• No results found

LOV- Daglig verksamhet enligt LSS 9:10

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "LOV- Daglig verksamhet enligt LSS 9:10"

Copied!
30
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-11-30

Upphandling Upphandlande organisation

Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV- Daglig verksamhet enl LSS 9:10

Gunnar Janson 2.11.3-767/2015

Texten ingår i annonsen

Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten kommer att ingå i avtalet

Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Frågan besvaras av köparen

Symbolförklaring:

LOV- Daglig verksamhet enligt LSS 9:10

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Innehållsförteckning.

2. Inbjudan.

3. Allmän orientering.

4. Administrativa föreskrifter.

5. Daglig verksamhet enligt LSS 6. Krav på sökanden.

7. Krav på tjänsten.

8. Kommersiella villkor.

9. Undertecknande av ansökan.

2 INBJUDAN

Stockholms stad upphandlar utförare av insatsen daglig verksamhet enligt LSS enligt lag om valfrihetssystem, LOV.

I detta dokument finns information om upphandlingen och kraven på sökande,

verksamheten och insatsens innehåll som måste uppfyllas för att bli godkänd utförare i Stockholms stads valfrihetssystem.

Upphandlingen har fyra (4) ansökningstillfällen per år - 15 februari, 15 maj, 15 augusti och 15 november. Ansökan med bilagor lämnas elektroniskt i upphandlingsverktyget Tendsign, www.tendsign.com.

Välkommen att ansöka om att bli en utförare i Stockholms stads valfrihetssystem för daglig verksamhet enligt LSS.

3 ALLMÄN ORIENTERING

3.1 Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet är Stockholms stad, organisationsnummer 212000-0142.

Socialnämnden i Stockholms stad har fått kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra och administrera upphandlingen, godkänna utförare samt förvalta och följa upp kontrakten.

Avropare är Stockholms stads 14 stadsdelsnämnder och socialnämndens enhet för hemlösa.

(2)

Nämnderna ansvarar för bland annat omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

Mer information om Stockholms stads organisation och verksamheter och om stadens övriga LOV-upphandlingar besök www.stockholm.se.

3.2 Valfrihetssystemet

Valfrihetssystemet innebär att den enskilde som får ett biståndsbeslut om en insats som omfattas av denna upphandling kan välja bland de verksamheter som finns i

valfrihetssystemet som utförare av insatsen: kommunala enheter, entreprenader och de enskilt drivna verksamheter, som ansöker och godkänns i systemet. Syftet med

upphandlingen är att öka utbudet av verksamheter för att skapa valfrihet för den enskilde brukaren.

3.3 Ickevalsalternativ

Valfrihetssystem som upphandlas enligt LOV ska ha ett ickevalsalternativ för de personer som av olika skäl inte kan eller vill välja utförare. Stockholms stads ickevalsalternativ utses genom närhetsprincipen. Den dagliga verksamhet som ligger närmast den enskilde brukarens bostad och har en passande verksamhet är ickevalsalternativ oavsett driftsform.

3.4 Ersättning

Kommunfullmäktige i Stockholm fastställer ersättningen till godkända utförare i

valfrihetssystemet i samband med fastställande av budget. I ersättningen ingår samtliga kostnader för insatsens utförande såsom personalkostnader, administration, IT-kostnader, lokal, materialkostnad med mera. Medel för resor till och från daglig verksamhet ingår inte i ersättningen. Resorna bekostas av beställaren. Med resor menas turbundna resor till och från daglig verksamhet samt kostnader för SL-kort i förekommande fall.Ingen annan ersättning utgår än vad som framgår av beställningen. Ytterligare ersättning ges till de utförare som enligt avtal själva tillhandahåller hälso-och sjukvård, inklusive rehabilitering och habilitering, till enskilda med beslut från Stockholms stad.

3.5 Information om utförare

Alla godkända utförare i Stockholms stads valfrihetssystem får sin verksamhet presenterad på Jämför Service på Stockholms stads hemsida, under rubriken ”Omsorg om personer med funktionsnedsättning - daglig verksamhet”, http://www.stockholm.se/-/Jamfor/ .

Informationen om godkänd utförare och verksamhet är i första hand till Stockholms stads medborgare. Det är av väsentlig betydelse för staden att informationen om utföraren på Jämför Service är korrekt och aktuell.

3.6 Meddelande om upphandlingen och ansökningshandlingar

Meddelande om upphandlingen och dess förfrågningsunderlag med bilagor finns publicerad på Tendsign, Stockholms stads hemsida, http://foretag.stockholm.se/Upphandling-och-valfrihet under rubriken Aktuella upphandlingar, samt på den nationella webbplatsen för

valfrihetssystem med en länk till stockholm.se varifrån det är möjligt att gå vidare till Tendsign, www.valfrihetswebben.se.

3.7 Definitioner

Nedan definieras ett antal begrepp som förekommer i förfrågningsunderlaget.

   

Ansökan är sökandes svar på krav och frågor i förfrågningsunderlaget.

       

Biståndsbeslut är ett beslut om att den enskilde har rätt till insats enligt SoL och eller LSS.

Biståndsbeslut är en förutsättning för att utföra insatsen. Det är nämnderna som fattar biståndsbeslut för de personer som bor inom respektive nämnds geografiska område.

(3)

Brist avser när ett krav i upphandlingen som sökanden ska uppfylla inte är uppfyllt eller inte uppfyllt i garanterad omfattning under avtalstiden.

      

Brukare är den individ som biståndsbeslutet avser.

Funktionshinder är en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. En viktig konsekvens är att funktionshinder inte är något som en person har utan det är miljön som är funktionshindrande.

Funktionsnedsättning är en nedsättning av en persons fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmåga.

Kontrakt är det skriftliga avtal som sluts mellan Stockholms stad och godkänd Utförare.

Båda begreppen används synonymt i förfrågningsunderlaget.

       

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är Utförarens uppföljningssystem med en serie aktiviteter som främjar ett bestämt ändamål eller ett avsett resultat för löpande kontroll att personalen och verksamheten bedrivs så att den uppfyller vid var tid gällande lagstiftning och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Mer information finns i Socialstyrelsens författningssamling 2011:9.

LOV är en förkortning för lag (2008:962) om valfrihetssystem. Valfrihetssystem innebär att den enskilde kan välja mellan godkända utförare av insatsen som är knutna till systemet och som han eller hon uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten.

LSS är en förkortning för lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Lagen reglerar bland annat vilka särskilda insatser och vilken särskild service som de personer som omfattas av lagen har rätt till.

SoL är en förkortning för socialtjänstlagen (2001:453).

Sökande är den som lämnar en ansökan om att bli godkänd utförare i Stockholms stads valfrihetssystem. Kommunens egna verksamheter och entreprenader är direktkvalificerade i valfrihetssystemet.

Utförare är av Stockholms stad godkänd sökande som Stockholms stad sluter ett skriftligt avtal med avseende tillhandahållande av efterfrågad insats.

Med verksamhet menas en verksamhet med dess personal, lokal, inriktning och enhetschef.

4 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

4.1 Elektronisk ansökan

Ansökan lämnas elektroniskt i det webb-baserade upphandlingssystemet Tendsign, www.tendsign.com.

För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord fås genom att göra en enkel registrering på www.tendsign.com. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet. Det är kostnadsfritt för sökande att använda systemet. Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet går det bra att kontakta Tendsigns support på tfn. 013-47 47 520 vardagar kl. 08.00 – 17.00. E-postadress:

tendsignsupport@opic.com.

(4)

Ansökan registreras i det bolag som ansökan avser. För sökande som sedan tidigare har registrerat konto i Tendsign är det viktigt att kontrollera att registrerade uppgifter stämmer avseende företagsnamn, organisationsnummer, kontaktuppgifter med mera. Uppgifter som inte stämmer ska ändras innan ansökan skickas in.

I Tendsign får sökande förfrågningsunderlag, tillkommande information och meddelande om ansökan godkänts eller inte. Systemet kontrollerar att frågorna i förfrågningsunderlaget är besvarade och att efterfrågade bilagor har bifogats till ansökan. Hela ansökan med

efterfrågade bilagor ska vara avlämnad i Tendsign senast den 15 februari, 15 maj, 15 augusti respektive 15 november kl. 23.59. Lämnas ansökan på annat sätt till upphandlande myndighet kommer den inte att behandlas.

