• No results found

Lag om ändring i lagen (2018:1241) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2018:1241) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2018:1241) om ändring i lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 5 § lagen (2018:1212) om nationell läkemedelslista i stället för lydelsen enligt lagen (2018:1241) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

3 kap.

5 § Personuppgifterna får behandlas om det är nödvändigt för övriga ända- mål:

1. debitering till regionerna,

2. ekonomisk uppföljning och framställning av statistik hos E-hälso- myndigheten,

3. registrering och redovisning till regionerna av uppgifter för ekonomisk och medicinsk uppföljning samt för framställning av statistik,

4. registrering och redovisning till förskrivare, verksamhetschefer enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), verksamhetschefer enligt tandvårds- lagen (1985:125) och läkemedelskommittéer enligt lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer av uppgifter för medicinsk uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring i hälso- och sjukvården,

5. registrering och redovisning till Socialstyrelsen av uppgifter för epidemiologiska undersökningar, forskning, framställning av statistik, upp- följning, utvärdering och kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvårds- området,

6. registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av uppgifter om en läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läke- medel eller annat särskilt läkemedel, för inspektionens tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagen (2010:659),

7. registrering och redovisning av uppgifter för Tandvårds- och läke- medelsförmånsverkets tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21–21 c §§

lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. och för prövning och tillsyn enligt samma lag av läkemedel som får säljas enligt 4 kap. 10 § och 5 kap.

1 § andra stycket läkemedelslagen (2015:315), eller

8. registrering och redovisning av uppgifter för Läkemedelsverkets tillsyn över tillhandahållandeskyldigheten enligt 2 kap. 6 § 3 lagen (2009:366) om handel med läkemedel samt för Läkemedelsverkets tillsyn över uppgifts- lämnande vid expediering av en förskrivning enligt 2 kap. 6 § 5 lagen om handel med läkemedel.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

SFS 2019:992

Publicerad

den 3 december 2019

(2)

2 SFS 2019:992 På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

References

Related documents

På regeringens vägnar ARDALAN SHEKARABI.

är identiskt med eller liknar ett äldre näringskännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av före- tagsnamnet utan skälig anledning

anknuten försäkringsförmedlare: en försäkringsförmedlare som har träffat avtal med ett eller flera försäkringsföretag om att distribuera försäk- ringsprodukter, om dessa

kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för

1 a § I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att det i lagen (2018:1219) om försäk- ringsdistribution ska införas en ny paragraf, 1 kap. På regeringens vägnar

1 § Den som gör intrång i rätten till ett näringskännetecken (företags- namnsintrång) döms, om det sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, för

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

Dessutom ska uppgifter i receptregistret som behandlas enligt 6 § första stycket 10 lagen (1996:1156) om receptregister föras över till den nationella läkemedelslistan i och med

registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av uppgifter om enskild läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läkemedel eller annat

registrering och redovisning till Inspektionen för vård och omsorg av uppgifter om en läkares eller tandläkares förskrivning av narkotiskt läke- medel eller annat

2 § Förvaltningsberättelsen ska innehålla upplysningar om sådana för- hållanden som inte ska redovisas i balansräkningen eller i resultaträkningen, men som är viktiga

Bidrag lämnas inte om behovet kan till- godoses med hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).. På regeringens vägnar

6 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensions- instituts verksamhet i Sverige finns bestämmelser om att denna lag gäller för tjänstepensionsföretag

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller

leverera läkemedel endast till den som har tillstånd till partihandel eller detaljhandel med läkemedel eller har anmält detaljhandel med vissa receptfria

bedriva verksamheten i lokaler som är lämpliga för sitt ändamål och säkerställa att de delar av lokalerna där information och rådgivning om läke- medel, utbyte av

– utdelning från i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och från utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster i 42 kap..

4 § ska dock inte tillämpas för de kommunala koncernföretagen.. På regeringens vägnar

prövat en fråga om ersättning eller förskott av allmänna medel till målsägande eller enskild part eller om ersättning eller förskott till biträde, försvarare,

den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap3. den som

Johanna Mihaic (Finansdepartementet). 1