Distriktssköterskans upplevelse av hälsosamtal till 40-, 50- och 60 åringar

35  Download (0)

Full text

(1)

Examensarbete på avancerad nivå

Independent degree project second cycle

Omvårdnad AV, Vetenskapligt arbete, Specialistsjuksköterskeutbildning, 15 hp Nursing AV, Scientific work, Specialist nursing, 15 credits

Distriktssköterskans upplevelse av hälsosamtal till 40-, 50- och 60 åringar -en kvalitativ intervjustudie.

A primary district nurse’s experiences of Health dialogues for 40-, 50- and 60 year old’s -a qualitative interview study.

Josefine Davén

Moa Simola

(2)

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Omvårdnad

Examinator: Kenneth Asplund, kenneth.asplund@miun.se Handledare: Britt Bäckström, britt.backstrom@miun.se

Inga-Lena Westling Sjöström, inga-lena.westling-sjostrom@miun.se Författare: Josefine Davén, joda0104@student.miun.se

Moa Simola, mosi1301@student.miun.se

Utbildningsprogram: Omvårdnad AV, Vetenskapligt arbete specialistutbildning 15 hp Huvudområde: Omvårdnad

Termin, år: Ht, 2014

(3)

Abstrakt

Landstinget Västernorrland erbjuder hälsosamtal till 40-, 50- och 60 åringar i syfte att öka medvetenhet om sambandet mellan levnadsvanor och ohälsa, samt att behandla de individer som har hög risk för sjukdom. Syftet med denna studie var att belysa distriktssköterskors upplevelse av att utföra hälsosamtalen inom primärvården. Material insamlades genom semistrukturerade, personliga intervjuer med distriktssköterskor som var utförare av hälsosamtal och som arbetade på hälso- och vårdcentraler i länet. Totalt genomfördes åtta intervjuer. Intervjuerna spelades in, skrevs ner ordagrant och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att distriktssköterskorna upplevde att hälsosamtalet var positivt, även uppskattat av patienterna samt att det sammanföll med distriktssköterskornas eget intresse. Innehållet i hälsosamtalet medför goda möjligheter till dialog men bör anpassas till patientens önskemål och behov. Distriktssköterskorna växlar mellan olika samtalsstrategier i hälsosamtalet för att på bästa sätt kunna främja livsstilsförändringar.

Upplevelsen av manualen var övergripande positiv, men då distriktssköterskorna beskrev otydligheter i manualen fanns utrymme för framtida förbättringar. Resultatet kan addera ny kunskap om hälsosamtalets genomförande, innehåll, förutsättningar och hinder. Resultatet kan även ge en hänvisning att distriktssköterskorna använder en patientcentrerad strategi under hälsosamtalet.

Nyckelord:

Distriktssköterska, hälsopromotion, hälsofrämjande, hälsosamtal, innehållsanalys, primärvård.

(4)

Abstract

The county of Västernorrland offers health dialogues for 40-, 50- and 60 year old´s with the aim to increase awareness of the relation between lifestyle and illness, and to treat those individuals with high risk of illness. The aim of this study was to depict primary district nurse´s experiences by performing health dialogues in the primary health department.

Material was collected through semi structured, personal interviews with primary health nurses who were performers of health talks, and who worked at health care centers in the county. In total, eight interviews were carried out. Interviews were recorded, written down precisely and analyzed with qualitative content analysis. The results showed that primary district nurses experienced the health dialogues as positive, also appreciated by patients and that it was in concordance with the district nurses’ personal interest. The content in the health dialogue entails proper opportunities to create dialogues, but requires adapting to the patient´s own needs and requests. The primary district nurses alternates between different communication strategies in the health dialogue in order to create optimum lifestyle change.

The experience of using a manual was positive, but there is room for improvement, as the district nurses commented on some unclear sections in the manual. The results of this study may add knowledge about the health promoting dialogue´s implementation, content, opportunities and difficulties. The result also indicates that primary district nurses are using a patient-centered strategy during the health dialogue.

Keywords:

Content analysis, health dialogues, health promotion, health promoting, primary district nurse,

primary care.

(5)

Innehållsförteckning

Bakgrund ... 1

Problemformulering och syfte ... 3

Frågeställningar ... 4

Metod ... 4

Kontext och urval ... 4

Tabell 1; sociodemografiska variabler över inkluderade distriktssköterskor

... 5

Intervjuer ... 5

Etiska överväganden ... 5

Innehållsanalys ... 6

Tabell 2; ett exempel på analysprocessen

... 6

Resultat ... 6

Tabell 3; domän, kategori och underkategori

... 7

Distriktssköterskornas upplevelse av att genomföra hälsosamtal ... 7

Distriktssköterskornas upplevelse av hälsosamtalets innehåll ... 10

Distriktssköterskornas upplevelse av manualen ... 13

Diskussion ... 14

Resultatdiskussion ... 14

Metoddiskussion ... 19

Slutsats och vidare forskning ... 21

Referenslista ... 22

Bilagor ...

(6)
(7)

Bakgrund

I Landstinget Västernorrland genomförs ett hjärt-, kärl- och diabetesprogram, “Ett friskare Västernorrland”, där ett av insatsområdena inom programmet är gratis hälsoundersökning och hälsosamtal som erbjuds för 40-, 50- och 60 åringar genom primärvården (Landstinget Västernorrland, 2014). Detta utförs av distriktssköterskor på hälso- och vårdcentraler, och har erbjudits sedan februari 2012. Enligt Landstinget Västernorrland (2011) är syftet med hälsosamtalet att öka medvetenheten om sambandet mellan levnadsvanor och insjuknande i diabetes och hjärt- kärlsjukdom, samt att behandla de individer som har hög risk för sjukdom.

Därför är hälsosamtalet en viktig del i folkhälsoarbetet (Landstinget Västernorrland, 2014).

Denna studie är en del av uppföljningen till programmet "Ett friskare Västernorrland", och har som avsikt att belysa distriktssköterskors upplevelse och erfarenhet av att vara utförare av hälsosamtal för 40-, 50- och 60 åringar.

Det finns anledning till oro för den framtida hälsoutvecklingen (Norberg & Danielsson, 2009, s. 202-203). Dödligheten i hjärt- och kärlsjukdom har ökat i Sverige under lång tid, därför startade Västerbottens Landsting år 1984 ett program som innefattar hälsoundersökning och uppföljande hälsosamtal, där syftet var att stödja mer hälsosamma vanor och därmed minska ohälsa (Norberg, Wall, Boman, & Weinehall, 2010). Västerbottens andsting har genom programmet l ckats minska ins uknandet i diabetes, h ärt- och kärls ukdom i länet (Landstinget Västernorrland, 2014). Modellen för hälsoundersökning och hälsosamtal har anammats av övriga län i landet (Norberg et al., 2010), inklusive Västernorrlands län där en stor andel vuxna lever med övervikt, fetma, diabetes och högt blodtryck (Landstinget Västernorrland, 2014). Primärvården har en möjlighet att nå individer genom kontaktytan med befolkningen, vilket innebär att primärvården har goda förutsättningar för att arbeta hälsofrämjande och har en viktig uppgift i att förebygga sjukdomar i samhället (Socialstyrelsen, 2005).

Hälso- och sjukvården har stor betydelse för den långsiktiga hälsoutvecklingen, och ett av de elva målområden som Sveriges regering fastställt för folkhälsan är ett mer hälsofrämjande arbetssätt (Socialdepartementet, proposition 2002/03:35). Ordet hälsopromotion är en översättning av engelskans “health promotion” där motsvarande begrepp på svenska är

“hälsofräm ande” (Korp, 2004 s.19). Ordet “främ a” har bet delsen “bevara” eller “förbättra”

och begreppet “hälsa” innebär flera definitioner, från hälsa som en medicinsk status till hälsa

(8)

som ett upplevt välbefinnande (Korp, 2004 s.24). Begreppen hälsopromotion och hälsofrämjande har samma betydelse och hädanefter kommer begreppet hälsofrämjande att användas. Distriktssköterskor tolkar begreppet hälsofrämjande arbete som en livsstils- och beteendeförändring (Irvine, 2007; Keleher & Parker, 2013) och att distriktssköterskor är den profession som är mest lämplig att arbeta med hälsofrämjande insatser (Wilhelmsson &

Lindberg, 2009).

