomförts, ny vägbeläggning lagts på ett antal vägsträckor och gatubelysningen har bytts ut till energisnål LED- belysning på bland annat Centralvägen. Genomförandet av stadens cykelplan har fortgått, med slutförda åtgärder på Råsta strandväg, Kolonnvägen, Huvudsta allé och Solnavägen. Anläggning av en ny dagvattendamm i Bergshamra har färdigställts och upprustning av lekplatser har utförts i Pampasparken och Hagalundsparken samt påbörjats i Hannebergsparken.

Kommunfullmäktige har i stadens verksamhetsplan och budget för 2020 beslutat om fem nämndmål och tre uppdrag för tekniska nämnden.

Följande fem mål uppfylls till stor del:

• Solna ska ha en ren, snygg och trygg stadsmiljö.

• Solna ska ha en god framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för alla som bor och rör sig i staden.

• Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan.

• Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i.

• Tekniska nämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare.

Följande tre uppdrag är slutförda:

• Uppdraget till kommunstyrelsen att tillsammans med tekniska nämnden ta fram en mobilanpassad och användarvänlig felanmälan avrapporterades till

kommunstyrelsen i mars.

(5)

SOLNA STAD Protokoll

2021-02-17 SID 5 (10)

Signatur

• Uppdraget att utreda hur avfallsverksamheten kan utvecklas i syfte att minska avfallsmängden och öka återvinningen avrapporterades till tekniska nämnden i mars.

• Uppdraget att göra en översyn av stadens lekplatser i syfte att säkerställa

tillgänglighet, funktion och kvalitet avrapporterades på tekniska nämnden i juni.

Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet redovisar ett nettoöverskott gentemot budget på 0,5 mkr.

Nämnden redovisar ett investeringsutfall på 153,1 mkr vilket är 7,5 mkr lägre än tilldelad investeringsbudget. Detta beror på att ett antal projekt färdigställs under 2021.

Affärsverksamheten redovisar ett underskott på 1,7 mkr vilket främst beror på att ett flertal verksamhetsabonnenter har fått stänga eller kraftigt minska ner abonnemangen på grund av Covid-19. En annan orsak till underskottet är prisjusteringar från

leverantörer som till exempel förbränningsskatten, som skett efter att budgeten och den nya taxan beslutades.

(6)

SOLNA STAD Protokoll

2021-02-17 SID 6 (10)

Signatur

§ 3

Förnyad konkurrensutsättning gällande ombyggnation av gamla delen i Råsunda skola (TND/2021:129)

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upphandlingsdokumenten i enlighet med förvaltningens förslag och ge förvaltningschefen delegation att fatta tilldelningsbeslut.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

I enlighet med stadens och Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2021 ska Tekniska förvaltningen bidra till måluppfyllelse för nämndmålen;

”Solna ska ha ändamålsenliga, tillgängliga och effektiva lokaler, som erbjuder en god miljö att vistas i” Och

”Tekniska nämnden ska öka nöjdheten hos solnabor, företagare och stadens verksamheter med nämndens service och myndighetsutövning”.

Tekniska förvaltningen ska för detta behov upphandla ombyggnation av Råsunda skola.

Entreprenaden kommer att upphandlas enligt förnyad konkurrensutsättning där samtliga fyra (4) entreprenörer i Ramavtalet kommer ges möjlighet att lämna anbud.

Förnyad konkurrensutsättning tillämpas vid avrop överstigande 3 MSEK.

Entreprenaden kommer att omfatta ombyggnation så som bland annat, teknisk upprustning, ny planlösning, evakueringstrapp samt nya ytskikt enligt

upphandlingsdokumenten. Entreprenaden omfattar våningsplan 1,3,4,5,6 samt 7.

Tekniska förvaltningen har för avsikt att teckna avtal avseende ovan omfattning med en (1) entreprenör.

Entreprenaden ska vara färdigställd senast 6 augusti 2021. Arbeten är tillåtna att förläggas under kvällar, nätter och helger om så krävs för att hålla färdigställandetid.

Arbetena ska bedrivas med hänsyn tagen till verksamheten och på sådant sätt att driften i byggnaden och intilliggande lokaler och byggnader inte störs. Beträffande ljud och vibrationer, ström- och vattenavbrott etc. ska särskild hänsyn till verksamheten i byggnaden och på intilliggande lokaler, byggnader och markområden tas.

Entreprenören har skyldighet att planera och genomföra entreprenaden på sådant sätt att hyresgäster, besökare och verksamma i fastigheterna har tillträde till berörda allmänna utrymmen utan hinder, avbrott eller störningar på grund av damm,

nedsmutsning, buller, värme, fukt/vatten, omotiverade elavbrott eller annat hinder.

Sådana in- och urkopplingsarbeten som ej kan göras under ordinarie arbetstid pga.

befintlig verksamhet i byggnaden, ska utföras på icke ordinarie arbetstid.

Miljökrav på fordon och arbetsmaskiner har införts så att de följer den senaste

lagstiftningen samt går i linje med stadens miljöpolicy och tillhörande miljöstrategi där

(7)

SOLNA STAD Protokoll

2021-02-17 SID 7 (10)

Signatur

trafiken lyfts fram som en av stadens största miljöutmaningar. Kraven tillämpas i denna upphandling då den innehåller transporter och arbetsmaskiner.

Planerat är att upphandlingsdokumenten publiceras februari 2021 med minst 14 dagars annonseringstid. Tekniska förvaltningens ambition är att avtal tecknas i mars 2021 och att entreprenaden startas omgående i samband med kontraktsskrivningen.

Tekniska nämnden är införstådd med att ordförande, i enlighet med 6 kap 36 § kommunallagen samt Tekniska nämndens delegationsordning, har rätt att fatta brådskande beslut där nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Utvärderingsmodellen

Solna stad kommer att anta det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga.

Utvärderingen av ett anbud görs enligt fastställda kriterier oberoende av andra anbuds summor.

Ersättningsform

Ersättningsform kommer att vara enligt Fast pris för hela entreprenaden.

Röstförklaring

Atilla Yavuz (V), Katsiaryna Strachal (S) och Sune Holmgren (S) deltar inte i beslutet enligt bilaga 1.

(8)

SOLNA STAD Protokoll

2021-02-17 SID 8 (10)

Signatur

§ 4

Information från förvaltningen

Catarina Ericsson, förvaltningschef, informerar om pågående arbete på tekniska

förvaltningen med hänsyn till covid-19, om beslut i tekniska nämndens arbetsutskott att stoppa upphandling av dagvattendamm Råstasjön samt att PWC har presenterat en revision på fastighetsunderhåll som kommer att tas upp på nästa sammanträde.

Annika Forsing, stabschef, informerar om attestförteckningen.

(9)

SOLNA STAD Protokoll

2021-02-17 SID 9 (10)

Signatur

§ 5

Frågor till förvaltningen

Sune Holmgren (S) har inkommit med en fråga till förvaltningen:

Vill få en rapport av hur snöröjningen har fungerat hittills i år (avtals uppföljning / kontaktcenter)?

Förvaltningen svarar att de haft näst intill daglig avtalsuppföljning i fält av

förvaltningens medarbetare och tittat på alla förvaltningsobjekt. Haft extra koll på Råsunda då underentreprenör har brustit. Svevia har avslutat det samarbetet. Hittills 9 plogpådrag, 9 tillfällen med handskottning av trappor, 5 sandningstillfällen samt kontinuerlig drift av gator med servicedag. För vissa områden så ingår utlastning, exempelvis Arenastaden, Sjövägen och Dammtorps allé. Utlastning beställts på

Råsundavägen och Jungfrudansen. Snövallar samlas ihop till snöhögar och tar p-platser.

Svevia har problem att hitta underentreprenörer på grund av dålig återväxt samt konkurrens med stora byggprojekt. Det har varit stor påfrestning på avfallsinsamlingen på grund av snömängderna. Fastighetsägaren ansvarar dock för att skotta och sanda till soprum och platser där sopkärl finns, att hålla fri väg mellan kärlet och gatan samt att skotta i anslutning till kommunal mark eller gata som gränsar till sin fastighet.

