• No results found

Remiss av promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019 Fastighetsägarna Sverige har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på rubricerad rapport.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss av promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019 Fastighetsägarna Sverige har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på rubricerad rapport."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

Till

Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se i.e.remissvar@regeringskansliet.se Dnr I2020/00777/E

Stockholm den 28 april 2020

Remiss av promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation 2019

Fastighetsägarna Sverige har givits möjlighet att inkomma med synpunkter på rubricerad rapport.

Fastighetsägarnas yttrande

Fastighetsägarna anser att den del i avtalet med Norge om gemensam elcertifikatsmarknad som resulterat i att skatt påförs på egenförbrukad solel från anläggningar med en installerad effekt över 255 kW omedelbart måste strykas.

Fastighetsägarna menar att konsekvensen av Sveriges ingångna avtal med Norge är ett skattemässigt motarbetande av utbyggnad av förnybar solel på fastigheter och därmed den så nödvändiga

energieffektiviseringen av den bebygga miljön. Avtalet med Norge kan därmed sägas inte vara i enlighet med EUs Förnybartdirektiv.

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE

Reinhold Lennebo Rikard Silverfur

References

Related documents

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör ovanstående kunskapsmål och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt

Det finns idag drygt 40 publi- cerade studier som utvärderar effekten av före- byggande sjukgymnastiska insatser efter olika typer av ingrepp i övre delen av buken

Fastighetsägarna anser att två avgörande faktorer för att uppnå detta är dels att elnätskunder som bidrar med flexibilitet får erforderligt betalt för det, dels att det sker

Kommunalt avfall omfattar även blandat avfall och separat insamlat avfall från andra källor om sådant avfall till sin art och sammansättning liknar avfall från

Skogen Kemin Gruvorna och Stålet (SKGS) Skogsindustrierna Skogsstyrelsen Statens energimyndighet Statens jordbruksverk Statskontoret SveMin Svensk Kraftmäkling AB

Boverket har inga synpunkter på Infrastrukturdepartementets ”Promemoria Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019”.. I detta ärende har avdelningschef Peter

Energiföretagen Sverige anser att fördelarna överväger med ett tidigarelagt stoppdatum i elcertifikatssystemet till den 31 december 2021 och tillstyrker detta, då den

Energiföretagen Sverige och Energigas Sverige har gemensamt i en hemställan (bifogas) till regeringen den 8 februari 2019 begärt att 2 § förordningen (2011:1480) om

Vid den slutliga handläggningen deltog även chefsjuristen Göran Morén och chefsekonomen Therése Hindman Persson samt verksjuristen Maria Werleskog, föredragande. Beslutet har

”Förpliktelsen till det senaste målet på 18 nya terawattimmar förnybar elproduktion inom den gemensamma elcertifikatmarknaden till 2030 är, enligt avtalet med Norge, att det

Herman Sundqvist Stefan Karlsson Kopia: Göran Rune Peter Blombäck Stefan Karlsson David Ståhlberg

Uppdraget till Energimyndigheten att öka sin marknadsbevakning för att förbättra transparensen i elcertifikatssystemet anses inte vara nödvändigt. De förbättringar

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-03-24 ERT DATUM 2020-03-18 DIARIENR 2020/69-4 ER BETECKNING I2020/00777/E Regeringskansliet

proposition 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017 där regeringen i sin bedömning framhåller att ”Avsaknaden av stoppregel i

I propositionen ”Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017” (prop. 2016/17:179, s.34) angavs att Sverige skulle införa en stoppregel som

I propositionen ”Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017” (prop. 2016/17:179, s.34) angavs att Sverige skulle införa en stoppregel som

I propositionen ”Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017” (prop. 2016/17:179, s.34) angavs att Sverige skulle införa en stoppregel som

Tidigareläggning av stoppdatum gynnar i viss mån de projekt som kommer till stånd innan stoppdatum och kan marginellt öka kostnaderna för elcertifikat för konsumenterna

Den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet har fått möjlighet att bereda Umeå universitets yttrande över promemorian Elcertifikat stoppregel och kontrollstation

Fastighetsägarna har, som nämns i promemorian, vid upprepade tillfällen framfört till såväl Boverket som Regeringskansliet att svenska företag bör kunna anlita egen

Fastighetsägarna tillstyrker det föreslagna undantaget för delning av energi från nätkoncession att internt lågspänningsnät för delning av energi får byggas eller

Då krav på system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning först gäller 2025 föreslår Fastighetsägarna att utformning och införande av krav i PBL och PBF bör bli

Med hänsyn till att en avslutning av ett konto där det fortfarande finns elcertifikat registrerade ger upphov till en förmögenhetsförlust, bör enligt Lagrådets mening en