• No results found

Personuppgifter Frågeformulär

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Personuppgifter Frågeformulär"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Hörselskadades Riksförbund 1(2)

Valberedningen Kongressen 2020

Nomineringar, bilaga 3

Frågeformulär

Detta frågeformulär ska besvaras av dig som tillfrågats och ställt dig positiv att nomineras till förbundsstyrelsen eller revisor/revisorsersättare för Hörselskadades Riksförbund, och som inte redan sitter med i nuvarande förbundsstyrelse eller som revisor eller revisorsersättare.

Det är angeläget att frågeformuläret fylls i så noggrant som möjligt. Formuläret lämnas lämpligen till den förening som nominerat dig. Föreningen sänder in det tillsammans med nomineringsblanketten, som ska vara valberedningen tillhanda senast 28 november via vanlig post till sammankallande (postadress se bilaga 4) eller inskannad som PDF-fil med underskrift via e-post till valberedningen@hrf.se.

Har du registrerade betalningsanmärkningar är du tyvärr inte valbar till det aktuella uppdraget.

Personuppgifter

Namn Personnummer (ååmmdd-xxxx)

Postadress Postort

Telefon Mobil E-post

Yrke/titel F.d. yrke/titel Utbildning

Familjeförhållanden (gift, ensamstående, barn, etc.)

Typ av hörselskada (flera alternativ kan fyllas i)

Hörselnedsättning Ingen hörselnedsättning När uppkom hörselnedsättningen (ålder)

Tinnitus Menières sjukdom Annan typ av hörselskada

Har CI Ljudöverkänslig

Närstående till någon med en hörselskada

Ja (om ja, vem?) Make/maka Barn Förälder Annan

Nej

(2)

Hörselskadades Riksförbund 2(2)

Valberedningen Kongressen 2020

Nomineringar, bilaga 3

Föreningsliv och intressen

Är du medlem i HRF? Om ja, vilken förening? Har du eller har du haft förtroendeuppdrag på lokal- och/eller distriktsnivå? Tidigare förbundsnivå?

Är du aktiv i några föreningar förutom HRF – politiska, fackliga eller andra föreningar?

Vilka övriga fritidsintressen har du?

Vad är livskvalité för dig?

Arbete på förbundsnivå

Är det något särskilt uppdrag du är intresserad av på förbundsnivå – ordförande, kassör, ledamot, revisor, revisorsersättare? Motivera!

Vilka frågor är du särskilt intresserad av att driva inom HRF?

Behärskar du något språk utöver svenska språket?

Vilken IT-vana har du?

Har du någon annan kompetens du vill lyfta fram?

Om du förvärvsarbetar – har du möjlighet att få ledigt för HRF-uppdrag?

Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande

References

Related documents

» Om du markerar längst ut till höger betyder det att du inte har några problem alls med din höft.

HRF har också tagit fram råd och manualer för hörselsmarta distansmöten, och erbjudit support och stöd till hörselskadade runt om i landet, bland annat via vår

• Vid interna HRF-sammankomster och extern representation är måttlig alkoholförtäring tillåten, om deltagarna själva eller annan part än HRF står för kostnaden, i enlighet

• Stöd och vägledning via Hörsellinjen: HRFs rådgivningstjänst Hörsellinjen har fått en allt viktigare roll när det gäller oberoende vägledning till hörselskadade, anhöriga

Ange graden av problem med smärta och stelhet från 0 (=inget problem) till 4 (=totalt problem)3. Välj aktuella problem, kan vara ett eller

ANSÖKAN OM ATT GÅ I TERAPI HOS ELEV UNDER UTBILDNING TILL DIPLOMERAD SAMTALSTERAPEUT I PSYKOSYNTES eller.. DIPLOMERAD SAMTALSTERAPEUT KBT/ACT HOS HUMANOVA

För varje fråga kan du svara med; varje dag, flera gånger i veckan, en gång i veckan, någon gång i månaden, eller mer sällan eller aldrig. Tänk på hur det har varit det

För varje fråga ska du svara om du har haft det varje dag; flera gånger i veckan; en gång i veckan; någon gång i månaden eller mer sällan eller