Inom det hälsofrämjande arbetet används olika typer av samtalsformer och strategier. Det ställs dessutom höga krav på att skapa goda relationer, samt att samtalet ska vara effektivt och leda fram till ett resultat (Hilmarsson, 2012, s.12). Samtalsformerna har dels en edukativ funktion utifrån att hälsoråd förmedlas, och dels en funktion i att åstadkomma en förändringsprocess (Bergstrand, 2004, s.83). Stödsamtal är den vanligaste formen av samtal inom primärvården och innebär att främja och stärka patientens resurser och styrkor. Detta genom att exempelvis belysa situationer där patienten hanterat utmaningar på ett bra sätt, eller för att lyfta fram förmågor hos patienten som denne inte är medveten om själv (Holmquist, 2012, s.73). Problemlösningssamtal innebär att föra en dialog som leder framåt steg för steg, och samtalsformen coaching är en metod för att skapa förändring eller utveckling genom patientens uppsatta mål (Hilmarsson, 2012, s.246- 262). Stages of Change-modellen (SOC) är en patientcentrerad samtalsform som används vid livsstilsförändringar och bygger på förståelse för att individens förändringsarbete är en lång process genom stadier; det förmedvetna, medvetande, förberedelse, aktivitetsstadiet och slutligen vidmakthållandet. En annan samtalsform är Motiverande samtal [MI] som underlättar individens förflyttning mellan stadierna (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). MI fokuserar på att lösa patientens inre ambivalens och på att framkalla patientens inre motivation, inte till att påtvinga förändring som inte överensstämmer med patientens egna värderingar och uppfattningar (Miller &

Rollnick, 2010 s.52). MI som samtalsform är ett arbetssätt som distriktssköterskor uppmanas att använda i hälsosamtalet för 40-, 50- och 60 åringar (Hörnsten, Lindahl, Persson &

Edvardsson, 2014). MI som metod anses bland distriktssköterskor vara ett värdefullt verktyg

för hälsofrämjande arbete (Brobeck, Odencrants, Bergh & Hildingh, 2011; Miller & Beech,

2009; Östlund, Wadensten, Häggström & Kristofferzon, 2013), samtidigt är det en krävande

metod för dem att använda (Brobeck et al. 2011; Noordman, van der lee, Nielen, Vlek, van

der Weijden & van Dulmen 2012; Östlund et al. 2013).

(9)

Distriktssköterskans arbete ska bygga på ett holistiskt hälsofrämjande arbetssätt för att stödja och stärka den enskilda individen (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Detta kan liknas med ett salutogent perspektiv som fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa, mer än vad som orsakar sjukdom, kallat patogenes (Antonovsky, 2007, s.31). Antonovsky ger uttryck för att en individ ständigt rör sig på ett slags spektrum mellan hälsa-ohälsa där flera faktorer kan påverka individens rörelse mot den friska eller sjuka polen på det spektrumet, men att ett salutogenetiskt synsätt främjar rörelse mot den friska polen (Antonovsky, 2007, s.28-31). Antonovsky menar att begreppet känsla av sammanhang (KASAM) är centralt för att människor är, blir och förblir friska och syftar till tre komponenter i en individs copingstrategi; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 2007, s.43). En person med stark KASAM är mer motiverad att se en uppgift som en positiv utmaning, föra in struktur och söka ändamålsenliga resurser för att klara det (Antonovsky, 2007, s. 238). Detta kan jämföras med Dorothea Orems omvårdnadsteorier, där målet med omvårdnad bör vara att främja patientens förmåga till egenvård för att leda denne till förändring (Orem, 2001, s.40). Egenvård definieras som utförandet av aktiviteter som individen på eget initiativ utför för att bevara hälsa och välmående (Orem, 2001, s.43).

Egenvården syftar till att tillgodose individens egenvårdsbehov som definieras som individens insikter om handlingar som är nödvändiga för funktion och utveckling (Orem, 2001, s.47).

Enligt Kirkevold beskriver Orem att egenvården är beroende av individens mentala, psykologiska och fysiska egenskaper, och när det uppstår obalans mellan egenvårdsbehov och förmågan att utföra egenvård skall sjuksköterskan träda in för att hjälpa patienten (Kirkevold, 2000, s.153). Både Antonovskys och Orems teorier talar för vikten av att stärka en individs resurser för att lyckas med livsstilsförändring.

Problemformulering och syfte

Flera studier beskriver hälsofrämjande arbete och hur distriktssköterskor upplever det

(Brobeck, Odencrants, Bergh & Hildingh, 2013; Irvine, 2007; Wilhelmsson & Lindberg,

2009). Däremot har tidigare utförda studier av samtal mestadels fokuserat på samtal mellan

patient och läkare, och studier av samtal mellan sjuksköterska och patient förekommer

sparsamt (Bergstrand, 2004, s.61). Tidigare forskning om distriktssköterskors erfarenheter av

att utföra hälsosamtal för 40-, 50- och 60 åringar är mycket begränsad. Därför är det av vikt

att beskriva distriktssköterskans upplevelse av att utföra hälsosamtal för en ökad förståelse för

distriktssköterskans hälsofrämjande arbete, samt för att åskådliggöra eventuella

förbättringsmöjligheter. Syftet med studien är därför att belysa distriktssköterskors upplevelse

(10)

av att utföra hälsosamtal inom primärvården till 40-, 50- och 60 åringar inom Västernorrlands län.

Frågeställningar

Hur upplever distriktssköterskor genomförandet av hälsosamtalet?

Hur upplever distriktssköterskor innehållet i hälsosamtalet?

Hur upplever distriktssköterskor manualen för hälsosamtalet?

Metod

I studien valdes kvalitativ innehållsanalys (Polit & Beck, 2008, s.517-518) med induktiv ansats (Elo & Kyngäs, 2007) för att identifiera vilka mönster och teman som framträdde utifrån det insamlade materialet. Analysen baserades på intervjupersonernas unika upplevelser och erfarenheter av hälsosamtal samt att genom kvalitativ innehållsanalys beskriva variationer genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehåll (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008, s.160-162).

Kontext och urval

Studien genomfördes vid hälso- och vårdcentraler inom Västernorrlands län på uppdrag av

folkhälsoplanerare i Västernorrlands läns andsting som en del i pro ektet “Ett friskare

Västernorrland”. Ett brev skickades ut från folkhälsoplanerarna till berörda verksamhetschefer

via e-post och ett brev bifogades (bilaga 1) med en förfrågan om tillåtelse att rekrytera

distriktssköterskor till studien. Distriktssköterskorna kontaktades i sin tur via e-post och

telefon för att få ett informationsbrev om studien (bilaga 2). Inklusionskriterierna var att de

hade specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska samt var utförare av hälsosamtal. I

Västernorrlands län finns 32 hälso- och vårdcentraler, tio av dessa exkluderades på grund av

det geografiska avståndet i förhållande till studiens tidsplan. Slutligen tillfrågades

verksamhetschefer på 22 olika hälso- och vårdcentraler i länet, varav fyra var privatägda. Av

de 22 tillfrågade verksamhetscheferna tackade tre nej. En distriktssköterska tackade nej. Fem

chefer, och fem distriktssköterskor svarade aldrig på förfrågan. Sammanlagt resulterade

förfrågningarna i att åtta intervjuer utfördes på de olika hälso- och vårdcentralerna under

september och oktober 2014, varav en av dessa var en pilotstudie som senare inkluderades i

studien. Alla deltagande distriktssköterskor var kvinnor mellan 44 och 61 års ålder. De hade

arbetat som distriktssköterskor mellan 5 och 25 år. Distriktssköterskorna hade genomfört

mellan 50 till 400 hälsosamtal, och av de åtta inkluderade hade sex utbildning i MI.

