• No results found

Ju2020/02447/L3 REMISSVAR Svenska Industrins IP Förenings synpunkter på promemoria: Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro (Ds 2020:13)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Ju2020/02447/L3 REMISSVAR Svenska Industrins IP Förenings synpunkter på promemoria: Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro (Ds 2020:13)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SVENSKA INDUSTRINS IP FÖRENING

Association of IP Professionals in Swedish Industry

Member organisation of FEMIPI - Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie en Propriété Industrielle Bankgiro 154 - 0889 Org. nr 802001 – 5742

www.sipf.se

ju.remissvar@regeringskansliet.se kopia till ju.L3@regeringskansliet.se.

Ju2020/02447/L3

REMISSVAR

Svenska Industrins IP Förenings synpunkter på promemoria: Stärkt

skydd för vissa geografiska beteckningar och ändringar i den

känneteckensrättsliga regleringen av ond tro (Ds 2020:13)

Svenska Industrins IP förening har ombetts att lämna synpunkter på ovan nämnda promemorior och önskar framföra följande:

Om Svenska Industrins IP Förening (SIPF)

SIPF grundades år 1939 och har till ändamål att tillvarata den svenska industrins intressen inom immaterialrättens område.

För närvarande har föreningen ca 400 medlemmar vilka representerar ett stort antal företag och ombudsfirmor verksamma i Sverige, alltifrån små företag till

multinationella bolag.

Föreningen är en aktiv remissinstans för den svenska regeringen inom det

immaterialrättsliga området. Även internationellt är föreningen en aktiv aktör i syfte att tillvarata sina medlemmars intressen. Tillsammans med liknande föreningar i Europa ingår föreningen i Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie en Propriété Industrielle (FEMIPI).

(2)

SVENSKA INDUSTRINS IP FÖRENING

Association of IP Professionals in Swedish Industry

Member organisation of FEMIPI - Fédération Européenne des Mandataires de l'Industrie en Propriété Industrielle Bankgiro 154 - 0889 Org. nr 802001 – 5742

www.sipf.se

1. Stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar

SIPF har inget att erinra emot förslaget om stärkt skydd för vissa geografiska beteckningar.

2. Ändringar i den känneteckensrättsliga regleringen av ond tro

SIPF ställer sig positiv till de ändringar som föreslås i varumärkeslagen och lagen om företagsnamn när det gäller bestämmelserna registreringshinder och

hävningsgrund av varumärken och företagsnamn i de fall sökanden är i ond tro.

Nykvarn 2020-09-28

För Svenska Industrins IP Förenings styrelse

Mats Kola Ordförande SIPF

References

Related documents

Beslutet har fattats av chefsjurist Lena Johansson med jurist Anna Månsson Nylén som föredragande. Denna handling har godkänts digitalt och saknar

Om ond tro flyttas från relativa till absoluta hinder beskärs möjligheten att genom ett medgivande eller samexistensavtal lösa ond tro-situationen eftersom det inte är lagtekniskt

Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse

I den slutliga handläggningen har också verksjuris- ten Ida Lindblad Hammar, Olof Johansson, Pär Åkesson och Andreas Davelid deltagit.

Fakulteten ställer sig positiv till att ändringarna till följd av EU:s frihandelsavtal med Vietnam inte hanteras särskilt utan att avtalet läggs till i uppräkningen av internationella

Domstolen anser vi- dare, precis som promemorian, att den obligatoriska bestämmelsen om situat- ioner där en agent eller en annan företrädare för huvudmannen ansöker om regi- strering

När det gäller sanktioner vid intrång i rätten till en beteckning är det viktigt att det finns system som är lätta för även mindre aktörer att använda sig av för att söka

Som exempel kan nämnas att det inte framgår (i avsnitt 6 och 9.2 i promemorian) om avsikten är att begreppet ond tro i lagen om företagsnamn ska tolkas på samma sätt som