Konsult som lämnar in ansökan på uppdrag ska ha inloggning för det bolag som ansökan lämnas för.

Frågan besvaras av samtliga. Registrerade uppgifter för ansökan stämmer avseende företagsnamn,

organisationsnummer och kontaktuppgifter? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

4.2 Ansökans utformning En ansökan lämnas per verksamhet.

Hela ansökningsförfarandet genomförs på svenska. Ansökan inklusive intyg och bilagor ska vara på svenska och vara utformad i enlighet med förfrågningsunderlaget. Eventuella bilagor ska helst vara i PDF format.

Stockholms stad kan bara behandla och godkänna en komplett ansökan så det är viktigt att all efterfrågad information finns med. Hänvisningar till andra bifogade dokument som svar på de begärda uppgifterna kommer inte att godtas om inte annat framgår i

förfrågningsunderlaget. Reservationer, ändringar och tillägg accepteras inte.

Sökande får svarsanvisningar som denne rekommenderas att följa.

Exempel. För vissa krav ska sökande ange hur kravet ska uppfyllas. Ett sådant krav anses som uppfyllt om sökande trovärdigt redovisat hur det ska uppfyllas samt att det redovisade tillvägagångssättet bedöms leda till det som ska uppfyllas.

Exempel. För vissa krav ska sökanden markera Ja-svar som bekräftelse på att kravet accepteras och uppfylls under avtalstiden.

Exempel. Det finns krav där sökanden ska bifoga ifylld bilaga som skannas in och bifogas till ansökan.

LOV innehåller samma krav som lag (2007:1091) om offentlig upphandling på att sökande ska behandlas lika och på ett icke diskriminerande sätt. En sökande som är en kommun ska följaktligen bifoga efterfrågade bilagor med undantag för kopia på erforderligt tillstånd.

4.3 Handläggning och prövning av ansökan

Handläggning och prövning av ansökningar utförs av en grupp tjänstemän inom Stockholms stad.

Prövningen är en kontroll av att

1. ansökan är korrekt och komplett besvarad och inte innehåller förbehåll, ändringar eller reservationer,

2. sökande uppfyller samtliga krav som anges i förfrågningsunderlaget gällande ekonomisk och teknisk möjlighet att genomföra uppdraget samt alla krav på verksamheten och insatsens innehåll, samt att

(5)

3. samtliga krav har accepterats.

Som en del av handläggning kan staden komma att kalla till ett möte. Vid ett sådant möte ska sökande ha med sig fullständigt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i överensstämmelse med Socialstyrelsens författningssamling och allmänna råd samt med tillhörande rutiner.

Handläggningen tar ca en månad och kan vid behov förlängas.

För att en ansökan ska kunna godkännas måste samtliga krav i upphandlingen vara uppfyllda. En sökande vars ansökan inte godkänns har möjlighet att lämna ny ansökan om att bli godkänd till ett senare ansökningstillfälle.

4.4 Rättelse av fel, förtydligande och komplettering

Upphandlande myndighet kan medge att en sökande rättar en felskrivning eller något annat uppenbart fel i ansökan. Den upphandlande myndigheten kan också begära att en ansökan förtydligas eller kompletteras. Endast skriftlig kompletterande uppgift är bindande.

4.5 Frågor och svar

Frågor ställs via frågor och svarsfunktionen i Tendsign. Upphandlande myndighet besvarar frågor via samma funktion.

Om sökande upplever förfrågningsunderlaget som oklart eller otydligt i något avseende är det viktigt att upphandlande myndighet kontaktas så att missförstånd kan undvikas.

4.6 Ansökningstillfällen

Upphandlingen sker löpande med fyra (4) ansökningstillfällen per år - 15 februari, 15 maj, 15 augusti och 15 november.

4.7 Ansökans giltighet

Ansökan är giltig i 90 dagar från och med sista ansökningsdag.

4.8 Beslut om godkännande

Beslut att godkänna en sökande fattas av förvaltningschefen vid Socialförvaltningen i Stockholms stad.

Beslut om ansökan godkänts eller inte kommuniceras till den e-postadress som sökanden har angett vid registrering i Tendsign.

4.9 Kontrakt

Mellan Stockholms stad och godkänd utförare tecknas ett kontrakt som gäller tillsvidare.

Stockholms stad tecknar kontrakt endast med utförare som följer gällande lagar i Sverige angående registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter och verksamheten. Utföraren

förbinder sig att följa gällande lagar och fullgöra sina skyldigheter till exempel att betala skatt och sociala avgifter, att ha erforderligt tillstånd för verksamheten under avtalstiden om sådan skyldighet finns med mera.

Förutsatt att ansökan är komplett och godkänd är avtalsstart:

• för ansökan senast inkommen 15 februari, den 1 april,

• för ansökan senast inkommen 15 maj, den 1 juli,

• för ansökan senast inkommen 15 augusti, den 1 oktober och

• för ansökan senast inkommen 15 november, den 1 januari.

4.10 Upphandlande myndighetens ändringar under kontraktstiden

(6)

Kommunfullmäktige i Stockholms stad beslutar om ändringar i avtal och i upphandlingen under avtalsperioden exempelvis ersättning till utförarna, kvalitetskrav med mera. Ny

lagstiftning eller teknisk utveckling kan medföra ändringar i upphandlingen. Staden förbehåller sig rätten att under kontraktstiden ändra ersättningen till utföraren, krav på tjänsten och eller krav på utföraren.

Löpande ändringar blir avtalsinnehåll när det aktuella förfrågningsunderlaget publiceras på Tendsign. Ersättningen till Utföraren blir avtalsinnehåll från dagen då Kommunfullmäktige i Stockholms stads budget träder i kraft. Om utföraren inte säger upp kontraktet inom tre (3) veckor från informationstidspunkten betraktas det som att utföraren har accepterat

förändringen.

4.11 Begäran om sekretess

Stockholms stad omfattas av offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att

allmänheten har rätt att ta del av till myndigheten inkomna handlingar. För att en uppgift i en sådan handling ska kunna hemlighållas måste stöd finnas i offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400). Alla handlingar som inkommer i en ansökan om att bli godkänd som

Utförare enligt LOV är som huvudregel offentliga.

Av 31 kap 16 § OSL följer dock att sekretess gäller för uppgift i ansökan som rör Utförarens affärs- eller driftsförhållanden om det av särskild anledning kan antas att Utföraren lider skada om uppgiften röjs. Anser sökanden att vissa uppgifter i inlämnad ansökan ska sekretessbeläggas ska sökanden precisera vilka uppgifter detta gäller och lämna en motivering till på vilket sätt sökande skulle lida skada om uppgifterna lämnades ut. Det är den upphandlande myndigheten som beslutar om en uppgift ska sekretessbeläggas eller inte.

Beslutet kan överklagas till Kammarrätten.

Frågan besvaras av samtliga. Om sökanden begär att uppgift i ansökan och eller bilaga ska sekretessbeläggas svara Ja och precisera i textfältet till höger vilka uppgifter sekretess begärs och en motivering till på vilket sätt sökande skulle lida skada om uppgiften lämnades ut. Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej 5 DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS § 9:10

5.1 Daglig verksamhet enligt LSS

Upphandlingen avser daglig verksamhet enligt LSS § 9 p10 för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och som inte utbildar sig.

5.2 Målgrupp

Personer som tillhör LSS personkrets 1-2 har rätt till insats enligt LSS § 9 p 10. Den dagliga verksamheten ska vara utformad med stor hänsyn till den enskildes behov och önskemål samt med beaktande av dennes funktionsnedsättning. Det kan för en del personer innebära en verksamhet som inriktar sig mot framtida deltagande i normalt förvärvsarbete. För andra kan det innebära en verksamhet som erbjuder, sinnesstimulering, utveckling av

alternativa kommunikationsvägar och träning av olika färdigheter. Verksamheten ska ha som syfte att bidra till den enskildes personliga utveckling och främja deltagande i samhället.