Snöröjning och halkbekämpning är det näst vanligaste ärendet av tekniska förvaltningens ärenden hos kontaktcenter. Av 118 ärenden under januari har 10 ärenden överförts till förvaltningen, 108 har avslutats av kontaktcenter. De flesta ärenden rör snöröjning på vägar, snövallar på eller intill p-platser, bristfällig snöröjning på servicedagar samt skottning av trappor

Andreas Hulusjö (KD) har inkommit med en fråga till förvaltningen:

När jag gick igenom Råstasjöns naturreservat så har en större mängd träd och buskar tagits bort på ön i Råstasjön, detta stör både fågellivet och fladdermössen rejält. Detta gör mig mycket upprörd. Hur ska Solna ha en trovärdighet när man inte informerar och är inne och röjer i naturreservatet. Fågellivet i denna sjö är mycket känsligt. Nu har detta skett, hur tänker förvaltningen förbättra kunskapen om naturreservatet framöver?

Förvaltningen svarar att den östra vassön slås årligen i enlighet med gällande skötselplan. Syftet är att gynna den stora skrattmåskoloni som finns där genom att anpassa marken efter måsarnas behov vid häckning samt ta bort och motverka uppkomst av högre vegetation som rovfåglar kan jaga måsungar ifrån. Sedan förra vintern görs vinterslåttern med ett amfibiskt fordon med slaghack som är anpassat för att inte ge stora markskador. Särskilda informationsinsatser har inte genomförts för återkommande skötselåtgärder som vanligtvis inte brukar generera mycket frågor.

Skötselplan och generell information om växt- och djurliv vid Råstasjön finns på stadens hemsida.

(10)

SOLNA STAD Protokoll

2021-02-17 SID 10 (10)

Signatur

§ 6

Anmälan av delegationsbeslut

Tekniska nämnden tar del av följande delegationsbeslut:

TNAU/2020 §§ 26-28 TNAU/2021 § 1

TNdel/2020 §§ 422, 499, 715-748 TNdel/2021 §§ 1-41

Samt delegationsbeslut enligt bilaga 2 till protokollet.

§ 7

Anmälan av ärendelista

Tekniska nämnden tar del av utsänd ärendelista.

§ 8 Övrigt

Inget övrigt vid detta sammanträde.

§ 9

Godkännande av digitalt deltagande

Beslut

Tekniska nämnden godkänner att det digitala deltagandet vid sammanträdet har fungerat enligt riktlinjerna.

(11)

Tekniska nämnden 17 februari 2021 Ärende 5 ”Förnyad konkurrensutsättning gällande ombyggnation av gamla delen i Råsunda skola”

TND/2021:129

RÖSTFÖRKLARING

Vi kan inte ställas oss bakom förvaltningens förslag till renovering av Råsundaskolan. Att renovera skolan i sig är inte fel då behovet är stort.

Förslaget innehåller inte någon barnkonsekvensanalys. Att genomföra en

renovering samtidigt som det är full aktivitet på skolan är inte lämpligt. Dessutom behövs en analys av konsekvenserna för arbetsmiljön. Vanligtvis brukar vi lägga underhåll och renoveringar av skolor under längre perioder då verksamheten ligger nere, tex under sommarlovet.

Att barnen, lärare och övrig personal ska vistas samt arbeta på en byggarbetsplats skapar inte en lugn och trygg lärmiljö, tvärtom så befarar vi att det blir stökigt både på skolgården och i lokalerna med mycket störande ljud och annat som hör till en renovering. Barnens och personalens säkerhet kan inte garanteras under

renoveringens fortskridande.

Att detta sker nu med kort varsel och på ett sätt som drabbar barnen mer än nödvändigt ser vi som en direkt konsekvens på det illa underbyggda beslutet att stänga Skytteholmsskolans mellan- och högstadium. Om Skytteholmsskolan behålls intakt som en F-9 skola skulle vi skapa ett lugn i Solnas skolor som så väl behövs.

Vi vill dessutom se att Solna stad ställer krav på kollektivavtal hos företaget som ska genomföra renoveringen, en renovering som vi anser bör genomföras under

sommarlovet.

Med hänsyn till det som vi redogör för ovan, så kan vi inte annat än avstå från delta i detta beslut.

Atilla Yavuz

Katsiaryna Strachal Atilla Yavuz

Socialdemokraterna Vänsterpartiet

Bilaga 1 TND/2021-02-17 § 3

41lfl

1,, Socialdemokraterna

(12)

Sida 1 av 14

Anmälan av delegationsbeslut 2021-02-17

Rubrik/ärendemening: Beslut på delegation under perioden 2020-04-01-2020-12-31

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Schakt Se nedan Gatuingenjör/Trafikingenjör

Beskrivning av ärendet

Ärende Sökande Avser Plats Period Beslutsdatum

ST_20200506_17 NCC SVERIGE AB Reparationer eller underhåll

Råsundavägen 113 2020-05-05 – 2020-05-28 2020-05-06

ST_20200513_19 WSP Nyanläggning Alnäsvägen 1, Bergshamra Allé 3-73, Åbergssons Väg 1, 3, 5, 7, 13

2020-05-25 – 2020-05-29 2020-05-14

ST_20200513_20 Ab Frijo Omläggning Åldermansvägen 8, 10, 19 2020-05-27 – 2021-05-21 2020-05-19 ST_20200514_22 Lestra Entreprenad

Sverige AB

Reparationer eller underhåll

Refug mellan körbanor, Bagartorpsringen 2, 91-92, Växlarevägen 29

2020-06-04 – 2020-06-15 2020-06-04

ST_20200514_23 Lestra Entreprenad Sverige AB

Reparationer eller underhåll

Gångbana bredvid körbana, Erik Sandbergs Gata 23, Hasselstigen 2

2020-06-01 – 2020-07-31 2020-05-27

ST_20200519_25 Lestra Entreprenad Sverige AB

Reparationer eller underhåll

Gångbana gångbro Råstasjön, Sjövägen 48, 50, Råsta Strandväg 31

2020-06-02 – 2020-06-17 2020-05-20

ST_20200525_27 Svevia AB Nyanläggning Ekensbergsvägen 117 2020-08-03 – 2021-02-03 2020-06-10 ST_20200602_33 Lestra Entreprenad

Sverige AB

Reparationer eller underhåll

Centralvägen 40 2020-06-03 – 2020-07-27 2020-06-04

ST_20200602_34 Lestra Entreprenad Sverige AB

Omläggning Ballonggatan 23, Gårdsvägen 8, 10, 12, 14 2020-06-03 – 2020-10-07 2020-06-04 Bilaga 2 TND/2021-02-17 § 6

I

(13)

Sida 2 av 14

Ärende Sökande Avser Plats Period Beslutsdatum

ST_20200605_39 Lestra Entreprenad Sverige AB

Omläggning Gustafsvägen 5-9, 2-8, Råsundavägen 53 2020-07-06 – 2020-08-05 2020-06-08

ST_20200608_42 Vattenfall Services Nordic AB

Reparationer eller underhåll

Råstavägen 24 2020-06-09 – 2020-06-10 2020-06-08

ST_20200608_43 Skanova AB Reparationer eller underhåll

24954055 RÅS Hannebergsgatan 22 BA1, Hannebergsgatan 22, 29

2020-08-03 – 2020-09-06 2020-06-09

ST_20200612_50 Solna Stad Reparationer eller underhåll

Kolonnvägen 47, 54, 56, 58 2020-06-17 – 2020-06-25 2020-06-12

ST_20200612_51 Solna Stad Reparationer eller underhåll

Kolonnvägen 47, 58 2020-06-17 – 2020-06-25 2020-06-12

ST_20200612_52 Solna Stad Reparationer eller underhåll

Evenemangsgatan 30 2020-07-03 – 2020-08-27 2020-06-12

ST_20200615_56 Skanova AB Reparationer eller underhåll

24994045 RÅS Hagalundsgatan 38 A BA1, Hagalundsgatan 49

2020-07-06 – 2020-10-18 2020-06-15

ST_20200616_61 Dammarsberg entreprenad AB

Nyanläggning Telegrafgatan 1-5, 2-8, Gustav Iii:S Boulevard 29-37, 16-30, Signalistgatan 2, Brevduvegatan 3, 10, 12, 14, Frösunda Torg 2, 4, 6, 8,

