• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

Utfärdad den 17 juni 2021

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg1

dels att 3 b § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 3 b § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2021.

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse av 3 b § 2017:936

rubriken närmast före 3 b § 2017:936.

SFS 2021:636

Publicerad den 22 juni 2021

References

Related documents

Uppdraget redovisades till regeringen den 28 september 2007 i Rapport som redovisar Boverkets arbete med att ge stöd och vägledning till länsstyrelserna och kommunerna år 2006

Riksrevisionen rekommenderar i sin rapport att regeringen dels bör ge IVO stabila ekonomiska ramar så att myndigheten kan planera för en hållbar och långsiktig kompetensförsörjning

Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO, har genomfört tillsyn av majoriteten av landets regioner när det gäller medicinsk vård och behandling till äldre personer med misstänkt

Enligt den nu gällande lydelsen av 9 § döms den som utför en om- skärelse av en pojke utan att vara legitimerad läkare eller utan att ha särskilt tillstånd till böter

Therese Jigsved, Sydarkivera, utses till dataskyddsombud för kommun- styrelsen i Mörbylånga kommun från och med den 15 augusti 2018.. Justerandes sign

Vård- och omsorgsutskottets förslag till beslut den 8 juni 20171. Policydokumentet för arbetsintegrerade sociala

Kopia av recept för särskilda läkemedel från Apoteket Hjärtat Av receptkopian framgår att utfärdat särskilda läkemedel på pap- persrecept till sig själv genom att använda

utfärda intyg som visar att den som ansöker om tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument uppfyller de förutsättningar för tillståndet som föreskrivs

2 a § Inspektionen ska genomföra verifikationsbesök i utlandet för att kontrollera att krigsmateriel, som har tillverkats i och levererats från Sverige, inte har

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1982:117) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål 1 ska

dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse. utfärda intyg som visar att den som ansöker om tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel

Regeringen föreskriver att 12 och 13 §§ förordningen (2009:602) med in- struktion för Inspektionen för socialförsäkringen ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2021.

Regeringen föreskriver att 2 och 16 §§ förordningen (2013:1031) med in- struktion för E-hälsomyndigheten ska ha följande lydelse. utfärda intyg som visar att den som ansöker

3 § Inspektionen ska varje år senast den 15 februari till regeringen lämna dels en redogörelse för den svenska exporten av krigsmateriel och andra strategiska

4 a § Inspektionen ska vara nationell kontaktpunkt enligt Europa- parlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram för

Av 28 § förordningen med instruktion för Läkemedelsverket och 3 b § förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och om- sorg framgår i

1 § 1 E-hälsomyndigheten ska ansvara för register och it-funktioner som öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha tillgång till för en patientsäker och

verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitets- mål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljö- arbetets utveckling

2 § 1 Syftet med tillsynen är att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg ska ha följande lydelse. Denna förordning träder i kraft den 15

Bestämmelser om myndighetens rätt att ta ut avgifter finns även i förord- ningen (2019:223) om tobak och liknande produkter. Myndigheten ska disponera inkomsterna från avgifter

Regeringen föreskriver att 13 § i förordningen (2013:727) med instruktion för Folke Bernadotteakademin ska upphöra att gälla den 25 maj 2018. På regeringens vägnar

samordna och lämna underlag till regeringen inför återkommande rap- portering till EU och Världshälsoorganisationen (WHO) om frågor som gäller alkohol, narkotika och