• No results found

Balansrapport TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER BERÄKNAT RESULTAT***

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Balansrapport TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER BERÄKNAT RESULTAT***"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SKENE-ÖRBY HEMBYGDSFÖRENING Sida: 1(1)

865000-0576

Balansrapport

Utskrivet: 21-02-04

09:44

Räkenskapsår: 20-01-01 - 20-12-31 Senaste vernr: 191

Resultatenhet: Hela företaget Period: 20-01-01 - 20-12-31

Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

1220 Inventarier och verktyg 14 934,00 8 428,00 23 362,00

1229 Ack avskrivn inv/verktyg -13 249,00 -2 022,00 -15 271,00

S:a Materiella anläggningstillgångar 1 685,00 6 406,00 8 091,00

S:a Anläggningstillgångar 1 685,00 6 406,00 8 091,00

Omsättningstillgångar Fordringar

1510 Kundfordringar 3 941,53 -650,98 3 290,55

1710 Förutbetalda hyreskostnader och arrenden 100,00 0,00 100,00

S:a Fordringar 4 041,53 -650,98 3 390,55

Kassa och bank

1910 Kassa 1 450,00 -1 420,00 30,00

1911 Fast kassa - Birgit Graae 800,00 0,00 800,00

1920 Slöjdsektion 8032-5 04 359 583-4 21 388,01 0,00 21 388,01

1930 Svenska Obligationsfonden 81 441,49 1 177,90 82 619,39

1940 Swedbank företagskonto nr 8032-5 4 275 751-8 80 759,69 -5 087,79 75 671,90

S:a Kassa och bank 185 839,19 -5 329,89 180 509,30

S:a Omsättningstillgångar 189 880,72 -5 980,87 183 899,85

S:A TILLGÅNGAR 191 565,72 425,13 191 990,85

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

2010 Eget kapital -131 778,68 -3 764,99 -135 543,67

2011 Eget Kapital Slöjdarsektionen -22 137,01 0,00 -22 137,01

2019 Årets resultat -3 764,99 212,07 -3 552,92

S:a Eget kapital -157 680,68 -3 552,92 -161 233,60

Kortfristiga skulder

2440 Leverantörsskulder -9 341,44 2 245,29 -7 096,15

2991 Avsättning till Fastighetsunderhåll/Renovering -24 543,60 882,50 -23 661,10

S:a Kortfristiga skulder -33 885,04 3 127,79 -30 757,25

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -191 565,72 -425,13 -191 990,85

BERÄKNAT RESULTAT***

0,00 0,00 0,00

References

Related documents

För män födda 1942-1965 är 75:e percentilen i nivå med eller över den högsta inkomst för vilken pensionsrätt kan intjänas i det allmänna inkomstgrundade systemet, det vill

Utskottet delar Riksbankens bedömning i framställningen 2018/19:RB4 att det behövs en ny detaljerad statistik över hushållens tillgångar och skulder för att Riksbanken

[r]

Till och med andra kvartalet 2011 fortsätter Pensionsmyndigheten att i statistiken räknas till den finansiella företagssektorn (som försäkringssparande).. Därefter kommer

Till och med andra kvartalet 2011 fortsätter Pensionsmyndigheten att i statistiken räknas till den finansiella företagssektorn (som försäkringssparande).. Därefter kommer

Tabeller och diagram över investeringsfonder totalt samt undergrupperna aktiefonder, korta och långa räntefonder, blandfonder, fond- i- fonder samt övriga fonder för de

Vid undersökningarna som avser den 31 mars, 30 juni och 30 september inhämtas uppgifterna enbart från urvalskommunerna dvs de kommuner som året innan undersökningåret

Förteckningen ska lämnas inom 2 månader från förordnandedagen och fyllas i med beständig