Pomonagatan 1

2020-08-03 – 2020-10-09 2020-06-17

ST_20200617_63 Norrenergi AB Nyanläggning Bakom Ryttargatan 4A, se bifogad

projektering., Östervägen 11, Ryttargatan 4

2020-09-01 – 2020-09-29 2020-07-03

ST_20200619_66 Norrenergi AB Nyanläggning Filmgatan 28 2020-08-17 – 2020-09-21 2020-07-22

ST_20200701_72 Solna Stad Reparationer eller underhåll

Hagalundsgatan 16, 18 2020-07-06 – 2020-07-17 2020-07-02

(14)

Sida 3 av 14

Ärende Sökande Avser Plats Period Beslutsdatum

ST_20200701_73 Solna Stad Nyanläggning Röntgenvägen 9, 11, 13, Elektrogatan 2-12, Göran Perssons Väg 11-25, Cirkusgränd 10, 12

2020-07-06 – 2020-07-17 2020-07-02

ST_20200701_74 Solna Stad Nyanläggning Nybodagatan 7 2020-07-06 – 2020-07-15 2020-07-09

ST_20200702_76 Veolia Sweden AB Reparationer eller underhåll

Lundagatan 10 2020-07-01 – 2020-07-12 2020-07-02

ST_20200702_77 Solna Stad Reparationer eller underhåll

Nybodagatan 15 2020-07-06 – 2020-07-07 2020-07-03

ST_20200702_79 SVEAB Anläggning AB Reparationer eller underhåll

Bagartorpsringen 14, 16, 18, 20 2020-07-08 – 2020-07-17 2020-07-03

ST_20200706_81 Solna Stad Nyanläggning Kyrkbacken 1, 3, 5, Hagalundsgatan 2 2020-07-08 – 2020-07-10 2020-07-09 ST_20200706_83 SVEAB Anläggning AB Reparationer

eller underhåll

Storgatan 23, 25 2020-08-03 – 2020-08-07 2020-07-09

ST_20200708_86 JES TA & Trafik i Stockholm AB

Omläggning Östervägen 2, 4, 8 2020-07-21 – 2020-10-31 2020-07-09

ST_20200714_87 Skanova AB Reparationer eller underhåll

25020999 RÅS Lövgatan 31 BA1, Lövgatan 31 2020-08-10 – 2020-09-11 2020-07-22

ST_20200714_90 Vattenfall Services Nordic AB

Reparationer eller underhåll

Armégatan 4, 11, 30, Trubadurvägen 4-14, Infanterigatan 1, Epistelvägen 1

2020-07-16 – 2020-07-17 2020-07-22

ST_20200715_91 Skanska Sverige AB Nyanläggning Järnvägsgatan, Englundavägen 2 2020-08-31 – 2020-09-04 2020-08-19 ST_20200717_92 SVEAB Anläggning AB Nyanläggning Järva Skjutbaneväg 15, 35 2020-08-31 – 2021-06-30 2020-08-26

(15)

Sida 4 av 14

Ärende Sökande Avser Plats Period Beslutsdatum

ST_20200727_95 Vattenfall Services Nordic AB

Reparationer eller underhåll

Spiréavägen 2-3 2020-07-29 – 2020-07-29 2020-08-26

ST_20200727_97 Vattenfall Services Nordic AB

Reparationer eller underhåll

Armégatan 7, 9, Infanterigatan 5-6 2020-07-28 – 2020-07-29 2020-07-27

ST_20200727_98 Solna Stad Nyanläggning Gångväg runt Råstasjön, Råsta Strandväg 15- 16

2020-11-02 – 2020-11-04 2020-10-12

ST_20200727_99 Solna Stad Reparationer eller underhåll

Kolonnvägen 41-47, 48-56, Banmästargatan 8, 10

2020-08-10 – 2020-08-14 2020-07-27

ST_20200730_100 Norrenergi AB Reparationer eller underhåll

Näckrosvägen 1, 4, 6, Uppfartsvägen 16 2020-08-31 – 2020-10-26 2020-07-30

ST_20200804_102 Solna Stad Reparationer eller underhåll

Östervägen 2, 4, 8 2020-08-27 – 2020-08-27 2020-08-18

ST_20200804_103 Solna Stad Reparationer eller underhåll

Centralvägen 21 2020-08-27 – 2020-09-04 2020-08-19

ST_20200804_106 Tyréns AB Nyanläggning Längs med Solnavägen., Sundbybergsvägen 1 2020-10-19 – 2021-02-12 2020-08-19 ST_20200805_107 Solna Stad Reparationer

eller underhåll

Krysshammarvägen 24, 34, 36, 38, 40, Kristinelundsvägen 18-28

2020-08-25 – 2020-09-04 2020-08-19

ST_20200805_108 Solna Stad Reparationer eller underhåll

Hemvärnsgatan 19, 21 2021-02-15 – 2021-02-19 2020-08-19

ST_20200806_109 Solna Stad Reparationer eller underhåll

Törnbacken 8, 10-11, 13 2020-09-04 – 2020-09-04 2020-08-19

ST_20200806_110 Solna Stad Reparationer eller underhåll

Stratosgatan 2, 4, 9, 11 2020-08-17 – 2020-08-27 2020-08-18

(16)

Sida 5 av 14

Ärende Sökande Avser Plats Period Beslutsdatum

ST_20200806_111 Solna Stad Reparationer eller underhåll

Cronhielms Allé 31, 33 2020-08-17 – 2020-08-19 2020-08-18

ST_20200807_112 Bäckström Anläggning AB

Reparationer eller underhåll

Kruthusbacken 82 2020-08-10 – 2020-10-30 2020-08-19

ST_20200807_113 Solna Stad Reparationer eller underhåll

Stjärntorget 1, Råsta Strandväg 11, 13 2020-08-24 – 2020-08-31 2020-08-19

ST_20200811_116 Lestra Entreprenad Sverige AB

Reparationer eller underhåll

Kolonnvägen 47, 48-58, Banmästargatan 10 2020-08-20 – 2020-08-28 2020-08-19

ST_20200812_121 Veolia Sweden AB Reparationer eller underhåll

Skytteholmsvägen 2, 5, 10-11, Huvudsta Torg 1, Klippgatan 12, 16, 18, Hannebergsgatan 20, 22-23, 25, 29

2020-08-17 – 2020-09-18 2020-08-19

ST_20200812_122 Veolia Sweden AB Reparationer eller underhåll

Ljungstigen 10-11 2020-08-17 – 2020-10-16 2020-08-19

ST_20200818_125 Vattenfall Services Nordic AB

Reparationer eller underhåll

Armégatan 9, 11, Infanterigatan 3, 5 2020-08-19 – 2020-08-21 2020-10-19

ST_20200820_128 Vattenfall Services Nordic AB

Nyanläggning Hannebergsgatan 18 2020-10-14 – 2020-10-15 2020-08-26

ST_20200820_129 Vattenfall Services Nordic AB

Nyanläggning Banmästargatan 3, 8, 10, Bagartorpsringen 57, Kolonnvägen 41, 48, 50, 52

2020-08-31 – 2020-09-14 2020-08-28

ST_20200821_134 Vattenfall Services Nordic AB

Nyanläggning Södra Långgatan 19 2020-10-12 – 2020-11-20 2020-09-04

ST_20200826_141 Vattenfall Services Nordic AB

Reparationer eller underhåll

Storgatan 19, 21, 28, Huvudstagatan 4, 7, Bangatan 21

2020-08-27 – 2020-08-28 2020-08-26

(17)

Sida 6 av 14

Ärende Sökande Avser Plats Period Beslutsdatum

ST_20200826_142 Veolia Sweden AB Reparationer eller underhåll

Torggatan 2 2020-08-31 – 2020-10-16 2020-08-28

ST_20200826_143 Lestra Entreprenad Sverige AB

Reparationer eller underhåll

Filmgatan 1-2, Spiréavägen 2-3, Ekensbergsvägen 102, 104, 106

2020-08-26 – 2020-09-11 2020-08-26

ST_20200826_145 Veolia Sweden AB Reparationer eller underhåll

Fridensborgsvägen 161-165, 150-154 2020-09-14 – 2020-09-23 2020-09-04

ST_20200826_146 Lestra Entreprenad Sverige AB

Reparationer eller underhåll

Diktarvägen 3, 5, 7, 9 2020-09-08 – 2020-09-11 2020-08-31

ST_20200827_149 SVEAB Anläggning AB Nyanläggning Kollonvägen 2020-10-01 – 2021-05-31 2020-09-14 ST_20200901_151 Loxia Geotest AB Nyanläggning Gårdsvägen 21 2020-09-23 – 2020-11-11 2020-09-04 ST_20200901_153 Vattenfall Services