(11)

Tabell 1, sociodemografiska variabler över inkluderade distriktssköterskor

Ålder i år 49 44 60 51 52 61 56 48

Kön K K K K K K K K

Antal verksamma år som distriktssköterska 14 5 25 5 13 20 14 10

Antal genomförda hälsosamtal totalt sedan

start 50 60 60 200 70 400 250 300

Utbildning i MI ja nej ja ja ja ja ja nej

Intervjuer

Studien bygger på semistrukturerade intervjuer (Jfr. Polit & Beck, 2008, s.394). Intervjuerna påbörjades genom att studiens syfte presenterades och information om konfidentialitet och rätten att avbryta deltagandet delgivits. Distriktssköterskorna gav ett informerat samtycke till deltagande i studien muntligen och skriftligen. Intervjuerna följde en frågemall med tre ämnesområden, upplevelsen av genomförande, innehåll och manual (bilaga 3). Intervjuerna inleddes med samma öppningsfråga, och frågorna ställdes med öppna frågor (Jfr. Polit &

Beck, 2008, s.414). Intervjuerna pågick mellan 30 och 50 minuter och spelades in via diktafon och skrevs sedan ut ordagrant. Intervjuerna genomfördes av båda författarna. Inför varje intervju utvaldes en att vara ansvarig ledare för intervjun och den andra var mer lyssnande, iakttagande och gjorde korta inlägg om något saknades eller behövde undersökas mer utifrån frågemallen. Intervjuerna genomfördes på samma sätt vid varje tillfälle, men rollen som intervjuansvarig växlade vid intervjutillfällena.

Etiska överväganden

Lagen om etikprövning avseende forskning på människor (SFS 2003:460) syftar till att

skydda den enskilda människan och människovärdet skall respekteras. I paragraf 16 (SFS

2003:460) står att deltagaren skall ges information om bland annat övergripande mål och syfte

med studien. Verksamhetschefer och deltagande distriktssköterskor blev skriftligt informerade

via informationsbrev om studiens s fte och tillvägagångssätt, samt delgavs

kontaktinformation till författare och handledare. Inför intervjun informerades deltagarna i

studien muntligen och skriftligen om att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att

avbryta medverkan. Vidare kan forskning endast utföras om deltagande dokumenteras (SFS

2003:460 § 17), deltagarna fick därför skriva på ett informerat samtycke till medverkan. Det

inspelade materialet förvarades endast tillgängligt för författarna och både datamaterial och de

medverkandes identiteter behandlades konfidentiellt.

(12)

Innehållsanalys

Analysprocessen genomfördes i flera steg med stöd av Graneheim och Lundman (2004). Till en början lästes alla intervjuer igenom för att få en helhetsbild. Därefter reflekterade författarna gemensamt över det huvudsakliga innehållet. Hela texten lästes igen och delades upp utifrån de delar av innehållet som sammanföll med de tre frågeområdena i frågemallen, vilka sedan utgjorde tre domäner. Vidare sorterades texten upp i meningsenheter utifrån delar och stycken av text som hörde ihop genom innehåll och sammanhang och som svarade mot syftet med studien. Meningsenheterna kondenserades nära textens innehåll och kodades (Jfr.

Lundman & Hällgren Graneheim, 2008, s.165). Processen fortsatte genom att koderna med liknande innehåll sorterades och sammanfördes in i underkategorier och kategorier. Processen karaktäriseras av att jämföra och urskilja liknande begrepp (Jfr. Graneheim & Lundman, 2004). Oklarheter som uppstod under processen löstes genom ständig dialog, diskussioner och jämförelser av åsikter mellan författarna för att uppnå trovärdighet (Jfr. Polit & Beck, 2008, s.

539).

Tabell 2; ett exempel på analysprocessen Meningsenhet Kondenserad

mening

Kod Underkategori Kategori Jag tycker det är

givande, att det är intressant att jobba med friska

Givande och intressant att jobba

med friska En givande,

intressant och rolig arbetsuppgift

Rolig och intressant arbetsuppgift

Att fyllas av en positiv

känsla Ja det är väldigt roligt

att jobba med det här, jag skulle inte vilja släppa det

Roligt att jobba med det här och vill inte sluta

Ja jag har ju valt det själv så jag tycker det är positivt, jag har själv alltid tyckt att jag vill göra det här

Valt det

s älv…positivt, vill göra det här

Det finns ett eget intresse och vilja

för arbetsuppgiften

Intresse som stämmer med egna värderingar

…uppgiften t cker ag känns bra eftersom det är min inriktning och jag vill jobba med dom här frågorna

Känns bra, det är min

inriktning…vill jobba med det här

Resultat

Under innehållsanalysen framstod sju kategorier och 17 underkategorier. Dessa är

presenterade i tabell 3. Kategorier och underkategorier förklaras närmare i löpande text och

underkategorierna skrivs kursivt. Citat från de transkriberade intervjuerna används för att

(13)

beskriva kategorierna, och är numrerade för att på ett konfidentiellt sätt refereras till en enskild distriktssköterska.

Tabell 3; domän, kategori och underkategori

Domän Kategori Underkategorier

Genomförande

Att fyllas av en positiv känsla

-En rolig och intressant uppgift

-Intresse som stämmer överens med egna värderingar -Positivt att se helheten

Upplevelsen av en uppskattad insats

-Patientens intresse för hälsa skapar dialog -Värdet av att arbeta hälsofrämjande

Förutsättningar för genomförande

-Samverkan skapar delaktighet, eftertanke och förändring -Hinder i samtalet

-Betydelsen av tid, utbildning och stöd från verksamheten

Innehåll

Ett öppet förhållningssätt främjar

helhetsperspektiv

-Innehåll som skapar bild av hälsa -Möjlighet att anpassa innehåll

Hälsosamtalet växlar mellan

samtalsstrategier

-MI som tankesätt -Övriga samtalsstrategier

Hinder i samtalets innehåll

-Känsliga samtalsämnen -Saknad av innehåll -Upplevd kunskapsbrist

Manual

Manualen har möjligheter och begränsningar

-Manualen som stöd -Otydligheter i manualen

Distriktssköterskornas upplevelse av att genomföra hälsosamtal

Att fyllas av en positiv känsla En rolig och intressant arbetsuppgift

Distriktssköterskorna upplevde att hälsosamtalet var en positiv, rolig och intressant arbetsuppgift som de inte skulle vilja släppa. En distriktssköterska betonade att de som kommer till hälsosamtalet inte är patienter, utan friska personer, vilket också upplevdes som positivt. Vidare framkom att distriktssköterskorna upplevde att hälsosamtalet var något som gav dem arbetsglädje.

“...idag känns den enbart positiv, det är det roligaste av jobbet nu faktiskt, för det blir väldigt, ehh, bra möten med… det är ju inte ens patienter, med personerna som kommer…”

(Intervju 6)

(14)

Intresse som stämmer överens med egna värderingar

Detta bygger på att arbetet med hälsosamtal sammanfaller med distriktssköterskornas eget intresse och vilja att arbeta hälsofrämjande. Distriktssköterskorna beskrev också att det personliga intresset för att arbeta med kost och hälsa var en förutsättning för arbetsuppgiften.

“...ja själva den uppgiften tycker jag känns bra eftersom det är min inriktning och jag vill jobba med dom här frågorna…” (Intervju 3)

“...jag tror att du måste ha ett visst personligt intresse… precis som alla andra områden när man jobbar inom vården så bör du ha ett visst intresse för det område du, du verkar i…” (Intervju 7)

Positivt att se helheten

Distriktssköterskorna gav uttryck för att både de själva och patienterna upplevde att hälsosamtalet har ett holistiskt perspektiv, där patienten blir sedd som en helhet. Detta beskrevs som något positivt.

“...när man börjar prata runt om då liksom, hur alla de här sakerna hänger ihop och förändrar man en så kan man förändra två då liksom, för att slutligen få ihop helheten… så, jaa, det är jättespännande…” (Intervju 4)

“...att bli sedd som en helhet, för så är det ju definitivt inte inom vården…” (Intervju 6)

Upplevelsen av en uppskattad insats Patientens intresse för hälsa skapar dialog

Distriktssköterskorna upplevde mötet med patienten som positivt, utifrån att patienterna oftast är intresserade och positivt inställda till hälsosamtalet. Distriktssköterskorna beskrev att många patienter har ett intresse för sin hälsa och redan äter bra och tränar, men kommer till samtalet för att få en bekräftelse och ett kvitto på att de sköter sig. De upplevde även att de fick en god kontakt med patienten under samtalet och att hälsosamtalet var uppskattat.

“De flesta som kommer tycker ju att det är väldigt väldigt bra och det tycker jag också att landstinget tittar på det som är friskt och hur ska vi få dem att fortsätta vara friska och det är dom glada för de som kommer.” (Intervju 5)

“...det är enbart positivt det här...vilket ju inte alla annan patientkontakt är, eftersom det är som det är va, vi har inte tider så det räcker åt alla, de får inte komma precis när de vill… //

...men nu är det en nöjd person som går härifrån.” (Intervju 6)

Värdet av att arbeta hälsofrämjande

Distriktssköterskorna upplevde att hälsosamtalet var något positivt för patienten, då

hälsorisker som till exempel höga blodfetter upptäcktes och var ett led i att minska

folkhälsosjukdomarna.

(15)

“...vi ska ju… påvisa eventuella hälsorisker och förändringar, det är ju hela tanken med det här…//...så varje liten insats tror jag kan ha betydelse…” (Intervju 3)

Förutsättningar för hälsosamtalets genomförande Samverkan skapar eftertanke, delaktighet och förändring

Distriktssköterskorna upplevde att det blev ett bra genomförande av samtalet när patienten var motiverad, nyfiken och intresserad, vilket skapade en känsla av samverkan. Patientens delaktighet ansågs meningsfullt för samtalet, att de genom samtalet fick en tankeställare och blev medvetna om vad de själva kan påverka gällande sina levnadsvanor.

Distriktssköterskorna upplevde det som en fördel att de själva utförde provtagningen vid ett tillfälle innan hälsosamtalet, för att få en första kontakt och att patienten då var mer öppen och avslappnad vid det senare samtalet. Distriktssköterskorna upplevde att när båda parter samverkade i samtalet skapades förutsättningar att patienten reflekterade över sina hälsovanor.

“...jag kommer ju inte få alla att sluta röka… så är det ju, men jag kanske kan väcka tanken i att de börjar fundera runt det i alla fall…” (Intervju 4)

“För man vill ju att de ska vara så delaktiga som… att det inte blir det här med att man mässar om och talar om att si och så och så och så… utan att man själv… att dom själv får tänka till om hur, vad kan jag, vad har jag för möjligheter att påverka…” (Intervju 1)

Hinder i samtalet

Distriktssköterskorna beskrev att vissa patienter kunde komma till samtalet och vara avvaktande, slutna och att de var anti. Distriktssköterskorna gav uttryck för att de då upplevde en känsla av att inte nå fram, och att en omotiverad, negativ patient försvårade genomförandet av hälsosamtalet. Några distriktssköterskor upplevde att det kunde bero på rädsla eller osäkerhet att patienten inte visade intresse eller var negativ till samtalet. Det framkom även att distriktssköterskorna upplevde att det mestadels var män som var negativa till samtalet.

“...framförallt ett par män som jag tror, som jag är osäker på varför dom kom...för redan från starten så utstrålas det nån anti på något sätt…// jag kom aldrig in i något bra

samtal…//… det kändes i luften… det var något försvar på vad jag… på vad vi sa...nä sådär gör jag minsann inte och nänänä, det där spelar ingen roll och nänänä det där… ingenting som var värt nått att prata om fast det fanns ett och annat där på stjärnan…” (Intervju 3)

Betydelsen av tid, utbildning och stöd från verksamheten

Distriktssköterskorna upplevde att det var ett tidskrävande arbete på grund av alla moment

som skall innefattas i samtalet. De beskrev att hälsosamtalet var en uppgift som skall passa in

(16)

i resten av verksamheten och att tiden för arbetet på hälso- och vårdcentralerna redan var pressad.

“...det tar mycket tid, mycket planering, tar mycket tid på lab, man ska ta blodtryck och man ska ta fasteprover och de ska vägas och midjan och hå och hej och allting… det tar väldigt mycket tid från personalen.” (Intervju 2)

Distriktssköterskorna upplevde att det fanns brist på utbildning inför uppgiften att genomföra hälsosamtal och beskrev också att det fanns lite tid att ta till sig ny kunskap om exempelvis nya rekommendationer eller forskning i det hälsofrämjande arbetet. De upplevde även en frånvaro av fortlöpande utbildning som berörde hälsosamtalet, som till exempel fördjupning av blodfetter.

“...för det är ju oftast så, att det är på fritiden man får läsa om man är intresserad… det är ju få arbetsplatser som… där det finns tid avsatt för att gå igenom forskningen…” (Intervju 1)

“...just det här med att man kastades in i någonting som man inte hade utbildning för, vi skulle lära oss enkäterna själva, man fick läsa på, det är först efteråt som vi fått...// kontaktdagar eller ja kontaktpersoner.” (Intervju 7)

Distriktssköterskornas upplevelse av stöd från chefer och ledning på arbetsplatsen beskrevs som en förutsättning för att kunna genomföra arbetsuppgiften. Distriktssköterskorna upplevde att det har blivit mer fokus på hälsofrågor än vad det var tidigare utifrån att det idag genererar pengar till verksamheten.

“...livsstilsfrågor har alltid kommit i sista hand…och det tycker jag är jättebra nu att det ger pengar, för det har blivit att…gjort det intressant och det sätter fokus på frågorna och alla vet att de är viktiga…” (Intervju 3)

Distriktssköterskornas upplevelse av hälsosamtalets innehåll

Ett öppet förhållningssätt främjar helhetsperspektivet Innehåll som skapar bild av hälsa

Distriktssköterskorna upplevde att hälsosamtalets innehåll omfattade de viktigaste delarna, och att det breda innehållet gav en helhetsbild av patientens hälsa vilket ansågs utgöra en bra grund för samtalet.

“...eftersom den riktar sig mot hjärt- kärlsjuka, om man tänker sig diabetes, blodfetter, motion, rökning, alkohol, tobak...alltså den är väl heltäckande, tycker jag” (Intervju 7)

“...det är ju en helhetsbild… och just det här med att se möjligheter och vad man har för möjligheter för att förändra saker och ting till det bättre…” (Intervju 1)

Möjligheten att anpassa innehåll efter patient

Distriktssköterskorna beskrev att hälsosamtalets innehåll kunde anpassas utifrån patienten och

vad patienten själv valde att tala om. Distriktssköterskorna upplevde att deras uppgift var att

(17)

synliggöra hälsoläget, men också att patienten skulle erbjudas möjlighet att påverka innehållet i samtalet.

“En del börjar ju redan när dom kommer på provtagningen o det är ju inte bara det som står i enkäten det kan vara familjesituationer o allt...sexuella problem ja allt kan komma under dom här hälsosamtalena...så att jag tror dom tycker det är bra att nu får jag gå dit o prata med nån...det hör ju inte alltid alls hemma där men det är ju ett hål o berätta...så ja allt o ingenting talas det om” (Intervju 5)

Anpassningen av hälsosamtalets innehåll bidrog också till att distriktssköterskorna var flexibla i mötet med patienten beroende på livssituation och ålder. Distriktssköterskorna upplevde att det fanns en generell skillnad på åldersgrupperna, där 40 åringar upplevdes som vältränade och intresserade av sin hälsa, och som sökte bekräftelse på att de levde hälsosamt.

Samtidigt upplevdes många 40 åringar som stressade, mitt uppe i livet, och att de hade svårare att ta tid för att komma till hälsosamtalet. Distriktssköterskorna upplevde att 50- och 60 åringar hade mer fokus på sin hälsa och större insikt i att de kunde bli sjuka. Detta påverkade samtalets innehåll.

“40 åringarna de har oftast barn fortfarande som är i väldigt aktiv ålder så de har, där kan man oftast se direkt på stress och sömn, ja börjar få en tendens eventuellt till högt blodtryck och sådär så man får liksom prata om de där sakerna… så det blir ett helt annat samtal…

//… ja men börjar man komma mot 50 och framförallt 60, ja då är det liksom fullt fokus på, då skulle man helst vilja gå igenom en magnetröntgen…” (Intervju 4)

Distriktssköterskorna upplevde att trots att de försökte anpassa innehållet till patientens önskemål eller livssituation, kunde det ändå vara svårt att nå fram beroende på hur mottaglig patienten var. Exempelvis upplevde distriktssköterskorna att det fanns patienter som kom till samtalet enbart för att få ta del av sina provsvar och att de tydligt visade att de inte var intresserade av ytterligare dialog kring hälsoläget.

“Dom som kommer fast dom inte är intresserad egentligen...det känns som man bara ger ett resultat o så blir de ingen mer diskussion...men ja då får man väl hoppas att dom är nöjd så med att höra resultatet fast det liksom inte blir någe mer då så att säga….fast dom egentligen skulle behöva...men dom kanske inte är mottagliga...det är svårt...” (Intervju 8)

Hälsosamtalet växlar mellan samtalsstrategier Motiverande samtal som tankesätt

Distriktssköterskorna upplevde att de använde MI som en samtalsmetod i hälsosamtalet.

Distriktssköterskorna ville skapa eftertanke och förändring i patientens livsföring genom MI, som för dem innebar ett förhållningssätt där patientens egna värderingar och villkor styr hälsosamtalets innehåll.

“Jag försöker ju att ha det här motiverande samtalet…att det inte är jag som sitter o säger...utan att jag visar och dom får dra någon slutsats...mitt uppdrag är ju att visa på de här sambanden...ja...motiverande samtal kan man väl kalla det” (Intervju 3)

(18)

Övriga samtalsstrategier

Även om distriktssköterskorna upplevde att de använde MI i hälsosamtalet så framkom att de även använde andra samtalsstrategier. De upplevde att de växlade mellan att ge råd, stöd och information till patienten och att hälsosamtalet även medförde en chans att undervisa, då de upplevde att en del människor hade bristande kunskaper om god hälsa.

“Jag växlar nog i hälsosamtalet, för att vissa saker så är det ju information… men man ställer ju alltid frågan vad vet du… vad känner du till om... men vet dem inte då måste jag ju liksom informera ja… så att, jag växlar nog” (Intervju 4).

Hinder i samtalets innehåll Känsliga samtalsämnen

Distriktssköterskorna upplevde att alkohol var ett svårt, laddat ämne att tala om, och att det alltid varit så. En distriktssköterska uttryckte att det kunde vara känsligt att prata om alkohol då det var osäkert vilken attityd patienten svarade med. Det upplevdes också svårt att påverka och förändra patienters alkoholvanor.

“Det är väl alltid det här med alkoholen som är ett problem...ja för att den som har sådana alkoholvanor att det kanske är lite för mycket är vana med dom och trivs med dom i regel och tänker inte...det är svårt att ändra på...så den delen kan vara lite svår ibland...tycker jag”

(Intervju 3)

Samtidigt upplevde distriktssköterskorna att det fanns en större öppenhet idag bland befolkningen att diskutera alkoholvanor. Distriktssköterskorna upplevde att eftersom hälsosamtalet efterfrågade alkoholvanor utifrån enkäten i manualen, var det enklare att visa på anledning till att ställa frågor kring det. De upplevde det också lättare att tala om alkohol när det var möjligt att visa på samband mellan exempelvis alkoholanvändning och högt blodtryck.

Distriktssköterskorna upplevde även att vikt var ett svårt och känsligt samtalsämne, speciellt hos kvinnor.

“...men nu tycker jag att det är så enkelt i och med att vi har det här AUDIT ...//... och jag tror att vi inom vården har blivit bättre på att inbjuda till att prata om det här, för det är väldigt många som är väldigt väldigt öppna, tycker jag…mycket mer än för flera år sedan” (Intervju 6)

Saknad av innehåll

Distriktssköterskorna upplevde att det saknades innehåll som rörde frågor om hot och våld, och att det var ett ämne som antogs påverka hälsan i hög grad. Vidare upplevde distriktssköterskorna att det saknades frågor om stress och sömn.

“...jo kanske det här med om man varit utsatt för våld...om man har nån erfarenhet av våld...

det missar vi ju ofta. Det påverkar ju allt möjligt om man har varit med om våld det gör det ju, men då påverkar det ofta sömnen o stressen o psykiskt välbefinnande hela den biten...så hur får man fram det…” (Intervju 3)

(19)

Upplevd kunskapsbrist

Distriktssköterskorna beskrev svårigheter att tala om lipider. De upplevde att det var svårt att bedöma övriga riskfaktorers påverkan på lipidstatus, och att lipider mer var en fråga inom läkarens område.

“att prata lipider…vad som är högt och lågt, och hur det påverkar, alltså det kan jag tycka är svårt för det har jag ju inte fått någon utbildning på…//...just det här när patienterna har kringfrågor, när man känner att det här är inte, nu är jag ute på hal is för det här är inte mitt område riktigt” (Intervju 7)

Distriktssköterskornas upplevelse av manualen

Manualen har möjligheter och begränsningar Manualen som stöd

Distriktssköterskorna upplevde att manualen var ett övergripande bra stöd för att genomföra hälsosamtal.

“Ja, man behöver den ju… jag använder den ju inte så mycket nu, men från början behöver man ju den… jag använder den som stöd, för att du ska veta de här värdena och gränserna och när du ska hänvisa vidare och när du ska ta tillbaka och… så visst måste man väl ha en manual…” (Intervju 7)

Distriktssköterskorna upplevde manualens “st ärnprofil” m cket positiv, enkel och pedagogisk att använda i hälsosamtalet. De upplevde att stjärnprofilen tydliggjorde sammanhanget för patienten, och att även patienterna ansåg den vara ett bra instrument.

“den är bra den tycker jag är jättebra... enkel och tydlig och den är lätt att prata runt och visa på samband... jag tycker den är genialisk faktiskt” (Intervju 3).

Otydligheter i manualen

Distriktssköterskorna beskrev att manualens riktlinjer gällande blodfetter skiljde sig från landstingets referensvärden på så sätt att de var mer begränsade. De upplevde även att det var svårt att förhålla sig till läkares personliga åsikter om behandlingen av blodfetter, eftersom de kan skilja sig från manualens behandlingsrekommendationer. Dessa otydligheter skapade förvirring.

“Alltså den säger annat i manualen, utslaget är ju annat vinklat än mot system cross labmodul. Referenserna ser ju inte likadana ut...//...Manualen kan förbättras, jag tycker att man kan ge tydligare information i och med blodfetterna” (Intervju 2)

“jag tycker det är svårt för att då säger kanske jag först att jag ska prata med doktorn om det här och att det här värdet bör man behandla...och, ja, vad får jag sen för svar från

doktorn...så ska man tillbaks sen till patienten och tala om att nej, doktorn tyckte inte så...så då är det ju inte så lätt” (Intervju 1)

Det var även otydligheter gällande kost, där distriktssköterskorna upplevde att manualen var

gammalmodig och missvisande. De beskrev att det var för få frågor i enkäten kring kost för

att ge en helhetsbild. De beskrev att det inte togs hänsyn till födoämnesallergi, vilket innebar

(20)

att exempelvis en fisk- och skaldjursallergiker fick sämre resultat gällande matvanor. De upplevde att det inte fanns tydlig information om portionsstorlekar, vilket ansågs vara betydelsefullt för resultatet i stjärnprofilen. En distriktssköterska upplevde det problematiskt att de svenska matvanorna och rekommendationerna inte var likvärdiga andra kulturer, vilket medförde förvirring och begränsningar i samtalet.

“Eh, sen kan jag ju tycka att själva mallen är fantastiskt snedvriden ibland. Det är liksom, man får ju en halv udd om man inte äter fisk tre gånger i veckan eller mer, det är så skeva vinklingar där. Jag kan ju tycka att folk äter bra men, men det tycker inte stjärnprofilen”

(Intervju 2).

Vidare otydligheter berörde vardagsmotion, där distriktssköterskorna upplevde att patienter hade svårt att uppskatta och gradera sin vardagsmotion i enkäten, vilket ledde till att distriktssköterskorna fick problem att sedan tolka resultatet med hjälp av manualen. Det ansågs skapa fel bild av patientens hälsotillstånd.

“det är lite fyrkantigt en del frågor o särskilt den fysiska aktiviteten...många har ju väldigt svårt att svara på den också för att dom har svårt att räkna ut, dom har svårt att uppskatta sin egen vardagsmotion...” (Intervju 5)

Diskussion

Resultatdiskussion

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors upplevelse av att utföra hälsosamtal inom primärvården till 40-, 50- och 60 åringar inom Västernorrlands län. Studien genomfördes för att få en förståelse för distriktssköterskornas syn på samtalet samt att tydliggöra hur hälsosamtalet kan utvecklas. Studien är en av väldigt få som beskriver ämnet.

Innehållsanalysen resulterade i sju kategorier, men huvudresultaten var att upplevelsen av genomförandet var positivt, uppskattat och sammanföll med ett eget intresse för arbetsuppgiften och hälsofrågor. Innehållet i samtalet medförde goda möjligheter till dialog men bör anpassas till patientens önskemål och behov. Alkohol var ett ämne som upplevdes svårt att tala om. Det framgick att hälsosamtalet växlade mellan samtalsstrategier för att distriktssköterskorna på bästa sätt ska kunna främja livsstilsförändringar. Upplevelsen av manualen var övergripande positiv, men då distriktssköterskorna beskrev otydligheter i manualen fanns utrymme för framtida förbättringar.

I denna studie framkom att distriktssköterskorna upplevde att hälsosamtalet ingav en positiv

känsla och att de inte ville släppa arbetsuppgiften. Det är värdefullt att distriktssköterskorna i

studien väljer att arbeta med hälsofrämjande insatser, att de tycker det är roligt och att det ger

(21)

arbetsglädje. I nationella riktlinjer från Socialstyrelsen ges rekommendationer om åtgärder för att förebygga sjukdom genom att stödja förändring av levnadsvanor, och merparten av åtgärderna består av någon form av rådgivning eller samtal (Socialstyrelsen, 2011).

Hälsosamtalet för 40-, 50- och 60 åringar har en betydande roll där distriktssköterskor är

nyckelpersoner i förändringsprocessen. Utifrån detta är det viktigt att de känner sig

motiverade och entusiastiska inför uppgiften, vilket beskrivs av distriktssköterskorna i denna

studie. Även andra studier har visat liknande resultat (Brobeck et al, 2013; Keleher & Parker,

2013; Wilhelmsson & Lindberg, 2009). Lika viktigt är det att distriktssköterskorna i denna

studie upplevde att hälsosamtalet var en uppskattad insats även från patienterna. Möjligen

beror uppskattningen på att intresset för hälsa bland befolkningen har blivit alltmer populärt,

och att hälsa och livsstil blivit ett mer angeläget ämne. Sveriges Kommuner och Landsting

[SKL] visar i en rapport att det finns ett stort intresse bland befolkningen att prata

levnadsvanor, och att inställningen är positiv till stöd för livsstilsförändring samt att

vårdpersonal diskuterar levnadsvanor vid besök i vården (SKL, 2013). I denna studie beskrev

distriktssköterskorna att hälsosamtalets innehåll var lätt att föra på tal då patienterna

upplevdes ha förståelse för att deras hälsa var i fokus. Antonovsky menar att personer med

stark KASAM hanterar negativa stimuli som irrelevant eller ofarligt med större sannolikhet än

personer med svag sådan (Antonovsky, 2007, s.181). Detta betyder att patienter kan välja att

hantera frågorna om livsstil och vanor på ett uppskattat sätt då de lättare kan handskas med

dem, och att de har känslan av att också klara av dem. Antonovskys begrepp om KASAM kan

således även vara en förklaring till varför distriktssköterskorna i denna studie upplevde att

vissa patienter var negativt inställda till samtalet redan från start. En annan förklaring till

varför just manliga patienter var negativt inställda kunde enligt en distriktssköterska i denna

studie bero på att patienten var uppmanad av exempelvis hustrun att delta i hälsosamtalet, och

var egentligen inte själv intresserad. De Melo, De Sa och Gucciardi (2013) beskriver en

könsskillnad när det kommer till egenvård av diabetes, där kvinnor tenderar att i större

utsträckning än män ta till sig råd om levnadsvanor. Detta ger uttryck för att vissa män inte

har lika positiv inställning till att diskutera eller förändra sin hälsa, vilket samstämmer med

det som distriktssköterskorna i denna studie upplevde. Det finns även en könsskillnad

gällande vad kvinnor och män önskar tala om i hälsosamtalet, där kvinnor efterfrågar en

övergripande bild av hälsa till skillnad mot män där samtalet fokuserar på mer handgripliga

problem som exempelvis kolesterolvärde eller vikt (Hörnsten et al., 2014). Utifrån denna

skillnad i hur män och kvinnor pratar om hälsa, skulle eventuellt ett hälsosamtal med en

distriktssköterska och patient av samma kön innebära att distriktssköterskan får en annan

(22)

upplevelse, då bägge parter delar en gemensam bild av vad ett hälsosamtal bör innehålla. Det är också intressant att distriktssköterskorna beskrev att vissa patienter kom till hälsosamtalet med en i förväg negativ inställning, eftersom att undersökningen är frivillig. Om hälsosamtalet lyckas med att förstärka en patients KASAM kan patienter möjligen bli mindre negativt inställda, och medföra en framgångsrik hantering av de råd som ges som i sin tur bidrar till positiva hälsoeffekter och ett ökat välmående.

Distriktssköterskorna i denna studie uttryckte att deras önskan var att påvisa hälsorisker och göra patienten medveten om dem, men inte att påtvinga förändring. Eftersom att patienten redan från början är i beroendeställning i relation till vårdpersonal, bör personalen försöka minimera känslan av undergivenhet genom att förmedla att patienten är expert på sig själv, sina upplevelser och sin kropp (Ottosson & Ottosson, 2007, s.16). Detta förknippas med begreppet “empowerment” som innebär att stöd a eller stärka en individs resurser genom att öka individens känsla av kontroll (Jerdén, 2012, s.58), vilket bygger på ömsesidig respekt mellan patient och vårdgivare (Fossum, 2013, s.200-202). Patienten har i slutändan det totala ansvaret för den egna hälsan, som har till följd att en överföring av makt och kontroll från experten till den vanliga människan sker, vilket är en grund i den hälsofrämjande ideologin (Korp, 2004, s.52). Att distriktssköterskan ger makt och kontroll till patienten att styra över sin hälsa kan knyta an till Antonovskys KASAM då delaktighet och engagemang främjar känslan av meningsfullhet (Antonovsky, 2007, s.45). Medbestämmande är också avgörande för att människan ska acceptera de uppgifter de ställs inför, om istället andra individer tar besluten kan det leda till att människan reduceras till objekt (Antonovsky, 2007, s.130). Det står också i Hälso- och sjukvårdslagen att all vård och behandling ska bygga på respekt för patientens självbestämmande, integritet och utformas i samråd med patienten (SFS 1982:763,

§ 2a). Detta innebär att oavsett samtalsform, ska innehåll och förlopp vara ett ömsesidigt samspel mellan personal och patient, och att patienten får information om olika val för att få möjlighet att påverka sin situation (Bergstrand, 2004, s.83).

Stödet från verksamheten och ledningen var något som distriktssköterskorna i denna studie

upplevde viktigt för hälsosamtalets genomförande, även att få stöd i form av tillräckligt med

tid för arbetsuppgiften, då de upplevde det tidskrävande. En studie visade att

distriktssköterskorna hade svårt att prioritera den hälsofrämjande delen av arbetet då de

upplevde bristande stöd från ledningen och att det hälsofrämjande arbetet var något som lades

utöver de redan befintliga arbetsuppgifterna (Brobeck et al., 2013). Detta kan betyda att det

(23)

inte är möjligt att genomföra hälsosamtal om stödet inte finns från ledningen.

Distriktssköterskorna i denna studie beskrev även att hälsofrämjande arbete tidigare haft låg prioritet på hälso- och vårdcentraler, vilket också framgår i en annan studie (Wilhelmsson &

Lindberg, 2009). En bidragande orsak till att hälsofrämjande arbete har fått mer fokus antogs av distriktssköterskorna i denna studie vara för att hälsosamtalet genererar pengar till verksamheten. De ekonomiska vinsterna kan innebära att stödet från ledningen ökar. Det hälsofrämjande arbetet utgår från både humanitära som ekonomiska utgångspunkter, och färre sjukdomsutbrott eller komplikationer innebär en vinst för den enskilde personen men också en besparing för samhället (Bergstrand, 2004, s.25). Därför är hälsosamtalet en viktig insats.

Särskilt utifrån att ohälsan såsom exempelvis fetma ökar i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2014, s. 12).

Distriktssköterskorna i denna studie beskrev att de anpassade innehållet i samtalet för att möta patientens önskemål och behov, vilket även framkommer i en annan studie (Hörnsten et al., 2014). Distriktssköterskornas förmåga att anpassa innehållet bör ses som en styrka, då de på grund av denna förmåga kan stimulera patienten och förstärka dennes resurser. Detta förhållningssätt kan jämföras med Orems omvårdnadsteori, som Kirkevold tolkar som ett mål att så långt som det är möjligt hjälpa patienten till självständighet (Kirkevold, 2000, s.149).

Det är viktigt att sjuksköterskan vägleder, stödjer, undervisar samt skapar en utvecklande miljö så att patientens förmåga till egenvårdsaktivitet ökar (Orem, 2001, s. 58). Att anpassa innehållet kan även kopplas samman med KASAM, där begreppet begriplighet utgör i vilken utsträckning patienten upplever informationen från sjuksköterskan som förnuftig, gripbar, ordnad, sammanhängande och strukturerad (Antonovsky, 2007, s.44). Detta medför att distriktssköterskan bör anpassa samtalet så att patienten finner det begripligt och förståeligt och lättare kan ta till sig hälsosamtalets innehåll.

Levnadsvanor är förknippade med både stolthet och skam, och om samtalet inte baseras på ett förhållningssätt av empowerment finns risken att skamkänslorna förstärks (Jerdén, 2012, s.

65). Eftersom distriktssköterskorna i denna studie beskrev att vissa patienter kom till

hälsosamtalet för att få bekräftelse på att de redan levde sunt, kan de patienter som upplevdes

negativa vara det på grund av att de inte vill höra att de lever osunt. I denna studie framkom

att distriktssköterskorna upplevde alkohol som ett svårt ämne att tala om, vilket även framgår

i en annan studie (Geirsson, Bendtsen & Spak, 2005). Eventuellt kan det vara så att

distriktssköterskorna inte vill utsätta patienten för frågor som kan medföra skamkänslor, och

(24)

att de vill skydda patienten från situationer de tror är obehagliga för dem. Orem beskriver konsten att träda fram med försiktighet, som innebär att sjuksköterskor bör vara försiktiga med att döma patienten i förväg. Vidare beskriver Orem att sjuksköterskor är personer som har en förmåga att ständigt anpassa sig till andra människor, och att det är en egenskap som är väsentligt för att de ska veta vad som ska göras eller undvikas i vissa situationer (Orem, 2001, s.293). Om distriktssköterskor i hälsosamtalet, när de talar om alkohol, inte är dömande, anpassar sig till patienten, och känner av när de kan gå på eller backa undan så kan patientens eventuella skamkänslor eller ovilja att tala om alkoholfrågorna minska. Samtidigt upplevde distriktssköterskorna att det hade blivit lättare att beröra ämnet utifrån att det var en del i manualens enkät och att attityder till alkoholkonsumtion blivit mer öppet i samhället att prata om. Detta är naturligtvis positivt att alkoholfrågor inte är lika svårt att beröra, och ett steg åt rätt håll.

I denna studie framkom att hälsosamtalet innehåller inslag av både råd, stöd, undervisning, information och MI. Denna blandning av strategier sammanfaller med andra studiers resultat (Hörnsten et al., 2014; Irvine, 2007; Keleher & Parker, 2013). Distriktssköterskorna i denna studie upplevde att de försökte använda sig av MI för att motivera patienten till förändring, men de beskrev även ett stort behov av att använda andra samtalsformer under samtalets gång.

En slutsats av detta är att hälsosamtalet inte endast kan vara ett Motiverande samtal, utan bör innehålla växlingar av samtalsstrategier. Distriktssköterskor uppmanas att använda MI i hälsosamtalet (Hörnsten et al., 2014), vilket blir anmärkningsvärt när MI inte går att använda som enskild metod i hälsosamtalet. I denna studie framkom även att distriktssköterskorna upplevde svårigheter att använda MI beroende på bristande fortlöpande utbildning, vilket andra studier även visar (Brobeck et al., 2013; Lindhe Söderlund, Nilsen & Kristensson, 2008;

Miller & Beech, 2009; Noordman et al., 2012; Östlund et al., 2013). Lindhe Söderlund et al.

(2008) beskriver att sjuksköterskor även anser att det är svårt att anpassa arbetet till MI istället för sedvanlig rådgivning då det kräver en ny slags tankegång, vilket kan förstärka slutsatsen att MI som enskilt tillvägagångssätt i hälsosamtalet inte är optimalt.

Distriktssköterskorna i denna studie upplevde att manualen var till hjälp i uppstarten av

arbetet med hälsosamtal, men beskrev att de i dagsläget inte använde manualen i särskilt stor

utsträckning. De beskrev att orsakerna till att de inte använde manualen var att de upplevde

den för omfattande och att det fanns vissa otydligheter med den. Den otydlighet som oftast

beskrevs gällde riktlinjer för blodfetter. Därför är det intressant att just avsnittet om blodfetter

(25)

var det som distriktssköterskorna använde mest, eftersom det också var det som gav mest förvirring. I avsnittet finns beskrivet tre olika riskgrupper som patienter med höga blodfetter kan hamna under, och distriktssköterskorna upplevde att dessa tre grupper var svårtolkade.

Distriktssköterskorna i denna studie önskade mer utbildning gällande blodfetter utifrån att de har ett ansvar för bedömning samt att de ska lyckas svara på patienters frågor som upplevdes svårt. Studier visar också att läkare anser att hälsofrämjande arbete ligger på distriktssköterskans ansvar och att de själva är mer intresserade av det medicinska (Brobeck et al. 2013; Wilhelmsson & Lindberg, 2009). Det blir då en komplex situation där distriktssköterskan har ett krav på sig att lyckas med något de egentligen inte får utbildning i.

Metoddiskussion

Denna studie är en del av uppföljningen som görs inom ramen för programmet “Ett friskare

Västernorrland”, och är således ett samarbete med folkhälsoplanerare från Västernorrlands

läns landsting. Folkhälsoplanerarna hjälpte till att kartlägga de trettiotvå hälso- och

vårdcentralerna som finns i länet, men författarna valde själva ut vilka som tillfrågades om

deltagande i studien. Hälso- och vårdcentraler i två av länets kommuner tillfrågades inte om

deltagande på grund av det geografiska avståndet, då det inte fanns tillräckligt med

tidsutrymme för längre resor under tiden då studien genomfördes. Något som kan vara viktigt

att poängtera är att det, enligt uppgift från folkhälsoplanerarna, utförs en stor andel

hälsosamtal på hälso- och vårdcentraler i en av kommunerna som exkluderades, vilket kan

innebära att deltagande därifrån eventuellt hade tillfört mer till studiens resultat. Detta bör tas

i beaktning inför framtida studier kring hälsosamtal. Dock finns viss geografisk spridning

inom länet utifrån de intervjuer som inkluderades i studien och distriktssköterskorna hade

även olika lång erfarenhet av att utföra hälsosamtal och viss spridning i ålder, vilket också ses

som en styrka med studien och har betydelse för studiens giltighet (jfr Lundman & Hällgren,

Graneheim, 2008, s. 169). Det har varit svårt att få besked om deltagande till studien, främst

från de tillfrågade verksamhetscheferna. Några verksamhetschefer svarade inte varken på e-

post eller telefon, andra tackade nej på grund av att de ansåg att det inte finns tid att låta

distriktssköterskorna delta i studien. På två hälso- och vårdcentraler tackade

distriktssköterskorna själva nej till deltagande. Detta kan ses som en svaghet med studien då

ett större antal deltagande distriktssköterskor eventuellt hade lett fram till andra, eller flera,

resultat. Det är också tänkvärt vad orsaken kunde vara varför vissa hälso- och vårdcentraler

inte var intresserade av att ingå i studien. En orsak skulle kunna vara att de som tackade nej

inte är lika vana utförare av hälsosamtal, vilket kan medföra osäkerhet till att svara på frågor

(26)

gällande arbetsuppgiften. En annan orsak kan vara att hälsosamtal inte är något som prioriteras av verksamhetschefer. Det blir då intressant i det avseende att hälsosamtal är obligatoriskt att erbjuda och genererar inkomst till verksamheten. Det är dock viktigt att lyfta fram att det vid två hälso- och vårdcentraler inte fanns någon distriktssköterska som utför hälsosamtal, vilket naturligtvis är en orsak till att just de hälso- och vårdcentralerna inte kunde delta i studien. Det är något som författarna inte heller kan påverka.

Personliga intervjuer valdes utifrån att det anses vara den bästa metoden för att samla data på grund av den bredd av information och förståelse för uppgiften som de medför (Polit & Beck, 2008, s. 324), och för att metoden ansågs kunna få fram syftet med studien. Valet att använda semistrukturerad intervju innebär också en större möjlighet att få den information som önskades men samtidigt att deltagarna hade frihet att själva tala med egna ord (Polit & Beck, 2008, s.394). I kvalitativ forskning är forskaren delaktig i samspelet under intervjun och kan därmed påverka studiens resultat (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008, s. 170). Deltagarna var villiga att tala om ämnet och dela med sig av sina upplevelser av hälsosamtal, det fanns således ingen tvekan bland dem att delta i studien. Författarna till den här studien har ingen erfarenhet av att själva utföra hälsosamtal, varför en möjlig påverkan på distriktssköterskornas svar och senare resultat anses vara liten, vilket stärker studiens pålitlighet. Innan varje intervju poängterades att författarna inte hade erfarenhet av att utföra hälsosamtal, vilket tros kan ha bidragit till att deltagarna svarade mer öppet och ärligt om sina upplevelser. Frågorna i intervjun anses inte heller vara känsloladdade eller integritetskränkande, vilket kan bidra till en lättsam och positiv stämning. Ingen av de deltagande distriktssköterskorna kommenterade intervjufrågorna som svårbegripliga, och därför kan det antas att frågorna var lättförståeliga.

Då bägge författarna också fanns på plats vid intervjuerna kunde eventuella problem och misstolkningar gällande frågorna minimeras. Alla frågor ställdes på liknande sätt utifrån frågemallen, vilket antas bidra till ett tydligare resultat och stärker studiens tillförlitlighet.

Analysprocessen genomfördes av författarna tillsammans, detta för att undvika feltolkningar.

Om problem uppstod kunde författarna diskutera med varandra så att bägge var överens om

vad texten egentligen handlade om, vilket anses vara en styrka. Detta förstärker också

tillförlitligheten med analysen. I processen då kategorier och underkategorier utformades

diskuterade båda författarna med varandra och i samråd med handledarna framkom slutligen

samstämmighet kring dessa. Detta anses vara en styrka. I resultatet användes citat från de

intervjuade deltagarna i texten för att på ett tydligt sätt få fram distriktssköterskornas

(27)

upplevelser, vilket förstärker pålitligheten med studiens resultat. Frågor gällande trovärdighet togs hänsyn till under hela processen inför och under tiden studien genomfördes.

Slutsats och vidare forskning

Denna studie genomfördes för att få en bild av distriktssköterskornas upplevelse av hälsosamtalet som erbjuds till 40-, 50- och 60 åringar. Studien bidrar med kunskaper om distriktssköterskors upplevelse på det vis att det tydliggörs vilka förutsättningar och hinder som förekommer, hur innehållet och manualen upplevs. Studien bidrar även till att synliggöra utvecklingsmöjligheter. Resultatet kan ge en hänvisning att distriktssköterskorna använder en patientcentrerad strategi under hälsosamtalet, bland annat genom att vara följsamma och lyhörda inför patienten och främja empowerment.

Utifrån att denna studie är inriktad på distriktssköterskans upplevelse av hälsosamtalet, skulle

det vara intressant att belysa patientens perspektiv och upplevelse. Detta skulle även vara

intressant att undersöka då hälsosamtalet är en frivillig och gratis insats men vissa patienter

trots det är negativa till hälsosamtalet. En studie på patientperspektivet kan sedan jämföras

med denna studies resultat. Vidare forskning skulle också kunna beröra hälsosamtalets

hälsoeffekter på folkhälsan ur ett kortsiktigt perspektiv för patienten och ett långsiktigt för

samhället, och dess ekonomiska vinster.

(28)

Referenslista

Antonovsky, A. (2007). Hälsans mysterium. (2. Uppl.). Stockholm: Natur och kultur.

Bergstrand, M. (2004). Hälsorådgivande samtal. Lund: Studentlitteratur.

Brobeck, E., Odencrantz, S., Bergh, H. & Hilding, C. (2011). Primary healthcare nurses' experiences with motivational interviewing in health promotion practice. Journal of Clinical Nursing, 20(23-24), 3322-3330. doi:10.1111/j.1365-2702.2011.03874.x

Brobeck, E., Odencrantz, S., Bergh, H. & Hilding, C. (2013). Health promotion practice and its implementation in Swedish health care. International Nursing Review, 60(3), 374-380.

doi:10.1111/inr.12041

De Melo, M., De Sa, Eric., & Gucciardi, E. (2013). Exploring differences in Canadian adult men and women with Diabetes management: results from the Canadian Community Health Survey. BMC Public Health, 22(13), 1089. doi:10.1186/1471-2458-13-1089.

Distriktssköterskeföreningen i Sverige. (2008). Kompetensbeskrivning: legitimerad

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen Distriktssköterska. Hämtad 17 november, 2014 från, www.distriktsskoterska.se/download.php?f_id=135&id=1

Elo, S. & Kyngäs, H. (2007). The Qualitative content analysis process. Journal of advanced nursing 62 (1), 107-115. doi:10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x

Folkhälsomyndigheten. (2014). Folkhälsan i Sverige: årsrapport 2014. Hämtad 10 oktober 2014 från, http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/17825/Folkhalsan-i-Sverige- arsrapport-2014.pdf

Fossum, B. (2013). Framgångsrika kommunikationsmodeller. B. Fossum (Red.), Kommunikation: samtal och bemötande i vården (s. 199-221). Lund: Studentlitteratur.

Geirsson, M., Bendtsen, P. & Spak, F. (2005). Attitudes of swedish general practitioners and nurses to working with lifestyle change, with special reference to alcohol consumption.

Alcohol & Alcoholism, 40(5), 388–393. doi:10.1093/alcalc/agh185

Graneheim, U. H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research:

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse education today, 24(2), 105-112. doi:10.1016/j.nedt.2003.10.001

Hilmarsson, H. T. (2012). Samtalet med känslomässig intelligens. Lund: Studentlitteratur.

Holmquist, R. (2012). Reflekterande och stärkande samtal. A. Hertting & M. Kristenson (Red.), Hälsofrämjande möten: Från barnhälsovård till palliativ vård (s. 71-85). Lund:

Studentlitteratur.

Hörnsten, Å., Lindahl, K., Persson, K. & Edvardsson, K. (2014). Strategies in health- promoting dialogues- primary healthcare nurse´s perspectives- a qualitative study.

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(2), 235-244. doi:10.1111/scs.12045

Figure

Updating...

References

Related subjects :