Ajournering mellan 44 och 45 klockan 14:41-15:00

Full text

(1)

• Alvesta

., I\Offlmun

Sammanträdes protokoll Sammanträdesdatum

2018-10-02

Sida

1 (11) Utbildningsnämnden

Plats och tid

Utbildningsförvaltningen i Alvesta den 2 oktober 2018 kl. 13:00- 15.30 Ajournering mellan§ 44 och§ 45 klockan 14:41 - 15:00

Justerade paragrafer

41-48

Beslutande

Dnr: NUT 2018/001.006

Lars-Olof Petersson (S) ordf Tomas Hetlevik (S)

Rolf Marklund (S)

Ingrid Salomonsson (C) ersätterMats Nilsson (C) 1 :e vice ordf Helen Gustavsson (M) ersätter Gunilla Gustafson (M)

Björn Tisjö (M) 2:e vice ordf Hans Svensson (V)

Suzanne Karlsson (AA) ersätter Magnus Svensson (AA) Anette Lindström (SD) ersätter Benny Lund Johansson(-)

Övriga deltagare

Carsten Wulf, förvaltningschef

Therese Dahl, nämndsekreterare

Marita Vik, ekonom§§ 43-44

Ulrika Källström, ekonom§§ 43-44

(2)

• Alvesta

'*' l~mun

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-10-02

Sida

2(11) Utbildningsnämnden

:::::::: ochplata

AQYwf

8~ .. 16.00···--·-····-···-··

Tlïerese Dahl

Ordförande

Justerare

1zr lof etersson (S)

.~~ .

Helen Gustavsson (M)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum Anslaget under tiden Förvaringsplats Underskrift

Utbildningsnämnden

2018-10-02

2018-10-03-2018-10-24

~s~n.i.Alvesta-·-···-···-·

Therese Dahl

Utdragsbestyrkande

(3)

• Alvesta

• I\Offlmun

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-10-02

Sida

3(11)

Utbildningsnämnden

UN §41

Godkännande av dagordningen l. Närvaro

2. Godkännande av dagordningen 3. Informations- och diskussionsärende 4. Delårsrapport och bokslut per 31 augusti 5. Mål och budget 2019

6. Uppdatering av delegationsordningen 7. Skrivelse (M) angående resekort studerande 8. Redovisning av delegationsbeslut

9. Meddelanden

Beslut

Dagordningen godkänns.

Beslutet ska skickas till Utbildningsförvaltningen

âssiinaturer

(4)

• Alvesta

e I\Olllmun

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-10-02

Sida

4(11) Utbildningsnämnden

UN §42 Dnr NUT 2018/2.009

Informations- och diskussionsärende Beslutsunderlag

1. Elevtalssammanställning augusti 2018 2. Sjukfrånvarostatistik UF

3. Skolpliktsbevakning HT 2018 - information till UN

Redogörelse

Ordförande informerar Utbildningsnämnden om följande:

• Förskottsutbetalning till fristående skola är utbetalt. Utbildningsnämndens arbetsutskott har fattat beslut om att ytterligare förskottsutbetalningar inte kommer att göras.

• Nya paviljonger är uppsatta i Moheda, vilket har uppfattats som positivt. Utemiljön har blivit trivsam och solskydd är uppsatta. Skärmtak kommer att installeras

framöver.

• I kommunen erbjuds modersmål i elva språk. Ytterligare fyra språk kommer att starta. Det saknas endast modersmålsundervisning i grekiska.

Förvaltningschefen informerar Utbildningsnämnden om följande:

• Ett antal utredningar pågår på Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningens värdegrundsarbete

Swecos lokalutredning kring skollokaler i centrala Alvesta

Samordning kring ungdomsfrågan i Alvesta kommun tillsammans med kultur­

och fritidsförvaltningen

Utredning kring vid vilken nämnd som LSS-beslut ska handläggas och beslutas Kommunfullmäktiges beslut kring Allbo lärcenters verksamhetsflytt till

nämnden för individ- och familjeomsorg

Paragrafen ska skickas till

Utbildningsförvaltningen

(5)

ill Alvesta

iilfl l~mun

Sammanträdes protokoll Sammanträdesdatum

2018-10-02

Sida

5(11) Utbildningsnämnden

UN

§43

Dnr NUT

2018/5.042

Delårsrapport och bokslut per 31 augusti Besluts underlag

1. Delårsrapport augusti 2018

2. Uppföljning med helårsprognos 2018 - utbildningsnämnden

Redogörelse

Utfallet per augusti är ca 65 % av budgeterat anslag och

budgetavvikelsen för 2018 visar ett prognostiserat underskott på 6,6 mnkr.