Nordic AB

Reparationer eller underhåll

Ingentingsgatan 1 2020-09-01 – 2020-09-03 2020-09-04

ST_20200902_154 Vattenfall Services Nordic AB

Nyanläggning Bergshamra Allé 55-85 2020-09-22 – 2020-10-05 2020-09-07

ST_20200902_155 Lestra Entreprenad Sverige AB

Omläggning Schakt längs med Kristinelundsvägen., Kristinelundsvägen 3

2020-09-07 – 2020-10-14 2020-09-07

ST_20200908_160 Svevia AB Reparationer eller underhåll

Vid Lokstallar under Frösundaleden,

Framnäsbacken 5-9, 14-32, Röntgenvägen 9, 13, Svetsarvägen 20-22, 24, Cirkusgränd 12, Elektrogatan 6, 8, 10, 12

2020-09-21 – 2020-10-08 2020-09-29

ST_20200914_163 Staden Reparationer eller underhåll

Ankdammsgatan 34, Oskarsrogatan 7, 9, 13, 19

2020-09-28 – 2020-10-30 2020-09-14

(18)

Sida 7 av 14

Ärende Sökande Avser Plats Period Beslutsdatum

ST_20200914_164 Vattenfall Services Nordic AB

Nyanläggning Parkvägen 4, 7, 9, Idrottsgatan 9-10 2021-01-11 – 2021-01-25 2020-09-17

ST_20200915_166 Skanova AB Reparationer eller underhåll

25074749 RÅS Vasavägen 5B FV1, Vasavägen 3, 5-6

2020-10-05 – 2020-11-06 2020-09-17

ST_20200915_167 Lestra Entreprenad Sverige AB

Omläggning Centralvägen 1 2020-09-28 – 2020-12-01 2020-09-23

ST_20200916_168 Veolia Sweden AB Reparationer eller underhåll

Järnvägsgatan 2, Bangatan 1 2020-09-21 – 2020-10-16 2020-09-17

ST_20200916_171 Vattenfall Services Nordic AB

Reparationer eller underhåll

Bangatan 13, Storgatan 11, 13, 15, 22, 26 2020-09-07 – 2020-09-09 2020-09-17

ST_20200917_173 Vattenfall Services Nordic AB

Reparationer eller underhåll

Virebergsvägen 3 2020-09-16 – 2020-09-18 2020-09-23

ST_20200921_176 Vattenfall Services Nordic AB

Nyanläggning Östervägen 11, 22, Ryttargatan 4 2020-11-23 – 2020-12-18 2020-09-23

ST_20200921_177 Vattenfall Services Nordic AB

Nyanläggning Ripstigen 10 2020-10-12 – 2020-11-04 2020-10-05

ST_20200923_180 Vattenfall Services Nordic AB

Nyanläggning Fläderstigen 1, 3 2020-10-12 – 2020-11-20 2020-10-05

ST_20200923_182 Vattenfall Services Nordic AB

Nyanläggning Evenemangsgatan 32, 34, 36, 38, 40 2021-02-01 – 2021-02-15 2020-11-30

ST_20200925_185 Southern Cross Contractor AB

Reparationer eller underhåll

Ekensbergsvägen 113 2020-10-05 – 2020-10-23 2020-10-05

ST_20200930_187 Vattenfall Services Nyanläggning Parkvägen 2 2020-10-08 – 2020-10-16 2020-10-05

(19)

Sida 8 av 14

Ärende Sökande Avser Plats Period Beslutsdatum

Nordic AB

ST_20201002_190 Vattenfall Services Nordic AB

Nyanläggning Dalvägen 5 2021-02-10 – 2021-02-24 2020-12-15

ST_20201006_191 Vattenfall Services Nordic AB

Nyanläggning Pumphusvägen 14 2020-10-29 – 2020-11-04 2020-10-06

ST_20201007_195 Skanova AB Reparationer eller underhåll

25089459 RÅS Framnäsbacken 3 BA1, Framnäsbacken 6

2020-10-20 – 2020-12-05 2020-10-20

ST_20201013_199 Veolia Sweden AB Reparationer eller underhåll

Gustav Iii:S Boulevard 163-171, 114-118, Kolonnvägen 22

2020-10-14 – 2020-10-15 2020-10-20

ST_20201015_203 Peab Anläggning AB Reparationer eller underhåll

Slåttervägen 20, 22, 24, 26, 28, Landsvägen 30, Röntgenvägen 2-3, 5, Torggatan 14, 16, 18, Vretenvägen 2, 4

2020-10-20 – 2020-11-30 2020-10-20

ST_20201019_204 Skanova AB Reparationer eller underhåll

25114463 ULR Järvstigen 1 BA1, Järvstigen 1- 3

2020-10-26 – 2020-12-04 2020-10-20

ST_20201019_206 Veolia Sweden AB Reparationer eller underhåll

Krassevägen 2 2020-10-20 – 2020-11-13 2020-10-20

ST_20201019_207 Veolia Sweden AB Reparationer eller underhåll

Lövgatan 21, 36 2020-10-20 – 2020-11-13 2020-10-20

ST_20201019_208 Lestra Entreprenad Sverige AB

Reparationer eller underhåll

Pampasparkens lekplats, Armégatan 34 2020-10-27 – 2020-12-31 2020-10-26

ST_20201019_209 Lestra Entreprenad Sverige AB

Reparationer eller underhåll

Lekplats Hagalundsparken, Blomgatan 5, 28, Solgatan 38

2020-10-26 – 2021-01-19 2020-10-20

(20)

Sida 9 av 14

Ärende Sökande Avser Plats Period Beslutsdatum

ST_20201019_210 SVEAB Anläggning AB Reparationer eller underhåll

Huvudstagatan 6 2020-10-26 – 2020-11-25 2020-10-20

ST_20201020_211 Loxia Geotest AB Nyanläggning Åldermansvägen 8, 10, Regnstigen 2, Sundbybergsvägen 1

2020-10-26 – 2020-11-02 2020-10-20

ST_20201020_213 Vattenfall Services Nordic AB

Nyanläggning Pipers Väg 4 2020-11-23 – 2020-12-07 2020-11-05

ST_20201022_218 Veolia Sweden AB Reparationer eller underhåll

Sjövägen 15 2020-11-02 – 2020-11-30 2020-11-05

ST_20201022_219 Skanova AB Nyanläggning 25046419 ULR Slåttervägen 20 BA1, Slåttervägen 20, 22, 24, 26, 28

2020-10-26 – 2020-11-15 2020-10-26

ST_20201022_221 Vattenfall Services Nordic AB

Reparationer eller underhåll

Jungfrudansen 56, 58 2020-11-04 – 2020-11-04 2020-10-26

ST_20201023_222 Exploateringskontoret Nyanläggning Solnavägen 10 2021-02-08 – 2021-05-01 2020-10-26 ST_20201024_223 Lestra Entreprenad

Sverige AB

Nyanläggning Solnavägen 94, S:T Ansgars Väg 5-7, Östervägen 18

2020-11-02 – 2021-02-26 2020-10-26

ST_20201028_224 Tyréns AB Nyanläggning Solgatan 3, 5 2020-11-02 – 2020-12-11 2020-11-05

ST_20201103_229 MJ Contractor Nyanläggning Se TA-plan för exakt plats, ert system tillät inte att skriva in rätt plats., Huvudsta Allé 5

2020-11-04 – 2020-11-25 2020-11-05

ST_20201103_231 Skanova AB Reparationer eller underhåll

25130482 RÅS Nordstjärnegatan 2 BA1, Råsundavägen 27, 31, Nordstjärnegatan 1

2020-11-16 – 2020-12-08 2020-11-04

ST_20201104_233 Skanova AB Reparationer eller underhåll

Upsell E902 RÅS Charlottenburgsvägen 10A, Charlottenburgsvägen 10

2020-11-16 – 2020-12-06 2020-11-05

(21)

