• No results found

Promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15) Högskolan i Skövde lämnar följande remissvar på rubricerad promemoria.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15) Högskolan i Skövde lämnar följande remissvar på rubricerad promemoria."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Rektor YTTRANDE

2020-09-11 Dnr HS 2020/564

Socialdepartementet

s.registrator@regeringskansliet.se s.sof.registrator@regeringskansliet.se

Promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav

och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)

Högskolan i Skövde lämnar följande remissvar på rubricerad promemoria.

Sammanfattning

Högskolan i Skövde är positiva till de förändringar som utredaren föreslagit utifrån att införa en skyddad yrkestitel. Högskolan i Skövde ser fördelar med en övergångsperiod på tio år så att verksamheten hinner anpassa sin verksamhet och för att minska trycket på

socialstyrelsen. Detta kommer förhoppningsvis att medföra att patientsäkerheten ökar.

Avsnitt 4 Överväganden och förslag

Väsentligt att kravet på språkkunskaper lyfts.

Vi är tveksamma till huruvida det finns tillräckligt med lärarkompetens för att klara ämnesdjup och ämnesinriktning inom bland annat omvårdnad, i det förändrade Vård och omsorgsprogrammet från och med höstterminen 2021.

Avsnitt 7 Konsekvenser

Högskolan i Skövde vill lyfta farhågan om att Socialstyrelsens utfärdande av skyddad

yrkestitel kan förlänga handläggningstiden för utfärdande av legitimation till sjuksköterskor och andra legitimationsyrken.

References

Related documents

Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Region Blekinge Region Dalarna Region Gävleborg Region Halland Region Jämtland Region Jönköping Region Kalmar Region Kronoberg

Det saknas dock en bedömning av vilka kostnader förändringen kommer att medföra för myndigheter inom Sveriges Domstolar, trots att andelen ansökningar som får avslag kan

Om undersköterskor under övergångsperioden istället ska anställas som vårdbiträden kan det även skapa problem gällande krav som finns i vissa uppdragsavtal på att en viss andel

Folkbildningsrådet föreslår att regeringen författningsreglerar de krav på resultat av lärande som måste vara uppfyllda för att ett intyg om godkänt resultat på

Högskolan i Gävle har tagit del av promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser som kompletterar bedömningsunderlaget till

I den slutliga handläggningen har avdelningscheferna Marie Åberg, Anna Sundberg och Maria Björklund deltagit.. Inspektören Erica Reivell har

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till remissvar godkänns och skickas till Socialdepartementet som Karlstads kommuns svar på remissen. Sammanfattning

Ärendet har avgjorts enhetschefen Agnès Courades Allebeck i närvaro av utredaren Hiba

Slutligen föreslås även att under en tvåårsperiod från ikraftträdandet ska den som varit verksam med yrkestiteln undersköterska i en omfattning som sammanlagt motsvarar heltid

Länsstyrelsen Östergötland ställer sig positiva till förslaget, och instämmer med bedömningen att en yrkeskår med en allt mer enhetlig kompetens sannolikt medför positiva effekter

Mälardalens högskola har beretts tillfälle att lämna yttrande över promemorian S2020/05223/SOF Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser

Regionen stödjer förslaget om ändringar i vård- och omsorgsprogrammets utformning med krav på genomgången utbildning inriktning vård och omsorg och minst 1400

Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över förslag gällande kompetenskrav och övergångsbestämmelser för införandet av skyddad yrkestitel för

Utredningen föreslår att efter ansökan ska bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska utfärdas till den som har en utbildning med inriktning mot vård- och omsorg

Dessutom kan en mindre seriös aktör anställa personal med titeln undersköterska idag för att de ska kunna erhålla yrkestiteln enligt övergångsbestämmelserna, även om

o Äldre utbildning inriktning vård och omsorg från gymnasie- skolan eller kommunal vuxenutbildning enligt äldre bestäm- melser före 1 juli 2021 anses likvärdig, kan ansöka om

SPF Seniorerna stöder promemorians förslag att bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska utfärdas efter ansökan till den som har en utbildning med inriktning mot

Förlängningen av tiden för övergångsbestämmelserna innebär att medarbetare som inte uppfyller ställda krav hinner få sin kompetens validerad och vid behov komplettera

I promemorian föreslås att bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska efter ansökan ska utfärdas till den som har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg

Det är också positivt att utbildning från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning enligt äldre bestämmelser, under vissa förutsättningar, bedöms som likvärdig vid ansökan

UHR ställer sig positivt till promemorians ändring av betänkandets förslag (s. 15) om att krav på genomgången utbildning från gymnasieskolan eller komvux alternativt annan

Fler inslag av starkare yrkesreglering och yrkesexamina inom fler yrkesområden kan vara en del i detta och bidra till att öka attraktiviteten för och kompetensen inom dessa

- att Uppsala universitet överlämnar expertgruppens yttrande som sitt svar på rubricerad