• No results found

MITT HÄRNÖSAND 2040 Tillsammans i en kreativ och företagsam livsmiljö

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MITT HÄRNÖSAND 2040 Tillsammans i en kreativ och företagsam livsmiljö"

Copied!
7
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

MITT HÄRNÖSAND 2040

Tillsammans i en kreativ och företagsam livsmiljö

TILLVÄXTSTRATEGI

(2)

.Förord

HÄRNÖSANDS TILLVÄXTSTRATEGI har vuxit fram utifrån stora samhällsförändringar, då vi har behövt stanna upp och samla oss för att gemensamt skapa en ny riktning utifrån ett nytt läge.

TILLVÄXTSTRATEGI MOT 2030 tog sin utgångspunkt i framtidsarbetet som startade 2013. Den togs fram i en bred process med deltagande från olika delar av samhället, exempelvis näringslivet, myndigheter och kommunen. Strategin antogs 2017 och har sedan dess varit vägledande för Härnösands utvecklingsarbete. En av de bärande

komponenterna i Tillväxtstrategin har varit att hållbarheten och hållbarhetsarbetet ska genomsyra allt. Men i takt med att omvärlden förändras står Härnösand inför nya utmaningar som i sin tur kräver en reviderad tillväxtstrategi.

DEN REVIDERADE STRATEGIN tar sikte på år 2040 med målbilden ”Mitt Härnösand - Tillsammans i en kreativ och företagsam livsmiljö” med 30 000 medborgare och 11 500 arbetstillfällen. De kvantitativa målen förutsätter en utbyggd Ostkustbana.

REVIDERINGEN AV MÅLBILD och delstrategier har tagit avstamp i de många dialoger som genomförts under de senaste åren bl.a. i och med översiktsplanens framtagande och

framtidskvällen i oktober 2020 som tog sikte på år 2040. Dialoger har förts med näringslivet, kommunens invånare, föreningslivet,

myndigheter och den kommunala

organisationen. Men även genom att noga bevaka förändringar som vi upplevt, sett och förutspår både i vår närvärld och i vår omvärld.

DET DIFFERENTIERADE NÄRINGSLIVET är en stor tillgång för Härnösand, där många små och medelstora företag bidrar till en positiv utveckling av vår kommun. Här finns flera mindre innovativa tjänste- och industriföretag och plats för ännu fler. Vi har ett växande näringsliv som tillsammans med offentlig verksamhet och en ökat intresse för kommunen som besöksdestination, ger en mångsidig och växande arbetsmarknad.

MED STRUKTURERAT ARBETE ska vi fortsätta att vidareutveckla residens- och regionhuvudstaden Härnösand.

Myndighetsetableringar gynnar näringslivet, ökar befolkningen och en bredare kompetensbas gynnar hela arbetsmarknadsregionen.

MÅNGA INSATSER PÅGÅR OCH NYA KOMMER TILL. Tillsammans ska vi rusta Härnösand, för här vill vi leva, växa och må bra - i den lilla staden med det stora hjärtat.

Andreas Sjölander

Kommunstyrelsens ordförande Lars Liljedahl Kommundirektör

MITT HÄRNÖSAND 2040 Tillsammans i en kreativ och företagsam livsmiljö

Tillväxtstrategin är ett långsiktigt övergripande styrdokument som bland annat anger Härnösands kommuns tillgångar för tillväxt och hur vi strategiskt ska arbeta för att nå målbilden. Den strategiska målbilden beskrivs som - tillsammans i en kreativ och företagsam livsmiljö med 30 000 medborgare och 11 500 arbetstillfällen.

Beslutsnivå: Kommunfullmäktige

(3)

.Processen

DET FINNS ETT ANTAL HÄNDELSER, strategier och arbeten som är kopplade till framtidsarbetets och tillväxtstrategins tillkomst och genomförande.

2013

TILLVÄXTSTRATEGI ARBETET påbörjades i det framtidsarbete och betydande medborgardialog som startades efter

Mittuniversitetets beslut i februari 2013 att lämna Härnösand.

Medborgardialogen utvecklades i grupperna:

Företagsstaden,

Utbildningsstaden, Hållbara staden och Boendestaden

2014

• Höga Kusten destination etablerades

• Rapport Framtidsarbetet

• Studie Kreativa näringar som tillväxtfaktor

• Analys av Härnösand i ett omvärldsperspektiv

• SSEC - Swedish Surplus Energy Collaboration

2015

• Start visionsarbete

• Projekt

Utbildningsstaden Härnösand

• Nya Ostkustbanan etablerades

2016

• Samverkansavtal med Mittuniversitetet

• HIGH Coast Invest etablerades

• Höga Kusten Industrigrupp etablerades

• Förstudie CIUU-regional plattform för innovation, utveckling, utbildning

2017

• Härnösands tillväxtstrategi antogs

• Näringslivsplan

• Klimat och energiplan

• Centrumutveckling - Här handel och möten

2018

• Regional förstudie Framtidens livsmedelsindustri

• Campus Härnösand införandeplan

• Utredning Lärcentrum

• Stora jobbstudien

2019

• Campus Härnösand

• Handlingsplan utbildning som grundar

• Gestaltningsprogram

• Fokusområde Framtidens livsmedelsindustri - Norra Sveriges FoodtechCentrum

• Översiktsplan mot 2040

• SOU 2019:33 Ökad statlig närvaro i Härnösand

• Myndighetsnätverket medlemskap

• Utredning

Sjöfartsutbildningar

2020

• Good Tech Härnösand

• Förstudie Testsite Bothnia Sweden

• Fokus pandemi - 29 pandemiåtgärder i samverkan med näringslivet

• Framtidskvällen - Tillsammans för Mitt Härnösand

2021

• Revidering av tillväxtstrategin

• Reviderad Näringslivsplan

• HNEF avtal/utvecklat arbete med näringslivet

• Projekt Hållbar livsmedelsindustri

• Omvärldsanalys för Härnösands kommun 2021-2030

• Förnyat Samverkansavtal med Mittuniversitetet

• Kulturprogram

• Klimatanpassningsplan

• Handlingsplan för besöksnäring och evenemang

”TILLVÄXTSTRATEGIN ÄR KOPPLAD TILL VÅRA

REGIONALA STRATEGIER OCH DESS GENOMFÖRANDE”

2021 Regional Livsmedelsstrategi 2030 2020 Regional utvecklingsstrategi 2030

2021 Smart Specialiseringsstrategi Västernorrland 2020 Västernorrlands regionala digitala agenda

2021 Besöksnäringsstrategi Höga Kusten 2030 2018-2029 Regional transportplan

2018-2019 Regional energi- och klimatstrategi 2030

SAMBIBLIOTEKETS INNOVATIONSARENA

REGIONALA TILLVÄXTDAGAR &

FRAMTIDSKVÄLLAR SEMINARIESERIE

FRAMTIDSARBETET

(4)

.Sex tillgångar

TILLGÅNGSPYRAMIDEN beskriver olika typer av tillgångar med hänsyn till deras förutsättningar att skapa utveckling.

I basen på pyramiden finns HISTORIA, som i sig själv inte längre är till någon direkt nytta.

Som HYGIENFAKTOR räknas sådant som alla kommuner har och som utgör en grund för att överhuvudtaget kunna fullgöra sin uppgift.

FÖRDELSKAPANDE är tillgångar som kan ge Härnösand en fördel om man drar nytta av dem. UNIKT innebär att Härnösand, ibland med grannkommuner, är ensamt om dem, åtminstone

inom regionen. Utveckling av Campus Härnösand där utveckling

och utbildning inom energiteknik är en del.

De regionalt utvecklingsansvariga offentliga aktörerna finns samlade i Härnösand.

Ett lockande kulturliv med mångfald och dragningskraft.

Höga Kusten har både ett världsarv och ett känt varumärke som lockar besökare från när och fjärran.

Koncentrerad stadskärna byggd på öar med många vattennära utvecklingsmöjligheter.

I Härnösand har vi gott om entreprenörer som utvecklar framgångsrika företag.

11.. 22.

33. 44.

55. 66.

HÄRNÖSAND & HAVET NYTÄNKANDE ENTREPRENÖRER KULTURAKTÖRER MED SPETS HÖGA KUSTEN

UTVECKLING & UTBILDNING INOM ENERGITEKNIK

RESIDENSSTAD & REGIONALT ADMINISTRATIVT CENTRUM

UNIK

FÖRDEL

HYGIENFAKTOR

HISTORIA

(5)

.Tillväxtstrategi

Övergripande målbild :

MITT HÄRNÖSAND 2040 Tillsammans i en kreativ och företagsam livsmiljö

Vi är 30 000 medborgare. (Jämförelse år 2020, 25 114 medborgare.) Vi har 11 500 arbetstillfällen. (Jämförelse år 2019, 10 580 arbetstillfällen.)

FÖRETAGSAMHET, UTBILDNING SOM FÅR MÄNNISKOR ATT VÄXA och DEN TRYGGA OCH PERSONLIGA LIVSMILJÖN är samtliga hörnstenar för att nå målbilden. För att nå dessa krävs också en samlande GEMENSAM

KRAFT i hela samhället. HÅLLBARHET – GENOMSYRAR ALLT ligger som grund för samtliga av dessa delstrategier.

I botten finns INFRASTRUKTUR – BASEN FÖR UTVECKLING.

Sex delstrategier för att nå målbilden

GEMENSAM KRAFT

1.

UTBILDNING SOM FÅR MÄNNISKOR ATT VÄXA

2.

FÖRETAGSAMHET

3.

DEN TRYGGA OCH PERSONLIGA LIVSMILJÖN

4.

HÅLLBARHET GENOMSYRAR ALLT

5.

INFRASTRUKTUR - BASEN FÖR UTVECKLING

6.

Gemensam kraft

Företagsamhet

Hållbarhet genomsyrar allt

Den trygga &

personliga livsmiljön Utbildning som får människor att växa

Infrastruktur - basen för utveckling

Figur. Delstrategierna som en sammanfattande bild

.Delstrategi

Gemensam kraft

Utbildning som får människor att växa

1.

2.

Att tillsammans skapa en gemensam kraft och positiv rörelse är hjärtat i arbetet med att nå målbilden. Det handlar om att vara öppen och mottaglig för det nya, se morgondagens möjligheter och vara rustade för utmaningar och ta modiga beslut. Att ligga i framkant i den digitala samhällsutvecklingen är en självklarhet.

Att lyfta fram och vara stolt över såväl egna som andras framgångar är en nyckel till Härnösands tillväxt.

Ett framtidsorienterat utbildningssystem är en förutsättning för ett samhälle i tillväxt.

Samhället behöver modiga utbildningsaktörer som ser värdet av en röd tråd från förskola till företagsamhet. Alla lärmiljöer lockar till kreativitet och här förenas teori och praktik vilket uppmuntrar till livslångt lärande.

Sammanfattningsvis:

• Se möjligheter tillsammans

• Rustade för utmaningar

• Samhällsutveckling genom digitalisering

• Stolta över framgångar

Sammanfattningsvis:

• En röd tråd från förskola till företagsamhet

• Ett framtidsorienterat utbildningssystem

• Kreativa arenor för livslångt lärande

(6)

Företagsamhet

Den trygga och

personliga livsmiljön

3.

Företagsamhet utvecklas i en tillåtande och inkluderande kultur. På egen hand eller med gemensam kraft, i företag, organisationer och nätverk. Tillsammans skapar vi kreativitet, nytänkande och utveckling där digitalisering är ett naturligt inslag. Ett gott företagsklimat skapar förutsättningar för tillväxt och entreprenörskap.

I Härnösand är alla välkomna och kan hitta en trygg och personlig livsmiljö. Här finns möjlighet att tänka nytt och skapa ett liv fyllt av upplevelser. Attraktiviteten finns i kombinationen av natur- och havsnära boenden och levande kommundelscentrum som alltid finns nära dig. Vi har en digital infrastruktur i samklang med den personliga livsmiljön, vilket gör livspusslet enklare och attraherar nya invånare.

Sammanfattningsvis:

• Tillsammans är vi engagerade och företagsamma

• Möjligheter uppstår i möten mellan människor

• Ett gott företagsklimat skapar förutsättningar för tillväxt och entreprenörskap

Sammanfattningsvis:

• Trygga och personliga livsmiljöer som välkomnar alla

• Närhet och digitalisering gör livspusslet enklare

• Tillsammans attraherar vi fler

4.

Hållbarhet

genomsyrar allt

Infrastruktur -

basen för utveckling

I Härnösand arbetar vi med hållbarhet ur ett helhetsperspektiv och förbereder för kommande generationer. Genom att låta hållbarheten genomsyra allt, så skapas attraktionskraft och konkurrensfördelar. Härnösand fortsätter att vara en förebild och leder hållbarhetsarbetet mot en framtid där människan är i balans med miljön.

En viktig förutsättning för all utveckling är hållbar infrastruktur och för oss en utbyggd Ostkustbana. Den för oss närmare varandra lokalt, regionalt, nationellt och globalt – det möjliggör för personliga livsmiljöer och företagsamhet i hela vår kommun. Robusthet och flexibilitet i såväl den digitala som fysiska infrastrukturutvecklingen håller oss samman, skapar balans och ger oss ett försprång in i framtiden.

Sammanfattningsvis:

• Modiga att gå före och att leda hållbarhetsarbetet

• Långsiktig hållbarhet – är en attraktionskraft

Sammanfattningsvis:

• En utbyggd Ostkustbana

• Infrastruktur som möjliggör

• Robusta och flexibla lösningar

5.

6.

(7)

References

Related documents

Procedursförmågan gynnas om det finns en acceptans kring att misslyckas i klassrummet och om eleverna får testa olika sätt att lösa uppgifter (Mellroth, 2018, s. Detta upplever

The analyses were based on simulations without immigration, using demographic data from empirical studies of the Scandinavian population also used in a previous SEPA report

Det gör ju liksom inte vissa andra tjejer, typ mainstream personer… killar kan gå in på tjejavdelningen också, för man känner liksom att man tar det plagg man tycker är

Individen måste känna sig motiverad och införskaffa en förståelse för sin nya livssituation för att kunna vara delaktig i en lyckad

Ändamålet med föreningen är enligt stadgarna att samla det gotländska näringslivet, kommunen och andra aktörer för att offensivt och långsiktigt bidra till att det ska vara bra

Råd för rutiner och underhåll av teleslinga Faktablad som riktar sig till ansvariga med teleslinga i sina lokaler/verksamheter.. Råd rutiner och underhåll av teleslinga (pdf)

nologi­ eller produktområden, internationell expansion eller digitalisering för att ge några exempel. Vi arbetar däremot inte med centrala synergiprojekt som är ”tvingande”

Subject D, for example, spends most of the time (54%) reading with both index fingers in parallel, 24% reading with the left index finger only, and 11% with the right

För henne är det dessutom viktigt att eleverna får kunskap om de olika delarna i den tekniska skapandeprocessen, det vill säga att eleverna får arbeta med att tolka och göra

En elev får, enligt skollagen, beviljas ledighet (max 10 dagar per läsår) för enskilda angelägenheter.. Sådana enskilda angelägenheter kan vara vissa resor, familjehögtider

Det kan i detta sammanhang noteras att det inte är uppenbart vilket problem som mål eller stöd till förnybar elproduktion är till för att lösa.. EU ETS hanterar redan

Kring Gussjön, Starred och Öjesjön finns LIS-områden utpekade som ska möjliggöra för ny-, till- och ombyggnationer av bebyggelse som kan möjlig- göra att fler bosätter

Den fysiska planeringen kan skapa förutsättningar för livsvillkor som främjar hälsa och välbefinnande för alla. I Härnösands översiktsplan har hänsyn genomgående tagits till

Häggdånger Utreda möjligheten för gång- och cykelstråk till Härnösands tätort alternativt iordningställa en led för cykling på kulturvägen förbi Värptjärn. 0-8 år

Infrastrukturen för trafik och transporter ska koppla ihop samhällets olika delar för människor som bor, lever och verkar i Härnösands kommun. Den är en förutsättning för

M ilitärverksam het Företagsom råde

infrastruktur till att ytterligare dra nytta av befintliga nätverk.  Härnösands spiralkraft lider något av brist på tydlig riktning framåt. Ett förnyat arbete med mål

Det innebär att de krav som Inspektionen för Vård och omsorg (IVO) idag ställer för att bevilja anordnare tillstånd för att få bedriva assistans behöver kompletteras med krav

sammanhang, visa sig att ingen av lösningarna låter särskilt bra. Man kan ha hur rätt som helst, alla semantiska argument på sin sida, och ändå vara chanslös mot texten, mot

Det går inte heller att bortse från att den störs- ta anledningen till att studenterna har valt att bli musiklärare, deras eget musikintresse, också kan vara en anledning till att

Avsluta med att spara och skicka Välj användare som ska byta namn... Användare – som inte är

- Gällande våldsutsatta vuxnas rätt till skyddat boende så är det av största vikt att detta kan ske utan behovsprövning från socialtjänsten då det finns enskilda som inte

Vattenfall delar på det hela utredningens åsikt om att ett EU- gemensamt system för negativa utsläpp troligen behöver vara ett separat styrmedel som inte är kopplat till EU ETS..