Beredning

UN AU§ 32, 2018-09-13

Beslut

Ge Utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta mot ett nollresultat innan 2018 års slut.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen

Ekonomiavdelningen

(6)

ill Alvesta

._,~mun

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-10-02

Sida

6(11) Utbildningsnämnden

UN §44

Mål och budget 2019 Besluts underlag

Dnr NUT 2018/404.041

Redogörelse

Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2018,

§

61, om budget för Alvesta kommun 2019. Driftbudget för utbildningsnämnden 2019 uppgår till 531 456 tkr och investeringsbudgeten till 4 400 tkr.

Kommunfullmäktige uppdrar till nämnderna att senast den 15

november 2018 besluta om verksamhetsplan med internbudget för år 2019. Nämnderna ska i samband med beslut om verksamhetsplan även

fastställa en internkontrollplan för 2019. Dessa ärenden tas upp till kommunfull­

mäktiges decembersammanträde.

Beredning

UN AU§ 33, 2018-09-13

Paragrafen ska skickas till

Utbildningsförvaltningen

(7)

L'J Alvesta

ffiil@ l~OITHTIUn

Sammanträdes protokoll Sammanträdesdatum

2018-10-02

Sida

7(11) Utbildningsnämnden

UN §45

Dnr NUT

2018/52.002

Uppdatering av delegationsordningen Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse, 2018-09-06

Redogörelse

Utbildningsnämnden i Alvesta kommun beslutade den 12 juni 2018, § 35, att teckna ett avtal med Kommunalförbundet Sydarkivera för tjänsten som dataskyddsombud. Med anledning av detta behöver ändringar göras i delegationsordningen.

Under ärende 11, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS uppmärksammades att punkt 11: 1 O behöver ändras. Vid

upprättande av rutiner för anmälan enligt Lex Sarah är förvaltningens förslag att delegat för anmälan till Inspektion för vård och omsorg ska vara förvaltningschef.

Beredning

UN AU§ 34, 2018-09-13

Beslut

l.

Att ta bort punkten 1 :8 i utbildningsnämndens·delegationsordning då den syftar till lagstiftning som ersatts med annan lag.

2. Att under övergripande ärenden i utbildningsnämndens delegationsordning lägga till en punkt att utse förvaltningschef som delegat till att teckna personuppgifts­

bitrådesavtal.

3. Att under övergripande ärenden i utbildningsnämndens delegationsordning lägga till en punkt att delegera rätt att anmäla personuppgiftsincidenter till Dataskydds­

inspektionen till dataskyddsredogörare.

4. Att i punkt 11: 1 O i utbildningsnämndens delegationsordning ändra delegat till förvaltningschef.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen

(8)

li Alvesta

iflP liOfflmun

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-10-02

Sida

8(11) Utbildningsnämnden

UN §46 Dnr NUT

2018/515.609

Skrivelse (M) angående resekort studerande Beslutsunderlag

l.

Skrivelse (M), 2018-08-22

Redogörelse

Den 22 augusti 2018 lämnade Björn Tisjö (M) in en skrivelse angående resekort till studerande. Intentionen med skrivelsen är att se över hanteringen av buss- och tågkort.

Moderaterna yrkar att utbildningsnämnden i samrådmed berörda parter ska se över

möjligheten att anpassa regelverket avseende skolskjuts och möjliggör tågtillägg i enlighet med skrivelsens intentioner.

Beredning

UN AU§ 35, 2018-09-13

Beslutsgång

Suzanne Karlsson (AA): Yrkar skyndsam utredning samt bifall till utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.

Helen Gustavsson (M): Yrkar bifall till utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.

Ingrid Salomonsson (C): Besvara skrivelsen med hänvisning till tidigare beslut kring budget 2015 samt utreda nulägesbeskrivning på buss- och tågkortshantering.

Lars-Olof Petersson (S): Yrkar bifall till Salomonssons (C) förslag.

