• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

Utfärdad den 16 maj 2019

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg ska ha följande lydelse.

6 §1 Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio leda- möter.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2019.

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:863.

SFS 2019:274

Publicerad den 22 maj 2019

References

Related documents

Uppdraget redovisades till regeringen den 28 september 2007 i Rapport som redovisar Boverkets arbete med att ge stöd och vägledning till länsstyrelserna och kommunerna år 2006

Riksrevisionen rekommenderar i sin rapport att regeringen dels bör ge IVO stabila ekonomiska ramar så att myndigheten kan planera för en hållbar och långsiktig kompetensförsörjning

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har genomfört tillsyn av majoriteten av landets regioner när det gäller medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt

Kopia av recept för särskilda läkemedel från Apoteket Hjärtat Av receptkopian framgår att utfärdat särskilda läkemedel på pap- persrecept till sig själv genom att använda

utfärda intyg som visar att den som ansöker om tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument uppfyller de förutsättningar för tillståndet som föreskrivs

2 a § Inspektionen ska genomföra verifikationsbesök i utlandet för att kontrollera att krigsmateriel, som har tillverkats i och levererats från Sverige, inte har

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1982:117) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål 1 ska

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse. utfärda intyg som visar att den som ansöker om tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg 1. dels att 3 b § ska upphöra

Regeringen föreskriver att 12 och 13 §§ förordningen (2009:602) med in- struktion för Inspektionen för socialförsäkringen ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2021.

Regeringen föreskriver att 2 och 16 §§ förordningen (2013:1031) med in- struktion för E-hälsomyndigheten ska ha följande lydelse. utfärda intyg som visar att den som ansöker

3 § Inspektionen ska varje år senast den 15 februari till regeringen lämna dels en redogörelse för den svenska exporten av krigsmateriel och andra strategiska

4 a § Inspektionen ska vara nationell kontaktpunkt enligt Europa- parlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram för

Av 28 § förordningen med instruktion för Läkemedelsverket och 3 b § förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och om- sorg framgår i

1 § 1 E-hälsomyndigheten ska ansvara för register och it-funktioner som öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha tillgång till för en patientsäker och

verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitets- mål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljö- arbetets utveckling

2 § 1 Syftet med tillsynen är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra

Bestämmelser om myndighetens rätt att ta ut avgifter finns även i förord- ningen (2019:223) om tobak och liknande produkter och i förordningen (2019:224) om avgifter för

3 § E-hälsomyndigheten ska utveckla och tillhandahålla digitala tjänster för att redovisa uppgifter i myndighetens register i syfte att underlätta för den enskilde

Bestämmelser om myndighetens rätt att ta ut avgifter finns även i förord- ningen (2019:223) om tobak och liknande produkter. Myndigheten ska disponera inkomsterna från avgifter

utfärda intyg som visar att den som ansöker om tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument uppfyller de förutsättningar för tillståndet som föreskrivs

Regeringen föreskriver att 13 § i förordningen (2013:727) med instruktion för Folke Bernadotteakademin ska upphöra att gälla den 25 maj 2018. På regeringens vägnar

samordna och lämna underlag till regeringen inför återkommande rap- portering till EU och Världshälsoorganisationen (WHO) om frågor som gäller alkohol, narkotika och