Leta först fram patienten i journalarkivet eller på beläggningslistan. Markera journalen och klicka på MHV 2.

23  Download (0)

Full text

(1)

Barnmorskekontroll

MHV 2MHV 2MHV 2 MHV 2

Inmatningsbilderna för pol-anteckning och barnmorskekontroll är numera identiska men de uppgifter som bokförs skiljer sig åt en del, därför olika handbokskapitel.

Registrera alla barnmorskekontroller på MVC via MHV 2. Läkarbesök och andra polikliniska besök bokförs via Polanteckning, kapitel M 3.

MHV 2 hittar du längst ner till vänster på vänstra skrivbordet på avdelningsexpe- ditionen.

Leta först fram patienten i journalarkivet eller på beläggningslistan. Markera journalen och klicka på MHV 2.

MHV 2 har nästan samma utseende som pappersblanketten. Listan över poliklinis- ka kontroller är lagd vågrätt så man kan rulla sig fram och tillbaka efterhand som kontrollerna blir fler. Vid pappersutskrift blir listan lika lång som antalet kontroller.

Observera att det tillkommit ett fält för att bokföra Auditpoäng.

Skriv aktuell siffra, inget annat.

M 2

(2)

Barnmorskekontroll

ProvtagningarProvtagningarProvtagningar Provtagningar

För att markera de prover du har tagit:

Klicka på respektive rubrik (blodgrupp osv). Dagens datum och din signatur fylls i automatiskt. Datumet kan ändras v b.

BlodgrupperingslistaBlodgrupperingslistaBlodgrupperingslista Blodgrupperingslista

Klick i fältet bredvid blodgrupperingsdatum visar flervalslistan ovan.

Rh neg rödmarkeras och Rh pos blåmarkeras.

OBS! Originalblodgrupperingen är givetvis den som gäller fortfarande.

Då negativ blodgrupp bokförts påminner programmet om immuniseringsprov.

M 2

(3)

Barnmorskekontroll

ProvtagningsresultatProvtagningsresultatProvtagningsresultat Provtagningsresultat

Markera provsvar u a eller inte. Även detta signeras.

MedicinlistanMedicinlistanMedicinlistan Medicinlistan

Bokför ev nya mediciner i medicinlistan. Se beskrivning i kapitel M 1 Mödravård:

Inskrivning.

VSVSVS VS

Plocka fram VS-remiss genom att klicka på rubriken Cytologprov i provtagningslis- tan. Fylls i som på Preventivmedelsmottagning, se det kapitlet. Registrera och läs svar via VS-listan längst ner till vänster

Redigera blodsmittaRedigera blodsmittaRedigera blodsmitta Redigera blodsmitta

Eventuell blodsmitta bokförs via GBS-stämpeln på avdelningsexpeditionen, se ka- pitel I 3 sidan 14. Det resulterar i både diagnos och gulmärkning av journalen med uppgift om smitta på beläggningslistans anmärkningsfält och klartext inne i journalen. Journaltext skapas där det framgår vem som bokfört smittdiagnosen.

Om smitta angivits felaktigt måste det alltså tas bort på flera ställen. Kontakta KIKA för att det ska bli rätt.

På MHV 2 kan smittotexten redigeras och kompletteras och texten förs då över till hela journalen.

M 2

(4)

Barnmorskekontroll

Ny barnmorskekontrollNy barnmorskekontrollNy barnmorskekontroll Ny barnmorskekontroll

Klicka på knappen NY ant till vänster om MHV 2-blanketten.

BesökstypBesökstypBesökstyp Besökstyp

Du tillfrågas om Akut eller Planerad undersökning. Klicka på adekvat knapp.

ID-kontrollID-kontrollID-kontroll ID-kontroll

Obligatorisk uppgift som kommer i journaltext.

M 2

(5)

Barnmorskekontroll

GraviditetsdiagnoserGraviditetsdiagnoserGraviditetsdiagnoser Graviditetsdiagnoser

De eventuella diagnoser som satts tidigare under graviditeten visas här. Gör som det står i fönstret; kryssa för de som fortfarande är aktuella.

