• No results found

Physical activity in patients with heart failure:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Physical activity in patients with heart failure:"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Linköpings University Medical Dissertations No. 1508

Physical activity

in patients with heart failure:

motivations, self-efficacy and

the potential of exergaming

FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES

Linköpings University Medical Dissertations No. 1508, 2016 Department of Social and Welfare Studies

Linköping University, SE-581 83 Linköping, Sweden

www.liu.se

Ph

ys

ica

l a

cti

vit

y i

n p

ati

en

ts w

ith h

ea

rt f

ailu

re

: m

oti

va

tio

ns

, s

elf

-e

ffi

ca

cy a

nd t

he p

ote

nti

al o

f e

xe

rg

am

in

g

Le

on

ie K

lom

ps

tra

20

16

Leonie Klompstra

References

Related documents

Furthermore, several factors associated with decreased appetite imply that health care professionals should be particularly attentive to decreased appetite in patients

1606, 2018 Department of Medical and Health Sciences. Division of

Eftersom dessa författare beskriver klass samt arbetarklass utifrån deras erfarenheter har de oftast mer kunskap inom området än människor från andra sociala klasser. Det är

[r]

Ek, Amanda: Physical activity among patients with cardiovascular disease: a predictor of hospital care utilisation and mortality in clinical work.. Avhandlingsserie för Gymnastik-

Sedan Vladimir Putin kom till makten har han inte bara haft som mål att förbättra relationerna med Nato och USA utan först och främst stärka den ryska staten genom att

redogörelser för typiskt militära ting även påståenden om befolkningen, språket, kulturen och dess konsekvenser när det kommer till möjligheten att försvara området.