• No results found

Lag om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista

Utfärdad den 15 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2018:1212) om natio- nell läkemedelslista

dels att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska införas en ny punkt, 5, av följande lydelse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2023 i fråga om 7 kap. 1 § och 9 kap.

1 § och i övrigt den 1 maj 2021.

5. Dessutom ska uppgifter i receptregistret som behandlas enligt 6 § första stycket 10 lagen (1996:1156) om receptregister föras över till den nationella läkemedelslistan i och med ikraftträdandet av denna lag. Överförda upp- gifter får från och med lagens ikraftträdande behandlas i den nationella läke- medelslistan för samma ändamål som tidigare och med dem inte oförenliga ändamål.

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

1 Prop. 2019/20:158, bet. 2019/20:SoU22, rskr. 2019/20: 262.

SFS 2020:305

Publicerad den 16 maj 2020

References

Related documents

registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av uppgifter om en läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läke- medel eller annat

registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av uppgifter om en läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läke- medel eller annat

3 § En läkemedelskommitté ska genom rekommendationer till hälso- och sjukvårdspersonalen eller på annat lämpligt sätt verka för en tillförlitlig och

Dock får uppgifter som kan hänföras till en enskild förskrivare ingå i redovisning enligt första stycket 6 till samma förskrivare och till verksamhetschefen vid den enhet

Bestämmelserna avser inte heller sådana gäldenärer i vars verksamhet staten, en kommun, en region, ett kommunalförbund, en församling eller en kyrklig samfällighet har

Under sammanträdet ska det föras anteckningar om vad som förekommer vid detta när det gäller yrkanden, medgivanden, bestridanden, åberopanden, invändningar och erkännanden samt

15 § I lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning finns bestämmelser om registrering av företagsrekon- struktioner i

beslutat i en fråga om säkerställande av det som ärendet gäller eller beslutat att ett överklagat beslut tills vidare inte får verkställas eller i övrigt beslutat