BesöksorsakBesöksorsakBesöksorsak Besöksorsak

Bilden ovan visas på alla ställen i journalen där du ska ange besöksorsak, indikation, åtgärd eller diagnos.

Den består av rubriker med listor under. Klicka på lämplig/trolig rubrik och leta i listan som visas i fältet längst ner. Lång lista får rullist.

Klicka för lämpligt alternativ.

Diagnoslistan finns beskriven i kapitel D 2.

Vid vanliga barnmorskekontroller är det oftast som på bilden ovan; markera Kontroll gravid och välj Z 349 Normal kontroll i listan.

M 2

(6)

Barnmorskekontroll

InmatningsbildInmatningsbildInmatningsbild Inmatningsbild

Här registreras alla uppgifter om mödravårdsbesöket. Inmatningsbilden har fem sidor och är inget journalblad utan ett hjälpmedel vid dokumentation. Samtliga införda uppgifter hamnar antingen på MHV 2 eller som journaltext.

Översta delen är redan ifylld när du påbörjar din registrering.

Du kan läsa befintlig journaltext via knappen Läs journaltext strax under personuppgifterna.

Ändra v b datum och klockslag.

AnamnesAnamnesAnamnes Anamnes

Om du vill ha rubriken anamnes klickar du på den knappen och skriver sedan i textfältet.

Gå annars direkt till Status mor.

M 2

(7)

Barnmorskekontroll

Status morStatus morStatus mor Status mor Klicka på fliken.

För att statusuppgifter ska sparas på rätt sätt i journalens register måste du bokföra dem i respektive fält. Då du fyllt i en uppgift och tabbar vidare skapas en textrad under rubriken Status mor.

Fyll i de uppgifter som är relevanta för besöket.

Eventuella ändringar i statusfälten medför också ändringar i texten. Det går bra att skriva fri text efter varje statusrad.

Observera dock att du INTE får använda returtangenten ("byt rad-tangenten") bland statusuppgifterna. Det spolierar journalens möjligheter att hålla reda på allt som bokförs. Det går däremot bra att låta programmet själv byta rad då

kompletterande text skrivs.

M 2

(8)

Barnmorskekontroll

Flervalslistor i status morFlervalslistor i status morFlervalslistor i status mor Flervalslistor i status mor

I många av fälten finns flervalslistor. Välj ur dem och skriv INTE egen text i fälten.

Vill du komplettera de beskrivningar som finns i flervalslitorna ska du göra det in- nan du sparar den redigerbara texten.

ATATAT AT

UterusUterusUterus Uterus

Beskrivning av smärta och tonus.

M 2

(9)

Barnmorskekontroll

CervixCervixCervix Cervix

Station. Konsistens.

Position. Fostervatten.

Flervalslistorna för beskrivning av cervixstatus.

Siffror för längd och öppningsgrad.

SF-måttSF-måttSF-mått SF-mått

När SF-måttet fylls i anges uterus storlek som +.- eller = beroende på storlek i förhållande till förväntat för tiden. SF-kurvan på MHV 2 prickas in automatiskt.

M 2

(10)

Barnmorskekontroll

Palperad fosterviktPalperad fosterviktPalperad fostervikt Palperad fostervikt

Då du har fyllt i SF-måttet kommer ovanstående fråga.

Vi vill se om det går att förbättra allas förmåga att bedöma fostervikt med yttre palpation.

Om du absolut inte vill fylla i någon vikt, skriv 1 (en etta) så kommer du ur bilden. Det går då också lätt att sålla bort felvärden då vi granskar resultaten.

Palperad fostervikt och den viktdeviation den ger vid dagens besök syns på nästa sida under fosterstatus men sparas sedan endast i register och kan alltså inte läsas ur journalen.

UrinprovUrinprovUrinprov Urinprov

Bokförs med siffror 0 — 3.

Om du anger albuminuri tillsammans med förhöjt blodtryck får du möjlighet att välja diagnos ur rutan nedan.

HbHbHb Hb

Hb under 100 g/l ger automatiskt diagnosen O990 Anemi. Normalt Hb auto- matsigneras på lab-listan av den barnmorska som bokfört det.