Sida 10 av 14

Ärende Sökande Avser Plats Period Beslutsdatum

ST_20201106_234 Norrenergi AB Reparationer eller underhåll

Vallgatan 3, 5, 7, 9, 11, Kolonnvägen 32, 34, 39, Törnbacken 4, 6, 8, 10, 13, Gyllene Hästens Torg 7, 9, Banmästargatan 1-4, Drottning Kristinas Esplanad 51, 53, 55, Slåttervägen 2, 4, 6, 8, 10, Galoppvägen 12, 18, Norses Gränd 1-5, 4-14, Britta-Kolas Allé 9, 11, 13, 15

2020-11-16 – 2020-12-06 2020-11-09

ST_20201109_235 Skanova AB Reparationer eller underhåll

25127335 RÅS Torfredsplatsen 1 BA1, Råsundavägen 20

2020-12-07 – 2021-01-22 2020-11-10

ST_20201110_237 Eltel Networks Infranet AB

Nyanläggning 25122150 NL Karolinertunneln, Astrid Cleves Gata 37, 39, Karolinska Vägen 35, Maria Aspmans Gata 37, 39

2020-11-16 – 2020-12-27 2020-11-10

ST_20201110_239 SVEAB Anläggning AB Reparationer eller underhåll

Karlbergs Slottsväg 60 2020-11-17 – 2020-11-27 2020-11-13

ST_20201110_241 Norconsult Fält Geoteknik AB

Reparationer eller underhåll

Järnvägsgatan 1-2, Lundagatan 10, 14, 16 2021-01-25 – 2021-02-05 2020-12-17

ST_20201110_242 Lestra Entreprenad Sverige AB

Nyanläggning KV Slingan, Råsundavägen 173-175, 166-178, Gränsgatan 20-30, Lövgatan 55

2020-11-25 – 2021-07-02 2020-11-13

ST_20201110_243 Veolia Sweden AB Reparationer eller underhåll

Centralvägen 1, 3 2020-11-23 – 2020-12-25 2020-11-13

ST_20201113_244 Veolia Sweden AB Reparationer eller underhåll

Erik Sandbergs Gata 44, 46 2020-11-30 – 2020-12-17 2020-11-13

ST_20201113_245 MJ Contractor AB Nyanläggning Kolonnvägen 59 2020-11-30 – 2021-09-30 2020-11-24

(22)

Sida 11 av 14

Ärende Sökande Avser Plats Period Beslutsdatum

ST_20201113_246 J E Eriksson Mark &

Anl. teknik AB

Omläggning Korsningen Terminalvägen/Bolstomtavägen, Terminalvägen 15, 22, 24

2020-11-16 – 2020-12-06 2020-11-13

ST_20201113_247 Veolia Sweden AB Reparationer eller underhåll

Terminalvägen 14, 16 2020-11-23 – 2020-12-07 2020-11-18

ST_20201113_248 Lestra Entreprenad Sverige AB

Reparationer eller underhåll

Hannebergsparken, Hannebergsgatan 27 2020-11-23 – 2021-03-31 2020-11-13

ST_20201118_253 Vattenfall Services Nordic AB

Reparationer eller underhåll

Barks Väg 10 2020-11-18 – 2020-11-19 2020-11-18

ST_20201118_254 Westers Group TA AB Reparationer eller underhåll

Annerovägen 2 2020-11-18 – 2020-12-09 2020-11-24

ST_20201119_257 Veolia Sweden AB Reparationer eller underhåll

Bagartorpsringen 20 2021-01-18 – 2021-02-19 2020-11-24

ST_20201120_258 Lestra Entreprenad Sverige AB

Omläggning Cykelpollare Alfaskolan, Gustav Iii:S Boulevard 13, 15, 17

2020-12-01 – 2020-12-31 2020-11-24

ST_20201120_260 Vattenfall Services Nordic AB

Nyanläggning Pyramidvägen 9 2020-12-02 – 2020-12-14 2020-11-20

ST_20201120_261 Lestra Entreprenad Sverige AB

Omläggning Elschakt Uppfartsvägen, Råstavägen 22, 24, Uppfartsvägen 15-23, 16, Förrådsgatan 20

2020-12-01 – 2021-01-11 2020-11-24

ST_20201123_262 Vattenfall Services Nordic AB

Nyanläggning Hjortstigen 2 2020-12-01 – 2021-01-29 2020-11-24

ST_20201123_263 Vattenfall Services Nordic AB

Nyanläggning Råsundavägen 69, 71, 88, 90, Södra Långgatan 43

2020-12-01 – 2020-12-31 2020-11-24

ST_20201123_264 Vattenfall Services Nyanläggning Drottning Kristinas Esplanad 57 2020-12-01 – 2020-12-31 2020-11-24

(23)

Sida 12 av 14

Ärende Sökande Avser Plats Period Beslutsdatum

Nordic AB

ST_20201123_265 Vattenfall Services Nordic AB

Nyanläggning Frösunda Torg 2 2020-12-01 – 2020-12-31 2020-11-24

ST_20201123_266 Vattenfall Services Nordic AB

Nyanläggning Kolonnvägen 45-49, 58-62, Stratosgatan 24, 39

2020-12-01 – 2020-12-31 2020-11-24

ST_20201124_268 Skanova AB Nyanläggning Terminalvägen 6 2020-12-07 – 2020-12-08 2020-11-25 ST_20201126_269 Veolia Sweden AB Reparationer

eller underhåll

Göran Perssons Väg 47 2020-11-27 – 2020-12-28 2020-11-26

ST_20201126_270 Norrenergi AB Omläggning Hagalundsgatan 21-35, 16-18 2020-12-01 – 2021-01-29 2020-11-30 ST_20201127_271 Veolia Sweden AB Reparationer

eller underhåll

Bergshamra Allé 175, Åbergssons Väg 21-33 2020-12-01 – 2020-12-17 2020-11-30

ST_20201127_272 Veolia Sweden AB Reparationer eller underhåll

Banvaktsvägen 10 2020-12-01 – 2021-01-30 2020-11-30

ST_20201201_277 Norrenergi AB Reparationer eller underhåll

Hemvärnsgatan 22 2020-12-01 – 2020-12-02 2020-12-11

ST_20201201_280 S46 Mark & Väg AB Omläggning Epistelvägen 1, Trubadurvägen 1, 3 2021-01-11 – 2021-01-31 2020-12-07 ST_20201202_281 Vattenfall Services

Nordic AB

Nyanläggning Drottning Kristinas Esplanad 10, 57 2021-01-11 – 2021-01-22 2020-12-15

ST_20201202_282 SVEAB Anläggning AB Nyanläggning Gårdsvägen 1-5, Förvaltarvägen 2, 4, 6 2021-01-13 – 2021-01-29 2020-12-07 ST_20201203_284 Vattenfall Services

Nordic AB

Nyanläggning Östervägen 28 2020-12-15 – 2020-12-23 2020-12-07

(24)

Sida 13 av 14

Ärende Sökande Avser Plats Period Beslutsdatum

ST_20201204_285 Lestra Entreprenad Sverige AB

Reparationer eller underhåll

Parkvägen 25, Parkvägen 25 2020-12-03 – 2020-12-22 2020-12-07

ST_20201204_286 Vattenfall Services Nordic AB

Nyanläggning Gyllene Hästens Torg 7, 9, Banmästargatan 2, 4

2021-01-25 – 2021-02-03 2020-12-15

ST_20201204_287 Vattenfall Services Nordic AB

Nyanläggning Björnstigen 4, 6, Järvstigen 1 2021-01-18 – 2021-01-27 2020-12-11

ST_20201207_288 Veolia Sweden AB Reparationer eller underhåll

Östervägen 22 2020-12-07 – 2020-12-21 2020-12-07

ST_20201207_289 Vattenfall Services Nordic AB

Nyanläggning Blomgatan 2, 4 2021-01-25 – 2021-02-08 2020-12-15

ST_20201207_290 Vattenfall Services Nordic AB

Nyanläggning Sundbybergsvägen 1 2021-02-08 – 2021-02-22 2020-12-28

ST_20201207_291 Vattenfall Services Nordic AB

Nyanläggning Solnavägen 21 2021-02-22 – 2021-03-08 2020-12-15

ST_20201214_297 Vattenfall Services Nordic AB

Nyanläggning Göran Perssons Väg 15-25 2021-02-15 – 2021-03-01 2020-12-15

ST_20201214_302 Vattenfall Services Nordic AB

Nyanläggning Jonstorpsvägen 30, 32, Storgatan 102, 104 2021-03-15 – 2021-03-29 2020-12-17

