ADDTECH. Fortsatt starkt organiskt Konkurrens i Energy gör sig påmind Hög resultattillväxt trots lugnare marginalexpansion KURS (SEK): 176,40

Full text

(1)

Important information: Please see the attached disclaimer at the end of this document

176,40

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

11 811 1 mån (%) -5,3

Nettoskuld (MSEK)* 1 472 3 mån (%) -6,7

Enterprise Value (MSEK) 13 283 12 mån (%) 16,4

Soliditet (%) 35,6 YTD (%) -1,7

Antal aktier f. utsp. (m) 67,0 52-V Högst 204 Antal aktier e. utsp. (m) 67,2 52-V Lägst 139

Free Float (%) 77,3 Kortnamn ADDT B

*Inkl. pensionskuld om 240 MSEK. Operativ nettoskuld: 1232 MSEK FY: (april-mars) 03/17A 03/18E 03/19E 03/20E

Omsättning (MSEK) 7 178 8 060 9 007 9 946

EBITDA (MSEK) 755 883 983 1 096

EBIT (MSEK) 604 704 776 872

EBT (MSEK) 580 677 750 845

EPS (just. SEK) 6,57 7,64 8,69 9,78

DPS (SEK) 3,50 3,70 3,90 4,00

Omsättningstillväxt (%) 16,6 12,3 11,7 10,4

Just. EPS tillväxt (%) 38 16 13,7 12,6

EBIT-marginal (%) 8,4 8,6 8,6 8,8

*justerat för affärsområdet Life Science

03/17A 03/18E 03/19E 03/20E

P/E (x) 22,4 23,1 20,3 18,0

P/BV (x) 5,7 5,9 5,0 4,3

EV/S (x) 1,5 1,6 1,5 1,3

EV/EBITDA (x) 14,4 15,2 13,4 12,1

EV/EBIT (x) 17,9 19,1 17,0 15,2

Direktavkastning (%) 2,4 2,1 2,2 2,3

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Anders Börjesson 2,3% 0 15,5%

Tom Hedelius 2,2% 0 14,9%

Swedbank Robur Fonder 9,4% 0 6,6%

Lannebo Fonder 8,9% 0 6,2%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Anders Börjesson 4Q-rapport

VD Johan Sjö 1Q-rapport

CFO Christina Kassberg Årsstämma Analytiker: Johan Nilsson Wall

johan.nilsson@remium.com, 08 454 32 04

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

2018-07-13 RÖSTER

2018-05-15

2018-08-30 2018-02-09

ADDTECH KURS (SEK):

NASDAQ OMX Mid Cap Industrivaror

Marknadsvärde (MSEK)

• Fortsatt starkt organiskt

• Konkurrens i Energy gör sig påmind

• Hög resultattillväxt trots lugnare marginalexpansion

Addtech är ett teknikföretag som utvecklar och säljer komponenter och system. Verksamheten är uppdelad i fyra affärsområden; Components, Energy, Industrial Process och Power Solutions. Kunderna är till stor del skandinaviska tillverkande företag med internationellt footprint.

BOLAGSBESKRIVNING

Fortsatt starkt organiskt. Omsättningen uppgick till 2030 MSEK (1819), innebärande en tillväxt om 11,6% Y/Y. Vi räknade med 10,5%. Den organiska tillväxten om 6,0% överraskade oss markant positivt då vi väntade oss 3,7%. Struktur bidrog med ca 6% Y/Y (8%

förvärv och 2% avyttring) samt marginell valutamedvind. Vi räknade med 7,5% nettoförvärvad tillväxt och -0,7% i FX. Perioden mötte svåra jämförelsetal top-line varpå vi ser den organiska tillväxttakten som imponerande. Q4 möter tuffa jämförelsesiffror men tack vara hög förvärvsaktivitet där både Pulsteknik och inte minst STIGAB kommer vara konsoliderade samtliga månader, samt positiv outlook, bör dubbelsiffrig tillväxt uppnås med enkelhet. Även valutamotvinden vänder till medvind givet estimerad valutamix. Rapporten påvisar fortsatt bra tryck i efterfrågan och att Addtechs bolag drar fördel av affärsläget väl.

Konkurrens i Energy gör sig påmind. Koncernens EBITA uppgick till 190 MSEK (160), motsvarande en EBITA-marginal om 9,4%

(8,8). Detta mot väntade 9,9% (konsensus 9,8%). Innebärande en EBITA-tillväxt om 19% mot estimerade 24%. Avvikelsen härleds huvudsakligen affärsområdet Energy. Som en funktion av både lägre volym och marginal uppgick EBITA till 44 MSEK (52) mot estimerade 53 MSEK. Energy har, som tidigare kommunicerats, ökad konkurrens inom infrastrukturprodukter som gav avtryck i kvartalet.

Lägre volym bedöms avse större projekt som attraherar priskonkurrens från utländska aktörer, affärer som Addtech sannolikt väljer bort i stor utsträckning. Noterbart är att Energy var det enda segmentet som inte innefattade förvärvade volymer. Blickar vi framåt väntar vi oss högre förvärvsaktivitet i Energy samt stöd i god orderingång. I närtid (Q4) justerar vi dock ned lönsamhetsförväntningarna tills tydligare indikationer på förbättring syns.

Hög resultattillväxt trots lugnare marginalexpansion. Både Components och Power Solutions överträffade förväntningarna.

Components levererade en marginal om 8,9% (6,5), 0,2 p.p bättre än väntat. Den starka utvecklingen bedöms fortsätta då Sensor-gruppen med senaste förvärven Sensor A/S samt STIGAB (ingår med 1/3 i kvartalet) är marginaldrivande och adderar tillsammans 270 MSEK i årlig omsättning fullt konsoliderade. Rapporten föranleder endast mindre estimatjusteringar. Vi räknar med en EBITA-tillväxt om 14%

CAGR 17/18-19/20 trots en lugnare marginalexpansion framgent.

120 130 140 150 160 170 180 190 200

2017-02-06 2017-05-09 2017-08-09 2017-11-06 2018-02-06

ADDT B OMXSPI (ombaserad)

(2)

1QA 2QA 3QA 4QA 1QA 2QA 3QA 4QE 03/15A* 03/16A* 03/17A 03/18E 03/19E 03/20E

Omsättning 1 760 1 658 1 819 1 941 1 979 1 892 2 030 2 159 5 719 6 155 7 178 8 060 9 007 9 946

COGS -1 201 -1 138 -1 255 -1 345 -1 358 -1 309 -1 396 -1 486 -3 946 -4 244 -4 939 -5 549 -6 197 -6 833

Bruttoresultat 559 520 564 596 621 583 634 674 1 773 1 911 2 239 2 512 2 810 3 113

SG&A -370 -328 -394 -392 -396 -360 -433 -441 -1 209 -1 340 -1 484 -1 629 -1 827 -2 017

EO-poster 0 0 0 0 12 0 0 0 0 -8 0 12 0 0

EBITDA 189 192 170 204 225 223 201 233 564 571 755 883 983 1 096

Avskrivningar -36 -36 -38 -41 -44 -42 -46 -47 -133 -128 -151 -179 -207 -224

EBIT 153 156 132 163 181 181 155 187 431 443 604 704 776 872

Finansnetto -8 -1 -6 -9 -4 -8 -8 -7 -21 -20 -24 -27 -26 -27

EBT 145 155 126 154 177 173 147 180 410 423 580 677 750 845

Skatt & Minoritetsintresse -35 -34 -32 -39 -37 -41 -35 -40 -97 -109 -140 -153 -169 -190

Just. Nettoresultat 110 121 94 115 140 132 112 139 313 314 440 523 582 655

Just. EPS f. utsp. (SEK) 1,64 1,81 1,41 1,72 2,10 1,97 1,67 2,09 4,71 4,69 6,58 7,83 8,69 9,79