M 2

(11)

Barnmorskekontroll

GlucosbelastningGlucosbelastningGlucosbelastning Glucosbelastning

Journalen hjälper till att hålla reda på om värdena är normala och giltiga, om proven behöver tas om och när det ska skickas remiss.

Då du fyller i fälten för glucosbelastning sätts diagnos automatiskt.

2 normala värden med < 0,3 i skillnad ger journaltext och markering på MHV 2.

Glucosbelastning felaktigGlucosbelastning felaktigGlucosbelastning felaktig Glucosbelastning felaktig

Om du registrerar 2 värden med skillnad >0,3 visas rutan nedan.

Ytterligare ett prov med för stor skillnad mellan värdena ger följande påminnelse.

M 2

(12)

Barnmorskekontroll

Glucosbelastning gränsvärdeGlucosbelastning gränsvärdeGlucosbelastning gränsvärde Glucosbelastning gränsvärde 2 giltiga värden > 8,9 och < 10,0:

Glucosbelastningsvärden som ska remitterasGlucosbelastningsvärden som ska remitterasGlucosbelastningsvärden som ska remitteras Glucosbelastningsvärden som ska remitteras

Giltiga värden över 8,9 vid andra provtagningen och giltiga värden över 9,9 vid första provtagningen ska leda till remiss till endokrinologen. Journalen hjälper dig så här:

M 2

(13)

Barnmorskekontroll

Remiss endokrinologenRemiss endokrinologenRemiss endokrinologen Remiss endokrinologen

Förslag till remisstext presenteras för redigering.

Då du sparar texten skrivs remissen ut automatiskt.

Ifylld status mor vid normal kontrollIfylld status mor vid normal kontrollIfylld status mor vid normal kontroll Ifylld status mor vid normal kontroll

För att gå vidare; klicka på fliken Status barn.

M 2

(14)

Barnmorskekontroll

Status barnStatus barnStatus barn Status barn

Fosterstatus med möjlighet att bokföra fosterläge, flj, ffd och fosterrörelser.

Paperad fostervikt och viktdeviation kommer från SF-måttet under Status mor och fylls inte i här.

Flervalslistor status barnFlervalslistor status barnFlervalslistor status barn Flervalslistor status barn

Fosterläge. Föregående fosterdel.

Fosterrörelser.

M 2

(15)

Barnmorskekontroll

Status barn, fortsStatus barn, fortsStatus barn, forts Status barn, forts

Status mor och barn färdigt.

OBS! För att kunna fortsätta med fri text måste du få journalen att förstå att statusuppgifterna är färdigbokförda genom att sätta en ny rubrik innan du skriver.

Om du inte gör det kommer texten att försvinna om du väljer att enbart spara stusuppgifterna på MHV 2.

Välj alltså BM-ktrl-VIPS.

M 2

(16)

Barnmorskekontroll

BM-ktrl-VIPS.BM-ktrl-VIPS.BM-ktrl-VIPS.

BM-ktrl-VIPS.

Efter rubriken Bm-kontroll text skriver du antingen fri text eller använder omvård- nadsrubrikerna i rutan till vänster och skriver efter de rubriker som skapas.

Bedömning v 36Bedömning v 36Bedömning v 36 Bedömning v 36

Kryss i rutan innebär att din sammanfattning av graviditeten visas med ovanstående rubrik som anteckning i journaltextdelen, och i omvårdnads- anamnesen.

RökningRökningRökning Rökning

Kryss här sparar som registeruppgift att patienten röker vid besöket i fråga. Syns inte i journalen.

M 2

(17)

Barnmorskekontroll

ÅtgärderÅtgärderÅtgärder Åtgärder

Även under rubriken Åtgärder kan du använda VIPS-rubriker eller fri text.

Ledighet

I fälten här kan du bokföra hur mycket patienten är ledig och typ av ledighet

M 2

(18)

Barnmorskekontroll

Sjukintyg Kapitel M 6

Konsultremiss Kapitel M 5

Amniocentesremiss Automatskrivs

Sjukgymnastremiss Automatskrivs

Recept Kapitel M7

Medicinlista Kapitel M 1 Inskrivning MVC Samtliga knappar leder direkt in till respektive journalfunktion och det skapas automatiskt journaltext om vad som är gjort.

Varje remiss innehåller en liten sammanfattande journaltext som vb kompletteras.