ST_20201215_304 Vattenfall Services Nordic AB

Reparationer eller underhåll

Vasavägen 2 2020-12-15 – 2020-12-23 2020-12-15

ST_20201215_305 Tyréns AB Nyanläggning Sundbybergsvägen 1 2021-01-11 – 2021-02-12 2020-12-15 ST_20201222_312 Vattenfall Services

Nordic AB

Nyanläggning Odlingsvägen 4 2021-01-25 – 2021-02-05 2020-12-28

(25)

Sida 14 av 14

Ärende Sökande Avser Plats Period Beslutsdatum

ST_20201223_315 Veolia Sweden AB Reparationer eller underhåll

Törnbacken 6 2020-12-22 – 2021-01-14 2020-12-28

(26)

Sida 1 av 10

Anmälan av delegationsbeslut 2021-02-17

Rubrik/ärendemening: Beslut på delegation under perioden 2020-04-01—2020-12-31

Ärendetyp Diarienummer Beslutsdatum Delegat (namn och befattning)

Trafikanordning Se nedan Gatuingenjör/Trafikingenjör

Beskrivning av ärendet

Ärende Sökande Avser Plats Period Beslutsdatum

TA_20200508_18 Vattenfall services Nordic AB

Trafikanordning Vallgatan 2, 4, 6, 11 2020-06-01 – 2020-06-02 2020-05-13

TA_20200514_21 Lestra Entreprenad Sverige AB

Trafikanordning Under utskjutande del av fastigheten, Stjärntorget 1, Råsta Strandväg 13

2020-05-25 – 2020-07-01 2020-05-14

TA_20200515_24 Tyréns AB Trafikanordning Åldermansvägen 8, 10, 19,

Sundbybergsvägen 1, Solgatan 3, 5

2020-05-22 – 2021-05-22 2020-05-19

TA_20200529_31 Cramo AB Trafikanordning Spårvägen 6, 10, 12, 18, Hallgatan 16, 18, Algatan 1-4

2020-06-17 – 2020-06-23 2020-06-01

TA_20200601_32 Sunaru Trafikanordning Gustav Iii:S Boulevard 30 2020-06-05 – 2020-06-10 2020-06-04 TA_20200608_41 Vattenfall Services

Nordic AB

Trafikanordning Råstavägen 24 2020-06-09 – 2020-06-11 2020-06-08

TA_20200611_49 Tello Service Partner AB

Trafikanordning Solnavägen 106, 108 2020-07-02 – 2020-07-17 2020-06-12

TA_20200612_54 Sustainable Business Partner

Trafikanordning Storgatan 100, 102, 104, Göran Perssons Väg 2, 4

2020-06-25 – 2020-06-25 2020-06-14

TA_20200612_55 Klövern AB Trafikanordning Hemvärnsgatan 9, Hemvärnsgatan 3, 8-9 2020-11-11 – 2020-11-12 2020-06-14

I

(27)

Sida 2 av 10

Ärende Sökande Avser Plats Period Beslutsdatum

TA_20200616_57 SSM Bygg &

Fastighets AB

Trafikanordning Englundavägen 5, 7, Råsundavägen 173, 175, 178, Spårvägen 6, 10, 12, 18, Hallgatan 16, 18, Algatan 1-3, Ekensbergsvägen 113

Avslaget 2020-06-17

TA_20200616_58 NCC Industry Trafikanordning Solna Strandväg 1-21, 24-72 2020-06-23 – 2020-07-10 2020-06-23 TA_20200616_59 NCC Industry Trafikanordning Framnäsbacken 12, 20, 22, 24, 26 2020-06-23 – 2020-07-10 2020-06-23 TA_20200616_60 NCC Industry Trafikanordning Idrottsgatan 5, Solnavägen 53, 110, Stråket

3, Stråkvägen 2, Råsundavägen 113

2020-06-23 – 2020-07-10 2020-06-23

TA_20200617_62 Lestra Entreprenad Sverige AB

Trafikanordning Justering Asfaltering, Stocksundstorpsvägen 4, Framnäsbacken 1-2, Karolinska Vägen 10, 14, 16, 29, Honnörsgatan 1-2, 4, Lottagatan 4

2020-06-18 – 2020-07-17 2020-07-03

TA_20200617_64 NCC Industry Trafikanordning Alphyddevägen 5, 7, Jungfrudansen 19 2020-06-22 – 2020-07-03 2020-06-18 TA_20200617_65 NCC Industry Trafikanordning Rådjursstigen 9 2020-06-22 – 2020-07-03 2020-06-18 TA_20200701_71 Mediaformat

Sweden AB

Trafikanordning Kolonnvägen 24 2020-07-10 – 2020-07-17 2020-07-02

TA_20200714_88 Svevia Trafikanordning Enköpingsvägen 21, Regementsgatan 33, 46- 56

2020-08-15 – 2020-09-15 2020-07-22

TA_20200714_89 Vattenfall Trafikanordning Armégatan 4, 11, 30, Trubadurvägen 2-14, Infanterigatan 1, Epistelvägen 1

2020-07-16 – 2020-07-17 2020-07-22

TA_20200730_101 Eltel Networks Infranet AB

Trafikanordning 24816570 RÅS Evenemangsgatan 42 BA1, Evenemangsgatan 34, 36, 38, 40

2020-09-14 – 2020-11-15 2020-08-19

TA_20200804_104 NCC Industry Trafikanordning Östervägen 1-2, Västra Vägen 3, Centrumslingan 40, Postgången 61,

2020-08-05 – 2020-08-14 2020-08-19

(28)

Sida 3 av 10

Ärende Sökande Avser Plats Period Beslutsdatum

Rosstigen 2, Kruthusbacken 66-82

TA_20200804_105 NCC Industry Trafikanordning Hagalundsgatan 9 2020-08-05 – 2020-08-14 2020-08-19 TA_20200810_114 JVAB Trafikanordning Sjövägen 6, Evenemangsgatan 30 2020-08-24 – 2021-03-31 2020-08-19 TA_20200810_115 Skanska Sverige AB Trafikanordning Kors Råsta Strandväg, Evenemangsgatan 40 2020-08-19 – 2020-12-31 2020-08-19 TA_20200811_117 Lestra Entreprenad

Sverige AB

Trafikanordning Evenemangsgatan 30 2020-08-21 – 2020-08-28 2020-08-19

TA_20200811_118 Lestra Entreprenad Sverige AB

Trafikanordning Solnavägen 53, 55, Idrottsgatan 6 2020-08-21 – 2020-08-28 2020-08-19

TA_20200811_119 Lestra Entreprenad Sverige AB

Trafikanordning Hagalundsgatan 11, 13, 19 2020-08-20 – 2020-09-04 2020-08-19

TA_20200812_120 Veolia Sweden AB Trafikanordning Ljungstigen 10-11 2020-08-17 – 2020-10-11 2020-08-19 TA_20200814_123 Lestra Entreprenad

Sverige AB

Trafikanordning Johan Enbergs Väg 2-18 2020-09-16 – 2020-09-22 2020-08-18

TA_20200818_124 Sveiva Trafikanordning Armégatan 9, 11, Infanterigatan 3, 5 2020-08-19 – 2020-08-21 2020-08-26 TA_20200818_127 Svevia AB Trafikanordning 1102 Sturegatan, Ekensbergsvägen 117,

Spårvägen 6, Gränsgatan 20, Råsundavägen 174, 176, 178

2020-08-20 – 2020-10-30 2020-08-19

TA_20200820_130 AFRY Trafikanordning Nedfart från solnavägen mot

klarastrandsleden, Berzelius Väg 19-35, 18

2020-09-07 – 2020-09-08 2020-08-24

TA_20200820_131 AFRY Trafikanordning Tomtebodavägen 2 2020-09-07 – 2020-09-08 2020-08-24