5.3 Skyldighet att ta emot uppdrag

En godkänd utförare ska ta emot varje person i målgruppen som fått biståndsbeslut för daglig verksamhet enligt LSS och som omfattas av utförarens avtal och som valt utföraren.

(7)

Förbindelse att utföraren tar emot nya uppdrag från målgruppen enligt kontraktet. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

5.4 Byte av utförare

Den enskilde har rätt att byta till en annan utförare. Biståndshandläggaren meddelar utföraren bytet av utförare.

Kravet uppfylls (Ja/Nej svar)

Ja Nej 6 KRAV PÅ SÖKANDEN

6.1 Uppgifter om sökanden Fyll i nedanstående uppgifter!

Sökande företags namn: (Fritextsvar) Organisationsnummer: (Fritextsvar) Företagets adress: (Fritextsvar) Postadress: (Fritextsvar) Telefonnummer: (Fritextsvar) E-post: (Fritextsvar)

Hemsida: (Fritextsvar)

Namn på verksamheten som ansökan avser: (Fritextsvar) Verksamhetens adress: (Fritextsvar)

Enhetschefens/enhetschefernas namn: (Fritextsvar)

Kontaktperson för ansökan - Namn, telefonnummer och e-post:

(Fritextsvar)

Skriv namnet på behörig firmatecknare, en eller flera i förening: (Fritextsvar)

6.2 Omständigheter som medför uteslutning

Den upphandlande myndigheten får utesluta en sökande som

1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,

2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande,

3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som avser yrkesutövningen,

4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta,

5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat inom EES-området, eller

6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf.

Om sökanden är en juridisk person, får sökanden uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för sådant brott som avses i första stycket 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i första stycket 4.

Den upphandlande myndigheten får begära att en sökande visar att det inte finns någon grund för att utesluta denne med stöd av första stycket 1, 2, 3 eller 5.

Sökanden ska på begäran kunna visa handlingar rörande ägarförhållandet i bolaget och

(8)

lämna uppgift om samtliga fysiska personer som direkt eller indirekt genom ett annat bolag är ägare till bolaget.

Som allvarligt fel i yrkesutövningen betraktas om en utförare har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något materiellt krav enligt ett tidigare offentligt kontrakt, ett tidigare kontrakt med en upphandlande myndighet eller en tidigare koncession, och detta har

medfört att det tidigare kontraktet sagts upp i förtid eller lett till skadestånd eller jämförbara påföljder.

Intygar sökanden att denne inte är föremål för ovan angivna omständigheter? (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Förbindelse att på stadens begäran redovisa samtliga ägare till bolaget. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

6.3 Registrering

Upphandlande myndighet kontrollerar själv hos UC AB att sökande är registrerat enligt lag och vem eller vilka i förening som är behöriga företrädare för företaget på

ansökningsdagen.

Sökande som är stiftelse, ekonomisk eller ideell förening ska emellertid bifoga stadgar samt protokoll som utvisar vilka personer som ingår i styrelsen och vem/vilka som är

firmatecknare.

Ett nystartat företag ska senast vid avtalstecknandet vara färdigbildat.

Om sådan skyldighet finns ska Utföraren vara registrerad i aktiebolags-, handels- eller motsvarande register under hela avtalstiden.

Krav på registrering uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Frågan besvaras av samtliga. Sökande som är stiftelse, ekonomisk eller ideell förening svarar Ja och bifogar stadgar och protokoll som utvisar vem/vilka som är firmatecknare till ansökan. Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej

Vid Ja-svar bifoga stadgar och protokoll som utvisar vem/vilka som är firmatecknare. (Bifogat dokument)

6.4 Skatter och avgifter

Sökande ska uppfylla de i Sverige, eller i det land där sökande verkar, ställda lagkrav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.

En utförare förbinder sig vara registrerad för redovisning och inbetalning av skatter och sociala avgifter under hela avtalstiden.

Upphandlande myndighet kontrollerar löpande hos Skatteverket att utföraren har betalat förfallna skatter och sociala avgifter och har registerutdrag för godkänd F-skatt från Skatteverket.

Krav på skatter och avgifter uppfylls. (Ja/Nej svar)

(9)

Kravgräns Ja Nej

Frågan besvaras av samtliga. Om sökanden inte är registrerad i Sverige svara Ja. Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej Vid Ja-svar, sökanden registrerad i ett annat land ska bifoga intyg som visar att företaget är registrerat enligt gällande lag och har betalat skatter och sociala avgifter. Intyg ska vara utfärdat av behörig myndighet i det land där företaget är verksamt. Intyg får inte vara äldre än fyra (4) månader från sista ansökningsdag och ska vara översatt till svenska eller engelska. (Bifogat dokument)

6.5 Ekonomisk och finansiell kapacitet

Utföraren ska ha en stabil ekonomisk och finansiell bas under hela avtalsperioden och därigenom ha ekonomiska förutsättningar att fullgöra det enskilda uppdraget. Utföraren ska vara beredd att på stadens begäran visa att kravet är uppfyllt. Vid prövning av ansökan ska sökanden ha en kreditrating om lägst riskklass 3 hos UC AB. Upphandlande myndighet kontrollerar detta själv hos UC AB. En sökande som inte har minst riskklass 3 eller inte kan erhålla en riskklassificering (se exempel på organisationer nedan) hos UC AB ska bifoga ett av nedan fyra nämnda bevis till anbudet som bevis för att kravet på ekonomisk stabilitet är uppfyllt.

1. Lånelöfte från bank på lägst 100 000 kr som gäller minst två månader från avtalsstart, eller

2. Intyg från bank där banken intygar sökandens ekonomiska stabilitet, eller

3. UC Objektiv (beställs av sökanden genom UC AB) som inte är äldre än en månad från sista anbudsdag, eller

4. Intyg från moderbolag eller annan garant där moderbolaget/garanten ansvarar fullt ut för sökandens förpliktelser under minst två månader från första leveranstid. Intyget ska vara undertecknat av behörig företrädare. Moderbolaget eller annan garant ska uppfylla kravet på kreditrating på lägst riskklass 3 hos UC AB. Detta kontrollerar upphandlande myndighet själv.

Alternativ till riskklass 3 accepteras inte för moderbolaget/garanten.

Observera att följande företag/organisationer inte kan erhålla kreditrating från UC AB, d.v.s.

vid den upphandlande myndighetens kontroll hos UC AB lämnar UC AB ingen rating för:

-Företag som drivs i kommission -Ideella och ekonomiska föreningar

-Stiftelser -Kommuner

Frågan besvaras av samtliga. Om sökanden uppfyller kravet på annat sätt än genom riskklass UC 3 svara Ja och bifoga ett av bevisen i punkt 1 - 4. Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej Vid Ja-svar bifoga dokument till något av alternativen 1 - 4.

(Bifogat dokument)

6.6 Ansvarig för den dagliga driften

Ansvarig chef ska ha adekvat högskoleutbildning, t ex sociala omsorgslinjen, socionomexamen eller paramedicinsk utbildning samt lägst tre års sammanlagd

yrkeserfarenhet av målgruppen på heltid, förvärvad efter år 2000. Vidare ska ansvarig chef

(10)

ha vitsordad personlig lämplighet från någon som har professionell erfarenhet av dennes arbete med målgruppen. Ansvarig chef ska arbeta minst 30 % på verksamheten.

Minst två av varandra oberoende referenter ska anges med namn, tjänsteställe, adress och telefonnummer. Referenterna ska ha aktuella erfarenheter av personen i fråga. Vidare ska referenterna kunna bekräfta personens arbetslivserfarenhet samt hans/hennes

yrkesmässiga färdighet och tillförlitlighet.

Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätt att utöver angivna referenser inhämta uppgifter från nämnderna i Stockholms stad och Inspektion för vård och omsorg.Om utföraren byter ansvarig chef under kontraktstiden förbinder sig utföraren att omgående informera Socialförvaltningen i Stockholms stad detta, inkomma med ifylld CV för den nye ansvarige chefen för godkännande .

Krav på den ansvarige för den dagliga driften uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Frågan besvaras av samtliga. Om enhetschefen ansvarar för flera verksamheter svara Ja. Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej

Ange i % del av heltidsarbetstid som enhetschefen arbetar för verksamheten som omfattas av ansökan. Kravgränsen är 30

%. Om den är lägre lämna en förklaring i kommentarsfältet.