Just. EPS e. utsp. (SEK) 1,62 1,81 1,38 1,72 2,09 1,97 1,67 2,08 4,71 4,65 6,53 7,81 8,69 9,78

Omsättningsstillväxt Q/Q 7,9% -5,8% 9,7% 6,7% 2,0% -4,4% 7,3% 6,4%

Omsättningstillväxt Y/Y 20% 12% 16% 19% 12% 14% 11,6% 11,2% 11,0% 7,6% 17% 12% 11,7% 10,4%

-varav organisk tillväxt Y/Y 8,0% 2,0% 6,0% 10% 4,0% 9,0% 6,0% 3,2% 0,3% -0,2% 6,7% 5,6% 2,6% 3,2%

-varav stuktur (netto)** 13% 9,8% 7,2% 7,5% 6,3% 5,0% 6,4% 7,3% 8,6% 7,5% 9,3% 6,3% 9,2% 7,2%

Just. EBITDA marginal 10,7% 11,6% 9,3% 10,5% 10,8% 11,8% 9,9% 10,8% 9,9% 9,4% 10,5% 10,8% 10,9% 11,0%

Just. EBITA marginal 10,2% 11,0% 8,8% 9,9% 10,2% 11,3% 9,4% 10,3% 8,9% 8,8% 10,0% 10,3% 10,4% 10,5%

Just. EBIT marginal 8,7% 9,4% 7,3% 8,4% 8,5% 9,6% 7,6% 8,6% 7,5% 7,3% 8,4% 8,6% 8,6% 8,8%

Just. EBT marginal 8,2% 9,3% 6,9% 7,9% 8,3% 9,1% 7,2% 8,3% 7,2% 7,0% 8,1% 8,3% 8,3% 8,5%

*justerat för affärsområdet AddLife som delades ut till aktieägarna under Q4 2015/16.

**struktur avseer netto förvärv och avyttringar.

KASSAFLÖDE

MSEK (FY 31/3) 03/15A 03/16A 03/17A 03/18E 03/19E 03/20E SEK 03/15A* 03/16A* 03/17A 03/18E 03/19E 03/20E

Kassaflöde från rörelsen 539 508 591 663 788 879 EPS 4,71 4,65 6,57 7,82 8,69 9,78

Förändring rörelsekapital 18 -34 -40 -165 -112 -106 Just. EPS 4,71 4,77 6,57 7,64 8,69 9,78

Kassaflöde löpande verksamheten 557 474 551 498 676 773 BVPS 23,2 22,4 26,0 30,1 35,0 40,9

CAPEX -323 -352 -395 -481 -405 -519 CEPS 8,38 7,02 8,22 7,44 10,10 11,5

-varav underhållsinvesteringar -55 -66 -60 -50 -63 -65 DPS 3,25 3,25 3,50 3,70 3,90 4,00

-varav struktur (netto)* -268 -286 -335 -431 -342 -454 ROE 22% 21% 27% 28% 27% 26%

Fritt kassaflöde 234 122 156 17 271 254 Just. ROE 22% 21% 27% 27% 27% 26%

Kassaflöde fin. verksamheten -231 -52 -126 31 -227 -241 Soliditet 40% 36% 39% 38% 41% 43%

Nettokassaflöde 3 70 38 48 44 13

*Estimerad struktur-CAPEX avser förvärv samt earn-outs

AKTIESTRUKTUR 03/15A 03/16A 03/17A 03/18E 03/19E 03/20E

1 543 1 498 1 892 2 387 2 446 2 542 Antal A-aktier (m) 3,2

83 140 178 219 263 276 Antal B-aktier (m) 65,0

3 853 4 182 4 515 5 285 5 767 6 323 Totalt antal aktier (m) 68,2

1 539 1 514 1 741 2 012 2 347 2 740 Antal återköpta aktier -1,2 +46 (0)8 470 49 00 828 821 1 011 1 434 1 410 1 417 Utestående aktier (m) 67,0 www.addtech.se 1 084 1 208 1 362 1 527 1 639 1 745

MSEK Estimat Utfall Diff Förr Nu Förr Nu

2 009 2 030 1% 8 031 8 060 8 850 9 007

199 190 -5% 838 839 928 937

1,82 1,67 -8% 8,00 7,81 8,62 8,69

Just. EBITA just EPS (SEK)

Birger Jarlsgatan 43 Box 5112 102 43 Stockholm

03/2018E

1%

1%

0%

0%

-2%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR 03/2019E

2%

Nettoskuld Rörelsekapital

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

Omsättning

Förändring Förändring

3QA 17/18

DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

MSEK (FY 31/3) Immateriella tillgångar Likvida medel Totala tillgångar Eget kapital

RESULTATRÄKNING MSEK (FY 31/3)

2016/17A 2017/18E

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK)* OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)*

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y* NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA*

MARGINALUTVECKLING, RULLANDE 12m

FÖRSÄLJNING PER AFFÄRSOMRÅDE, MSEK (R12A) EBITA-MARGINAL PER OMRÅDE OCH GRUPP (FY)

*14/15, 15/16 samt framåtblickande prognoser exkluderar affärsområdet Life Science / AddLife

0

200 400 600 800 1 000

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

Omsättning EBIT Just EBIT

8,9% 9,0%

10,0% 10,3% 10,4% 10,5%

5,0%

7,0%

9,0%

11,0%

13,0%

15,0%

03/15A 03/16A 03/17A 03/18E 03/19E 03/20E

Grupp marginal eft. elimineringar Components

Energy Industrial Process Power Solutions

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18E

Omsättning Just EBIT-marginal EBIT-marginal

0,0X 0,2X 0,4X 0,6X 0,8X 1,0X 1,2X 1,4X 1,6X 1,8X

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

12/13A 13/14A 14/15A 15/16A 16/17A 17/18E 18/19E 19/20E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18E

100 200 300 400 500 600 700 800 900

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Components Energy

Industrial Process Power Solutions

(4)

April, 2017 100 Craig & Derricott Ltd, GB April, 2017 110

Altitech A/S Juni, 2017 15

Batteriunionen i Järfälla AB Juni, 2017 140

1: Förvärv under innevarande räkenskapsår (YTD) 2: Förvärvad årsomsättning över tid

Förvärvade bolag Tidpunkt Omsättning

Dovitech A/S

48

Sensor ECS A/S Nov, 2017 155

Ingenjörsfirma Pulsteknik AB Nov, 2017 50

3QA 03/184QE 03/18

Finn-Jiit Oy Jan, 2018 40

2 Wave Systems AB Jan, 2018 16

STIGAB AB (inkl STIGAB Oy) Dec, 2017 115

Fintronic Oy (inkråmsförvärv) Dec, 2017 7

Mobile Control SA Okt, 2017

*Just. FCF avser fritt kassaflöde exklusive M&A (nettoförvärv) dvs. rörelsens kassaflöde efter rörelsekapitalbindning och underhållsinvesteringar

Källa: Bolagsrapporter, Remium Källa: Bolagsrapporter, Remium

Framgångsrik förvärvsmaskin

..och förutsättningarna är

goda framöver

Vi förväntar oss 14%

EBITDA-CAGR 3YE drivet av förvärv och

organiskt

Källa: Bolagsrapporter, Remium Källa: Bolagsrapporter, Remium

3: Kassaflödet framöver (FY) 4: Fritt kassaflöde och cash conversion*

integrering och utveckling av förvärvade enheter där decentraliserad styrning tillämpas. Addtech äger och vidareutvecklar över 130 självständiga dotterbolag och agerar som en långsiktig industriell ägare.

YTD (1Q17/18-3Q17/18) har 11 förvärv genomförts med en årlig omsättning om ca 700 MSEK (560 inklusive avyttring av Batteriunionen). 5Y genomsnittlig förvärvad omsättning är 520 MSEK.

Vi menar att Addtech bör ses som en verksamhetsutvecklare snarare än förvaltare av utvalda dotterbolag vilket har två tydliga fördelar vid förvärv. (1) då förvärven är familjeägda ökar försäljningsviljan att tillhöra en koncern som erbjuder både hög grad av självbestämande samt möjligheter att växa/förbättras genom att ta del av Addtechs organisation och utbyte med övriga dotterbolag. Vilket ökar förvärvsspektrat relativt hårt decentraliserade koncerner och passiva ägare. (2) Som en följd är Addtech sannolikt sällan i situationer då köpeskillingen är det enkom viktigaste, samt att Addtech står utanför strukturerade affärer från företagsmäklare etc. Vilket ger goda förutsättningar att hålla en god förvärvsdiciplin i termer av låga förvärvsmultiplar (~5-6x rörelseresultatet på skuldfri basis).

Framåt innefattar våra estimat förvärv om 450 MSEK i årlig omsättning för räkenskapsåret 18/19 och 650 MSEK 19/20, innebärande förvärvad omsättningstillväxt om 9% respektive 7%. Högre förvärvsdriven tillväxt 18/19 då flertal förvärv har skett i H2 17/18E (se figur 1). Vi räknar med en förvärvsmultipel om 6,0x EV/EBIT, något över det historiska spannet, med en rörelsemarginal om 10%.

Givet bolagets solida balansräkning och stark kassagenerering (underliggande cash-conversion om

~70%, figur 3 och 4) ser vi förvärvscenariot som relativt konservativt. På våra estimat är nettoskuldförändringen marginell samtidigt som EBITDA växer med 14% CAGR 03/2018E-03/2020E varpå skuldsättningen minskar till 1,3x ND/EBITDA vid utgången av 03/20. Vid en gearing om 1,8x EBITDA är förvärvsutrymmet ytterligare 700 MSEK i förvärvad omsättning under kommande två år.

IPAS AS Jan, 2018 40

1QA 03/18

-140 299

540 643

503

704

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

-150 -50 50 150 250 350 450 550 650 750

03/2014A 03/2015A 03/2016A 03/2017A YTD

Förvärvad årsomsättning Avyttring Batteriunionen

Förvärvad omsättningstillväxt Y/Y, annualiserad

-800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800

03/15A 03/16A 03/17A 03/18E 03/19E 03/20E Utbetald utdelning

Företagsförvärv och avyttringar Nettoinvesteringar i materiella tillgångar Kassaflöde från rörelsen

Just Fritt kassaflöde

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 100 200 300 400 500 600 700 800

14/15A 15/16A 16/17A 17/18E 18/19E 19/20E Fritt kassaflöde Just Fritt kassaflöde FCF/EBITDA Just FCF/EBITDA

(5)

10/11A 11/12 A 12/13 A 13/14A 14/15A 15/16A 16/17A 17/18E 18/19E 19/20E CAGR L3Y L5Y

Sales 4 418 5 200 5 403 6 089 5 719 6 155 7 178 8 060 9 007 9 946 5,6% 6,7%

Adj EBIT 380 470 437 501 431 451 604 692 776 872 6,4% 5,1%

Adj EPS 3,9 4,9 4,8 5,5 4,7 4,7 6,6 7,8 8,7 9,8 6,2% 5,9%

2,33 2,67 2,67 3,00 3,25 3,25 3,50 3,70 3,90 4,00

AVG. L3Y L5Y

Adj P/E (x) 16,1 11,9 15,0 17,8 24,7 23,5 22,4 23,1 20,3 18,0 23,5 20,7

10,0 7,7 10,2 11,6 15,2 14,6 14,4 15,2 13,4 12,1 14,7 13,2

12,1 9,3 12,5 14,5 19,8 18,4 17,9 19,1 17,0 15,2 18,7 16,6

1,0 0,8 1,0 1,2 1,5 1,4 1,5 1,6 1,5 1,3 1,5 1,3

P/FCF (x) neg. 32,1 neg. 29,4 33,0 62,0 63,1 685,6 43,6 46,5 52,7 46,9

NA NA NA NA 15,4 18,4 20,0 26,3 19,2 16,7 17,9 nmf

P/BV (x) 4,6 3,8 4,2 4,8 5,0 5,0 5,7 5,9 5,0 4,3 5,2 nmf

ROA (%) 12,7% 12,8% 11,0% 11,1% 8,6% 8,0% 10,1% 10,4% 10,5% 10,8% 8,9% 9,8%

ROE (%) 30,2% 33,2% 29,5% 29,2% 21,7% 21,1% 27,0% 27,3% 26,7% 25,7% 23,3% 25,7%

32,2% 32,1% 24,7% 24,3% 18,6% 18,3% 22,3% 21,0% 20,2% 20,6% 19,7% 21,6%

ROC (%) 33,6% 33,2% 25,6% 25,1% 19,2% 19,2% 23,7% 22,3% 21,6% 22,0% 20,7% 22,6%

0,0% 3,1% -0,3% 3,4% 3,0% 1,6% 1,6% 0,1% 2,3% 2,1% 2,1% 1,9%

NA NA NA NA 4,3% 3,5% 4,2% 3,8% 5,2% 6,0% 4,0% nmf

3,7% 4,6% 3,7% 3,1% 2,8% 2,9% 2,4% 2,1% 2,2% 2,3% 2,7% 3,0%

59% 54% 55% 55% 69% 68% 53% 48% 45% 41% 63,5% 60,0%

66,7 65,2 65,8 66,1 66,5 67,5 67,0 67,0 67,0 67,0

4 227 3 816 4 757 6 465 7 726 7 499 9 823 11 799 11 799 11 799 4 585 4 350 5 482 7 242 8 554 8 320 10 834 13 233 13 210 13 216

P/E (x) EV/EBITDA (x)

Adj EV/EBITDA (x)

No. of shares (m)**

HISTORISKA NYCKELTAL

EV/EBIT (x)

EV/SALES (x)

ROCE (%)

FCF YIELD (%)

DIV. YIELD (%) P/FCF excl. M&A (x)*

FCF YIELD excl. M&A (%)

Pay-out ratio (%) DPS (SEK)

Market Cap (MSEK) EV (MSEK)

Median = 17,8 Median = 11,6

*FCF excl. M&A avser Fritt kassaflöde före förvärv och avyttringar, dvs FCF efter underhållsinvesteringar (PPE CAPEX)

**No. Of shares (m) avser antal aktier efter utspädning och efter återköp

0

5 10 15 20 25 30

Adj P/E (x) Median

0 5 10 15 20

Adj EV/EBITDA (x) Median

(6)

Värdeskapande teknikhandelskoncern

Småskalighet i stor skala

Addtech är en teknikhandelskoncern med över 130 rörelsedrivande bolag inom utvalda nischer som marknadsför och säljer högteknologiska komponenter och lösningar.

Addtech kan närmast beskrivas som förädlingslänken mellan leverantörer och kund där fokus är på att tillföra tekniskt och ekonomiskt mervärde. Bolaget har decentraliserat ansvarsområde och bedriver en aktiv förvärvsstrategi

Addtech är en teknikhandelskoncern bestående av mer än 130 dotterbolag som marknadsför och säljer högteknologiska komponenter och system till i huvudsak nordiska industriföretag och tjänsteverksamheter. Addtech bedriver småskalighet i stor skala genom att kombinera de enskilda bolagens flexibilitet med koncernens nätverk och stora resurser. Ofta inleds kundrelationen med försäljning av standardiserade produkter för att sedan - i takt med att relationen stärks - övergå till ett fördjupat samarbete med skräddarsydda produkter, lösningar och tjänster.

Addtechs dotterbolag hjälper kunderna att hitta rätt lösningar på en allt mer komplex leverantörsmarknad. Bolagen tar effektivt fram rätt komponenter, lösningar och delsystem utformade efter kundernas utmaningar och behov. Genom ett globalt upparbetat nätverk av bolag och leverantörer har Addtech ackumulerat en god marknadskännedom, vilket möjliggör att ligga i framkant både vad gäller teknik och marknadsutveckling. Därmed är förutsättningarna goda för att leverera optimala lösningar till kunderna. På så sätt kan tekniskt och ekonomiskt mervärde tillföras.