(29)

Sida 4 av 10

Ärende Sökande Avser Plats Period Beslutsdatum

TA_20200820_132 AFRY Trafikanordning Terminalvägen 6, 8, 11 2020-09-07 – 2020-09-08 2020-08-24 TA_20200820_133 Swarco Sverige AB Trafikanordning Generell TA-plan 2020-08-20 – 2022-02-28 2020-08-24 TA_20200821_135 JM AB Trafikanordning Karlberg, Ekelundsvägen 11 2021-01-25 – 2024-01-01 2020-08-24 TA_20200824_136 Eltel Networks Trafikanordning ULR Slåttervägen 20 BA1, Vallgatan 3, 5,

Herrjärva Torg 2, 4, Slåttervägen 28

2020-09-21 – 2020-10-09 2020-08-24

TA_20200824_137 SVEAB Trafikanordning Viktoriagatan 11, Råsundavägen 24, 26, 28, Gårdsvägen 1, Förvaltarvägen 2-3

2020-10-12 – 2020-11-01 2020-09-14

TA_20200825_138 Eltel Networks Trafikanordning Jungfrudansen Utförande Huvudsta 311 Nätarbete koppar, Storgatan 47, 49, Jungfrudansen 27, 29, 31, 102

2020-08-26 – 2020-09-30 2020-08-26

TA_20200825_139 Swarco Sverige AB Trafikanordning Kolonnvägen 20, 22, 24, Råsta Strandväg 17, 19, 21, Gustav Iii:S Boulevard 171, Putte Kocks Plats 4, 6

2020-09-07 – 2020-10-22 2020-09-04

TA_20200826_140 Vattenfall Services Nordic AB

Trafikanordning Storgatan 19, 28 2020-08-27 – 2020-08-28 2020-08-26

TA_20200826_144 Veolia Sweden AB Trafikanordning Fridensborgsvägen 163 2020-09-14 – 2020-09-23 2020-09-04 TA_20200826_147 Turebergs Trafikanordning Karlbergs Strand 2 2020-08-31 – 2020-10-14 2020-08-31

TA_20200827_148 SVEAB Trafikanordning Råsundavägen 28 2020-11-23 – 2021-02-28 2020-08-31

TA_20200828_150 Eltel Networks Infranet AB

Trafikanordning 25030170 RÅS FUT Hagalund

Undanflyttning övrigt, Västra Vägen 19, 23, Regnstigen 2, 4

2020-08-31 – 2020-10-11 2020-08-28

(30)

Sida 5 av 10

Ärende Sökande Avser Plats Period Beslutsdatum

TA_20200901_152 Vattenfall Services Nordic AB

Trafikanordning Ingentingsgatan 1 2020-09-01 – 2020-09-03 2020-09-04

TA_20200902_156 Veolia Sweden AB Trafikanordning Dalvägen 3 2020-10-05 – 2020-10-30 2020-09-07 TA_20200907_158 One Nordic AB Trafikanordning Formgivarvägen 4, 6, Bolstomtavägen 4 2020-10-05 – 2020-11-06 2020-09-17 TA_20200909_161 Eltel Networks Trafikanordning 25016225 ULR Gustav IIIs Boulevard 48-52

BA1, Gustav Iii:S Boulevard 42, 46, 65, 67, 73

2020-12-14 – 2021-02-26 2020-09-14

TA_20200915_165 Arne Täppmark TA- Plan & Tillstånd AN

Trafikanordning Ekensbergsvägen 113, 115 2020-10-05 – 2020-10-09 2020-09-17

TA_20200916_169 Zengun AB Trafikanordning Gårdsvägen 1-4, 6, Förvaltarvägen 2, 4, 6 2020-10-01 – 2021-01-31 2020-09-17 TA_20200916_170 Vattenfall Services

Nordic AB

Trafikanordning Storgatan 22 2020-09-07 – 2020-09-09 2020-09-17

TA_20200917_172 Vattenfall Services Nordic AB

Trafikanordning Virebergsvägen 3 2020-09-16 – 2020-09-18 2020-09-23

TA_20200918_174 Southern Cross Contractor AB

Trafikanordning Ekensbergsvägen 113, Englundavägen 5, 7, Spårvägen 6, 10, Hallgatan 16, 18

2020-09-21 – 2020-12-31 2020-09-23

TA_20200921_175 SVEAB Trafikanordning Gårdsvägen 1-3, Viktoriagatan 11,

Slottsvägen 12, Råsundavägen 20, 22, 24, 26, 28, Förvaltarvägen 1-7, 2-6

2020-10-01 – 2021-01-31 2020-09-29

TA_20200922_178 Svevia AB Trafikanordning Solna Strandväg 37 2020-09-28 – 2020-11-30 2020-09-29 TA_20200923_181 Sustainable Business

Partner

Trafikanordning Gustav Iii:S Boulevard 111, 113 2020-10-08 – 2020-10-15 2020-10-05

(31)

Sida 6 av 10

Ärende Sökande Avser Plats Period Beslutsdatum

TA_20200924_183 Eltel Networks Infranet AB

Trafikanordning 25043954 RÅS Almagatan 4 BA1, Gustav Iii:S Boulevard 3-39, 2-10, Frösunda Torg 2

2020-10-26 – 2020-11-22 2020-09-29

TA_20200924_184 Bro & Stålkontroll AB

Trafikanordning Pampaslänken samt Ekelundsvägen under Essingeleden, Ekelundsvägen 11, 24, 26, Terminalvägen 11

2020-10-14 – 2020-10-16 2020-09-24

TA_20200928_186 Ramudden AB Trafikanordning Kolonnvägen 39 2020-10-12 – 2020-12-04 2020-10-05 TA_20201002_188 Implenia Sverige AB Trafikanordning Västra Vägen 23 2020-10-05 – 2021-10-29 2020-10-05 TA_20201002_189 Malte Rutberg

Entreprenad AB

Trafikanordning Längsgående vägkant mot putting green, Vallgatan 5

2020-10-05 – 2020-11-29 2020-10-05

TA_20201006_192 Peab Sverige AB Trafikanordning Kolonnvägen 39 2020-11-16 – 2020-11-20 2020-10-06 TA_20201007_193 Eltel Networks

Infranet AB

Trafikanordning 25091001 SBI Solnavägen 10 BA1, Solnavägen 10-22, Eugeniavägen 1

2020-10-19 – 2020-11-22 2020-10-20

TA_20201007_194 Eltel Networks Infranet AB

Trafikanordning 25089459 RÅS Framnäsbacken 3 BA1, Ankdammsgatan 32, 34, Nybodagatan 2, Framnäsbacken 1-3, 2-10

2020-10-20 – 2020-12-05 2020-10-20

TA_20201007_196 Serneke Bygg AB Trafikanordning Gustafsvägen 13, Vasavägen 3-15, 6-12 2020-11-23 – 2020-11-29 2020-10-26 TA_20201012_198 Infraträd Trafikanordning GC-väg vid Ankdammsvägen,

Ankdammsgatan 17

2020-10-26 – 2020-11-01 2020-10-26

TA_20201014_200 Eltel Networks Infranet AB

Trafikanordning 25102044 TA RÅS Råsundavägen 165 BE1, Erik Sandbergs Gata 19, 36, 38, Filmgatan 37

2020-10-26 – 2020-11-27 2020-10-20

TA_20201015_201 JM AB Trafikanordning Charlottenburgsvägen 28, Östervägen 28 2020-11-25 – 2021-05-25 2020-10-26

(32)

Sida 7 av 10

Ärende Sökande Avser Plats Period Beslutsdatum

TA_20201015_202 JM AB Trafikanordning Charlottenburgsvägen 13, 15, 36, 38, 40, Råsundavägen 101

2020-11-05 – 2021-05-05 2020-10-26

TA_20201019_205 Eltel Networks Trafikanordning 25114463 ULR Järvstigen 1 BA1, Björnstigen 24, 26, Järvstigen 1-4

