• No results found

Signeringslista Sign = utförd åtgärd, status oförändratX = Utebliven åtgärd* = Se daganteckning% = Avslutad åtgärd

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Signeringslista Sign = utförd åtgärd, status oförändratX = Utebliven åtgärd* = Se daganteckning% = Avslutad åtgärd"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

FALKENBERGS KOMMUN

Signeringslista

Personnr:______________________________________

Namn: __________________________________________

VARNING: ____________________________________ År: Månad: _____________

Kl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Journalhandling Sign = utförd åtgärd, status oförändrat X = Utebliven åtgärd

* = Se daganteckning

% = Avslutad åtgärd

(2)

Signeringslista

Personnr:__________________________________

Datum Tidpunkt Anteckning Sign.

Sign = utförd åtgärd, status oförändrat

X = Utebliven åtgärd

* = Se daganteckning

% = Avslutad åtgärd

(3)

FALKENBERGS KOMMUN

Journalhandling

References

Related documents

Remissinstanser Boverket Falkenbergs kommun Halmstads kommun Hylte kommun Kungsbacka kommun Laholms kommun Varbergs kommun Länsstyrelsen i Hallands län Länsstyrelsen i

Vi instämmer därför i remissvaren från Barnombudsmannen, Falkenbergs kommun, Göteborgs universitet, Härryda kommun, Idéburna skolors riksförbund, IFAU, Kalix kommun, Kils

Vi instämmer därför i remissvaren från Barnombudsmannen, Falkenbergs kommun, Göteborgs universitet, Härryda kommun, Idéburna skolors riksförbund, IFAU, Kalix kommun, Kils

Falkenbergs kommun har beretts möjlighet att yttra sig över dels en remiss med förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan och dels en remiss med förslag

Falkenbergs kommun äger sedan tidigare stora delar av område 30 och ett förvärv av fastigheten Holmarör 1:6 medför att Falkenbergs kommun utökar sin markreserv i Skogstorp

Kommunfullmäktige har beslutat att under 2016, 2017, 2018 årligen dela ut 31 mkr från Falkenberg Energi AB till Falkenbergs Stadshus AB, vilket vidareutdelas till Falkenbergs

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna en överföring av 1 858 tkr från Falkenbergs Bostads AB till Falkenbergs. kommun

 Vid ett fortsatt rehabiliteringsbehov under ledning av fysioterapeut ansvarar fysioterapeuten för att överrapportera till öppenvården via RE14 samt kommun via Life Care