Energimarknadsinspektionens rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i elnätsverksamhet

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

Jordbruksverket | Besök: Vallgatan 8 | Post: 551 82 Jönköping | 0771-223 223

www.jordbruksverket.se | jordbruksverket@jordbruksverket.se

Yttrande

Datum 2021-01-27 Diarienummer Dnr 4.5.17-19465/20 Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se fredrik.norlund@regeringskansliet.se

Energimarknadsinspektionens rapport

Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian

Ökade incitament för kostnadseffektiva lösningar i

elnätsverksamhet

(Ert dnr: I2020/03164)

Jordbruksverket har fått möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående remiss. Jordbruksverket har tagit del av remissen och bedömer att innehållet inte ligger inom Jordbruksverkets ansvarsområde. Vi lämnar därför inga synpunkter på remissen.

I detta ärende har avdelningschefen Olof Johansson beslutat. Tobias Markensten har varit föredragande.

Olof Johansson

Tobias Markensten

Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Figure

Updating...

References

Related subjects :