• No results found

Remissvar - Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissvar - Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1 (1)

2020-10-07 Dnr 2020/1524

Beslutande Handläggare

Rektor Tanja Dunerbrandt

Socialdepartementet

s.registrator@regeringskansliet.se

Remissvar - Reglering av undersköterskeyrket –

kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds

2020:15)

Beslut

Rektor beslutar att lämna yttrande enligt bilaga.

Bakgrund

Mälardalens högskola har beretts tillfälle att lämna yttrande över promemorian S2020/05223/SOF Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15).

Ärendets beredning

Yttrandet har beretts av avdelningschef, universitetsadjunkt Tanja Dunerbrandt, utbildningsledare, universitetslektor Johanna Westerlund.

Underlag i ärendet

Bilaga 1: Mälardalens högskolas remissvar S2020/05223/SOF Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)

_______________________

Rektor beslutar i närvaro av högskoledirektör Karin Cardell efter föredragning av universitetsadjunkt Tanja Dunerbrandt.

Paul Pettersson

Rektor Tanja Dunerbrandt

(2)

1 (1) Mälardalens högskola Handläggare:

2020-10-07 Tanja Dunerbrandt

Mälardalens högskolas remissvar S2020/05223/SOF

Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och

övergångsbestämmelser (Ds 2020:15)

Mälardalens högskola instämmer i remissens förslag om att reglera undersköterskeyrket och ställer sig bakom förslaget att skydda yrkestiteln undersköterska.

Regleringen ger ökade möjligheter till att säkerställa yrkeskategorins

kompetenser och därmed patientsäker vård. Nödvändigheten av personalens kompetens och bristande möjligheter för patientsäker vård har blivit än mer tydligt under Covid-19 pandemin, exempelvis inom äldrevård.

En för högskolan viktig aspekt, är att en reglering bidrar till att säkerställa att de som söker till vårdutbildningar t.ex. sjuksköterskeprogrammet, har de kunskaper och förutsättningar som krävs för högskolestudier.

Vidare ställer sig Mälardalens högskola positiva till ändrade

övergångsbestämmelser och möjligheter till validering för de som idag är utbildade och yrkesverksamma som undersköterskor.

Det finns dock en problematik i dagsläget med mycket varierande formell och reell kompetens inom undersköterskeyrket (som är en av Sveriges största yrkesgrupper), där den varierande utbildningsbakgrunden ger problem med att validera kompetens. En tydligt definierad basnivå av kompetenskrav behöver finnas som ska uppnås. Denna basnivå behöver utgå från de av regeringen beslutade ändringarna i gymnasieskolans vård- och

omsorgsprogram, som innebär att fler ämnen kommer att bli obligatoriska inom vård- och omsorgsprogrammet, däri ingår kunskaper inom svenska språket.

I ändringarna saknas matematik, grundläggande farmakologi och läkemedelshantering. Dessa kunskaper behöver ingå i

undersköterskeutbildningarna för att uppnå säker vård. Undersköterskor kan på delegation hantera läkemedel och har en viktig funktion i att kunna värdera effekter och biverkningar hos patienter och brukare.

References

Related documents

Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Region Blekinge Region Dalarna Region Gävleborg Region Halland Region Jämtland Region Jönköping Region Kalmar Region Kronoberg

Det saknas dock en bedömning av vilka kostnader förändringen kommer att medföra för myndigheter inom Sveriges Domstolar, trots att andelen ansökningar som får avslag kan

Folkbildningsrådet föreslår att regeringen författningsreglerar de krav på resultat av lärande som måste vara uppfyllda för att ett intyg om godkänt resultat på

Högskolan i Gävle har tagit del av promemorian Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser som kompletterar bedömningsunderlaget till

I den slutliga handläggningen har avdelningscheferna Marie Åberg, Anna Sundberg och Maria Björklund deltagit.. Inspektören Erica Reivell har

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till remissvar godkänns och skickas till Socialdepartementet som Karlstads kommuns svar på remissen. Sammanfattning

Socialnämnden i Kiruna kommun anser att förslaget om en skyddad yrkestitel för undersköterskeyrket är bra för att kvalitetssäkra verksamheten och tillstyrker remissen

Ärendet har avgjorts enhetschefen Agnès Courades Allebeck i närvaro av utredaren Hiba

I remissen Reglering av undersköterskeyrket - kompetenskrav och övergångsbestämmelser (Ds 2020:15) lämnas förslag gällande införande av skyddad yrkestitel för

Slutligen föreslås även att under en tvåårsperiod från ikraftträdandet ska den som varit verksam med yrkestiteln undersköterska i en omfattning som sammanlagt motsvarar heltid

Länsstyrelsen Östergötland ställer sig positiva till förslaget, och instämmer med bedömningen att en yrkeskår med en allt mer enhetlig kompetens sannolikt medför positiva effekter

Beslut i detta ärende har fattats av prorektor Håkan Wiklund efter föredragning av ämnesföreträdare David Haage.. Närvarande vid den slutliga behandlingen av ärendet

Socialnämnden

Region Kalmar län har fått möjlighet att yttra sig över förslag gällande kompetenskrav och övergångsbestämmelser för införandet av skyddad yrkestitel för

Utredningen föreslår att efter ansökan ska bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska utfärdas till den som har en utbildning med inriktning mot vård- och omsorg

Dessutom kan en mindre seriös aktör anställa personal med titeln undersköterska idag för att de ska kunna erhålla yrkestiteln enligt övergångsbestämmelserna, även om

o Äldre utbildning inriktning vård och omsorg från gymnasie- skolan eller kommunal vuxenutbildning enligt äldre bestäm- melser före 1 juli 2021 anses likvärdig, kan ansöka om

Socialstyrelsen hänvisar i övrigt till myndighetens yttrande över betänkandet Stärkt kompetens i vård och omsorg (SOU 2019:20) avseende införande av skyddad yrkestitel för yrket

SPF Seniorerna stöder promemorians förslag att bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska ska utfärdas efter ansökan till den som har en utbildning med inriktning mot

Förlängningen av tiden för övergångsbestämmelserna innebär att medarbetare som inte uppfyller ställda krav hinner få sin kompetens validerad och vid behov komplettera

I promemorian föreslås att bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska efter ansökan ska utfärdas till den som har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg

Det är också positivt att utbildning från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning enligt äldre bestämmelser, under vissa förutsättningar, bedöms som likvärdig vid ansökan

- att Uppsala universitet överlämnar expertgruppens yttrande som sitt svar på rubricerad