• No results found

Lag om ändring i skollagen (2010:800)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i skollagen (2010:800)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag om ändring i skollagen (2010:800)

Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) ska ha följande lydelse.

29 kap.

6 § Med en persons hemkommun avses i denna lag den kommun som personen är folkbokförd i.

För den som är bosatt i landet utan att vara folkbokförd här avses med hemkommun den kommun som han eller hon stadigvarande vistas i eller, om han eller hon saknar stadigvarande vistelseort, den kommun som han eller hon för tillfället uppehåller sig i. Detsamma gäller den som har skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481).

Med hemlandsting avses det landsting som hemkommunen hör till.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317.

SFS 2018:692

Publicerad den 8 juni 2018

References

Related documents

Huvudmannen får bestämma att böcker och andra lärverktyg, som varje elev inom utbildning på grundläggande eller gymnasial nivå eller inom sär- skild utbildning på

24 § 2 Trots bestämmelserna om huvudmän i den nya skollagen får en re- gion vara huvudman för grundskola för elever med autism eller autism- liknande tillstånd och

50 § En kommun som på ett nationellt program har antagit en elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet för utbild- ningen ska ersättas för sina

Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som

Övriga ledamöter ska ha särskild sakkunskap både om barns och elevers förhållanden och behov och om skolverksamheten i övrigt.. Det ska finnas högst två ersättare för de

12 a § En hemkommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska erbjuda barn, vars vårdnadshavare

1 § Detta kapitel tillämpas vid behandling av personuppgifter i verksamhet som bedrivs med stöd av denna lag, föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, bestämmelser

9 § Det pedagogiska arbetet vid en förskole- eller skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen ut- vecklas. Rektorn ska