Standardiserade produkter står uppskattningsvis strax under hälften av Addtechs omsättning medan kundanpassande produkter, som ofta innebär bättre bruttomarginaler, utgör resterande del. Stort fokus är på hög teknisk kompetens i kombination med förståelse för kundens verksamhet som tillsammans ger mervärde till kunden och goda kundrelationer.

Nettoomsättning per intäktslag (2016/17)

Över hälften av omsättningen utgörs av insatsakompontenter till tillverkande företag dvs. OEM-industrin. OEM- komponenter byggs in i den produkt som Addtechs kund producerar. Produkter för slutanvändning är övrig användning och avser försäljning till slutkunder.

En kombination av dotterbolagens entreprenörskap och flexibilitet med Addtechs

nätverk och resurser

Hälften standardprodukter hälften kundanpassat

57%

43%

OEM Produkter för slutanvändning

(7)

ADDTECH

Fyra separata affärsområden

Dotterbolagen är indelade i fyra affärsområden; Components, Energy, Industrial Process och Power Solutions. Components erbjuder tekniska standardkomponenter och delsystem inom mekanik, elektromekanik och hydraulik till kunder inom nordisk tillverkningsindustri. Energy är inriktat på produkter för transmission och distribution av el samt produkter inom elsäkerhet, elinstallation och förbindningsteknik. Kunderna finns inom energi- och elinstallationsmarknaden. Industrial Process omfattar lösningar, delsystem och komponenter som bidrar till att optimera industriella processer och flöden. Detta affärsområde har en högre andel egna varumärken och produkter som marknadsförs och säljs till såväl lokala som globala industriella kunder. Inom Power Solutions ligger fokus på utveckling, marknadsföring och försäljning av komponenter och systemlösningar för kraftförsörjning samt för kontroll av rörelser och energiflöden.

Addtechs dotterbolag drivs som egna fristående bolag men delar den grundläggande affärsstrategin och följer de spelregler som satts upp inom koncernen. Addtech detaljstyr inte utan tar rollen som en mycket aktiv och engagerad ägare som driver strategiskt viktiga frågor men även stöttar i frågor som rör exempelvis juridik, ekonomi, utbildning, IT, affärssystem etc. Addtech kan, tack vare stor erfarenhet från arbete med dotterbolagen, tillföra nyförvärvade dotterbolag värdefull kompetens som förbättrar såväl lönsamhet som strategisk position efter förvärvstillfället. Att bolagen får behålla sin ursprungliga prägel och en hög integritet är dock viktigt för att minska risken att tappa såväl kunder som nyckelpersoner.

En aktiv förvärvsprocess

Addtech har en aktiv förvärvsstrategi och förvärvar dels för att förstärka befintliga verksamheter men även för att satsa på helt nya områden. Koncernen förvärvar i princip endast bolag med lönsam historik. Personliga relationer är av stor betydelse i förvärvsprocessen och ofta är Addtech välbekanta med förvärvsobjekten sedan tidigare. Addtech är måna om att en försäljning ska upplevas som ett bra sätt för ägarna att realisera uppbyggda värden samtidigt som man kan vara fortsatt delaktiga i bolagets utveckling och få fördelarna av att bli en del i en större helhet.

Med förvärvad och organisk tillväxt är ambitionen att leverera en resultattillväxt om 15% per år.

Engagerad ägare i en decentralicerad miljö

Både förvärv och organisk tillväxt driver resultatet

Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic Holding AB (Remium) Analys utarbetad av: Johan Nilsson Wall, analytiker, Remium.

DISCLAIMER - www.introduce.se/analys/disclaimer 36%

25%

21%

18%

Components Energy Industrial Process Power Solutions

36%

13% 15%

15%

21%

Sverige Danmark Finland Norge Övriga länder

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :