KALLELSE. Förhinder meddelas omgående till eller

Full text

(1)

Sammanträdande organ

Viadidaktnämnden

Tid

2014-11-03 kl. 13:00

Plats

Åbrogården, Storgatan 55, Vingåker

Nr Information Sid

1. Rapport/uppföljning gällande tillgänglighetsarbetet -

2. Ekonomisk rapport 2

3. Aktuellt från verksamheterna -

4. Anmälan av inkomna motioner och remisser 13

5. Inkomna skrivelser och protokoll 18

6. Övriga frågor

Nr Ärenden Dnr Handl Sid

7. Personuppgiftsombud för Viadidaktnämnden VIAN/2014:59 JB 21 8. Viadidaktnämndens sammanträdestider 2015 VIAN/2014:58 JB 22

9. Anmälan av delegationsbeslut 24

Förhinder meddelas omgående till info@viadidakt.se eller 0150-578 25.

Välkommen

Gunilla Magnusson, ordförande

VIADIDAKT Besöksadress: Bievägen 1B Org.nummer 212000-0340

Kullbergska huset Telefon: 0150-56873

64180 Katrineholm Telefax:

www.katrineholm.se E-post: info@viadidakt.se

(2)

Ekonomisk rapport

Budgetuppföljning och prognos per 30 september 2014

(3)

2

Innehållsförteckning

1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd ... 3

1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt ... 4

1.2 Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ekonomisk effekt ... 4

1.3 Investeringar ... 4

2 Resultatmål ... 5

3 Uppföljning enheter ... 6

3.1 Nämnd, ledning, stab och service ... 6

3.2 Utbildning ... 6

3.3 Arbetsmarknad ... 8

(4)

3

1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd

VIADIDAKTNÄMNDEN

Ack. utfall perioden

Ack. budget perioden

Ack. avvikelse

perioden Budget helår INTÄKTER

Externa intäkter 23 601 22 316 1 284 29 755

varav statsbidrag 14 628 15 315 20 421

varav Vingåker 2 176

Interna intäkter 4 550 3 534 1 016 4 713

SUMMA INTÄKTER 28 151 25 851 2 300 34 468

KOSTNADER Anläggnings och underhållsmaterial

-2 -30 28 -40

Bidrag -527 -1 487 959 -1 982

Köp av verksamhet inkl. konsultkostnader

-4 973 -1 853 -3 120 -2 471

Personalkostnader -47 129 -46 261 -868 -62 496

varav

ordinariepersonal

-41 285 -43 489 -58 800

varav

åtgärdsanställda

-3 176 0 0

varav feriearbete -2 380 -2 360 -3 146

Externa hyror -4 439 -4 407 -32 -5 875

Interna hyror -2 603 -2 539 -65 -3 385

Övriga

verksamhetskostnader

-3 043 -2 821 -222 -3 761

Interna övriga kostnader

-6 113 -5 314 -799 -7 086

Kapitaltjänstkostnader -275 -282 6 -381

SUMMA KOSTNADER

-69 105 -64 993 -4 112 -87 477

TOTALT -40 954 -39 142 -1 812 -53 009

Prognos för året är +/- noll.

Viadidaktnämnden har enligt redovisningen ovan en nagativ avvikelse på -1 812 tkr, vilket inte tar hänsyn till en intern fordran 1 705 tkr gällande "öronmärkta medel" feriearbete och en fordran 600 tkr gentemot Vingåker för SFI. Med hänsyn till dessa fordringar har Viadidakt i september en positiv avvikelse på cirka +500 tkr.

Vad det gäller Vingåkers del av finansiering av Viadidakt totala rambudget -53 009 tkr ska Vingåker betala -10 058 tkr, vilket motsvarar 21,2 % av hela Viadidakts rambudget. I rambudgeten ingår inte Ungdomstorget och medel för flyktinghantering. Förutom detta betalar Vingåker separat för till exempel SFI/flyktinghantering, hyra av personal och samhällsorientering. Dessa transaktioner mellan Vingåker och Katrineholm ser Ni under

(5)

4 rubriken Intäkter "Ack utfall perioden" vilket motsvarar 2 176 tkr per sista september.

1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt

1.2 Planerade åtgärder som ej är medräknade i prognosen samt ekonomisk effekt

1.3 Investeringar

(6)

5

2 Resultatmål

Resultatmål Utfall Målvär

de Period Senaste kommentar Medborgarna ska ha goda

möjligheter att delta i kommunens utveckling

46

2014

Minskad klimatpåverkan - utsläpp av klimatpåverkande gaser per invånare ska minska

2014

Andelen barn och unga som mår bra ska öka

2014

Den digitala delaktigheten bland kommuninvånarna ska öka genom information, program och datorhandledning

500st

Helår 2014

Andelen medborgare som får svar på en enkel e-postfråga inom två arbetsdagar ska öka

78%

2014

Andelen medborgare som får ett direkt svar på en enkel fråga när hon/han tar kontakt med kommunen via telefon ska öka

60%

2014

Andelen medborgare som uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställer en enkel fråga till kommunen ska öka

89%

2014

(7)

6

3 Uppföljning enheter

3.1 Nämnd, ledning, stab och service

Ack. utfall perioden

Ack. budget perioden

Ack. avvikelse

perioden Budget helår INTÄKTER

Externa intäkter 4 071 4 316 -244 5 754

varav statsbidrag 2 797 3 394 4 525

varav Vingåker 399

Interna intäkter 1 126 201 925 267

SUMMA INTÄKTER 5 197 4 516 681 6 021

KOSTNADER Anläggnings och underhållsmaterial

-2 0 -2 0

Bidrag -32 -1 284 1 252 -1 712

Köp av verksamhet inkl. konsultkostnader

-2 726 -818 -1 908 -1 090

Personalkostnader -9 215 -9 455 239 -12 802

varav

ordinariepersonal

-8 927 -9 177 -12 432

varav

åtgärdsanställda

0 0 0

varav feriearbete 0 0 0

Externa hyror -2 203 -2 065 -138 -2 754

Interna hyror 0 0 0 0

Övriga

verksamhetskostnader

-1 151 -919 -232 -1 225

Interna övriga kostnader

-3 042 -3 120 79 -4 160

Kapitaltjänstkostnader -70 -92 22 -128

SUMMA KOSTNADER

-18 441 -17 753 -688 -23 873

TOTALT -13 244 -13 237 -7 -17 851

Nämnd, ledning, Stab och Service har en negativ avvikelse -7 tkr och prognosen är +/- noll.

3.2 Utbildning

Ack. utfall perioden

Ack. budget perioden

Ack. avvikelse

perioden Budget helår INTÄKTER

Externa intäkter 7 697 5 794 1 903 7 725

varav statsbidrag 5 418 5 093 6 790

varav Vingåker 1 578

(8)

7

Ack. utfall perioden

Ack. budget perioden

Ack. avvikelse

perioden Budget helår

Interna intäkter 0 0 0 0

SUMMA INTÄKTER 7 697 5 794 1 903 7 725

KOSTNADER Anläggnings och underhållsmaterial

0 0 0 0

Bidrag -495 -203 -293 -270

Köp av verksamhet inkl. konsultkostnader

-1 020 -127 -893 -169

Personalkostnader -15 191 -14 237 -954 -19 270

varav

ordinariepersonal

-15 191 -14 199 -19 220

varav

åtgärdsanställda

0 0 0

varav feriearbete 0 0 0

Externa hyror -1 0 -1 0

Interna hyror -2 435 -2 393 -41 -3 191

Övriga

verksamhetskostnader

-815 -894 79 -1 192

Interna övriga kostnader

-1 718 -1 603 -115 -2 138

Kapitaltjänstkostnader -136 -149 13 -198

SUMMA KOSTNADER

-21 810 -19 605 -2 205 -26 428

TOTALT -14 114 -13 811 -302 -18 703

Prognos för året är +/- noll

Den redovisade avvikelsen mot budget -302 tkr ska förbättras med en fordran + 600 tkr gentemot SFI Vingåker, vilket ger en positiv avvikelse mot budget på cirka + 300 tkr.

3.2.1 SFI-utvecklingsprojekt

Ack. utfall perioden

Ack. budget perioden

Ack. avvikelse

perioden Budget helår INTÄKTER

Externa intäkter 628 0 628 0

varav statsbidrag 628 0 0

Interna intäkter 0 0 0 0

SUMMA INTÄKTER 628 0 628 0

KOSTNADER Anläggnings och underhållsmaterial

0 0 0 0

Bidrag 0 0 0 0

(9)

8

Ack. utfall perioden

Ack. budget perioden

Ack. avvikelse

perioden Budget helår Köp av verksamhet

inkl. konsultkostnader

-50 0 -50 0

Personalkostnader -361 0 -361 0

varav

ordinariepersonal

-361 0 0

varav

åtgärdsanställda

0 0 0

varav feriearbete 0 0 0

Externa hyror 0 0 0 0

Interna hyror 0 0 0 0

Interna övriga kostnader

-239 0 -239 0

Kapitaltjänstkostnader 0 0 0 0

SUMMA KOSTNADER

-650 0 -650 0

TOTALT -22 0 -22 0

Projektmedel 2 107 tkr kommer att under hösten användas i projektet.

3.3 Arbetsmarknad

Ack. utfall perioden

Ack. budget perioden

Ack. avvikelse

perioden Budget helår INTÄKTER

Externa intäkter 11 833 12 207 -374 16 276

varav statsbidrag 6 414 6 829 9 105

varav Vingåker 200

Interna intäkter 3 424 3 334 91 4 445

SUMMA INTÄKTER 15 257 15 541 -283 20 721

KOSTNADER Anläggnings och underhållsmaterial

0 -30 30 -40

Bidrag 0 0 0 0

Köp av verksamhet inkl. konsultkostnader

-1 228 -909 -319 -1 212

Personalkostnader -22 723 -22 570 -153 -30 423

varav

ordinariepersonal

-17 167 -20 113 -27 147

varav

åtgärdsanställda

-3 176 0 0

varav feriearbete -2 380 -2 360 -3 146

Externa hyror -2 235 -2 341 107 -3 122

Interna hyror -169 -146 -23 -194

(10)

9

Ack. utfall perioden

Ack. budget perioden

Ack. avvikelse

perioden Budget helår Övriga

verksamhetskostnader

-1 077 -1 008 -69 -1 344

Interna övriga kostnader

-1 353 -591 -763 -787

Kapitaltjänstkostnader -70 -41 -29 -55

SUMMA KOSTNADER

-28 854 -27 635 -1 219 -37 176

TOTALT -13 597 -12 094 -1 503 -16 455

Prognos för året är +/- noll

Avvikelsen för perioden ska egentligen vara cirka + 200 tkr. Den redovisade negativa avvikelsen - 1 503 tkr beror på att vi inte har bokfört en intern fordran "öronmärkta medel" för ferieerbete på motsvarande 1 705 tkr.

3.3.1 Orangeriet

Ack. utfall perioden

Ack. budget perioden

Ack. avvikelse

perioden Budget helår INTÄKTER

Externa intäkter 192 0 192 0

varav statsbidrag 192 0 0

varav EU-bidrag 0 0 0

Interna intäkter 0 0 0 0

SUMMA INTÄKTER 192 0 192 0

KOSTNADER Köp av verksamhet inkl. konsultkostnader

0 0 0 0

Personalkostnader -645 -617 -28 -823

varav

ordinariepersonal

-441 -617 -823

varav

åtgärdsanställda

-204 0 0

varav feriearbete 0 0 0

Externa hyror 0 0 0 0

Interna hyror 0 0 0 0

Övriga

verksamhetskostnader

0 0 0 0

Interna övriga kostnader

0 0 0 0

SUMMA KOSTNADER

-645 -617 -28 -823

TOTALT -453 -617 164 -823

(11)

10 Arbetsmarknadsprojekt Orangeriet har en positiv avvikelse för perioden + 164 tkr

3.3.2 ISAK

Ack. utfall perioden

Ack. budget perioden

Ack. avvikelse

perioden Budget helår INTÄKTER

Externa intäkter 1 390 1 599 -209 2 132

varav statsbidrag 69 691 922

varav EU-bidrag -443 0 0

Interna intäkter 0 0 0 0

SUMMA INTÄKTER 1 390 1 599 -209 2 132

KOSTNADER Köp av verksamhet inkl. konsultkostnader

-15 -14 0 -19

Personalkostnader -1 111 -1 210 99 -1 614

varav

ordinariepersonal

-1 111 -1 210 -1 614

varav

åtgärdsanställda

0 0 0

varav feriearbete 0 0 0

Externa hyror -250 -191 -59 -254

Interna hyror 0 0 0 0

Övriga

verksamhetskostnader

-22 -61 40 -82

Interna övriga kostnader

-123 -140 16 -187

SUMMA KOSTNADER

-1 520 -1 617 96 -2 155

TOTALT -130 -18 -113 -23

Avvikelseförklaring: En negativ avvikelse på - 113 tkr beroende på att hänsyn inte togs i budget till egenfinansiering i Isak projektet.

3.3.3 Egen kraft

Ack. utfall perioden

Ack. budget perioden

Ack. avvikelse

perioden Budget helår INTÄKTER

Externa intäkter 2 428 3 160 -732 4 213

varav statsbidrag 0 0 0

varav EU-bidrag 2 428 3 160 4 213

Interna intäkter 0 0 0 0

SUMMA INTÄKTER 2 428 3 160 -732 4 213

(12)

11

Ack. utfall perioden

Ack. budget perioden

Ack. avvikelse

perioden Budget helår KOSTNADER

Köp av verksamhet inkl. konsultkostnader

-985 -777 -208 -1 036

Personalkostnader -1 723 -1 909 186 -2 545

varav

ordinariepersonal

-1 723 -1 909 -2 545

varav

åtgärdsanställda

0 0 0

varav feriearbete 0 0 0

Externa hyror -280 -210 -70 -280

Interna hyror 0 0 0 0

Övriga

verksamhetskostnader

-157 -68 -89 -90

Interna övriga kostnader

-150 0 -150 0

SUMMA KOSTNADER

-3 295 -2 963 -331 -3 951

TOTALT -867 196 -1 063 262

Projektet Egen Kraft som avslutades per den sista Juni i år visar en negativ avvikelse mot budget på - 1 063 tkr, vilket kan förklaras av att man i budget inte tog hänsyn till den egenfinansiering som projektet kräver på cirka 600 tkr, samt en bokslutsmiss där man redan förra året intäktsförde medel som skulle ha bokförts i år istället.

(13)
(14)
(15)

Staben

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340

Telefon: 0150 - 57 000

641 80 Telefax:

www.katrineholm.se E-post: kommunledningsförvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare Ert datum Er beteckning

Anvisningar – Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun

Representation

Begreppet representation saknar en mer bestämd definition. I allmänhet avses

sedvanlig gästfrihet i form av värdskap, som har direkt samband med ett företags eller kommuns verksamhet.

Representation kan vara riktad utåt mot externa intressenter - extern representation, eller inåt mot anställda och förtroendevalda - intern representation.

Extern representation riktar sig mot utomstående organisationer, företag och enskilda personer. Representationen ska alltid ha ett omedelbart samband med och direkt värde för verksamheten. Det gäller både tidpunkt och plats för representationen samt de personer mot vilka representationen riktar sig. Kommunen ska vara restriktiv med representation. Detta gäller särskilt i samband med myndighetsutövning, inköp och upphandling, där det i princip inte får förekomma.

Med intern representation avses personalfester, interna kurser och möten samt konferenser.

Vid representationsmåltider ska måttfullhet iakttas. Av Skatteverkets allmänna råd framgår beloppsgränser för representation och gåvor. Alkoholhaltiga drycker kan förekomma och bekostas av kommunen. Detta gäller dock endast öl och vin eller motsvarande dryck, såsom dessa definieras i alkohollagstiftningen.

En nämnd kan anta mer restriktiva regler kring representation.

Gåvor till anställda

De skattefria gränsvärdena för olika gåvor till anställda följer skatteverkets allmänna råd.

(16)

Staben

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340

Telefon: 0150 - 57 000

641 80 Telefax:

www.katrineholm.se E-post: kommunledningsförvaltningen@katrineholm.se

Gåva till anställd får inte förekomma med undantag av:

• Julgåva. Skatteverket har i sina allmänna råd angivit gränsvärde för julgåva.

Julgåva ska avse samtliga anställda inom respektive förvaltning.

• Uppvaktning vid pensionering eller vid anställningens upphörande. Av inkomstskattelagen framgår vilket värde en sådan gåva får ha utan att vara skattepliktig för den anställde.

• Uppvaktningar och gåvor vid högtidsdagar, till exempel 40-, 50- eller 60- årsdag. Även här bör värdet ansluta till värdet på julgåvor.

Särskilda regler finns för gåvor vid förtjänsttecken, se anvisningsdokumentet Regler för Katrineholms kommuns förtjänsttecken m.m.

Förmåner av mindre värde som avser att skapa trivsel i arbetet, så kallade

personalvårdsförmåner, är skattefria och får förekomma. Förmånerna ska normalt vara tillgängliga för all personal och i regel tillhandahållas på arbetsplatsen.

Representationsgåvor

Vid studiebesök och till exempel besök hos andra kommuner och i liknande situationer får representationsgåvor förekomma som tack för visad gästfrihet.

Skatteverket har i sina allmänna råd angivit gränsvärde för avdragsgilla representationsgåvor som även gäller för kommunen.

Reklamgåvor får förekomma om det avser artiklar av förhållandevis obetydligt värde som antingen har direkt anknytning till givarens verksamhet eller utgörs av enklare presentartiklar. För att en gåva ska klassas som reklamgåva bör gåvan lämnas till ett större antal personer och sakna inslag av personlig karaktär. Gåvan ska vara försedd med kommunens namn, märke eller liknande och i enlighet med grafisk profil.

Mutor

Reglerna för mutor regleras i Brottsbalken.

Mutbrott begås när en anställd, uppdragstagare eller förtroendevald tar emot mutor, begär eller inte tackar nej till en otillbörlig förmån i sin tjänsteutövning. Det behöver inte finnas något orsakssamband mellan förmånen eller det sätt som den anställde eller motsvarande utför sitt arbete, det vill säga mottagandet av mutan behöver inte innebära att givaren faktiskt gynnas.

Det ställs särskilt höga krav på offentligt anställda och då särskilt på dem som ägnar sig åt myndighetsutövning, exempelvis tillståndsgivning, beslut om rättigheter, inspektion och på dem som arbetar med upphandling och inköp.

Vid osäkerhet om hanterandet av ett erbjudande om en förmån ska kontakt tas med närmsta chef.

(17)

Staben

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Fredsgatan 38 Org.nummer 212000-0340

Telefon: 0150 - 57 000

641 80 Telefax:

www.katrineholm.se E-post: kommunledningsförvaltningen@katrineholm.se

Jäv

Lagreglerna om jäv för offentliganställda och förtroendevalda finns bland annat i förvaltningslagen och i kommunallagen. Reglerna talar om när en anställd eller förtroendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att opartiskhet kan ifrågasättas.

I en jävssituation, får den jäviga inte delta i handläggning av ärende. Om detta förekommer, kan beslutet förklaras ogiltigt.

Det finns en skyldighet enligt lag att självmant anmäla jäv. Vid svårbedömda situationer ska försiktighet iakttas.

(18)

Katrineholms kommun

Information om Digital kunskap till alla Information om En väg in

Kommunstyrelsen

Protokoll DnrKS/2014:498-041 Delårsrapport 2014 Kommunledningsförvaltningen

Remiss, Anvisningar – Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun

Kallelse kommunsstyrelsen 29 oktober

Sveriges kommuner och landsting, SKL Veckobrev nr 39 – 42, 2014

Information om politisk styrning, deltagande i ledarprogram.

Information om Nya fördelningsprinciper för tilldelning av statliga medel till samordningsförbunden

Information om Läget när det gäller det kommunala aktivitetsansvaret

Information om reviderad blankett för Socialnämndens begäran av ersättning från Försäkringskassan

Nyhetsbrev september

Inbjudan till workshop ”Mer effekt i tillväxtarbetet”

Information om PRIO, arbetssätt i skolan

Information om Statskontoret föreslår ny IFO-utjämning Information om Rättspraxis, upphandling

Information om Mentorprogram för toppolitiker Information om Regioners ansvar och indelning Information om Finansieringsprincipen

Information om Skatteunderlagsprognos

Inbjudan till den webbaserade utbildningen: Lär dig att upptäcka, förebygga och hantera fall av korruption

Information om Justering av protokoll med elektronisk signatur Information om 2014 års preliminära taxering

Ekonomikalendern

Information om Mål och riktlinjer för privata utförare Inbjudan till Webbinarium om lärarkompetensen Information om Budgetpropositionen mm Håll Sverige Rent

Inbjudan till konferens om Ny kunskap och inspiration på tema land, stad och hav Sofi

Sofi-konferens, Idéburen sektor – en kraft i integrationsarbetet Alphace Coaching & Education

Förfrågan om att få uppdrag

(19)

Nyhetsbrev september 2014 Jobb & Karriär

Nyhetsbrev Länsstyrelsen

Konferens om Jämställdhet som verktyg för regional utveckling Expo Medica

Nyhetsbrev om Ensamkommande flyktingbarn Riksrevisionen

Information om Regeringens satsning på särskilda jämställdhetsåtgärder Kammarkollegiet

Frågor om användandet av auktoriserade translatorer Eskilstuna kommun

Inbjudan till utbildning om Nationellt projekt Flyktingguide/språkvän Nationellt centrum för kvinnofrid

Inbjudan till utbildning Lärarfortbildning

Inbjudan till konferens om Arbetslagsutveckling sfi

Inbjudan till konferens om Gränsöverskridande lärande på sfi Gothia Fortbildning

Inbjudan till konferens om nätmobbning KFV Marknadsföring

Inbjudan till möte om samverkan till evenemanget Stad i ljus NTI

Fråga om upphandling Skolverket

Information om Övergångsbestämmelser för sfi-bonus Funka Nu

Nyhetsbrev nr 9, 2014 Hermods AB

Begäran om att Hermodselev ska få göra skriftligt prov hos Viadidakt. För vidare beslut hos enhetschef.