Avsluta registreringAvsluta registreringAvsluta registrering Avsluta registrering

Då anteckningen är färdig måste du återgå till sidan 1 genom knappen längst ner.

DiagnoserDiagnoserDiagnoser Diagnoser

Den besöksorsak du angivit står som diagnos. Komplettera vb med ytterligare diagnoser:

Klicka i den vita diagnosrutan och välj i den översikt som visas på samma sätt som vid Indikation till besök.

Eller; skriv diagnosnumret direkt i nummerfältet och tabba så kommer texten på plats.

För att ta bort en felaktig diagnos markerar du diagnosnumret och tar bort det.

När du sedan tabbar eller går vidare försvinner även texten.

Färdig? Klicka OK längst ner i bilden.

M 2

(19)

Barnmorskekontroll

Då du har skrivit fri journaltext kommer den här frågan. Ett besök där endast status registrerats kommer bara synas som en rubrik i journaltext med kontrollerna bokförda på MHV 2.

När du skrivit text väljer du om statusuppgifterna ska stå med i texten också eller bara visas på MHV 2. Normala kontroller behöver knappast belasta journaltexten

Redigera journaltextRedigera journaltextRedigera journaltext Redigera journaltext

Slutgiltiga texten för redigering. Komplettera eller ändra vb. Spara sedan.

En helt normal barnmorskekontroll utan avvikelser och där du inte har tillfogat några uppgifter i fri text genererar INTE journaltext. Allt som kommer att ses på MHV 3 är dagens datum, ditt namn och "normal kontroll".

M 2

(20)

Barnmorskekontroll

Åter MHV 2Åter MHV 2Åter MHV 2 Åter MHV 2

När du godkänt din journaltext kommer du åter till MHV 2. Den nya raden i rull- ningslistan beskriver din kontroll och SF-måttets kryss har placerats i diagrammet.

FöräldrautbildningFöräldrautbildningFöräldrautbildning Föräldrautbildning Bokför med flervalslista

GruppmödravårdGruppmödravårdGruppmödravård Gruppmödravård Kryss.

FosterdiagnostikFosterdiagnostikFosterdiagnostik Fosterdiagnostik

Om svar finns bokfört via ultraljud visas det automatiskt här.

Tobak & alkoholTobak & alkoholTobak & alkohol Tobak & alkohol

Bokförs med samma flervalslista som på MHV 1.

M 2

(21)

Barnmorskekontroll

Tillfoga och ändra uppgifter i redan bokförd kontrollTillfoga och ändra uppgifter i redan bokförd kontrollTillfoga och ändra uppgifter i redan bokförd kontroll Tillfoga och ändra uppgifter i redan bokförd kontroll

Om du i efterhand vill komplettera din kontroll med ytterligare uppgifter, t ex glucosbelastning, kan du göra det samma dag som kontrollen är gjord.

Klicka på Ändra Ktrl högst uppe till vänster.

Ändra det du vill eller komplettera med ytterligare uppgifter. Om du vill infoga uppgifter från någon annan dag än idag måste du ha hjälp av administratör, kontakta KIKA. Observera att uppgifter som även finns sparade i journaltext måste ändras där också, se kapitel F 3, daganteckning.

Felaktig kontrollFelaktig kontrollFelaktig kontroll Felaktig kontroll

För att avlägsna en helt felaktig kontroll, t ex skriven på fel patient, krävs administratörslösen, kontakta KIKA.

M 2

(22)

Barnmorskekontroll

ChecklistaChecklistaChecklista Checklista

Öppnar bilden nedan.

Här kan du genom att kryssa för de olika alternativen registrera vad mor har fått information om. Datum och din signatur fylls i automatiskt. Du kan också skriva korta kommentarer v b.

Påbörjad checklistaPåbörjad checklistaPåbörjad checklista Påbörjad checklista

M 2

(23)

Barnmorskekontroll

KladdlappKladdlappKladdlapp Kladdlapp

Se kapitel I 2 Välkommen.

Utebliven patientUtebliven patientUtebliven patient Utebliven patient

Klick på knappen Pat uteblev skapar en automatisk daganteckning med text om detta.

M 2

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :