• No results found

Revidering av förfrågningsunderlag (LOV) daglig verksamhet enligt LSS

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Revidering av förfrågningsunderlag (LOV) daglig verksamhet enligt LSS"

Copied!
165
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Göteborgs Stad kommunfullmäktige 1 (2)

Revidering av förfrågningsunderlag (LOV) daglig verksamhet enligt LSS

Till Göteborgs kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen tillstyrker yrkande från M, L och C den 3 oktober 2019 med tillägg enligt yrkande från MP och V den 4 oktober 2019 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

1. Förfrågningsunderlaget för daglig verksamhet revideras så att följande avsnitt i det nu gällande förfrågningsunderlaget kvarstår i det nya förfrågningsunderlaget:

”1.3.8.2 Timavlönade

Utföraren bör organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att arbetad tid utförd av timavlönade begränsas.”

Numreringen i rubrikerna ska anpassas efter denna ändring.

2. I övrigt fastställa förslaget till reviderat förfrågningsunderlag för daglig verksamhet enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, gällande från kommande månadsskifte tre månader efter kommunfullmäktiges beslut.

3. Kommunfullmäktiges beslut om förfrågningsunderlag innebär att stadsdelsnämnderna ska följa samma krav. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att omformulera dessa i en kravspecifikation för Göteborgs Stads dagliga verksamhet gällande från kommande månadsskifte tre månader efter kommunfullmäktiges beslut.

4. Kommunstyrelsen uppdras att undersöka vilka möjligheter som finns för att främja idéburna och icke vinstdrivna alternativ som utförare av daglig verksamhet.

----

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar:

Daniel Bernmar (V) och Jonas Attenius (S) yrkade bifall till yrkande från V och MP den 3 oktober 2019 och tilläggsyrkande från MP och V den 4 oktober 2019 samt avslag på yrkande från M, L och C den 3 oktober 2019 och yrkande från D den 4 oktober 2019.

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkade bifall till yrkande från M, L och C den 3 oktober 2019 och avslag på yrkande från V och MP den 3 oktober 2019, yrkande från D den 4 oktober 2019 och tilläggsyrkande från MP och V den 4 oktober 2019.

Martin Wannholt (D) yrkade bifall till yrkande från D den 4 oktober 2019.

Handling 2019 nr 194

(2)

Göteborgs Stad kommunfullmäktige 2 (2)

Habtemichael (C) och ordföranden Axel Josefson (M) för bifall till yrkande från M, L och C.

Daniel Bernmar (V), Blerta Hoti (S), Karin Pleijel (MP) Marina Johansson (S), Grith Fjeldmose (V) och Jonas Attenius (S) röstade för bifall till yrkande från V och MP.

Kommunstyrelsen beslutade med sju röster mot sex att bifalla yrkandet från M, L och C.

Kommunstyrelsen beslutade härefter utan omröstning att bifalla tilläggsyrkandet från MP och V.

Elisabet Lann (KD) antecknade följande till protokollet: Om jag hade haft rätt att rösta hade jag röstat för bifall till yrkande från M, L och C.

Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 3 oktober 2019.

Göteborg den 9 oktober 2019 Göteborgs kommunstyrelse

Axel Josefson

Mathias Sköld

(3)

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen 1 (1)

Yrkande (D) 4 oktober Ärende nr 2.1.14 Dnr 0606/17

Reviderat yrkande angående

Revidering av förfrågningsunderlag (LOV) daglig verksamhet enligt LSS

Förslag till beslut

I Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige:

1. Förfrågningsunderlag (LOV) daglig verksamhet enligt LSS revideras på ett sådant sätt att avsnitt om timavlönade (1.3.8.2) kvarstår som i gällande skrivning.

2. I övrigt bifalla stadsledningskontorets förslag.

Yrkandet

I tjänsteutlåtandet från stadsledningskontoret avseende förfrågningsunderlag för daglig verksamhet LSS hänvisas till att det finns gemensamma delar med förfrågningsunderlag för LOV hemtjänst. Denna hänvisning har stadsledningskontoret gjort och bedömt att dessa delar fortsatt behöver hållas samman.

Begränsning av timavlönade i verksamheten är en kvalitetsparameter både ur brukarnas och de anställdas perspektiv och därför ska den kvarstå som i befintlig och gällande skrivning.

(4)

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1)

Yrkande angående –

Revidering av förfrågningsunderlag (LOV) daglig verksamhet enligt LSS

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Kommunstyrelsen uppdras att undersöka vilka möjligheter som finns för att främja idéburna och icke vinstdrivna alternativ som utförare av daglig verksamhet.

Yrkandet

I Sverige utför den idéburna sektorn en mycket liten del av välfärdstjänsterna. Svenska kommuner har varken inom ramen för LOV eller LOU hittat modeller för att främja dessa organisationer. Trots att det i stora delar av samhället råder konsensus kring att en större etablering av idéburen sektor och de mervärden de kan erbjuda är positiva för brukarna och för staden som helhet. Några mycket lyckade exempel med IOP (Idéburet offentligt partnerskap) har vi sett i Göteborg och i andra kommuner, där idéburna kunnat leverera en helhetslösning eller en nytänkande tjänst till brukaren utifrån just den organisationens speciella kompetens. Hos delar av målgruppen vet vi att det finns en önskan om större delaktighet, frihet och inflytande över sin dagliga verksamhet, men också en oro över att dagens förfrågningsunderlag inte gynnar detta. Idéburna organisationer är tack vare sin uppbyggnad vana att arbeta med inflytande och medbestämmande och har mycket kompetens att bidra med.

Vi vill inte att skattepengar ska gå till vinstuttag i stora företag utan komma brukare, invånare och anställda till del. Därför vill vi att stadsledningskontoret undersöker vilka möjligheter som finns för att främja idéburna och icke vinstdrivna alternativ som utförare av daglig verksamhet.

Tilläggsyrkande 2019-10-04

Miljöpartiet, Vänsterpartiet 2.1.14

(5)

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (3)

Yrkande angående –Revidering av förfrågningsunderlag (LOV) daglig verksamhet enligt LSS

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Förfrågningsunderlagets avsnitt 1.1.7.4 Ickevalsalternativ ändras till ”I 9 kap 2 § LOV anges att det ska finnas ickevalsalternativ för enskilda som inte kan eller inte vill välja utförare. Icke-vals alternativet i Göteborgs Stad är den kommunala verksamhet som ligger närmast den enskildes bostad utifrån resväg och har en lämplig inriktning för den enskildes behov. Socialsekreteraren har rätt att lämna uppdrag till den verksamhet som bedöms vara passande för den enskilde.”

2. Förfrågningsunderlagets avsnitt 1.3.8.2 Timavlönade behålls med texten ”Utföraren bör organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att arbetad tid utförd av timavlönade begränsas.”

3. Förfrågningsunderlagets avsnitt 1.5.2.10 Bonus stryks i sin helhet.

4. I förfrågningsunderlagets avsnitt 1.5.2.2 Behovsnivåer ersätts meningen ”Eftersom bedömningen för nivåsättningen ligger till grund för ersättningen till utföraren deltar inte den enskilde eller företrädare vid intervjun” med ”Den enskilde eller en av denne utsedd företrädare ska erbjudas möjlighet att närvara vid intervjutillfället samt få ta del av beslutet om behovsnivå”.

5. I övrigt fastställa förfrågningsunderlag enligt stadsledningskontorets förslag gällande från och med 1 februari 2020.

6. Kommunfullmäktiges beslut om förfrågningsunderlag enligt ovanstående innebär att stadsdelsnämndernas ska följa samma krav. Kommunstyrelsen får i uppdrag att omformulera dessa i en kravspecifikation för Göteborgs Stads dagliga verksamhet.

Yrkandet

LOV inom daglig verksamhet innebär stora förändringar av en verksamhet som är central i många människor vardag, och införandet har redan fått flera negativa konsekvenser.

Eftersom den nya ersättningsmodellen innebär mindre pengar till verksamheterna har stora besparingar behövt ske. Färre personal, färre aktiviteter och det har till och med förekommit att verksamheter har stängts.

Yrkande 2019-10-03

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet) Ärende nr 2.1.14

(6)

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 2 (3)

Ickevalsalternativ

Kommunen har alltid ett yttersta ansvar att erbjuda välfärdstjänster på ett sätt som privata utförare inte har. Det finns ingen möjlighet att sätta ett kapacitetstak och kommunen måste alltid vara beredd att utöka sin verksamhet om en privat utförare exempelvis skulle gå i konkurs eller lägga ner sin verksamhet. På grund av denna ekonomiska osäkerhet och högre krav ska kommunen också vara ickevalsalternativ. Vidare innebär kommunen som ickevalsalternativ att vi säkerställer att de brukare som inte har några specifika önskemål garanteras en stabil organisation. Vi rödgrönrosa vill att kommunen ska arbeta aktivt med att utveckla inflytandet och delaktigheten även för dessa brukare som inte gör något val.

Göteborg ska ställa höga kvalitetskrav på samtliga utförare och ha brukarnas bästa i fokus. Icke-valsalternativet bör därför vara den kommunala verksamhet med lämplig inriktning som utifrån resväg ligger närmast hemmet.

Begränsad tid arbetad av timavlönade

Det är oerhört sorgligt att den borgerliga budgeten syftar till att slopa det tidigare målet vi haft om att begränsa tiden arbetad av timavlönade. I samband med revidering av

förfrågningsunderlaget föreslås nu den tidigare texten ” Utföraren bör organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att arbetad tid utförd av timavlönade begränsas.” Det innebär i praktiken att utförare kan organisera hela sin verksamhet genom att enbart anställda personer på timbasis. Det är inte ett steg i rätt riktning när det gäller arbete med hållbara arbetsvillkor. För individer innebär det en konstant stress att svara när telefonen ringer, rädsla för att tacka nej till ett arbetspass då man sedan inte blir tillfrågad fler gånger och en försämrad ekonomi. Andra saker som påverkas negativt genom att inte ha en tillsvidareanställning är att det blir svårt och krångligt att få sjukpenning om du är sjuk vid ett arbetspass, påverkar möjligheter till föräldraledighet om du inte har ett fast arbete, och många andra ekonomiska nackdelar för individen. Dessutom är inte en löneökning varje år en självklarhet heller.

För en arbetsgivare kan det finns ekonomiska skäl att organisera sin verksamhet med många timanställda för att kunna effektivisera bemanningen och ta ut vinst som bättre skulle behövts återinvesteras i verksamheten. Detta har vi sett prov på runt om i landet. I Göteborgs Stad har vi under flera år kunnat vara stolta med att erbjuda våra anställda rätt till heltid och vi har dessutom minskat på antalet timanställda i våra kommuner till förmån för tillsvidareanställningar. Utförare ska därför begränsa andelen tid arbetad av timavlönade. Tillsvidareanställningar är också positivt för brukarna eftersom det ger en högre personalkontinuitet.

Nivåsättning

Vi har tidigare yrkat på att nivåsättningen ska göras om så att brukarnas delaktighet och inflytande säkerställs. I den reviderade versionen av förfrågningsunderlag skrivs det in att brukaren inte deltar på intervjun, som handlar om vilka behov av stöd som brukaren har.

Vi anser att detta förfarande är oförenligt med brukarnas delaktighet och rätt att tala för sig själva och anser att brukaren bör ha möjlighet att närvara vid intervjutillfället.

Bonus

Det är såklart positivt för både brukaren och kommunen om fler som idag har daglig

(7)

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 3 (3)

kr skulle kunna utnyttjas av oseriösa anordnare och det är inte utrett hur den skulle leda till bättre verksamheter. Inga andra välfärdsverksamheter får denna typ av bonus och förslaget bör därför tas bort och resurserna istället användas för att tillhandahålla verksamheter av god kvalitet.

(8)

Yrkande angående –

revidering av förfrågningsunderlag daglig verksamhet (LOV)

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Förfrågningsunderlaget för daglig verksamhet revideras så att följande avsnitt i det nu gällande förfrågningsunderlaget kvarstår i det nya förfrågningsunderlaget:

”1.3.8.2 Timavlönade

Utföraren bör organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att arbetad tid utförd av timavlönade begränsas.”

Numreringen i rubrikerna ska anpassas efter denna ändring.

2. I övrigt fastställa förslaget till reviderat förfrågningsunderlag för daglig verksamhet enligt bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, gällande från kommande månadsskifte tre månader efter kommunfullmäktiges beslut.

3. Kommunfullmäktiges beslut om förfrågningsunderlag innebär att stadsdelsnämnderna ska följa samma krav. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att omformulera dessa i en

kravspecifikation för Göteborgs Stads dagliga verksamhet gällande från kommande månadsskifte tre månader efter kommunfullmäktiges beslut.

Yrkandet

Vikten av kontinuitet bland personalen är viktigt för den enskilde, inte minst ur ett

trygghetsperspektiv. Den tidigare skrivelsen om att arbetet bör organiseras på ett sådant sätt att tid utförd av timavlönade begränsas, ska därför kvarstå.

Yrkande

Särskilt yttrande 2019-10-03

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet Kristdemokraterna

(9)

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 1 (6)

Revidering av förfrågningsunderlag (LOV) daglig verksamhet enligt LSS

§ 27, 0606/17 Beslut

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen i enlighet med yrkande från V, MP och S i kommunstyrelsen.

Handling

2019 nr 157.

Yrkanden

Bo Anderssen (L) yrkar bifall till förslaget från M, L och C i kommunstyrelsen.

Martin Wannholt (D) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jonas Attenius (S) yrkar att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen i enlighet med yrkande från V, MP och S i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer först propositioner på dels ärendets återremiss och dels ärendets avgörande idag och finner att kommunfullmäktige har beslutat avgöra ärendet vid dagens sammanträde. Omröstning begärs.

Omröstning

Godkänd voteringsproposition: ”Ja för ärendets avgörande idag. Nej för ärendets återremiss”.

Omröstningen utfaller med 45 Ja mot 36 Nej. Hur var och en röstar framgår av bilaga 6.

Kommunfullmäktige har genom en minoritetsåterremiss beslutat återremittera ärendet till kommunstyrelsen.

Protokollsutdrag skickas till

Kommunstyrelsen

Utdrag ur Protokoll Sammanträdesdatum: 2019-09-12

(10)

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 2 (6) Dag för justering

2019-09-25

Vid protokollet

Sekreterare Christina Hofmann

Ordförande Anneli Rhedin

Justerande

Helene Odenjung Justerande

Martin Nilsson

(11)

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 3 (6) BILAGA 6

Ärende: 36.

Ärendemening: Revidering av förfrågningsunderlag (LOV) daglig verksamhet enligt LSS

Ja: 45 Nej: 36 Avstår: 0 Frånvarande: 0

Ledamot Parti Plats Funktion Resultat

Aslan Akbas S 61 Ledamot Nej

Bo Anderssen L 33 Ersättare Ja

Bettan Andersson V 8 Ledamot Nej

Ingrid Andreae S 62 Ledamot Nej

Mats Arnsmar S 64 Ersättare Nej

Jonas Attenius S 57 Ledamot Nej

Kristina Bergman Alme L 16 Ledamot Ja

Torkel Bergström D 66 Ersättare Ja

Daniel Bernmar V 10 Ledamot Nej

Jessica Blixt D 54 Ledamot Ja

Ulf Boström D 48 Ledamot Ja

Jenny Broman V 9 Ledamot Nej

Kalle Bäck KD 36 Ledamot Ja

Emmyly Bönfors C 31 Ledamot Ja

Ulf Carlsson MP 4 Ersättare Nej

Peter Danielsson D 65 Ledamot Ja

Johanna Eliasson V 20 Ledamot Nej

(12)

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 4 (6)

Håkan Eriksson V 3 2:e v Ordf Nej

Krista Femrell SD 71 Ersättare Ja

Eva Flyborg L 32 Ledamot Ja

Ann Catrine Fogelgren L 17 Ledamot Ja

Jörgen Fogelklou SD 73 Ledamot Ja

Pär Gustafsson L 2 1:e v Ordf Ja

Sofie Gyllenwaldt M 27 Ledamot Ja

Naod Habtemichael C 30 Ledamot Ja

Anna Karin Hammarstrand D 51 Ledamot Ja

Robert Hammarstrand S 56 Ersättare Nej

Bengt-Åke Harrysson D 68 Ledamot Ja

Åsa Hartzell M 15 Ersättare Ja

Shadiye Heydari S 77 Ledamot Nej

Christer Holmgren M 13 Ledamot Ja

Saida Hussein S 63 Ersättare Nej

Christer Hätting SD 76 Ledamot Ja

Gertrud Ingelman V 22 Ledamot Nej

Emmali Jansson MP 38 Ledamot Nej

Axel Josefson M 5 Ledamot Ja

Urban Junevik V 23 Ersättare Nej

Magnus Kindmark S 46 Ersättare Nej

Agneta Kjaerbeck SD 75 Ledamot Ja

Jörgen Knudtzon KD 35 Ledamot Ja

(13)

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 5 (6)

Lena Landén Ohlsson S 79 Ledamot Nej

Susanne Ligander Sillberg S 80 Ledamot Nej

Karin Lindberg D 69 Ledamot Ja

Birgitta Lindgren Karlsson D 52 Ersättare Ja

Hampus Magnusson M 6 Ledamot Ja

Karolina Mildgrim KD 34 Ledamot Ja

Nina Miskovsky M 7 Ledamot Ja

Ali Moeeni S 60 Ledamot Nej

Abdullahi Mohamed MP 39 Ledamot Nej

Henrik Munck D 53 Ledamot Ja

Sabina Music C 29 Ledamot Ja

Martin Nilsson MP 41 Ledamot Nej

Erik Norén V 24 Ledamot Nej

Helene Odenjung L 18 Ledamot Ja

Toni Orsulic M 11 Ledamot Ja

Bosse Parbring MP 40 Ledamot Nej

Karin Pleijel MP 37 Ledamot Nej

Anneli Rhedin M 1 Ordförande Ja

Mariette Risberg D 50 Ledamot Ja

Amalia Rud Pedersén S 81 Ledamot Nej

Reger Shafik S 78 Ledamot Nej

Iréne Sjöberg-Lundin D 47 Ledamot Ja

Yvonne Stafrén SD 74 Ledamot Ja

(14)

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 6 (6)

Anders Sundberg M 12 Ledamot Ja

Anders Svensson M 26 Ledamot Ja

Stina Svensson FI 42 Ledamot Nej

Pernilla Taxén Börjesson SD 70 Ledamot Ja

Kristina Tharing M 14 Ledamot Ja

Björn Tidland SD 72 Ledamot Ja

Viktoria Tryggvadottir Rolka S 58 Ledamot Nej

Mattias Tykesson M 28 Ledamot Ja

Frida Tånghag V 25 Ledamot Nej

Masoud Vatankhah FI 43 Ersättare Nej

Mariya Voyvodova S 59 Ledamot Nej

Mikael Wallgren V 21 Ledamot Nej

Martin Wannholt D 55 Ledamot Ja

Camilla Widman S 45 Ledamot Nej

Roshan Yigit S 44 Ledamot Nej

Johan Zandin V 19 Ledamot Nej

Veronica Öjeskär D 49 Ledamot Ja

Per Anders Örtendahl D 67 Ersättare Ja

(15)

Göteborgs Stad kommunfullmäktige 1 (3)

Revidering av förfrågningsunderlag (LOV) daglig verksamhet enligt LSS

Till Göteborgs kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande

den 17 juni 2019 med ändring enligt yrkande från D den 9 september 2019 och föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

1. Förfrågningsunderlag (LOV) daglig verksamhet enligt LSS revideras på de punkter som är likvärdiga med förfrågningsunderlag för Hemtjänst (LOV).

2. Kommunfullmäktiges beslut om förfrågningsunderlag enligt punkt 1 innebär att stadsdelsnämndernas ska följa samma krav. Kommunstyrelsen får i uppdrag att omformulera dessa i en kravspecifikation för Göteborgs Stads dagliga verksamhet.

----

Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen förekom skiljaktiga meningar:

Martin Wannholt (D) yrkade bifall till yrkande från D den 9 september 2019.

Daniel Bernmar (V) yrkade att ärendet skulle återremitteras i enlighet med yrkande från V, MP och S den 23 augusti 2019.

Jonas Attenius (S) yrkade i första hand att ärendet skulle återremitteras i enlighet med yrkande från V, MP och S den 23 augusti 2019 och i andra hand bifall till yrkande från D den 9 september 2019 och tilläggsyrkande från V och MP den 23 augusti 2019 samt avslag på yrkande från M, L och C den 6 september 2019.

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkade bifall till yrkande från M, L och C den 6 september 2019.

Ordföranden Axel Josefson (M) yrkade på följande förslag till propositionsordning:

Ärendets avgörande vid dagens sammanträde mot ärendets återremiss i enlighet med yrkande från V, MP och S.

Om kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde ställs proposition på yrkande från M, L och C mot yrkande från D och slutligen ställs proposition på bifall mot avslag beträffande tilläggsyrkande från V och MP.

Handling 2019 nr 157

(16)

Göteborgs Stad kommunfullmäktige 2 (3)

som återremissyrkanden.

Först ställs proposition på ärendets återremiss mot ärendets avgörande idag.

Om kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet ställs proposition på bifall mot avslag på respektive återremissyrkande och slutligen ställs proposition på bifall mot avslag på tilläggsyrkande från V och MP.

Kommunstyrelsen beslutade först utan omröstning att bifalla ordförandens Axel Josefsons (M) förslag till propositionsordning.

Daniel Bernmar (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för det egna förslaget till propositionsordning.

Vid omröstning beträffande ärendets avgörande idag och ärendets återremiss röstade Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Naod Habtemichael (C) och ordföranden Axel Josefson (M) för ärendets avgörande idag.

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V), Jonas Attenius (S), tjänstgörande ersättarna Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och Jenny Broman (V) röstade för ärendets återremiss.

Kommunstyrelsen beslutade med sju röster mot sex att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Vid omröstning beträffande Axel Josefsons yrkande och Martin Wannholts yrkande röstade Helene Odenjung (L), Hampus Magnusson (M), Naod Habtemichael (C) och ordföranden Axel Josefson (M) för bifall till yrkande från Axel Josefsons yrkande.

Martin Wannholt (D), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) röstade för bifall till Martin Wannholts yrkande.

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V) och tjänstgörande ersättaren Jenny Broman (V) avstod från att rösta.

Kommunstyrelsen beslutade med fyra röster mot fem att bifalla Martin Wannholts yrkande.

Vid omröstning beträffande avslag respektive bifall till tilläggsyrkande från V och MP röstade Helene Odenjung (L), Martin Wannholt (D), Hampus Magnusson (M), Jessica Blixt (D), Jörgen Fogelklou (SD), Naod Habtemichael (C), och ordföranden Axel Josefson (M) för avslag.

Daniel Bernmar (V), Karin Pleijel (MP), Grith Fjeldmose (V), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättarna Viktoria Tryggvadottir Rolka (S) och Jenny Broman (V) röstade för bifall.

Kommunstyrelsen beslutade med sju röster mot sex att avslå tilläggsyrkande från V och MP.

(17)

Göteborgs Stad kommunfullmäktige 3 (3)

tilläggsyrkandet från V och MP.

Elisabet Lann (KD) antecknade som yttrande en skrivelse från den 6 september 2019.

Göteborg den 11 september 2019 Göteborgs kommunstyrelse

Axel Josefson

Mathias Sköld

(18)

Göteborgs Stad Kommunstyrelsen 1 (1)

Yrkande (D) 9 september Ärende nr 2.1.3 Dnr 0606/17

Yrkande angående

Revidering av förfrågningsunderlag (LOV) daglig verksamhet enligt LSS

Förslag till beslut

I Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige:

1. Förfrågningsunderlag (LOV) daglig verksamhet enligt LSS revideras på de punkter som är likvärdiga med förfrågningsunderlag för Hemtjänst (LOV).

2. I övrigt bifalla TU.

Yrkandet

”Förfrågningsunderlag för hemtjänst är föremål för revidering, vilket medför att förfrågningsunderlag för daglig verksamhet enligt LSS behöver innehålla motsvarande revidering.” Denna text återfinns i TU.

Vi anser att de revideringar som är adekvata i båda förfrågningsunderlagen skall revideras i enlighet med det beslut som tas om ändringar i förfrågningsunderlag för hemtjänst.

För att nämna en är punkten kring begränsning av utförd tid timavlönade.

(19)

Yrkande angående –

revidering av förfrågningsunderlag daglig verksamhet (LOV)

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Förfrågningsunderlaget för daglig verksamhet gällande från 2020-01-01 revideras på sådant sätt att skrivningen om att arbetet bör organiseras så att tid utförd av timavlönade begränsas, kvarstår.

2. I övrigt fastställa förfrågningsunderlaget för daglig verksamhet gällande från 2020-01-01.

Yrkandet

Vikten av kontinuitet bland personalen är viktigt för den enskilde, inte minst ur ett

trygghetsperspektiv. Den tidigare skrivelsen om att arbetet bör organiseras på ett sådant sätt att tid utförd av timavlönade begränsas, ska därför kvarstå.

Yrkande

Särskilt yttrande 2019-09-06

Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet Kristdemokraterna

(20)

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (3)

Yrkande angående –Revidering av förfrågningsunderlag (LOV) daglig verksamhet enligt LSS

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Förfrågningsunderlaget återremitteras enligt följande

- Kommunstyrelsen uppdras att undersöka vilka

möjligheter som finns för att främja idéburna och icke vinstdrivna alternativ som utförare av daglig

verksamhet.

- Icke-valsalternativet ska vara Göteborgs Stad - Utförare ska begränsa den tid som utförs av

timanställda.

- Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en

konsekvensbeskrivning av det föreslagna sättet att beräkna habiliteringsersättningen

- Goda arbetsrättsliga villkor i nivå med rådande kollektivavtal ska tillgodoses av samtliga utförare - Texten om nivåsättning revideras så att brukarnas

delaktighet och inflytande säkerställs

- Bonusen på 50 000 kr vid anställning tas bort

Yrkandet

LOV inom daglig verksamhet innebär stora förändringar av en verksamhet som är central i många människor vardag, och införandet har redan fått flera negativa konsekvenser.

Eftersom den nya ersättningsmodellen innebär mindre pengar till verksamheterna har stora besparingar behövt ske. Färre personal, färre aktiviteter och det har till och med förekommit att verksamheter har stängts.

Välfärden ska vara av hög kvalitet oavsett vem som utför den och detta måste staden säkerställa. Utförare som inte klarar av att leva upp till en hög standard ska inte finnas med som ett alternativ. V, MP, Fi och S ser därför att det finns områden i

förfrågningsunderlaget som behöver skärpas ytterligare.

Icke-vinstdrivande företag Återremissyrkande

2019-08-23 (V, MP och S)

(21)

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 2 (3)

hemtjänstutförare.

Ickevalsalternativ

Kommunen har alltid ett yttersta ansvar att erbjuda välfärdstjänster på ett sätt som privata utförare inte har. Det finns ingen möjlighet att sätta ett kapacitetstak och kommunen måste alltid vara beredd att utöka sin verksamhet om en privat utförare exempelvis skulle gå i konkurs eller lägga ner sin verksamhet. På grund av denna ekonomiska osäkerhet och högre krav ska kommunen också vara ickevalsalternativ. Vidare innebär kommunen som ickevalsalternativ att vi säkerställer att de brukare som inte har några specifika önskemål garanteras en stabil organisation. Vi rödgrönrosa vill att kommunen ska arbeta aktivt med att utveckla inflytandet och delaktigheten även för dessa brukare som inte gör något val.

Göteborg ska ställa höga kvalitetskrav på samtliga utförare och ha brukarnas bästa i fokus. Icke-valsalternativet bör därför vara den kommunala verksamhet med lämplig inriktning som utifrån resväg ligger närmast hemmet.

Begränsad tid arbetad av timavlönade

Det är oerhört sorgligt att den borgerliga budgeten vill slopa det tidigare målet vi haft om att begränsa tiden arbetad av timavlönade. I samband med revidering av

förfrågningsunderlaget föreslås nu den tidigare texten ”Minst 75 procent av den arbetade tiden ska utföras av omsorgspersonal med grundanställning på heltid” tas bort. Det innebär i praktiken att utförare kan organisera hela sin verksamhet genom att enbart anställda personer på timbasis. Det innebär lägre personalkontinuitet och sämre kvalitet för brukarna. Det är inte ett steg i rätt riktning när det gäller arbete med hållbara arbetsvillkor. För individer innebär det en konstant stress att svara när telefonen ringer, rädsla för att tacka nej till ett arbetspass då man sedan inte blir tillfrågad fler gånger och en försämrad ekonomi. Andra saker som påverkas negativt genom att inte ha en

tillsvidareanställning är att det blir svårt och krångligt att få sjukpenning om du är sjuk vid ett arbetspass, påverkar möjligheter till föräldraledighet om du inte har ett fast arbete, och många andra ekonomiska nackdelar för individen. Dessutom är inte en löneökning varje år en självklarhet heller.

För en arbetsgivare kan det finns ekonomiska skäl att organisera sin verksamhet med majoritet timanställda för att kunna effektivisera bemanningen och ta ut vinst som bättre skulle behövts återinvesteras i verksamheten. Detta har vi sett prov på runt om i landet. I Göteborgs Stad har vi under flera år kunnat vara stolta med att erbjuda våra anställda rätt till heltid och vi har dessutom minskat på antalet timanställda i våra kommuner till förmån för tillsvidareanställningar. Utförare ska därför begränsa andelen tid arbetad av timavlönade. Tillsvidareanställningar är också positivt för brukarna eftersom det ger en högre personalkontinuitet.

Nivåsättning

Vi har tidigare yrkat på att nivåsättningen ska göras om så att brukarnas delaktighet och inflytande säkerställs. I den reviderade versionen av förfrågningsunderlag skrivs det in att brukaren inte deltar på intervjun, som handlar om vilka behov av stöd som brukaren har.

Vi anser att detta förfarande är oförenligt med brukarnas delaktighet och rätt att tala för

(22)

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 3 (3)

Habiliteringsersättning

Det föreslås en förändring i hur habiliteringsersättningen ska beräknas, från att utgå från hel- eller halvdag till att beräknas per timme. En beskrivning av vad detta får för

konsekvenser för brukarna behöver tas fram som underlag inför förändringen.

Bonus

Det är såklart positivt för både brukaren och kommunen om fler som idag har daglig verksamhet kommer ut i egen försörjning. Vi anser dock att det alltid ligger i uppdraget med daglig verksamhet att ständigt bevaka och hjälpa den enskilde att kunna komma ut i egen försörjning om det blir möjligt. Vi oroas över att den föreslagna bonusen på 50 000 kr skulle kunna utnyttjas av oseriösa anordnare och det är inte utrett hur den skulle leda till bättre verksamheter. Inga andra välfärdsverksamheter får denna typ av bonus och förslaget bör därför tas bort och resurserna istället användas för att tillhandahålla verksamheter av god kvalitet.

Kollektivavtal

För att säkerställa att alla som arbetar med daglig verksamhet i Göteborg har goda arbetsvillkor vill vi att förfrågningsunderlaget ställer krav på att utförare erbjuder sina anställda arbetsrättsliga avtal i nivå med rådande kollektivavtal.

(23)

Göteborgs Stad kommunstyrelsen 1 (1)

Yrkande angående –Revidering av förfrågningsunderlag (LOV) daglig verksamhet enligt LSS

Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en plan för att avveckla valfrihetssystemet enligt LOV i daglig verksamhet.

Yrkandet

V, MP och Fi var emot införandet av LOV i daglig verksamhet och vi ser redan nu att systemet inte fått de positiva effekter av frihet och ökad kvalitet som var motiven till införandet. Istället har vi sett nedskärningar och det har till och med förekommit att verksamheter stängt. Genom att avskaffa valfrihetssystemet enligt LOV i daglig verksamhet och återgå till ett system med upphandlade utförare enligt LOU, kan vi istället fokusera på kärnverksamheterna och arbeta aktivt för brukarinflytande,

delaktighet och bredd inom verksamheten. Införandet av LOV har belastat stadsdelarna och skapat otrygghet för anställda och brukare. Vi vill därför att stadsdelarnas eventuella framtida organisering tas med i planen för avvecklingen.

Tilläggsyrkande 2019-08-23

(Vänsterpartiet, Miljöpartiet)

(24)

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (9)

Revidering av förfrågningsunderlag (LOV) daglig verksamhet enligt LSS

Förslag till beslut:

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Förfrågningsunderlag för daglig verksamhet enligt LSS, i enlighet med vad som redovisas i bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, godkänns.

2. Kommunfullmäktiges beslut om förfrågningsunderlag enligt punkt 1 innebär att stadsdelsnämndernas ska följa samma krav. Kommunstyrelsen får i uppdrag att omformulera dessa i en kravspecifikation för Göteborgs Stads dagliga verksamhet, godkänns.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2018-05-17 § 8 och 2018-09-13 § 7 fattat beslut om Förslag till förfrågningsunderlag – valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet enligt LSS. I Göteborgs Stads förfrågningsunderlag anges att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad beslutar om ändringar i kontrakt och i upphandlingen under avtalsperioden.

Föreslagen revidering av förfrågningsunderlaget innebär ingen förändring av

ambitionsnivå eller inriktning. Revideringen syftar främst till att förtydliga vissa krav och ändra/förtydliga då andra myndigheters krav påverkar. De krav som ändrats/förtydligats av enheten för kontrakt och uppföljning ger en likvärdighet gentemot utförarna, såväl privata utförare som Göteborgs Stads dagliga verksamhet. Den ekonomiska ersättningen har inte varit föremål för revidering, utan behandlas separat i ärende avseende budget 2020.

Utföraren ska informeras om beslutad justering senast tre månader innan justeringen ska träda i kraft. Ska det reviderade förfrågningsunderlaget gälla från 1 januari 2020, ska utförarna informeras senast 30 september 2019. Kommunfullmäktige måste då fatta beslut under september månad.

Ekonomiska konsekvenser

Revideringen avser utvalda delar av nuvarande förfrågningsunderlag. Den ekonomiska ersättningen har inte varit föremål för revidering, utan behandlas separat i ärende avseende budget 2020. I övrigt bedömer stadsledningskontoret att inga ekonomiska konsekvenser kan ses till följd av revidering av nuvarande förfrågningsunderlag, då revideringen inte innehåller förändring av varken ambitionsnivå eller inriktning.

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2019-06-17 Diarienummer 0606/17

Handläggare

Lars Eriksson, Mona Lundahl Davies Telefon: 031- 366 79 80

E-post: mona.lundahl.davies@stadshuset.goteborg.se

(25)

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2 (9)

inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

Mångfaldsperspektivet

De enskilda som har insatsen daglig verksamhet är människor med olika

socioekonomiska förutsättningar, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön och sexuell läggning och åldrar, samt funktionsnedsättning av olika art och

omfattning. Alla ska bemötas och behandlas på ett likvärdigt sätt och få lika tillgång till välfärdstjänster och service. Dessa aspekter har beaktats så att insatsen ska utformas utifrån den enskildes individuella behov och förutsättningar samt möjligheten att vara delaktig. Det är den enskilde som väljer daglig verksamhet. Utförare kan välja att profilera sig och sina tjänster utifrån olika inriktningar, målgrupper och kompetens så att den enskildes behov och önskemål tillgodoses.

Jämställdhetsperspektivet

Insatsen daglig verksamhet vänder sig till både män och kvinnor. I förfrågningsunderlaget har jämställdhetsperspektivet beaktats både ur ett brukarperspektiv och ett

medarbetarperspektiv.

Miljöperspektivet

I förfrågningsunderlaget har miljöperspektivet beaktats genom att ställa miljökrav.

Omvärldsperspektivet

Revideringen avser utvalda delar av nuvarande förfrågningsunderlag.

Omvärldsbevakning har skett med fokus på eventuella förändringar av lagstiftning, Socialstyrelsens författningar, samt inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Samverkan

Information och avstämning i den av CSG utsedda referensgruppen 2019-06-03.

Samverkan i CSG 2019-06-13.

Bilagor

1. Förfrågningsunderlag daglig verksamhet enligt LSS

2. Förfrågningsunderlag daglig verksamhet enligt LSS bilagor

3. Revidering av förfrågningsunderlag (LOV) daglig verksamhet enligt LSS – Specificering av förslag till reviderad text

4. Protokoll från CSG 2019-06-13

(26)

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (9)

revidering av förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet enligt LSS. Förfrågningsunderlaget revideras med hänvisning till revidering av förfrågningsunderlag för hemtjänst, infört valfrihetssystem enligt LOV inom daglig verksamhet, samt behov av förtydliganden.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har 2018-05-17 § 8 och 2018-09-13 § 7 fattat beslut om Förslag till förfrågningsunderlag – valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet enligt LSS. I Göteborgs Stads förfrågningsunderlag anges att kommunfullmäktige i Göteborgs Stad beslutar om ändringar i kontrakt och i upphandlingen under avtalsperioden. Göteborgs Stad kan under avtalsperioden komma att ändra ersättningen till utföraren, krav på tjänsten eller krav på utföraren.

Sedan hösten 2018 har enheten för kontrakt och uppföljning på stadsledningskontoret handlagt ansökningar från privata utförare inom hemtjänst och påbörjat arbetet med att följa upp att utförarna följer kraven. Under denna period har behov av tillägg,

förändringar och förtydliganden av förfrågningsunderlaget identifierats.

Förfrågningsunderlag för hemtjänst är föremål för revidering, vilket medför att

förfrågningsunderlag för daglig verksamhet enligt LSS behöver innehålla motsvarande revidering, såväl som specifika delar avseende daglig verksamhet. Processen för ansökan, godkännande och valbar verksamhet är densamma för båda insatserna.

Valfrihetssystemet enligt LOV för daglig verksamhet enligt LSS startade 1 april 2019, vilket innebär att formuleringar i förfrågningsunderlaget uppdaterats alternativt tagits bort utifrån att LOV är infört.

Bakgrund

I nuvarande förfrågningsunderlag, under avsnittet om ändringar och tillägg till kontraktet har Göteborgs Stad rätt att ändra eller göra tillägg till kontraktet. Utföraren ska

informeras om beslutad justering senast tre månader innan justeringen ska träda i kraft.

Ska det reviderade förfrågningsunderlaget gälla från 1 januari 2020, ska utförarna informeras senast 30 september 2019. Kommunfullmäktige måste då fatta beslut under september månad.

Utföraren ska skriftligen acceptera ändringar och tillägg. Om utföraren inte godkänner ändringar och tillägg inom fyra veckor från att utföraren fick del av uppgifterna upphör kontraktet att gälla - utan att ytterligare meddelande därom skickas - två månader från den dag då godkännande av ändringen eller tillägget skulle varit Göteborgs Stad tillhanda. I bilaga Revidering av förfrågningsunderlag med förslag till förändringar presenteras de behov av ändringar som identifierats och föreslås under respektive aktuella avsnitt.

Beredning av ärendet

Stadsledningskontoret har i beredning av ärendet tagit del av synpunkter gällande nuvarande förfrågningsunderlag, främst via olika nätverk och verksamhetsmöten,

inkomna frågor med synpunkter, samt föreslagna ändringar från enheten för kontrakt och uppföljning.

(27)

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 4 (9)

av enheten för kontrakt och uppföljning ger en likvärdighet gentemot utförarna, såväl privata utförare som Göteborgs Stads dagliga verksamhet.

Föreslagna ändringar

De förändringar som föreslås utgår från tre olika delområden:

• Uppdatering av krav – förfrågningsunderlaget skrevs inför införandet av LOV.

• Anpassning till revidering av förfrågningsunderlag för hemtjänst – följer samma grundläggande delar som hör till enheten för kontrakt och uppföljning.

• Förtydligande för daglig verksamhet – behov av tydligare skrivningar.

Nedan beskrivs kortfattat vilka avsnitt, delområde och vilken förändring som föreslås. I bilaga 2 finns förändringarna markerade.

Uppdatering av krav

Avsnitt Förändring

1.1.1 Inbjudan Uppdatering, valfrihetssystemet är infört 1.1.5.3 Göteborgs Stads budget 2019 och

flerårsplaner 2020-2021 Förändring från tidigare mål i kommunfullmäktiges budget

1.1.6 Beskrivning av tjänsten Uppdaterade siffror i befolkningsunderlag 1.1.7.6 Antal personer som ska vara

inskrivna i verksamheten Uppdatering av inspektionen för vård och omsorg (IVO:s) ändring av IVO-tillstånd.

Kapacitetstak används inte lägre som begrepp

1.2.1.2 Frågor om förfrågningsunderlaget Uppdaterad adress till enheten för kontrakt och uppföljning för kontakt 1.3.11.4 Sysselsättningsgrad Ändrad formulering med krav på

personalredogörelse för att vara möjlig att följa upp

1.4.1.1 Genomförandeplan och social

dokumentation Uppdatering och förtydligande i och med

att dokumentationsmodell enligt IBIC har införts inom funktionshinder

1.4.3.9 Tvångs- och begränsningsåtgärder Uppdatering utifrån Socialstyrelsens regelverk

1.5.2.10 Fakturering och betalningsvillkor Förändring till följd av ny lagstiftning med krav på elektronisk faktura 1.5.4.3 Prevention Uppdatering av namn på enhet

(28)

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 5 (9)

1.1.3 Upphandlingsform Datum för då verksamhet kan starta upp utifrån att ha blivit valbar som utförare.

Flyttat till stycke 1.2.1.7 Handläggningstid av ansökan

1.1.5 Upphandlande myndighet Uppdatering av web adress till Göteborgs Stad

1.1.7.1 Utförarens presentation av

verksamheten Förtydligande om marknadsföring och att

Göteborgs Stads logotype inte får användas

1.1.7.2 Göteborgs Stads information till

enskilda om valbara utförare Jämför service har lagts till, för att tydliggöra att det avser jämförelsetjänsten 1.2.1.1 Handläggning av ansökan Förtydligande att ansökan registreras i

TendSign för den utförare som ansökan avser, i stället för bolag

1.2.1.1 Aktiebolag under bildande Omformulering av text, samt förtydligande att utföraren behöver registrera nytt konto och skicka ansökningshandlingar på nytt

1.2.1.2 Frågor om förfrågningsunderlaget Omformulering om informationsmöten och frågor och svar

1.2.1.7 Handläggningstid Datum flyttade från stycke 1.1.3

Upphandlingsform samt förtydligande om start av verksamhet, att det förutsätter att ansökan är godkänd och därefter bedöms som valbar

1.2.1.9 Elektronisk underskrift av

kontrakt Episoft AB har tagit över utfärdandet,

supporten och försäljningen av Steria e- legitimationer. E-tjänstcertifikat tas bort, begreppet används inte längre.

Titel/funktion7befattning läggs till, behöver vara tydligare vid hantering av ansökan för signering

1.3.1 Uteslutning av utförare enligt 7 kap

LOV Ändring till enheten för kontrakt och

uppföljning i stället för Göteborgs Stad 1.3.2 Skatter, socialförsäkringsavgifter

samt registrering Ändring till enheten för kontrakt och uppföljning i stället för Göteborgs Stad 1.3.4 Ekonomisk och finansiell ställning Behov av förtydligande för att förenkla

handläggningen och möjligheten för enheten för kontrakt och uppföljning att bedöma att utföraren har visat att de har motsvarande ekonomisk och finansiell ställning.

1.3.6 Referenser Förändring av att utföraren lämnar tre förslag till referenter som enheten för kontrakt och uppföljning har möjlighet att

(29)

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 6 (9)

uppdaterats.

1.3.7 Verksamhetsansvarig och ledning Flertalet frågor har inkommit kring kraven på verksamhetsansvarig. Texten

struktureras om och kraven förtydligas.

Krav på referenser tas bort, men enhetens för kontrakt och uppföljning förbehåller sig rätten att efterfråga sådana. Under kraven om verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen tas delen bort om ”upp till undersköterskenivå” då medarbetarna utför delegerade uppgifter och ses som hälso- och sjukvårdspersonal.

1.3.8.2 Timavlönade Utföraren bör organisera sin verksamhet på ett sådant sätt att arbetad tid utförd av timavlönade begränsas. Tas bort då det inte längre ingår i Göteborgs Stads budget 2019 och flerårsplaner 2020-2021

1.3.11.1 Antidiskrimineringsklausul Uppdatering, de numera sju kraven står tydligt i diskrimineringslagstiftningen 1.3.11.2 Miljökrav Rubriken ändras till miljökrav då

miljöledningssystem bara är en del av kraven inom miljö. Trafiksäkerhetskrav och val av bränsle har uppdaterats.

1.3.11.3 Arbetsrättsliga villkor Uppdatering. Det bör i texten inte hänvisas till ett bestämt AB (allmänna bestämmelser) och HÖK

(huvudöverenskommelsen) för att förfrågningsunderlaget ska hålla över tid.

1.4.3.10 Hälso- och sjukvård Förtydligande att utföraren ska erbjuda en god hälso- och sjukvård för de hälso- och sjukvårdsåtgärder utförarens personal utför, i stället för upp till

undersköterskenivå 1.5.1.2 Kontraktsparter Uppdatering till kontrakt.

Hänvisning krävs till ytterligare ett moment i semesterbestämmelsen, moment 17 (rätten att omvandla semesterdagar till semestertimmar). Tillägga för att enheten för kontrakt och uppföljning ska kunna begära personalredogörelse

1.5.1.5 Ändringar och tillägg till

kontraktet Omformulering och förtydligande

1.5.1.7 Underleverantör Förtydligande med tillägg att även andra avtalsförändringar än att utföraren anlitar eller byter underleverantör under

kontraktstiden ska godkännas skriftligt av Göteborg Stad

(30)

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 7 (9)

tillämpliga lagar, samt med hänvisning till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1.5.3.5 Byte av juridisk person och

förändring av företrädare/styrelse Förtydligande att förändringar bör göras i god tid så att ansökan kan prövas och nytt kontrakt tecknas samt skriftlig

rapportering till enheten för kontrakt och uppföljning

1.5.3.6 Ansvar för skada och försäkring Förtydligande för att säkerställa att försäkringen uppgår till betryggande belopp, samt att kopia på försäkringsbrev ska skickas in i samband med ny

försäkringsperiod och därefter på anmodan

1.5.3.7 Ansvar vid fel eller brister och

sanktioner Förtydligande av värdering, åtgärd och

sanktion och att dialog ska föras med utföraren. Det som tidigare dokumenterats i schematisk bild, finns nu i text med egna rubriker

1.5.3.8 Varning och hävning Förtydligande av kontraktsbrott av väsentlig betydelse och vad kontraktsbrott avser

1.5.4.1 Uppföljning av kontraktet Förtydligande om skyldighet att lämna uppgifter som efterfrågas, samt vad som ska lämnas enligt anvisning

1.5.4.2 Metoder och uppföljning Förtydligande att uppföljning sker på enhetsnivå med tillägg om uppföljning av ny utförare ett antal månader efter

verksamhetsstart

Förtydligande för daglig verksamhet enligt LSS

Avsnitt Förändring

1.1.4 Definitioner Definition av arbetsplan

genomförandeplan, kontaktpersonal och nivåsättare har tagits bort, då det definieras på annat ställe. Kapacitetstak tagits bort, IVO använder inte begreppet.

1.1.7.3 Val av utförare Förtydligande av socialsekreterarens ansvar vid val av daglig verksamhet.

Tidigare inaktuell text om start av valfrihetssystemet har tagits bort 1.1.7.5 Byte av utförare/omval Förtydligande av socialsekreterarens

ansvar att informera utföraren 1.1.7.8 Skyldighet att ta emot uppdrag Förtydligande om uppdrag från

socialsekreteraren och socialsekreterarens

(31)

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 8 (9)

verksamheten

1.3.8.1 Omsorgspersonalens kompetens Förtydligande om kompetensen, att alternativ kan vara högra utbildning, då en del verksamheter har medarbetare med högra utbildningsnivåer än de krav som anges i nuvarande förfrågningsunderlag.

Utförarens ansvar för handledning förtydligas. Bilagan godkända

omvårdnadsutbildningar har uppdaterats med fler utbildningar

1.3.10 Ledningssystem för systematiskt

kvalitetsarbete Förtydligande rubrik utifrån

socialstyrelsens begrepp

1.4.3.11 Basala hygienrutiner Förtydligande av gällande regelverk med hänvisning

1.4.3.12 Egenvård Förtydligande av gällande regelverk med hänvisning

1.5.2.1 Ersättningsmodell Förtydligande av begrepp från

deltagarnivåer till deltagandegrader och årlig revidering

1.5.2.2 Behovsnivåer Förtydligande om nivåsättning som utgår från individuell bedömning av det

personalstöd som ges till den enskilde och är en förutsättning för att ersättning kan betalas ut till utföraren.

1.5.2.3 Behovsnivå – ny insats Förtydligande om behovsnivån gällande den preliminära bedömningen som gäller de första tre månaderna, samt den ordinarie från månad fyra.

1.5.2.4 Behovsnivå – förändrade behov Förtydligande att det förändrade behovet ska vara dokumenterad i den enskildes genomförande-dokumentation

1.5.2.5 Deltagarnivåer Förtydligad formulering med deltagandegrad

1.5.2.6 Frånvaro Förtydligande med uppdelning av

planerad och oplanerad frånvaro 1.5.2.7 Uppsägning av plats -

tomgångsersättning Förtydligande att uppsägning sker av socialsekreteraren

1.5.2.9 Habiliteringsersättning Förtydligande om habiliteringsersättning

(32)

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 9 (9)

valfrihetssystemet ska ge den enskilde möjlighet att välja olika typer av utförare och ambitionen att möjliggöra för små företag att delta i upphandlingar.

Stadsledningskontoret har identifierat tre delområden där revidering är relevant utifrån förändrad lagstiftning och föreskrifter samt medför ökad tydlighet gentemot utförare och förbättrade möjligheter att följa upp de krav som ställs.

Stadsledningskontorets bedömning är att revideringen inte innehåller påverkan på varken ambitionsnivå eller inriktning. Förfrågningsunderlaget behöver fortsättningsvis

uppdateras då behov uppstår utifrån såväl förändring av lagstiftning eller årlig revidering av ersättningsnivå.

Lisbeth Nilsson

Direktör Välfärd och utbildning

Eva Hessman Stadsdirektör

(33)

Upphandlande organisation

Göteborgs stad, Stadsledningskontoret Gisela Askne

Upphandling

Daglig verksamhet i Göteborgs Stad (LOV) 19/2

Sista ansökansdag: 2029-06-29 10:03

Symbolförklaring

Texten ingår i annonsen Texten ingår i kvalificeringen

Texten kommer att ingå i avtalet Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten/frågan innehåller ESPD-krav Frågan är viktad och ingår i utvärderingen Frågan ställs endast upplysningsvis Frågan besvaras av upphandlaren Frågan är markerad för särskild uppföljning

1. Förfrågningsunderlag

1.1 ALLMÄN ORIENTERING 1.1.1 Inbjudan

Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad inbjuder intresserade att ansöka om att bli godkända som utförare inom valfrihetssystem enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) för daglig verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (9 § 10 LSS).

Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad tillämpar valfrihetssystemet enligt LOV inom daglig verksamhet.

Det innebär att invånare i Göteborgs Stad som har beviljats daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS, har rätt att välja bland de utförare som Göteborgs Stad godkänt som utförare och tecknat kontrakt med.

Syftet är att öka den enskildes inflytande genom att kunna välja utförare.

På Göteborgs Stads hemsida www.goteborg.se/utforaredagligverksamhet finns information om de styrande dokument som utföraren ska följa.

1.1.2 Referensnummer

Alla ansökningar som kommer in till Göteborgs Stad får ett diarienummer och Göteborgs Stad diarieför ansökan.

1.1.3 Upphandlingsform

Konkurrensutsättningen genomförs enligt lag (2008:962) om valfrihetssystem enligt LOV.

Konkurrensutsättningen enligt LOV pågår så länge förfrågningsunderlaget annonseras på

upphandlingsmyndighetens webbplats (valfrihetswebben) och har ingen given sluttid. Ansökningar kan lämnas löpande.

(34)

Göteborgs Stad godkänner och tecknar kontrakt med utförare som uppfyller de krav som fastställts i detta förfrågningsunderlag.

1.1.4 Definitioner

Förtydligande av några av de begrepp som används i detta dokument:

Brukare: Begrepp som här används för en grupp individer som är beviljade daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS.

Delegering: När hälso- och sjukvårdspersonal som är formellt och reellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter uppgiften till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften. Den som tar emot delegeringen måste vara reellt kompetent för den aktuella uppgiften.

Den enskilde: En individ som har blivit beviljad daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS.

Enheten för kontrakt och uppföljning: Enhet på stadsledningskontoret med uppgift att administrera valfrihetssystem enligt LOV, exempelvis handlägga ansökningar om deltagande i valfrihetssystemet samt följa upp utförare.

Göteborgs Stads dagliga verksamhet: Egen regi av daglig verksamhet, som bedrivs av respektive stadsdelsnämnd eller av social resursnämnd.

Hen: Könsneutralt personligt pronomen som används som ersättning för hon/han.

HSL: Hälso- och sjukvårdslagen

IBIC: Individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt för medarbetare som arbetar med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

IT-stöd: De program som används via en dator.

IVO: Inspektionen för vård och omsorg

Kontrakt: Det avtal, med bilagor, som Göteborgs Stad ingår med utförare för att genomföra uppdrag inom daglig verksamhet.

Legal företrädare: Som legal företrädare räknas god man, förvaltare, vårdnadshavare och förmyndare samt ombud enligt 9 § förvaltningslagen. Anhöriga har ingen laglig rätt att företräda den enskilde om de inte är den enskildes god man, förvaltare eller ombud.

OSL: Offentlighets- och sekretesslagen Privat utförare: Se utförare

Socialsekreterare: Tjänsteperson som ansvarar för att bedöma den enskildes behov och upprätta uppdrag till utföraren. Den enskildes socialsekreterare arbetar i stadsdelsförvaltningen i den stadsdel där den enskilde bor. I Göteborgs Stad ansvarar socialsekreterare inom sektor Individ och

Familjeomsorg/Funktionshinder (IFO-FH) för myndighetsutövningen för de som ansöker om daglig verksamhet.

(35)

Underleverantör: Samtliga företag eller andra aktörer som anlitas av utföraren för hela eller delar av uppdrag.

Utförare: Leverantör av daglig verksamhet. Utföraren kan vara enskild firma,

handelsbolag/kommanditbolag, aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening, som blivit godkänd av Göteborgs Stad enligt förfrågningsunderlaget. Med utförare avses även de som lämnat in ansökan om att bli godkänd.

Uppdrag enligt hälso- och sjukvårdslagen: Göteborgs Stad upprättar skriftliga individuella uppdrag som utgör beställningen till utförare av delegerade och/eller ordinerade hälso- och sjukvårdsåtgärder, avseende en enskild.

Uppdrag enligt LSS: Göteborgs Stad upprättar skriftliga individuella uppdrag som utgör beställningen till utförare av insatser som den enskilde beviljats enligt LSS.

1.1.5 Upphandlande myndighet

Upphandlande myndighet är Göteborgs Stad, organisationsnummer 212000 - 1355. Information om Göteborgs Stad finns på www.goteborg.se

1.1.5.1 Upphandlande myndighetens ändringar under kontraktstiden

Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad beslutar om ändringar i kontrakt och i upphandlingen under avtalsperioden. Göteborgs Stad kan under kontraktstiden komma att ändra ersättningen till utföraren, krav på tjänsten eller krav på utföraren.

Göteborgs Stad kan även komma att avbryta konkurrensutsättningen vid ändrade förutsättningar till följd av politiska beslut.

1.1.5.2 Göteborgs Stads organisation

Göteborgs Stad är organisatoriskt indelad i tio stadsdelsnämnder där respektive nämnd har ansvar för bland annat funktionshinderverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Respektive

stadsdelsnämnd ansvarar för myndighetsutövningen för personer som är i behov av daglig verksamhet.

Ansvaret för kommunal hälso- och sjukvård ligger i Göteborgs Stads sjukvårdsverksamhet inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård. I hälso- och sjukvårdsansvaret ligger också ansvar för

rehabilitering. Stadsdelarna ansvarar för att utse medicinskt ansvarig sjuksköterska, samt har möjlighet att utse medicinskt ansvarig för rehabilitering.

Göteborgs Stad är från och med den 1 februari 2011 finskt förvaltningsområde. Det innebär att

sverigefinska göteborgare har rätt att använda finska i sina kontakter med kommunen om de så önskar.

Göteborgs Stads organisation finns beskriven på goteborg.se

1.1.5.3 Göteborgs Stads budget 2019 0ch flerårsplaner 2020-2021

Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad har beslutat: Personer med funktionsnedsättning ska få det stöd de behöver för att kunna arbeta på den vanliga arbetsmarknaden. För den som inte har förmåga att arbeta måste det finnas meningsfull daglig sysselsättning.

Tillämpningen av Lagen om valfrihetssystem (LOV) i Göteborg gör det möjligt att välja mellan olika utförare av daglig verksamhet. Det kommer innebära att möjligheterna för den enskilde att välja stärks

(36)

samt att mångfalden och kvaliteten ökar.

1.1.6 Beskrivning av tjänsten

Valfrihetssystemet gäller personer som är i yrkesverksam ålder (18-67 år) som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, om de ingår i personkrets 1 och 2 enligt 9 § 10 LSS och har ett myndighetsbeslut om daglig verksamhet.

-Utförare kan välja att utföra daglig verksamhet inom Göteborgs Stad som geografisk gräns för valfrihetssystemet.

-Daglig verksamhet bedrivs på annan plats än i hemmet och gäller inte daglig verksamhet som bedrivs i den enskildes boende.

-Vid köp av boendeplats utanför Göteborgs Stad gäller inte valfrihetssystemet.

Utföraren ska kunna utföra daglig verksamhet inklusive omvårdnad. Utföraren ska i enlighet med uppdrag från Göteborgs Stads legitimerade personal utföra delegerade eller ordinerade hälso- och sjukvårdsåtgärder.

Verksamheten ska anpassas till den enskildes individuella behov och tillförsäkra goda levnadsvillkor.

Den enskilde ska erbjudas stimulans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap efter hens önskemål.

Göteborgs Stad ser gärna utförare med olika inriktningar eller som vänder sig till olika eller specifika målgrupper för att utföra tjänsten som beskrivits ovan. Utföraren ska i ansökan beskriva inriktning av verksamheten eller vilken målgrupp som verksamheten vänder sig till, samt vilken kompetens som finns hos medarbetarna. Beskrivningen ska lämnas i fritextfältet nedan.

Befolkningsunderlag

Göteborgs Stad är en kommun med 572 542 invånare (1 januari 2019). Utifrån befolkningsprognosen förväntas en genomsnittlig årlig folkökning på 7 400 invånare. På statistik.goteborg.se finns statistik som beskriver Göteborg avseende befolkningens förväntade sammansättning och utveckling fram till år 2040, för staden som helhet samt inom stadsdelsnämnder och andra områdesindelningar inom staden.

1 780 personer hade i januari 2019 pågående insatser avseende daglig verksamhet.

Beskriv inriktning/målgrupp Fritext

Generell del (1)

1.1.7 Information om godkända utförare och den enskildes val/omval 1.1.7.1 Utförarens presentation av verksamheten

Godkänd utförare som har tecknat kontrakt med Göteborgs Stad har rätt att marknadsföra sin

verksamhet i enlighet med god marknadsföringssed enligt Marknadsföringslagen (SFS 2008:486) samt - Tillkännagivande (2008:487) med anledning av marknadsföringslagen (2008:486), den så kallade

"svarta listan".

- ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation.

Marknadsföring ska ske med respekt för brukare och övriga utförare. All marknadsföring ska utformas så att den inte upplevs som påträngande.

(37)

Direktriktad marknadsföring av daglig verksamhet, exempelvis genom oanmälda hembesök, telefonsamtal, post, sms eller e-post, är därför inte tillåtet.

Brukare eller anhöriga får inte erbjudas någon form av ersättning, gåvor eller andra förmåner för att välja en viss utförare.

Utförarens marknadsföringsmaterial får inte distribueras med hjälp av Göteborgs Stads medarbetare.

Privata utförare får i sin marknadsföring inte använda Göteborgs Stads logotype. Däremot ska utförare i text i anslutning till avsändaren ange att de är godkända att utföra daglig verksamhet i Göteborgs Stad.

1.1.7.2 Göteborgs Stads information till enskilda om valbara utförare

Stadsdelsnämndernas myndighet och Göteborgs Stads kontaktcenter informerar den enskilde om valbara utförare.

Den enskildes socialsekreterare har ansvar att vägleda den enskilde i val och omval av utförare då det är en del av myndighetsutövningen, men får inte rekommendera en utförare.

Utföraren ska presentera sin verksamhet i enlighet med instruktion från Göteborgs Stad. Göteborgs Stad ansvarar för att den enskilde får tillgång till informationen i samband med beviljat beslut om daglig verksamhet. Informationen kommer även finnas tillgänglig i en jämförelsetjänst på Göteborgs Stads webbplats, www.goteborg.se, Jämför service. Utföraren ansvarar för att informationen i

jämförelsetjänsten är uppdaterad.

Göteborgs Stad kommer löpande att begära in de uppgifter som behövs då utföraren är godkänd, utföraren ska inte lämna uppgifterna vid ansökan om deltagande i valfrihetssystemet.

Utföraren garanterar att informationen om verksamheten är korrekt och förändringar under avtalstiden ska omgående meddelas enheten för kontrakt och uppföljning. Göteborgs Stad har rätt att

tillgängliggöra informationen som öppna data.

1.1.7.3 Val av utförare

Socialsekreteraren ansvarar för att stödja och vägleda den enskilde vid val av utförare, vilket är en del av myndighetsutövningen. Socialsekreteraren ska i samband med uppföljning av beslutad insats fråga om den enskilde är nöjd med sitt val av utförare eller tilldelat val av icke-alternativ och om hen vill välja annan utförare. Vid uppföljning deltar inte representant från verksamheten om inte detta efterfrågas av socialsekreteraren.

1.1.7.4 Ickevalsalternativ

I 9 kap 2 § LOV anges att det ska finnas ickevalsalternativ för enskilda som inte kan eller inte vill välja utförare. I Göteborgs Stad utgörs icke-vals alternativet av närhetsprincipen.

Den verksamhet som ligger närmast den enskildes bostad utifrån resväg och har en lämplig inriktning för den enskildes behov.

Socialsekreteraren har rätt att lämna uppdrag till den verksamhet som bedöms vara passande för den enskilde.

1.1.7.5 Byte av utförare/omval

Den enskilde kan när som helst byta utförare med två månaders omställningstid från den dag som den enskilde meddelat socialsekreteraren önskemål om byte. Socialsekreteraren ansvarar för att meddela

References

Related documents

Utföraren ska om inte annat följer av lag, snarast efter det att den enskilde inte längre är inskriven eller på annat sätt aktuell för insatsen eller efter begäran från

Stockholms stad upphandlar daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) enligt lag om valfrihetssystem

5. Metod för uppföljning – t ex intervjuer med personal, granskning av dokument etc. 1a) Hög individualisering, god trygghet och stor möjlighet till inflytande. Hela

De uppfyller villkoren för LSS-verksamhet och uppmanas att justera dokumentation och rutiner i förhållande till den utveckling som skett senaste tiden?. KÅS har överlämnat

Detta avtal avser upphandling av daglig verksamhet enligt LSS inom Region Gotland och reglerar utförarens åtagande att för beställarens räkning, på ett fackmässigt, omsorgsfullt och

Brukaren ska kunna ta del av det avtal med tillhörande kravspecifikation som ligger till grund för utförarens uppdrag från kommunen.. Förändringar av

Det innebär att en brukare enbart kan svara på respektive enkät en gång, vilket är en grund för att resultat och svarsfrekvens ska vara korrekt.. Kommuner som önskat har även

Det innebär att en brukare enbart kan svara på respektive enkät en gång, vilket är en grund för att resultat och svarsfrekvens ska vara korrekt.. Kommuner som önskat har även