• No results found

Det Goda Ägandet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Det Goda Ägandet"

Copied!
7
0
0

Full text

(1)

Goda Det

Ägandet

LRF om äganderätten

(2)

Ägandet är ett samhällsintresse

Äganderätten är en av LRFs viktigaste frågor. Den utgör en viktig princip i samhället och en förutsättning för oss som är verksamma inom det gröna näringslivet.

I vårt arbete med äganderättsfrågorna arbetar vi inom LRF varje dag med att vinna verklighetsbeskrivningen. Det handlar om att lyfta fram och synliggöra konsekvenserna av de olika inskränkningar som vi som äger och brukar mark utsätts för. Men en viktig del av detta arbete består i att även lyfta fram värdet av det som vi inom det gröna näringslivet bidrar med till samhället. Det är vi som tillhandahåller den närproducerade maten, som bedriver det hållbara skogsbruket, som skapar de öppna landskapen, den goda djurhållningen och är en drivande kraft i Sveriges klimatomställning. Men för att vi ska lyckas med detta krävs att vi också får rimliga förutsättningar för vårt företagande.

Därför lanserar vi nu ett omfattande och långsiktigt arbete för att öka kunskapen och förändra attityderna kring äganderätten inom det gröna näringslivet, det vi kallar det goda ägandet, ett ägande som är ett samhällsintresse.

Ditt engagemang i detta arbete är viktigt och jag hoppas att jag kan räkna med ditt aktiva stöd.

Helena Jonsson

Förbundsordförande, LRF

(3)

Det goda ägandet

När vi talar om det goda ägandet avser vi det ägande som inte bara är av värde för ägaren, utan även har ett stort värde för oss alla – det vill säga det ägande som är av samhällsintresse.

Det goda ägandet kännetecknas av ett långsik- tigt och aktivt ägande där lönsamhet går hand i hand med hållbarhet som överordnad princip.

Den som försörjer sig genom att aktivt äga och bruka skog och mark skapar ett värde åt sig själv men samtidigt betydande värden för oss alla – för samhället. Det ansvarsfulla brukandet av skog och mark bidrar på ett positivt sätt till klimatnyttor, biologisk mångfald och öppna landskap, samtidigt som det producerar mat, skogsråvaror och energi. Det skapar tillväxt och arbetstillfällen.

I Sverige har vi en lång historia av självägan- de bönder. Bönder och skogsägare har under lång tid haft förtroendet att under frihet förvalta och bruka den skog och mark de äger på ett ansvarsfullt sätt.

Det har varit positivt för vår samhällsutveck- ling. Vi har i dag ett av världens effektivaste men också renaste jordbruk. Vi är världsledan-

(4)

de när det gäller etisk, god djurhållning.

Vi använder mindre antibiotika och växtskydd än de flesta i vår omvärld.

Vi har ett hållbart skogsbruk som säkerställer biologisk mångfald och återväxt samtidigt som skogen spelar huvudrollen i den pågående klimatomställningen.

Detta har skapats av bönder och skogsägare själva i samförstånd och samverkan med omvärlden.

Tyvärr sker i dag allt större inskränkningar i rätten att under frihet bruka egen skog och mark på ett ansvarsfullt sätt. Inskränkningar som försvårar eller till och med omöjliggör företagandet och aktivt brukande inom det gröna näringslivet.

En fungerande ordning, byggd på tillit och samverkan har i många fall ersatts med misstro, lagstiftning och omotiverade begränsningar, ofta med bevarandeintressen och miljöskydd som förevändning.

Många skogsägare får idag brukandeförbud på delar av sin mark som anses särskilt skydds- värd. Färre tänker på att den skyddsvärda miljön är skapad av skogsägaren själv och att den är ett resultat av aktiv skogsskötsel, skapad av människa och natur tillsammans.

När skogsägare löper ökad risk att förlora de mest speciella miljöerna de skapat får lagstiftningen motsatt effekt.

Detta gäller på flera områden i det gröna näringslivet.

I generationer har det funnits en tradition av ömsesidigt förtroende och ansvar. Den tradi- tionen bryts allt oftare i olika typer av mark- intrång där bonden eller skogsägaren i dag saknar lagstiftat skydd.

(5)

Det kan handla om kommersiellt utnyttjande av bondens mark utan att han eller hon tillfrå- gas eller får någon ersättning. Det kan handla om prospektering och gruvdrift av mineraler, där numera både inhemska och utländska gruvbolag utan bondens medgivande och utan rimlig ersättning kan tvinga till sig möjligheten att både eftersöka och bryta mineral.

Det kan handla om inskränkningar i brukan- det av skog och mark med strandskydd och vattenskydd som förevändning utan att miljö- konsekvenserna blivit noggrant eller korrekt utredda.