2020-10-26 – 2020-12-04 2020-10-20

TA_20201020_212 Transtema Network Services AB

Trafikanordning Terminalvägen 6, 11, Karlbergs Slottsväg 2- 20, Tomtebodavägen 3

2020-11-13 – 2020-12-15 2020-10-20

TA_20201021_216 TMA Bilar i

Stockholms Län AB

Trafikanordning Ekelundsvägen 11, 14, 22, Terminalvägen 10, 12, 15, 22, 24

2020-11-18 – 2020-11-19 2020-10-26

TA_20201021_217 Ramirent AB Trafikanordning Polhemsgatan 9, 11, Lidgatan 14 2020-12-29 – 2021-02-26 2020-11-04 TA_20201102_225 Liberi Entreprenad

AB

Trafikanordning Råsta Strandväg 15 2020-11-09 – 2021-01-12 2020-11-05

TA_20201102_226 Skyltgruppen Scandinavia AB

Trafikanordning Sundbybergsvägen 1 2020-12-23 – 2020-12-23 2020-11-10

TA_20201102_227 Craftor AB Trafikanordning Gyllene Hästens Torg 7, 9, Banmästargatan 1-2, Drottning Kristinas Esplanad 51, 53

2020-12-31 – 2021-12-31 2020-11-05

TA_20201102_228 Aarsleff Rörteknik AB

Trafikanordning Storgatan 23, 25, 27, 29, 34 2020-11-30 – 2020-12-11 2020-11-13

TA_20201103_230 MJ Contractor Trafikanordning Se TA-plan för exakt plats, ert system tillät inte att skriva in rätt plats., Huvudsta Allé 5

2020-11-04 – 2020-11-25 2020-11-05

TA_20201103_232 Eltel Networks Trafikanordning 25130482 RÅS Nordstjärnegatan 2 BA1, Råsundavägen 27, 29, 31, Nordstjärnegatan 1

2020-11-16 – 2020-12-08 2020-11-04

(33)

Sida 8 av 10

Ärende Sökande Avser Plats Period Beslutsdatum

TA_20201109_236 Dipart Entreprenad AB

Trafikanordning Annerovägen 2 2020-11-16 – 2021-01-08 2020-11-10

TA_20201110_238 Eltel Networks Trafikanordning 25129167 ULR Backvägen 3 BE1, Backvägen 2, Dalvägen 22

2020-12-28 – 2021-01-22 2020-11-10

TA_20201110_240 Norconsult Fält Geoteknik AB

Trafikanordning Lundagatan 10, 14, 16, 20, Järnvägsgatan 1-2 2021-01-25 – 2021-02-05 2020-12-17

TA_20201113_249 Lestra Entreprenad Sverige AB

Trafikanordning Gränsgatan 20-30, Råsundavägen 175, 166- 178, Lövgatan 55, 68, 70, Spårvägen 18, Algatan 1

2020-11-23 – 2020-11-24 2020-11-13

TA_20201117_250 Clear Channel Sverige AB

Trafikanordning Generell TA-plan 2020-11-23 – 2021-01-31 2020-11-18

TA_20201117_251 Peab Sverige AB Trafikanordning Råsta Strandväg 21, Putte Kocks Plats 6 2020-11-23 – 2020-11-20 2020-11-18 TA_20201118_252 Vattenfall Trafikanordning Barks Väg 10 2020-11-18 – 2020-11-19 2020-11-18 TA_20201118_256 Eltel Networks Trafikanordning 25142770 RÅS Näckrosvägen 8 BA1,

Näckrosvägen 1-2, 4, 6, 10, Förrådsgatan 15

2020-12-01 – 2021-01-10 2020-11-24

TA_20201120_259 Expandia Moduler AB

Trafikanordning GC-väg mellan Göran Perssons väg och Oskarsrogatan, Göran Perssons Väg 10, 45, 47

2020-12-07 – 2020-12-11 2020-11-24

TA_20201124_267 Eltel Networks Trafikanordning 25150319 RÅS Gårdsvägen 6 BA1, Gårdsvägen 6-7

2020-11-30 – 2020-12-18 2020-11-24

TA_20201130_273 JVAB Trafikanordning Eugeniavägen ny del vid nr. 18, Anna Steckséns Gata 19

2020-12-02 – 2021-05-31 2020-11-30

(34)

Sida 9 av 10

Ärende Sökande Avser Plats Period Beslutsdatum

TA_20201201_279 S46 Mark & Väg AB Trafikanordning Epistelvägen 1, Trubadurvägen 1, 3 2021-01-11 – 2021-01-31 2020-12-07 TA_20201203_283 Edins Kranar AB Trafikanordning Evenemangsgatan 6, Evenemangsgatan 4, 6,

11, 13

2020-12-18 – 2020-12-18 2020-12-10

TA_20201208_292 Sten Säfström Åkeri AB

Trafikanordning Anderstorpsvägen 12, Anderstorpsvägen 12 2020-12-21 – 2020-12-25 2020-12-11

TA_20201210_293 Eltel Networks Infranet AB

Trafikanordning 25145853 ULR Omskarvning fiberkap. RÅS- RNY Optokabel mindre driftjobb,

Ekorrstigen 2, Björnstigen 4, Lostigen 20-30

2021-01-15 – 2021-01-16 2020-12-15

TA_20201210_294 B&B

Högtrycksteknik AB

Trafikanordning Råsta Strandväg 16 2021-01-20 – 2021-01-21 2020-12-17

TA_20201211_295 Liselott Lööf Entreprenad

Trafikanordning Generell TA-plan 2020-12-29 – 2021-06-11 2020-12-17

TA_20201214_301 Liberi Entreprenad AB

Trafikanordning Råsta Strandväg 15 2021-01-22 – 2021-03-13 2020-12-22

TA_20201215_303 Vattenfall Services Nordic AB

Trafikanordning Vasavägen 2 2020-12-15 – 2020-12-16 2020-12-15

TA_20201216_307 Eltel Networks Trafikanordning 25151394 RÅS Nybodagatan 6 A BA1, Ankdammsgatan 34, Nybodagatan 1

2021-01-11 – 2021-02-20 2020-12-17

TA_20201216_308 Transtema Network Services AB

Trafikanordning Solnavägen 11, Tomtebodavägen 18, Prostvägen 1, 3, Olof Af Acrels Väg 1-2, 4, Karolinska Vägen 1-19

2021-01-18 – 2021-01-22 2020-12-17

TA_20201216_309 Jackson Trädvård AB Trafikanordning Lövgatan 13-33, 26-50 2021-01-25 – 2021-02-03 2020-12-17

(35)

Sida 10 av 10

Ärende Sökande Avser Plats Period Beslutsdatum

TA_20201222_311 Eltel Networks Trafikanordning 25172865 RÅS Torfredsplatsen 7 BA1, Gustav Iii:S Boulevard 39

2021-01-04 – 2021-02-14 2020-12-28

TA_20201222_313 Implenia Sverige AB Trafikanordning Västra Vägen 23, Regnstigen 2, 4 2021-01-11 – 2021-04-09 2020-12-28

References

Related documents

Göran Stark (M) (distans) Gunnar Ihrén (L) (distans) Peter Svahn (MP) (distans) Andreas Hulusjö (KD) (distans) Katsiaryna Strachal (S) (distans) Sune Holmgren (S)

Det som händer nu är en projektbeställning för stöd vid digitala inköp som kan genomföras under juli och digital fixare som är nystartsjobb i samarbete med

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen förvaltningens förslag samt att byggnadsnämnden beslutar enligt det... SOLNA STAD Protokoll 2021-06-28 SID

Idén med planen att först under ett antal år bygga en ny skola på befintlig skolgård följt av att under något år riva befintlig skola för att sedan under några år bygga

Frågan besvarades under frågor till förvaltningen från Peter Svahn (MP) Gunnar Ihrén (L) har inkommit med en fråga till förvaltningen:. Vilka åtgärder avses att göras nu

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att staden ska besluta att godkänna Käppalaförbundets hemställan om förändringar i förbundsordningen för att möjliggöra en

Byggnadsnämnden höll under perioden en hög takt för att möjliggöra för fler bostäder, arbetsplatser och service för en hållbart växande stad.. Nämnden har godkänt sex

socialtjänsten genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör den som