(Linjär skala)

0,00 - 100,00 % Kravgräns: 30,00

Fyll i och bifoga bilagan Meritförteckning - Enhetschef. (Bifogat dokument)

Kontaktuppgifter till referent 1 - Namn, tjänsteställe, telefonnummer och e-post: (Fritextsvar)

Kontaktuppgifter till referent 2 - Namn, tjänsteställe, telefonnummer och e-post: (Fritextsvar)

Frågan besvaras av samtliga. Om verksamheten har en biträdande enhetschef svara Ja och skriv i textfältet till höger denna persons kompetens och den inbördes arbets- och ansvarsfördelningen. Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej

6.7 Personal

All personal ska ha personlig lämplighet. Minst 80 % av personalen ska ha adekvat utbildning, d v s minst gymnasial utbildning med inriktning mot omsorg om personer med

funktionsnedsättning eller annan utbildning Socialstyrelsen har bedömt lämplig i allmänna råden ”Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning”, (2014:2). Alternativet till utbildningskravet är att personal har motsvarande utbildning genom äldre gymnasieutbildning som kan prövas lika eller reell kompetens som har bekräftats genom validering, se Socialstyrelsens allmänna råd.

För daglig verksamhet kan adekvat utbildning variera på grund av verksamhetens inriktning.

Förutom grundläggande gymnasial utbildning kan t ex konstnärlig, medial, hantverksmässig utbildning eller utbildning anpassad för arbetslivsinriktad daglig verksamhet vara aktuell.

Personalen ska vara väl förtrogen med verksamhetens inriktning och mål. All personal ska ha

(11)

kunskaper om olika funktionsnedsättningar och fördjupade kunskaper om den enskildes speciella funktionsnedsättningar. All personal ska kunna uttrycka sig på svenska i såväl tal som skrift. Kunskaperna i svenska ska motsvara det som anges i Socialstyrelsens allmänna råd.

Kraven på personalen gäller oavsett anställningsform.

Utföraren svarar för att företagets personal och verksamhetsledning efterlever den

tystnadsplikt som anges i 15 kap 1 § socialtjänstlagen. Tystnadsplikten är att jämställa med den sekretess som råder för kommunal bedriven socialtjänst. Personalen ska underteckna en förbindelse om tystnadsplikt. Utföraren ska genom tystnadsförbindelsen för personal och i förekommande fall underleverantör tillse att tystnadsplikten vidmakthålls.

Utföraren förbinder sig att förebygga skador som kan drabba personal, brukare, anhöriga och utomstående.

Krav på personal uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Ange i % andel av personalen som har adekvat utbildning.

(Linjär skala) 0,00 - 100,00 %

Fyll i och bifoga bilaga - Personalförteckning. Av bilagan ska framgå befattning, tjänstgöringsgrad i %, utbildning, antal år med målgruppen och anställning sedan år (Bifogat dokument)

6.8 Bemanning

Utföraren ska ha tillräckligt med personal så att samtliga uppdrag utförs enligt beställning under avtalstiden. Personalen ska tjänstgöra så att resurserna utnyttjas effektivt utan att göra avkall på kvaliteten i de utlovade tjänsterna eller den enskildes säkerhet och trygghet.

Utföraren ska säkerställa kvaliteten i utförandet av beställningen vid personalens frånvaro på grund av sjukdom, semestrar etc.

Krav på bemanning uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Bifoga schema (Bifogat dokument)

6.9 Kompetensutvecklingsplan

Personalen ska få kompetensutveckling under kontraktstiden. En godkänd utförare ska ha en plan för en kontinuerlig kompetensutveckling av personalen som även inbegriper en för uppdraget relevant vidareutbildning och extern handledning. Utföraren ska aktivt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde vad gäller lagstiftning, metodutveckling och ansvarar för att personalen har aktuell kunskap.

Krav på kompetensutvecklingsplan uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Lämna en kort beskrivning i textfältet till höger av hur kravet på kompetensutvecklingsplan för personalen uppfylls under kontraktstiden. (Fritextsvar)

6.10 Tillstånd

Sökande ska ha erforderligt tillstånd från Länsstyrelsen, Socialstyrelsen eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för den verksamhet där man lämnat ansökan. Kopia på tillstånd ska

(12)

bifogas ansökan. Om Utföraren får ett nytt tillstånd från IVO under avtalstiden ska nytt tillstånd skyndsamt lämnas till socialförvaltningen, upphandling.sof@stockholm.se.

Kopia av tillstånd från Socialstyrelsen eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO). (Bifogat dokument)

Kraven kommer att uppfyllas under hela avtalsperioden (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

6.11 Ledningssystem för systematisk uppföljning av verksamheten Utföraren ska ha ett väl fungerande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens författningssamling och allmänna råd. Ledningssystemet ska användas för att kontinuerligt utveckla och långsiktigt säkra verksamhetens kvalitet och för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

Ledningssystemet ska ta hänsyn till verksamhetens innehåll så att verksamheten uppfyller de krav och mål för var tid gällande lagar och andra föreskrifter för verksamheten, samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Utföraren ska minst en gång per år utvärdera resultat av verksamheten och ta hand om och utreda klagomål, avvikelser och synpunkter, samt göra förbättringar. Utföraren ska varje år skriva en kvalitetsberättelse för verksamheten och vara beredd att överlämna denna senast den 1 april vid förfrågan från Stockholms stad.

Stockholms stad har ett aktivt miljöarbete i strävan att uppnå ett effektivt och fungerande kretslopp. En del i detta arbete är att se till att Stockholms stads utförare så långt det är möjligt deltar i arbetet med att minska den negativa påverkan av naturens tillgångar. I ledningssystem ska ingå en beskrivning av hur miljöarbetet sker inom organisationen och hur negativ miljöpåverkan övervakas och så långt som möjligt elimineras.

Krav på ledningssystem för systematisk uppföljning av verksamheten uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej På begäran överlämnas verksamhetens årliga

kvalitetsberättelse till Stockholms stad (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

6.12 Brandskyddsarbete

Enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO 2003:778 som gäller från 1 januari 2004, är det alltid fastighetsägare och nyttjanderättshavare som är ansvarig för brandskyddet i en byggnad eller anläggning. Det är därför viktigt att ansvarsförhållandena gällande

brandskyddet tydliggörs. Ett eget regelverk för brandskyddet ska upprättas med system för brandskyddsregler, kontroll och uppföljning.

Kraven uppfylls (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

6.13 Underleverantör

Underleverantör kan anlitas för att utföra vissa uppgifter till utförarens uppdrag. För att anlita en underleverantör krävs att Stockholms stad på förhand godkänner det. Staden ska få en kopia av avtalet mellan utföraren och underleverantör. Utföraren ansvarar gentemot Staden för underleverantör som för eget arbete.

(13)

Utföraren ansvarar för kontrollen att underleverantören uppfyller kraven som ställs på utföraren i upphandlingen till exempel att denne fullgör sin skyldighet att betala skatter med mera. Utföraren ska på beställarens begäran lämna en redovisning som visar att

underleverantören uppfyller de ställda kraven på utföraren. Utföraren förbinder sig att inte anlita underleverantör som inte uppfyller samma krav under avtalsperioden. En

underleverantör får inte anlita en underleverantör för utförande av uppgiften.

Frågan besvaras av samtliga. Om utföraren anlitar

underleverantör för del/delar av uppdraget svara Ja och skriv i textfältet till höger namn och organisationsnummer på

underleverantören och en kort beskrivning av de uppgifter som denne utför till utförarens uppdrag. Annars svara Nej. (Ja/Nej svar)

Ja Nej

Vid Ja-svar ska utföraren bifoga avtalet med underleverantören till ansökan. (Bifogat dokument)

Förbindelse att utföraren inte anlitar en underleverantör som inte uppfyller kraven som ställs i upphandlingen. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej 7 KRAV PÅ TJÄNSTEN

7.1 Målgrupp

Sökanden ska kortfattat redogöra för vilken/vilka personkretsar och vilken/vilka inriktningar ansökan avser, hur den dagliga verksamheten är utformad samt antal platser.

