• No results found

Varför gör människor som de gör - inte som du vill?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Varför gör människor som de gör - inte som du vill?"

Copied!
18
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Vems beteende vill du förändra?

(2)
(3)

Svenska språket är en social markör som säger att jag förstår ”fika”, ”konsensus”

och ”lagom”.

(4)

Språkpraktikant

Arabiska Engelska Svenska

Handledare

Franska Engelska Svenska

(5)

• Normal språkinlärningskurva som barn.

• Vuxna har generellt sett lättare att lära sig ett andraspråk än barn.

• Ju fler språk du kan, desto lättare är det att lära dig ett till.

• Tidigare studievana underlättar.

(6)

• Med runt 3 000 ord kan man klara vardagen i de flesta länder.

• På engelska utgör 2 000 ord cirka 80 % av all skriven text.

• En 4- till 5-åring har ungefär 2 500 ord i sitt ordförråd.

• 7-åringar har 5 000–7 000 ord.

• Skolbarn ökar sitt ordförråd med 3 000 ord per år.

• En tonårings ordförråd består av 15 000–17 000 ord.

• En 17-åring som läser regelbundet kan 50 000–70 000 ord.

(7)

Konversationsspråk

3 000+ ord

Arbetsplatsspråk

300 – 1 000

Yrkesspråk

20 – 200

Återvinningscentral

Anställning

Arbetsplats/kontor Data, IT och telefoni Drift och projekt

Fika (social samvaro) Skyddsutrustning

Sälj och marknadsföring

(8)

I vilka situationer på jobbet märks bristen på språkkunskaper mest?

Fika

Kris och stressituationer

Möten med många personer

(9)

Konversationsspråk

3 000+ ord

Arbetsplatsspråk

300 – 1 000

Yrkesspråk

20 – 200 Anställning

Arbetsplats/kontor Data, IT och telefoni Drift och projekt

Fika (social samvaro) Skyddsutrustning

Sälj och marknadsföring

(10)
(11)

Lär dig saker i rätt ordning

Prata, prata, prata, läsa,

prata, skriva, grammatik

(12)
(13)
(14)
(15)

C1 Jag kan formulera idéer och åsikter med viss precision 900 7 000

B1 Jag kan förstå huvudinnehållet i tydligt standardtal 400 4 200

A1 Jag kan förstå vanliga namn, ord och mycket enkla meningar 100 1 400 C2 Jag kan skriva klar och flytande text i en stil som passar tillfället 1 200 8 400

B2 Jag kan ta aktiv del i diskussioner om välkända ämnen 600 5 600

A2 Jag kan läsa mycket korta och enkla texter 200 2 800

Tid Ord

(16)

Hur lång tid tar det?

• 8 timmar om dagen i 3 månader

= 1 440 timmar

• 2 timmar om dagen i två år

= 1 460 timmar

Försvarets tolkskola

• Minst 10 timmar om dagen i 18 månader = 4 500 – 5 000 timmar

(17)
(18)

Vems beteende vill du förändra?

References

Related documents

Bidrag till Samlaren insändes till Litteraturvetenskapliga institutionen, Slottet ing. Uppsatserna granskas av externa referenter. Ej beställda bidrag skall inläm- nas i form

„ Finns det i SOSFS 2011:7 några delar som inte är i samklang med den medicinska etiken eller situationen inom intensivvården och där SFAI som förening ska försöka påverka för

Men mötet med doktorn innebär inte bara att hon förs bort från något, hon förs också till något, till medicinens värld.. Och medicinen kan erbju­ da roller

Personer med självskadebeteende får inte den vård och bemötande de vill ha och behöver, vet inte var hjälp finns att tillgå eller hur den ska fås, litar inte på andra

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör ställa konkreta krav på den palestinska myndigheten att stödet till terror från den palestinska

Sveriges försvarsmakt är ställd under stor förändring och det blir alltfler svenskar som är att betrakta som veteraner från såväl den militära verksamheten i Sverige som från

Samtidigt uppgav man att man var noga för man ville inte göra något fel och söka något man inte hade rätt till, eller orsaka sig själva..

Denna studie undersökte sjuksköterskors upplevelse av vårdmötet med patienter där det förelåg språkbarriärer när tolk inte fanns tillgängligt. 19 artiklar granskades