Björn Tisjö (M): Yrkar bifall till utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.

Ordförande ställer proposition på utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag och Salomonssons (C) förslag och finner att

utbildningsnämnden beslutar enligt Salomonssons (C) förslag.

Votering begärs. Utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:

Ja- röst för bifall till utbildningsnämndens arbetsutskotts förslag.

Nej-röst för bifall till Salomonssons (C) förslag.

(9)

ill Alvesta

illU lønmun

Sammanträdes protokoll Sammanträdesdatum

2018-10-02

Sida

9(11) Utbildningsnämnden

Omröstningsresultat

Med 4 ja-röster och 5 nej-röster finner ordförande att

utbildningsnämnden beslutar enligt Salomonssons (C) förslag.

Beslut

Besvara skrivelsen med hänvisning till tidigare beslut kring budget 2015 samt utreda nulägesbeskrivning på buss- och tågkortshantering.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen

Moderaterna reserverar sig mot beslutet.

(10)

L'J Alvesta

• Immun

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2018-10-02

Sida

10(11) Utbildningsnämnden

UN §47 Dnr NUT

2018/6.002

Redovisning av delegationsbeslut

Besluts underlag

1. Delegationsbeslut registrerade i utbildningsförvaltningens diarium från 2018-06-05 till 2018-09-24.

Redogörelse

Utbildningsnämnden har i vissa ärenden överlåtit sin beslutanderätt till arbetsutskott och tjänstemän enligt antagen delegationsordning, senast uppdaterad 2018-02-27. Delegationsbeslut ska redovisas på nämndens sammanträde.

Beslut

Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Beslutet ska skickas till Utbildningsförvaltningen

(11)

• Alvesta

._.1ønmun

Sammanträdes protokoll Sammanträdesdatum

2018-10-02

Sida

11(11) Utbildningsnämnden

UN §48

Meddelanden

Inkomna till och med 2018-09-24. Handlingarna finns tillgängliga i en pärm vid sammanträdet.

1. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag, KF § 59, 2018-06-19 2. Revidering av regler för ersättning till förtroendevalda, KF § 63, 2018-06-19 3. Alvesta kommun budget 2019

4. Beslut om budgetförslag gällande organisationsförändring av förvaltningen för individ­

och familjeomsorg och utbildningsförvaltningen avseende organisatorisk tillhörighet för Allbo lärcenter, KS§ 91, 2018-09-11

5. Beslut om kommunövergripande internkontrollplan för 2019, KS§ 101, 2018-09-11 6. Informationsbrev till huvudman inför Skolinspektionens regelbundna

kvalitetsgranskning, NUT 2018/308.609

Beslut

Meddelandena läggs till handlingarna.

Beslutet ska skickas till

Utbildningsförvaltningen

(12)

Alvesta hornmun

NÄRVARO- OCH VOTERINGSLISTA VID SAMMANTRÄDE FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN MANDATPERIODEN 2015-2018

Styrelse/nämnd Sammanträdesort Datum

Utbildningsnämnden Alvesta 2018-10-02

När- Votering varo

Beslutande § § §

Ledamöter

4b

1. Lars-Olof Petersson (S)

lJ

2. Tomas Hedevik (S)

tJ

3. Phlogy Ludiongo (S)

4. Rolf Marklund (S)

N

5. Mats Nilsson (C) 6. Jonas Engkvist (C) 7. Gunilla Gustafson (M)

8. Björn Tisjö (M)

J

9. Hans Svensson (V)

N

1

O.

Magnus Svensson (AA) 11. Benny Lundh Johansson (-)

Ersättare

1. Ingrid Salmonson (C)

N

2. Asa Kjellsson (C) 3. Lavinia Strömberg (S) 4. Britta Bünger (L) 5. Sofie Årdh (S)

6. Hanna Evelyndotter (MP) 7. Katarina Tuneskog (M)

8. Helen Gustavsson (M)

j

9. Suzanne Karlsson (AA)

'-

\

1

O.

Zyuleyha Merdanova (S)

11. Anette Lindström (SD)

J

U:\FBU\Stab\Nämnd\Utbìldningsnämnden\Dokumentmallar\UN\2018\2018 Voteringslista UN.docx

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :