• No results found

Förutsättningar för yrkesval Motion 2019/20:2025 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Förutsättningar för yrkesval Motion 2019/20:2025 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M2055

Motion till riksdagen

2019/20:2025

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Förutsättningar för yrkesval

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att gymnasieprogram ska leda till jobb på arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kunskapen om yrken i tidig ålder och tillkännager detta för regeringen.

3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fortbildning i yrken och arbetsplatser till SYV, studie- och yrkesvägledare, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns ca 870 yrken i Sverige och en 16-åring känner till en bråkdel av dessa. Detta i kombination med att kunskapen om vad det innebär att arbeta inom yrken, speciellt inom ett antal branscher, har ett dåtidsperspektiv som blir felaktigt utifrån hur det faktiskt är på arbetsplatserna i dag. Kunskapen om dagens moderna arbetsplatser måste förändras och innehållet måste bli känt för de som ska välja yrkesväg och för de som ska vägleda till yrkesvägen. Därför är det viktigt att studie- och yrkesvägledare, SYV, förmedlar en modern nutidsbeskrivning av yrkena. För det kan det behövas fortbildning i samverkan med näringslivet. Det är också viktigt att elever tidigt i grundskolan får information om yrken och att detta kan ske i samverkan mellan undervisande lärare och SYV. Ju tidigare elever får en bredd av kunskap om yrken desto mer kunskap har de byggt upp för att kunna göra sina val och rätt val när de ska välja till gymnasiet. Det saknas i dag arbets-kraft inom yrken som vi har stort behov av och det är viktigt att det förmedlas vilka arbeten som de facto leder till jobb. Sverige är en kunskapsnation och det är viktigt att vi tar vara på kunskap och använder den rätt för att yrkesvalen ska bli så bra som möjligt.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer sig bakom

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en person som ansöker om medborgarskap bör underteckna en deklaration där denna bekräftar

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande i internationella samarbeten för havsmiljöfrågor, lägga särskilt fokus på arbetet med

Regeringen beslutade den 28 november 2019 kommittédirektiv om stärkta skolbibliotek och läromedel (dir. Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 30

• analysera vilka författningsändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till förordningen,.. • analysera om det behöver införas några

Sveriges Kommuner och Regioner Staffan Isling.

Högskolans utbildningsutbud innehåller sedan länge fort- och vidareutbildning i olika former: kurser för nyfikenhetsbaserad personlig utveckling, kompetensutveckling

Enligt uppdraget ska Trafikverket också årligen fram till 2019 i anslutning till årsredovisningen rapportera statusen i genomförandeplanen för det fortsatta införandet av ERTMS i

Vid beräkning av arbetsgivar- avgifterna på avgiftspliktig ersätt- ning till en person som arbetar med forskning eller utveckling ska avdrag göras med 10 procent av

• Kommissionen ska vid godkännande av de nationella strategiska planerna för GJP ta hänsyn till ambitionerna i såväl den gröna given som i den kommande strategin ”från jord

Riksdagens ombudsmän (JO) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamheten för

I promemorian föreslås också att Säkerhetspolisen ska kunna få ta del av uppgifter från Kriminalvården samt utlåtanden över rättspsykiatriska undersökningar och para- graf

Orsaken till detta anges vara att den svenska spelregleringen skall vara heltäckande och omfatta allt spel som tillhandahålls på svenskt territorium och på svenska fartyg samt

Landsorganisationen i Sverige Annika Nilsson ENHET Enheten för kansliledning DATUM 2019-09-06 HANDLÄGGARE Annika Nilsson DIARIENUMMER 20190210 Regeringskansliet