• No results found

Plugguide till prov

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Plugguide till prov"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

VT 2021

Plugguide till prov

Om hinduism och buddhism

Provet kommer att i första hand testa dina kunskaper om religionerna hinduism och buddhism utifrån vad vi jobbat med på lektionerna och ert läromedel (ne.se).

Centralt innehåll

Religioner och andra livsåskådningar

• Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

• Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle

• Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Religion och samhälle

• Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

• Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

• Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.

Religioner och andra livsåskådningar

• Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

• Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Hur vi lär oss

 Ta hand om dig: rör på dig, sov och ät.

 Dela upp pluggandet i mindre delar.

 Sprid ut pluggandet över tid.

 För att kunskaperna ska överföras från arbetsminne till långtidsminne krävs repetition.

 Träna på att plocka fram kunskaperna. I regel krävs det att man plockar fram kunskaper 3-4 gånger innan de nya kunskaperna sitter.

 Ansträng dig att minnas vad du lärt dig på lektionerna. Minnet gynnas av att du behöver anstränga dig för att plocka fram kunskaperna.

 Förståelse är viktigt för att lära nytt och för att kunskaperna ska överföras till långtidsminnet.

 Prata och skriv om det du lär dig. De som pratar minns bättre än de som är tysta.

(2)

VT 2021

Hur du kan plugga

 Var aktiv på lektionerna: anteckna, ställ frågor, jobba med att formulera resonemang.

 Läs i vårt läromedel (ne.se) om hinduism och buddhism. Anteckna viktiga begrepp, gör quiz.

 Gör ett pluggschema för när och hur du ska plugga, t.ex. måndag 30 min repetera begrepp och tankar vi talat om, låta mamma förhöra mig.

 Gör begreppslistor: hinduism och buddhism (gärna bredvid varandra eftersom en del begrepp används inom båda religionerna). Använd gärna Google spreadsheet så att du kan sortera orden/begreppen.

 Gå igenom presentationer som förekommit i undervisningen. Innan du tittar på dem: försök att minnas vad de innehöll.

 Gå igenom anteckningar någon dag eller ett par dagar.

 Gör egna läxförhörsfrågor.

 Gör tankekartor för att strukturera längre resonemang om t.ex. hur religion och samhälle påverkar varandra.

 Diskutera det du jobbar med i skolan hemma. Diskutera exempelvis själen/atman/anatman runt middagsbordet.

 Låt någon förhöra dig på begreppslistor och egna instuderingsfrågor.

 Gör quiz och andra test för att plocka fram dina kunskaper och se vilka kunskapsluckor som behöver fyllas.

Exempel på begrepp

jämställdhet, jämlikhet, polyteism, reinkarnation, monoteism, dukkha, henotism, shakti, själ, atman, asket, anatman, nirvana, moksha, dharma, mantra, puja, den åttafaldiga vägen, bhakti, tempel, varna, kast, dalit, samsara, karma, bodhisattva, arhat, mahayana, theravada, stupa, satori, munk, nunna, Dalai lama, sangha, brahman …

Fritextfrågor

De kan handla om två saker: dels hur religion och samhälle påverkar varandra, dels likheter och skillnader mellan och inom religionerna.

Kvalitet i ett resonemang

References

Related documents

 Varje användare och medlem inom IFK Östersund är skyldiga att både följa dessa riktlinjer för egen del men även att omedelbart kontakta kansli eller ansvarig administratör

Här följer en uppgift där eleverna själva får diskutera och resonera kring hur deras klass på bästa sätt ska visa kamratskap och Fair Play under deltagandet i

Informant E uttrycker att bibliotekarier egentligen skulle kunna engagera sig mer i studenterna, inte minst genom att på något sätt bygga upp en modell för vad

I de lokala riktlinjerna får kulturarvet en större betydelse vilket kan bero på den tanke som Lars-Olof Larsson för fram om att de i Växjö finns en tanke på staden som kulturstad

2016-02-23 Restaurangakademien driver svensk gastronomi 5... Vad skapar

Varje gång en faktura registreras som betald gör vi avräkning och höjer rabatten till den nivå som kunden har handlat för och den nivån gäller tills nästa nivå har uppnåtts eller

Sammantaget verkar det som att medielogiken på sociala medier inte står i motsats till den politiska logiken. De två tar inte nödvändigtvis ut varandra, utan utvecklas i

Ett annat dilemma som uppstod var de sex informanter som svarat att de inte använder sig av musik i sin undervisning, men ändå under svarsalternativet ”annat” tillagt de är

En viktig sak att observera är hur myrorna rör sig och vad de gör när de möter en annan myra?. Var försiktiga så att ni inte stör

Däremot ges allt för få exempel på uttryck för denna mångfald, och ger därför inte många chanser för att kunna tolka denna variation på grupp- eller individnivå..

Hinduism och buddhism-. En

som tycker att den är för liten bland personer som tycker att det är bra att öka det ekonomiska stödet till glesbygden, medan det är en högre andel som tycker att vargstammen

Den andra typen av narrativ finner man genomgående i de personliga bloggarna. Eftersom de kännetecknas av att bloggaren personligen är det huvudsakliga intresset för läsaren

Förslaget innebär en förlängd och sammanhängande jakttid för kalv från 1 september till 28 (29) februari, samt för hind från 1 oktober till 28 (29) februari.. Det blir tillåtet

När det kommer till ritualer inom kväkarna är detta inte något som Han har tänkt på men påpekar att sättet stolarna står på, att man fattar varandras händer i slutet av

Det är orimligt att lämna stora delar av Sverige utan närvarande polis inom rimlig insatstid. Den nationella debatten handlar ofta om storstädernas utmaningar och kostnader i

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram förslag för att förhindra att toalettavfall dumpas i vattnet och tillkännager detta för regeringen..

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om initierande av ett oberoende forskningsprojekt för en eller flera institutioner om DDR-regimens relationer med Sverige

Mat resterna och skalen från grönsaker och frukt kan istället sorteras ut och behandlas biologiskt för att bli till biogas och biogödsel.. BRA

Arrangemangsuppgifter (texta tydligt, använd gärna

Mysteriet med den hemlige ångbåtssabotören är ett promenadmysterium för hela familjen, där ni kan tävla med eller mot varandra.. Utmana familj och vänner på

I de fall företagen fått information om revision från redovisnings- och revisionsbyråer kan de ha hamnat i en underlägsen position då de själva saknar kunskap, vilket kan ha

The supposed meritocratic idea of fairness in sports is just one example, albeit an obvious one, of a certain narrative that comes with sports competitions as they are being presented