Skoldialogen

Inbjudan till seminarieserie om Rektorsrollen

(20)

ungdomar i och utanför skolan

Regionförbundet Södra Småland

Inbjudan till kurs, Mötesplats Migration och Etablering MR-dagarna

Inbjudan till Regeringskansliets seminarium om lokal samverkan mot rasism Enskild

Spontanansökan Spontanansökan Spontanansökan

(21)

Dnr VIAN/2014:59-000 Handläggare: Jan Berthelsen

Personuppgiftsombud för Viadidaktnämnden

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår nämnden besluta att utse Sirpa Abben till

personuppgiftsombud för Viadidaktnämnden från och med 1 november 2014.

Ärendets beredning

Kommunstyrelsen beslutade den 11 december 2002, § 215, att respektive nämnd ansvarar för att utse personuppgiftsombud. Nämnden är personuppgiftsansvarig.

Vad gör ett personuppgiftsombud?

Personuppgiftsombudet ser till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed. Ombudet måste förvissa sig om att den personuppgiftsansvarige följer bestämmelserna i personuppgiftslagen och i anknytande lagstiftning.

Den personuppgiftsansvarige (Viadidaktnämnden) förväntas lyssna på personuppgiftsombudet och inom rimlig tid rätta till eventuella brister.

Hjälp till de som är registrerade

För de som registrerats fungerar personuppgiftsombudet som just ett ombud som ska hjälpa dem att få rättelse. Det kan handla om att rätta till felaktiga uppgifter eller att helt ta bort någon från ett register. Däremot behöver det inte vara ombudet som gör själva rättelsen.

Nytt personuppgiftsombud

Då Gunilla Porsvant, som har varit personuppgiftsombud, har gått i pension föreslår förvaltningen att Sirpa Abben utses till nytt personuppgiftsombud.

Förslaget är samverkat den 22 oktober 2014.

(22)

Dnr VIAN/2014:58-000 Handläggare: Jan Berthelsen

Viadidaktnämndens sammanträdestider 2015

Förslag till beslut

Viadidaktnämnden beslutar sammanträda följande dagar kl. 13.00 år 2015:

23 februari; 20 april; 15 juni; 21 augusti; 21 september; 20 november och 14 december.

Viadidaktnämnden beslutar delegera beslut om sammanträdestider för beredningen till ordförande.

Ärendebeskrivning

Ett förslag till sammanträdesplan har upprättats av förvaltningen.

Förslaget är anpassat till kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

I förslaget ligger också en tidsplan för beredning inför nämnd. Synpunkter på tiderna har inkommit och Viadidaktnämnden rekommenderas delegera fastställandet av tider för beredning till ordförande.

Ärendets handlingar

Upprättat förslag till sammanträdestider för år 2015.

(23)

Sammanträdesdagar för 2015 - Viadidaktnämnden

Viadidaktnämnden har upprättat förslag till sammanträdesdagar för år 2015 avseende Viadidaktnämnden

Månad VIAN

måndagar kl. 13.00 januari

februari 23

mars

april 20

maj

juni 15

juli

augusti 21

(fredag)

september 21

oktober

november 20

(fredag)

december 14

Förslaget har anpassats till kommunstyrelsens inlämningstider i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

Förvaltningens förslag till beslut

Viadidaknämnden föreslås besluta att preliminärt fastställa ovanstående förslag till sammanträdesdagar för Viadidaktnämden 2015.

Jan Berthelsen Förvaltningschef

(24)

Anmälan av inkomna delegationsbeslut

Förslag till beslut

Viadidaktnämnden godkänner redovisningen av inkomna delegationsbeslut.

Nedanstående delegationsbeslut har inkommit till nämnden

Rektor/chef Viadidakt utbildning

Delegationsbeslut personaladministrativa ärenden och tillbudsrapport del nr 444.

2014-08—2014-10.

Enhetschef Viadidakt arbetsmarknad

Delegationsbeslut personaladministrativa ärenden och avtal del nr 445. 2014-09-20—2014-10-24.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :
Outline : Arbetsmarknad