• No results found

Budget / utfall 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Budget / utfall 2020"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Budget / utfall 2020

Budget Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Ack Budget jan Avvikelse Tom jan Avvikelse Utfall

Tkr helår 2020 2020 2020 Tkr 2019 Tkr 2019

Nettoomsättning

Renhållningsavgifter 74 100 5 740 5 740 5 933 -193 5 459 281 69 860

Övriga rörelseintäkter 24 462 2 232 2 232 2 022 210 2 093 139 26 899

Summa intäkter 98 562 7 973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 973 7 955 18 7 553 420 96 758

Rörelsens kostnader

Entreprenadersättning, sophämtning -33 391 -2 902 -2 902 -2 783 -119 -2 851 -51 -30 565

Entreprenadersättning, slamtömning -5 496 -454 -454 -458 4 -443 -11 -5 709

Kostnader egna transportmedel -5 839 -380 -380 -487 107 -498 118 -5 476

Behandlingskostnader -13 955 -1 113 -1 113 -1 163 50 -1 223 110 -13 792

Övriga rörelsekostnader -14 224 -854 -854 -1 198 344 -1 483 629 -15 013

Summa övriga rörelsekostnader -72 905 -5 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 702 -6 088 386 -6 497 795 -70 554

Kostnader för personal

Personalkostnader -17 674 -1 518 -1 518 -1 477 -40 -1 369 -148 -17 902

Summa rörelsens kostnader -90 579 -7 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 220 -7 565 345 -7 867 647 -88 456

Av- och nedskrivningar

Avskrivningar enligt plan -7 799 -1 032 -1 032 -1 030 -2 -1 047 15 -12 536

Summa av- och nedskrivningar -7 799 -1 032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 032 -1 030 -2 -1 047 15 -12 536

Rörelseresultat 184 -280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -280 -640 361 -1 361 1 082 -4 234

Finansiella intäkter/kostnader 0 13 13 0 13 9 5 153

Resultatjusterande post (Skandia) 0 0 0 0 0 0 0 720

Resultat efter finansiella poster 184 -266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -266 -640 374 -1 353 1 086 -3 362

Avsättning periodiseringsfond -450

Återföring periodiseringsfond 0

Förändring överavskrivningar 4 727

Resultat före skatt 184 -266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -266 -640 374 -1 353 1 086 915

Årets skatt -291

Årets resultat 624

References

Related documents

SÅ HÄR FÖRDELAR SIG BUDGETEN MELLAN VERKSAMHETERNA Störst andel av skattpengarna går till skola, förskola och annan utbildnings- verksamhet (881 miljoner eller 47 %) och

De anställda är kommunens främsta resurs, Vänsterpartiet vill att Malmö Stad uppmuntrar till facklig organisering för att de anställda ska kunna påverka sin arbetssituation.. Det

att uppdra till controller att komplettera uppföljningen med budget och prognos för central stödfunktion samt föreslår utbildningsnämnden.. att lägga månadsuppföljning oktober

Intäkter Egna

För landsbygdens befolkning är möjligheten till kommunikationer viktig, 2020 skall en enhetlig zontaxa för hela kommunen utredas tillsammans med KLT, för att göra

Om ej aktuellt lämnas

Tilläggsmedel gällande kapitaltjänstkostnader har inte tagits med i förslaget då detta regleras direkt via ekonomienheten.. Sammanfattning

[r]