Om inskränkningar i rätten att under frihet aktivt äga och bruka sin skog eller mark fort- sätter, minskar vi vår möjlighet att anta klimat- utmaningen och det som vi alla vill ha och som efterfrågas i allt större utsträckning: närodlade livsmedel, ett hållbart och klimatnyttigt jord- och skogsbruk, kött från djur som behandlats på ett etiskt värdigt sätt, ett öppet landskap, fos- silfri energi, skog och mark tillgängligt för alla.

Sveriges bönder och skogsägare söker förståelse för att den största nyttan för både samhälle och ägare skapas genom förtroende och samverkan.

Alltför hårda inskränkningar leder till ett minskat företagande och en minskad samhällsnytta.

Framtidens lösningar finns i stor omfattning inom det gröna näringslivet. Forskningen är enig om att fotosyntes och kretslopp är den grund som ett hållbart samhälle ska vila på.

Sveriges bönder och skogsägare bidrar till detta genom sitt naturkapital; marken och skogen. Därför är det av stort samhällsintresse att villkoren för företagande inom jord och skogsbruk är rättvisa och rimliga. Så att det grö- na näringslivet kan växa och skapa de värden som är till nytta för oss alla.

(6)

Goda Det Ägandet

Frihet

Förtroende Ansvar

Det Goda Ägandet bygger på förhållandet mellan förtroende, frihet och ansvar. Sveriges bönder söker förtroendet att under frihet få bruka sin mark på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

(7)

References

Related documents

It was found out that population of bacteria capable of utilising petroleum derivatives as the only source of carbon appeared a tiny fraction (0.01-2.2%) of the total number

Thus, the sewage sludge produced in the municipal treatment plants is often enriched by heavy metals and toxic organics.. The presence of these substances can cause

Vi i HRF ska värna barnens rätt till en bra start i livet genom att arbeta för att landstingets habilitering tar en aktiv roll för att ge alla hörselskadade barn och ungdomar

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

Magsaftsekretionen sker i tre faser: den cefala (utlöses av syn, lukt, smak, tanke av föda. Medieras via vagusnerven), den gastriska (2/3 av sekretionen. Varar när det finns mat i

Av promemorian (avsnitt 9.7, s. 144) framgår att den föreslagna bestämmelsen bör omfatta både återlämnande till ett brottsoffer enligt artikel 30.2 EU-förordningen och

Hushållningssällskapet Väst har ett övergripande ansvar för båda projekten, MatGlad och MatGlad – helt enkelt.. Dessa har utvecklats i samarbete med FUB, Attention, Grunden

Utifrån förändringar i kursplanen för matematik kom vi också fram till att ”Det bety- delsefulla i att eleverna utvecklar förmåga att lösa problem, använda logiska

De data som samlas in lagras i Artportalen och kan användas inte bara av väktaren själv för att hålla koll på “sin” art, utan också av myndigheter och

Förseningsminuter per störande fel respektive antal tåg per störande fel har generellt sett varit lägre för L2- banorna än för de konventionella banorna med undantag för

Detta gäller dock inte alla branscher, hotell- och restaurang uppger i högre grad en negativ utveckling i den här enkätomgången än i den förra (80 procent jämfört med 70

Om möjligt redovisas resultat för båda mätperioderna... Företagets huvudsakliga verksamhet/branschtillhörighet

Hur stor risk tror du det finns att företaget kommer att varsla/säga upp personal inom de närmaste 6 månaderna på grund av

Avfall Sverige är en branschorganisation inom avfallshantering och återvinning, med ca 400 medlemmar, främst kommuner, kommunbo- lag men också andra företag och organisationer,

Vi bestämde oss för att göra en enkät för att fråga folk i alla olika åldrar vad de skulle vilja ha för slags belöning.. Vi frågade om ålder, kön, hur många personer som

Det fi nns alltså inget stöd för hypotesen att de jordbruks- fåglar som även fi nns på hyggen och i andra miljöer klarar sig bättre än de som är jordbruksspecialister (tabell

Att själv vara bekväm med stomin uppfattades av patienter i två studier underlätta när de skulle berätta för andra, och när denna information slutligen delgavs

Linjen är en lokal regression (Loess smoother, en icke-parametrisk utjämning) som tydliggör sambandet mellan variablerna.. Antal registreringar av fladdermöss på

Den i särklass mest effektiva åtgärden för bevarande av jämtlandsmaskros skulle vara en fullständig hydrologisk restaurering av de vattendrag där arten förekommer eller

en viss grad av tillgänglighet inom ett skyddat område. Detta kan uppnås till exempel genom skyltning, anläggning av enkla parkeringsmöjlig heter, enklare spänger etc. Vill

Screening can also be undertaken in order to ascertain which different chemical substances occur in a particular matrix, for example air, water that drains off from landfills,

… idag jobbar vi hårt för att få ut partnering ända ner till yrkesarbetarna så att alla känner delaktighet på så sätt att man oavsett vilken typ av kontraktsform man har i