Beskriv målgrupp och antal platser (Fritextsvar)

7.2 Allmänna krav på verksamheten

Sökandens verksamhet ska vara belägen inom Stockholms län. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som anges i avtal, förfrågningsunderlag och den antagna ansökan.

Insatserna ska utföras enligt de mål och intentioner som återfinns i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och vid var tid gällande författning samt de föreskrifter och allmänna råd som socialstyrelsen utfärdar.

Verksamheten ska:

- ha tydliga mål och ett strukturerat arbetssätt som utgår från beprövad erfarenhet och evidens

- vara individuellt utformad

- vara anpassad till den enskildes behov, förutsättningar och vilja - präglas av respekt, självbestämmande och delaktighet

- vara meningsfull och utvecklande så att den enskilde ges möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt

- följa upp insatsen till den enskilde mot fastställda mål och den planering som gjorts tillsammans med den enskilde

- stödja den enskilde till att utnyttja sin fysiska och sociala förmåga - främja den enskildes delaktighet i samhället

- följa upp att den enskilde får den beviljade insatsen utförd enligt den beslutande nämndens beställning och enligt gällande författningar

- ge den enskilde relevant information och möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör den enskilde när insatsen planeras, genomförs och följs upp samt

- ta hänsyn till vad som är den enskildes bästa i dessa delar.

(14)

För varje enskild person ska en stödperson utses inom personalgruppen.

Sökande ska kortfattat redogöra för hur samtliga här beskrivna krav uppfylls Verksamheten är belägen inom Stockholms län. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Verksamheten ska bedrivas i enlighet med vad som anges i avtal, förfrågningsunderlag och den antagna ansökan. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Sökande ska kortfattat redogöra för hur samtliga här beskrivna krav kommer att uppfyllas (Fritextsvar)

7.3 Verksamheten och dess innehåll

De upphandlade insatserna ska utföras enligt de mål och intentioner som återfinns i lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vidare ska verksamheten bedrivas enligt vid var tid gällande författning samt de föreskrifter och allmänna råd som Socialstyrelsen utfärdar. Insatserna ska utformas så att de vilar på forskning och beprövad erfarenhet.

Sökanden ska kortfattat redogöra för de metoder och arbetssätt som används i verksamheten.

Många av de enskilda som får insatser enligt LSS har sitt ursprung i andra kulturer än den svenska. Verksamheten ska ha kompetens att arbeta med enskilda från andra kulturer.

Ansökan ska omfatta en kortfattad redogörelse för verksamhetens kompetens i detta hänseende.

I insatsen daglig verksamhet ska omvårdnad ingå. I omvårdnaden ligger en skyldighet att ge stöd och hjälp till den enskilde med dagliga behov som den själv inte klarar. Det innebär bl a att ge stöd med att kommunicera, bryta isolering, göra tillvaron begriplig och trygg.

Omvårdnadsansvaret innebär också att bistå den enskilde så att den kan erhålla den hälso- och sjukvård, tandvård samt tekniska hjälpmedel som kan behövas. Vid behov ska

utföraren följa med den boende till fordonet, samt vid ankomst möta upp den boende, vid turbundna resor. Sökanden ska kortfattat beskriva hur verksamheten uppfyller kravet på omvårdnad.

Det är önskvärt att det i personalgrupperna finns kompetenta läsombud som ansvarar för att de enskilda får del av och tillgång till lättlästa böcker, tidningar, samhällsinformation etc. Detta innebär bl. a att läsombudet ansvarar för schemalagda läsestunder såväl i grupp som individuellt.

Utföraren är skyldig att erbjuda lunch till de deltagare som så önskar och som har behov av det. Kosten ska vara näringsrik och av god kvalitet. Den enskilde ska erbjudas lunch och mellanmål. Enskilda som är i behov av specialkost, ska erbjudas detta. Så långt det är möjligt ska hänsyn tas till den enskildes önskemål av hälso- etniska eller religiösa skäl. Den enskilde betalar 27 kronor per dag för kosten. Utföraren tar själv ut kostnaden av

den enskilde.

Enligt HSL (Hälso-och sjukvårdslagen) ska kommunen erbjuda en god hälso-och sjukvård åt de som efter beslut av kommunen deltar i daglig verksamhet enligt LSS.Kommunens ansvar omfattar hälso-och sjukvård i daglig verksamhet, inklusive rehabilitering och habilitering upp till och med nivån för den legitimerade sjuksköterskans, legitimerade arbetsterapeutens och legitimerade sjukgymnastens/fysioterapeutens yrkesansvar.

(15)

För de enskilda med beslut från Stockholms stad kommer hälso- och sjukvårdsansvar att utföras av Enheten för hälso- och sjukvårdsinsatser i LSS-verksamheter som drivs i stadens egen regi och/eller annan upphandlad utförare. För utförare av daglig verksamhet inom stadens valfrihetssystem som själva har möjlighet och väljer att utföra motsvarande hälso-och sjukvård kommer ersättning att utgå enligt schablon. Utifrån

normaliseringsprincipen kan den enskilde, som önskar, erhålla hälso –och sjukvårdsinsatser i öppenvården (inom husläkarverksamhet och primärvårdsrehabilitering). Läkarinsatser, specialistvård och specialiserad habilitering tillhandahålls av landstinget som tidigare.

Däremot gäller att utföraren ska bistå den enskilde med att få kontakt med hälso- och sjukvården om det behövs. Vidare ska utföraren samarbeta med såväl kommunens MAS som landstinget så att hälso- och sjukvården kan genomföras med god kvalitet och i enlighet med gällande lagstiftning. Om den enskilde inte kan ta ansvar för sina läkemedel ska utförarens personal inte ta över något moment i läkemedelshanteringen utan att ha skriftlig delegering av sjuksköterska hälso-och sjukvårdsverksamhet som staden

tillhandahåller eller sjuksköterska i motsvarande verksamhet som utföraren själv

tillhandahåller. Det som motsvarar egenvård ska kunna utföras av utförarens personal. Om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal beslutat om egenvård ska detta bekräftas skriftligt av den som fattat beslut.

Utföraren ska ordna så att egen personal eller annan lämplig person vid behov ledsagar den enskilde till läkare, tandläkare, habiliteringscentra etc. Utföraren ska vid behov rekvirera tolk via tolkförmedling eller motsvarande. Så kallad vardagstolkning för döva,

dövblinda, vuxendöva och hörselskadade bekostas av landstinget. Övrig tolkning bekostas av beställaren.

I de fall den enskilde har en individuell plan enligt LSS § 10, ska utföraren se till att beslutade och planerade insatser, som ligger inom utförarens ansvarsområde, genomförs i samråd med den enskilde, anhöriga eller god man. I de fall den enskilde begär att få upprätta en individuell plan, ska utföraren förmedla denna begäran till aktuell biståndshandläggare för vidare utredning. Samordnad Individuell Plan (SIP) enligt SoL och LSS ska användas när behov finns av att samordna insatser mellan huvudmännen, främst landsting och kommun.

Utföraren ska i genomförandeplanen beskriva hur samverkan med andra huvudmän och utförare ska gå till.

Beskriv metoder och arbetssätt (Fritextsvar) Beskriv kulturkompetens (Fritextsvar) Beskriv omvårdnaden (Fritextsvar)

Beskriv om det finns läsombud och hur dessa arbetar (Fritextsvar)

Kravet på lunch uppfylls (Ja/Nej svar)

Ja Nej Kraven på hälso- och sjukvård uppfylls (Ja/Nej svar)

Ja Nej Kraven på ledsagning och tolkning uppfylls (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Kraven på individuell plan uppfylls (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Kraven på hantering av privata medel uppfylls (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

(16)

Nej

7.4 Start

Vid start ska den enskilde och anhörig/god man informeras om den enskildes rättigheter och de verksamhetsmål som finns för den enskilde. Den enskilde ska också upplysas om sin rätt till en stödperson. Stödpersonen ska ha kontinuerlig dialog med den enskilde och dennes anhörige/god man så att dessa får möjlighet att ge synpunkter på vård och omsorg. Om den enskilde inte är nöjd med sin stödperson har den enskilde rätt att byta stödperson.

Kraven uppfylls (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.5 Öppettider

Utföraren ska kunna erbjuda den enskilde daglig verksamhet 8 timmar per dag vid heltid, mellan kl. 08.00 – 16.00 och vid behov mellan kl.07.00 – 17.00. Den dagliga verksamheten ska ha öppet alla vardagar under hela året, undantaget två vardagar, en på våren och en på hösten, för personalens planering av verksamheten. Utbildning, konferenser, personalmöten och semester får inte påverka verksamhetens kvalitet och öppettider. Om det finns särskilda skäl att avvika från det som ovan sagts, ska verksamhetens öppettider regleras i särskilt avtal med staden.

Kraven uppfylls (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.6 Individualisering, trygghet och inflytande Individualisering

Olika personer har olika förutsättningar att ta emot och delta i det stöd som ges för en viss insats. Hänsyn ska i varje enskilt fall tas till rådande förutsättningar. Det stöd som ges ska präglas av en hög grad av individualisering och av ett gott bemötande med respekt för den enskilde.

Trygghet

Den enskilde ska kunna utveckla trygga och fungerande relationer med personalen. Den enskilde ska kunna lita på att dennes behov av stöd och omsorg blir tillgodosedda samt veta hur stödet ser ut och vem som utför det.

Inflytande

Den enskilde ska ges största möjliga inflytande och medbestämmande över stödet och omsorgens utformning och i övrigt allt som rör den enskildes stöd, service och omsorg. Den enskilde och dennes företrädare ska ges möjlighet att delta i utformning av

genomförandeplan för beviljade insatser.

Den sökande ska kortfattat beskriva hur kraven uppfylls (Fritextsvar)

7.7 Lokaler

Lokalerna, som utföraren svarar för, ska vara ändamålsenliga för verksamheten och i gott skick. Lokalerna ska städas och vårdas så att god hygienisk standard och trivsel upprätthålls.

Ansökan ska innehålla en kortfattad beskrivning av den dagliga verksamheten, hur den disponeras och hur hygienutrymmen och gemensamma utrymmen är utformade. Ansökan ska vidare innehålla en kortfattad beskrivning av den fysiska tillgängligheten samt en kortfattad beskrivning av den närmaste omgivningen.

(17)

Kraven uppfylls (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Beskriv lokalerna (Fritextsvar)

7.8 Uppsägning av plats-tomgångsersättning

Tomgångsersättningen är 75 % av beviljad ersättningsnivå, från den dag platsen sägs upp fram till att en plats tas i anspråk, dock maximalt under 30 dagar. Tomgångsersättningen gäller även vid dödsfall. Dödsdagen räknas som uppsägningsdag.

Kraven uppfylls (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.9 Habiliteringsersättning

Utföraren ska utförarrapportera den enskildes närvarotid i form av antal timmar per dag på den dagliga verksamheten i Paraplysystemet. Den

utförarrapporterade närvarotiden rapporteras för månaden som varit, dock innan den sjätte varje månad innan klockan 18 då ersättningskörningen i staden sker.

Habiliteringsersättningen som baseras på det antal rapporterade närvarotimmar per månad för den enskilde utgår från den beslutande nämnden direkt till den enskilde med 6,50 SEK/timme. Habiliteringsersättningsnivån beslutas av Stockholms kommunfullmäktige.

Kraven uppfylls (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.10 Rutiner

Utföraren ska ha skriftliga rutiner för:

– Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, som inkluderar en beskrivning hur negativ miljöpåverkan så långt som möjligt elimineras.

– Sekretess och tystnadsplikt.

– Dokumentation enligt SoL.

– Återkoppling till beställaren vid avvikelser.

– Uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten.

– Synpunkts- och klagomålshantering.

– Bemanning och vikarieanskaffning, hur denna anpassas utifrån förändringar i målgruppens behov.

– Att fastställa och uppnå den enskilde brukarens behov av kontinuitet och eventuell minimering av antalet personal.

– Hur ny brukare presenteras för personalen.

– Nyckelhantering.

– Hot och våld, hur konflikter, övergrepp ska förhindras, upptäckas och hanteras i verksamheten.

– När dödsfall inträffar.

– Brandprevention.

– Anmälningsskyldigheten enligt 14 kap 1 § SoL.

- Lex Maria.

– Att barnperspektivet beaktas vid utförande av insatsen när så behövs.

- Att kontakta hälso-och sjukvården, inklusive rehabiliteringen och habiliteringen utifrån den enskildes behov.

(18)

I undantagsfall får utföraren hanterar den enskildes privata medel, mindre summor. Rutiner ska då finnas som omfattar skriftlig överenskommelse med den enskilde och eller förordnad ställföreträdare, separat redovisning och separat förvaring av medel för varje enskild

brukare, förvaring av medel och värdesaker i låst utrymme, intern kontroll samt redovisning av vilka åtgärder som vidtas vid misstanke om oegentligheter.

Med rutiner avses dokumenterade beskrivningar av arbetssätt eller metod enligt gällande lagar och Socialstyrelsens föreskrifter som är tillgängliga och kända av all personal.

Krav på skriftliga rutiner uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Lämna en kort beskrivning i textfältet till höger av hur ansvarig enhetschef utvecklar kvalitetsarbetet på ett systematiskt och resultatbaserat sätt på individ- och verksamhetsnivå, samt driver metodutveckling i verksamheten. (Fritextsvar) Lämna en kort beskrivning i textfältet till höger av hur personalen informeras om rutinerna vid nyanställning och löpande. (Fritextsvar)

På begäran överlämnas en eller flera rutiner till Stockholms stad. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Bifoga utförarens rutin för hur utföraren agerar om den enskilde inte är anträffbar på överenskommen tid. (Bifogat dokument)

7.11 Lex Sarah

All personal ska känna till skyldigheten att medverka till god kvalitet samt rapportera missförhållanden och påtaglig risk för missförhållanden enligt Lex Sarah.

Utföraren ansvarar för att all personal känner till skyldigheten att rapportera missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande enligt SoL och LSS. Utföraren ska i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2011:5 och SOSFS 2013:16 ha skriftliga rutiner för hur skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden ska fullgöras.

Missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande

Utföraren ansvarar för att beställande nämnd omedelbart informeras om inkommen rapport.

Informationen ska ske på Stockholms stads blankett. Blanketten finns att hämta på Stockholms stads hemsida,

http://foretag.stockholm.se/Upphandling-och-valfrihet/Valfrihetssystem/Socialtjanst-och-LS S/

Allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt missförhållande

Utföraren ansvarar för att beställande nämnd omedelbart informeras om anmälan till

Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Utföraren ska till beställande nämnd skicka dels en kopia på anmälan till IVO, dels en kopia på den utredning som skickats till IVO med anledning av anmälan. Kopia på utredningen ska skickas till beställande nämnd omgående när den är slutförd, med beaktande av tystnadsplikten. Informationen ska omfatta vad som

framkommit under utredningen, ställningstagandet samt vidtagna och planerade åtgärder.

Krav på Lex Sarah uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

(19)

Förbindelse att utföraren använder Stockholms stads blankett för information om Lex Sarah. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.12 Muta - gåva

Enligt 10 kap 5 § a brottsbalken kan arbetstagare eller den som utövar uppdrag dömas för tagande av muta om denne tar emot gåva eller löfte om gåva eller begär en otillbörlig förmån för utföra sitt arbete. Detta gäller också efter anställningen har upphört och till exempel mottagande av förmån genom testamente.

Det ställs särskilt höga krav inom omsorgsområdet, där utrymmet för att ta emot gåvor är mycket litet, men undantagsvis kan det accepteras att gåvor som enklare blommor, kakor eller choklad får tas emot. Utföraren ansvarar för att ha rutiner rörande detta och att all personal är informerad om förbud att ta emot gåvor eller förmån. Utföraren ansvarar också för att vidta åtgärder om personalen bryter mot detta förbud.

Krav på skriftlig rutin för muta - gåva uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.13 Anhörigstöd

Stockholms stad har tagit fram ett program för stöd till anhöriga. I programmet listas följande fyra (4) mål:

1. Anhöriga känner sig bemötta med respekt och som en kompetens samarbetspartner i den verksamhet som den närstående har kontakt med.

2. Anhöriga har stöd för egen del för att förebygga ohälsa och minska den fysiska och psykiska belastningen.

3. Anhöriga har kunskaper om sina rättigheter.

4. Anhöriga har kunskaper om den närståendes rättigheter.

Utföraren ska arbeta på ett sådant sätt att målen i stadens program för stöd till anhöriga uppnås. Utföraren ska ha:

1. skriftlig rutin för hur samverkan sker med anhöriga till exempel kring informationsutbyte och delaktighet.

2. skriftlig rutin för hur man uppmärksammar att anhöriga själv behöver stöd.

Krav på skriftlig rutin för anhörigstöd uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.14 Anslutning till Stockholms stads sociala verksamhetssystem - Paraplysystemet

Godkänd utförare ska ansluta sig till Stockholms stads sociala system för dokumentation, Paraplysystemet. Systemet medger bl a att beställning och genomförandeplan accepteras och skickas elektroniskt i systemet mellan parterna. Utföraren förbinder sig att uppfylla stadens krav på anslutningen under avtalstiden.

För mer information se Stockholms stads villkor för anslutning och avgifter, bilagorna Sociala system – Extern åtkomst till sociala system via Citrix och sociala system – Utdebitering av IT-kostnader. Utföraren ska vara ansluten till Stockholms stads sociala system senast vid halvårsskiftet 2015.

Krav på anslutning till Stockholms stads verksamhetssystem, Paraplysystemet, uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

(20)

Nej Förbindelse att Utföraren är ansluten till Stockholms stads sociala verksamhetssystem Paraplysystemet under hela avtalstiden. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Förbindelse att Utföraren månadsvis rapporterar den enskildes närvaro i Paraplyet (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.15 Beställning, genomförandeplan och utförarrapportering

En förutsättning för utförarens påbörjade insatser är att det finns ett tidsbestämt

biståndsbeslut från beställaren. För varje placering hos utföraren ska det finnas en beställning med hänvisning till avtalet mellan beställare och utförare. Beställningen upphör att gälla vid biståndsbeslutets utgång om inte annat avtalats. Beställningen enligt LSS ska lämnas till utföraren i samband med påbörjad insats. Utföraren ska utifrån beställningen upprätta en genomförandeplan i samråd med den enskilde, beställare och anhörig/god man senast 15 dagar efter påbörjad insats. Beställningen och genomförandeplanen utgör underlag för det fortsatta genomförandet och uppföljning av insatsen. Utföraren ska omedelbart underrätta beställaren om underlaget för överenskommelsen av någon anledning behöver revideras.

Utföraren ska rapportera brukarens närvaro senast den 6 varje månad. Rapporteringen ska göras för att rätt habiliteringsersättning ska utgå till den enskilde i slutet på varje månad.

Krav på beställning, genomförandeplan och utförarrapportering uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Förbindelse att utföraren garanterar att genomförandeplanen är beställaren tillhanda senast 15 dagar efter påbörjad insats.

(Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.16 Dokumentation och gallring

Utföraren är skyldig enligt lag att dokumentera utförandet av insatsen. Utföraren ska svara för att all dokumentation och gallring sker i enlighet med för var tid gällande lagar,

förordningar och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Dokumentationen ska möjliggöra en systematisk uppföljning av den enskildes utveckling. Den individuella

genomförandeplanen ska regelbundet följas upp och insatserna vid behov kompletteras och förändras och avvikelser från planen dokumenteras.

Dokumentationen kan föras i Stockholms stads digitala dokumentationssystem Paraplyet och ParaSol, se vidare ”Anslutning till sociala system för dokumentation”. Genomförandeplan ska skrivas i ParaSol. Utföraren ska förvara handlingar rörande den enskildes personliga förhållanden på ett betryggande sätt så att obehöriga ej kan få tillgång till handlingarna. Med förvaring på betryggande sätt menas inlåsta i ett brandsäkert arkivskåp. Utföraren ska om inte annat följer av lag, snarast efter det att den enskilde inte längre är inskriven eller på annat sätt aktuell för insatsen eller efter begäran från beställaren, lämna över all

dokumentation om den enskilde till beställaren. Beställaren har rätt att, under förutsättning att den enskilde medger det, ta del av material som rör den enskilde. Utföraren ska efter två (2) år efter sista anteckningen överlämna all dokumentation om den enskilde till den

Beställaren.

(21)

Krav på dokumentation och gallring uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.17 Meddelande om ledig plats

Utföraren meddelar omgående beställaren om de kan utföra beställningen eller inte. Detta sker genom Stockholms stads verksamhetssystem, Paraplysystemet.

Utföraren håller själv i en eventuell kö.

Krav på meddelande om ledig plats uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.18 Jämför Service

Stockholms stads valfrihetssystem innebär att det är den enskilde som väljer vilken utförare han/hon vill ska utföra den biståndsbedömda insatsen. Alla utförare som ingår i Stockholms stads valfrihetssystem ska ha sin verksamhet på Jämför Service.

Sökanden ska fylla i och bifoga Jämför Service-mall för daglig verksamhet till ansökan.

Sökanden ska utse en person i sin organisation som ansvarar för att löpande kontrollera att informationen om utföraren och verksamheten på Jämför Service är korrekt och aktuell.

Denne/Utföraren ska omgående kontakta Socialförvaltningen, Juridik- och upphandlingsenheten, om informationen behöver ändras, e-post:

upphandling.sof@stockholm.se.

Mer information om Jämför Service besök webb-platsen www.stockholm.se/-/Jamfor/.

Informationen är i första hand till Stockholms stads medborgare. För insatsen daglig verksamhet presenteras utföraren och verksamheten under rubriken Omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Krav på Jämför Service uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

Kontaktuppgifter till ansvarig person hos utföraren som löpande kontrollerar att informationen om utföraren och verksamheten på Stockholms stads webb-plats är aktuell och korrekt - Namn, telefonnummer och e-post: (Fritextsvar)

Förbindelse att utföraren utan dröjsmål informerar

Socialförvaltningen i Stockholms stad om informationen om utföraren och eller verksamheten på stadens webb-plats behöver ändras. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej Fyll i och bifoga bilagan Jämför Service avseende daglig verksamhet (Bifogat dokument)

7.19 Hjälpmedel

Utföraren ska tillhandahålla och bekosta alla arbetstekniska hjälpmedel som är nödvändiga för uppdragets genomförande så att utförarens åtagande enligt avtalet uppfylls. Utföraren åtar sig att löpande genomföra funktions- och säkerhetskontroll av dessa. Utföraren ska teckna serviceavtal för arbetstekniska hjälpmedel i enlighet med gällande regler. Utföraren ska se till att all omvårdnadspersonal har nödvändig utbildning för att hantera arbetstekniska

(22)

hjälpmedel.

Utföraren ska stödja den enskilde att använda eventuellt personliga hjälpmedel.

Mer information om ansvarsfördelning mellan kommun och landsting finns i

överenskommelsen ”Kostnadsansvar för hjälpmedel i bostad med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS, från och med 2015-10-01” mellan Kommunförbundet Stockholms län och Stockholms läns landsting (daterad 2015-05-20). Se

http://www.hjalpmedelsguiden.sll.se/Dokument-och-lankar/KSL-overenskommelse/

Ett förtydligande av kostnads-och ansvarsfördelningen, gällande hjälpmedel, mellan utföraren och Stockholms stad kommer att tas fram under början av 2016.

Krav på hjälpmedel uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.20 Samverkan mellan utföraren, beställaren och övriga myndigheter Syftet med de beslutade insatserna uppnås lättare om det råder ett gott samarbetsklimat mellan utförare och beställare. Samarbetet är beroende av om man lyckas skapa en förtroendefull relation mellan parterna. Det bygger på att parterna är överens om hur ansvaret och arbetsuppgifterna ska fördelas. En viktig del i detta är utbytet av information.

Beställaren ger utföraren den information som behövs för att Utföraren ska kunna fullgöra sitt uppdrag enligt avtalet.

Utföraren förbinder sig att i alla frågor som rör insatsen samarbeta med beställaren.

Beställare och utförare ska, när insatsen påbörjas, komma överens om former för det fortsatta samarbetet, arbetsfördelning och mötesfrekvens.

Utföraren förbinder sig att vid behov delta vid samverkansmöten såsom vårdplanering, upprättande av individuell plan enligt 2 kap 7 § SoL, uppföljningar med mera. Utföraren ska samverka med andra myndigheter såsom exempelvis landstinget så att den enskildes bästa tillgodoses. Utföraren ska även samverka med anhöriga och eventuellt förordnad

ställföreträdare samt vid behov Utförare av hälso- och sjukvårdsinsatser i LSS-verksamheter som Stockholms stad tillhandahåller.

Daglig verksamhet kan ingå som en del i en längre planering där målet för den enskilde är att klara ett arbete. För de personer som det är aktuellt är samverkan med bl a

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra aktörer som Stockholms stad

tillhandahåller viktigt för att bidra till en trygg och smidig övergång till arbete eller studier.

Utföraren har skyldighet att följa träffade överenskommelser mellan Stockholms stad och andra huvudmän såsom till exempel Stockholms läns landsting.

Utföraren ansvarar för att inhämta den enskildes samtycke så att relevant information kan delas med berörda myndigheter.

Krav på samverkan uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej

7.21 Uppföljning

Stockholms stad följer upp verksamheten både på individ- och avtalsnivå. Beställaren kommer löpande att följa upp utlovad kvalitet. I denna uppgift ingår att följa upp och

(23)

utvärdera hur avtalspartners uppfyller avtalet. Utföraren ska på alla sätt medverka till och underlätta uppföljningarna genom att tillhandahålla uppgifter om bland annat tillstånd, ekonomi, personal, kvalitetsledningssystem och rutiner, dokumentation, samverkan och annan relevant information om verksamheten och verksamhetens utförande. Vid begäran ska utföraren överlämna verksamhetens årliga kvalitetsberättelse till staden.

Socialförvaltningen i Stockholms stad har rätt att utföra fördjupade uppföljningar i verksamheten. Stockholms stads revisorer, inspektörer och av kommunen fristående konsult med flera ska även äga rätt att på samma sätt som i verksamhet i kommunal regi kontrollera och utvärdera verksamheten. Utföraren förbinder sig att aktivt medverka vid, bereda insyn och underlätta deras arbete.

Utföraren ska en gång per år medverka till att Stockholms stads brukarundersökning kan genomföras.

Utföraren ska på begäran lämna uppgifter som efterfrågas av Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Statistiska Centralbyrån med flera som hänvisats till utföraren av Stockholms stad.

Både planerade och oplanerade uppföljningsbesök kan förekomma. Vid planerade besök förutsätts att utföraren representeras av en ansvarig med god insikt i verksamheten.

Beställaren ska vid uppföljning äga tillträde till de lokaler där verksamheten bedrivs. Parterna ska vid behov träffas för genomgång av verksamheten och avtalet.

Både individ- och avtalsuppföljningen dokumenteras.

Krav på uppföljning uppfylls. (Ja/Nej svar)

Kravgräns Ja

Nej 8 KOMMERSIELLA VILLKOR

8.1 Innehållsförteckning 8.1 Innehållsförteckning.

8.2 Parter.

8.3 Kontraktshandlingarnas i inbördes rangordning.

8.4 Kontraktstid.

8.5 Ändring och tillägg.

8.6 Upphörande och hävning av kontrakt.

8.7 Lagstiftning och föreskrifter.

8.8 Information mellan utföraren och staden.

8.9 Överlåtelse av kontrakt eller uppdrag.

8.10 Ansvar.

8.11 Skadeståndsskyldighet.

8.12 Försäkring

8.13 Ändrade ägarförhållande.

8.14 Allmänhetens rätt till insyn.

8.15 Uppföljning

8.16 Meddelar- och yttrandefrihet.

8.17 Antidiskrimineringsklausul.

8.18 Arbetsgivaransvar.

8.19 Miljöarbete.

8.20 Tystnadsplikt och sekretess.

8.21 Fakturering.

8.22 Force majeure.

8.23 Omförhandling.

(24)

8.24 Tvist.

8.25 Kontraktets ikraftträdande.

8.2 Parter

Mellan Stockholms stad, stadsdelsnämnderna och socialnämnden, org.nr 212000-0142, nedan kallad staden eller beställaren, och Företaget AB, org.nr. ******-****, nedan kallad utföraren, har följande avtal träffats avseende daglig verksamhet enligt LSS.

Kontaktpersoner under avtalstiden.

För beställaren:

Socialförvaltningen i Stockholms stad, Jurist- och upphandlingsenheten.

Telefon: 08-508 25 000 (växel) E-post: upphandling.sof@stockholm.se

För utföraren, kontaktperson under avtalstiden - namn, telefonnummer och e-post: (Fritextsvar)

8.3 Kontraktshandlingarna i inbördes rangordning

Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning:

1. Tillägg till kontrakt.

2. Kontrakt.

3. Förfrågningsunderlag med bilagor.

4. Ansökan.

8.4 Kontraktstid

Kontraktstiden börjar gälla från 1 januari, 1 april, 1 juli alternativt 1 november. Kontraktet löper tillsvidare.

8.5 Ändring och tillägg

Kommunfullmäktige i Stockholms stad kan besluta om att under kontraktstiden ändra ersättning, krav på tjänst och krav på utförare. Löpande ändringar blir avtalsinnehåll när det aktuella förfrågningsunderlaget publiceras på Tendsign. Ersättningen till utföraren blir avtalsinnehåll från dagen då Kommunfullmäktige i Stockholms stads budget träder i kraft.

8.6 Upphörande och hävning av kontrakt Uppsägning på utförarens begäran Utföraren har rätt att säga upp kontraktet.

Vid uppsägning på grund av ändring eller tillägg i upphandlingen ska uppsägningen ske skriftligt och uppsägningstiden är tre (3) veckor från det att den kommit staden tillhanda.

Om uppsägningen sker på annan grund ska uppsägningen ske skriftligt och uppsägningstiden är tre (3) månader från det att den kommit staden tillhanda. Om utföraren inte har några uppdrag från Stockholms stad är uppsägningstiden enligt parternas överenskommelse, dock längst tre (3) månader.

Uppsägning på stadens begäran

Staden har rätt att säga upp kontraktet. Uppsägningen ska ske skriftligt och

uppsägningstiden är sex (6) månader från det att den kommit Utföraren tillhanda. Om Utföraren inte har några uppdrag från Stockholms stad är uppsägningstiden enligt parternas överenskommelse, dock längst sex (6) månader.

Uppsägning pga inga uppdrag på 12 månader

Om utföraren inte utfört några uppdrag enligt detta kontrakt under en sammanhängande period av 12 månader kan staden säga upp kontraktet. Uppsägningen ska ske skriftligt och

References

Related documents

Utföraren ska tillhandahålla den skyddsutrustning och säkerhetsutrustning som behövs för att skydda den enskilde, personal och andra som vistas i verksamheten, samt hantera riskavfall

 ge information till den enskilde samt eventuell företrädare och anhörig om förändringar av verksamheten samt annan information som är av vikt för att den enskilde ska

5. Metod för uppföljning – t ex intervjuer med personal, granskning av dokument etc. 1a) Hög individualisering, god trygghet och stor möjlighet till inflytande. Hela

De uppfyller villkoren för LSS-verksamhet och uppmanas att justera dokumentation och rutiner i förhållande till den utveckling som skett senaste tiden?. KÅS har överlämnat

Detta avtal avser upphandling av daglig verksamhet enligt LSS inom Region Gotland och reglerar utförarens åtagande att för beställarens räkning, på ett fackmässigt, omsorgsfullt och

Utföraren ska om inte annat följer av lag, snarast efter det att den enskilde inte längre är inskriven eller på annat sätt aktuell för insatsen eller efter begäran från

Stockholms stad upphandlar daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) enligt lag om valfrihetssystem

För leverantör av daglig verksamhet inom stadens valfrihetssystem som har möjlighet och väljer att själv utföra eller att anlita annan utförare av hälso- och sjukvård