Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 7 april 2015 Klockan 08:00-15:20 Ajournering 14:40-14:45 ( 140), 15:10-15:12 ( 150)

Full text

(1)

~~~~

Vimmerby

kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) Kommunstyrelsen

Plats och sammanträdestid

Beslutande Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande Ersättare

Tjänstemän & förtroendevalda

Sammanträdesdatum

2015-04-07

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 7 april 2015

Klockan 08:00-15:20

Ajournering 14:40-14:45 (§ 140), 15:10-15:12 (§ 150)

Micael Glennfalk (M) Helen Nilsson (S) Magnus Gustafsson (M) Claes Roos (M)

Kenneth Björklund (S) Peter Högberg (S) Lars Johansson (V)

Ingela Nilsson Nachtweij (C) Sven Weckfors (KD)

Lis-Astrid Andersson (S) Ylva Sandström (M) Marie Nieholson (M)

Mattias Karlsson, ekonomichef Christina Utterström, budgetansvarig

Camilla Stridh (S), ordfOrande barn- och utbildningsnämnden Tomas Peterson (M), vice ordforande barn- och utbildningsnämnden Peter Karlsson (C), oppositionssamordnare barn- och utbildningsnämnden Birgitha Sahlin, barn- och utbildningschef

Eva Berglund (S), ordforande socialnämnden

Marie Nieholson (M), vice ordforande socialnämnden Erik Paulsson (C), oppositionssamordnare socialnämnden Anette Nilsson, socialchef

Ylva Sandström (M), ordforande kultur- och fritidsnämnden Peter Högberg (S), vice ordforande kultur- och fritidsnämnden

Lisbeth Karlsson (C), oppositionssamordnare kultur- och fritidsnämnden Anders Eriksson, kultur- och fritidschef

Lars-Inge Green (S), ordforande miljö- och byggnadsnämnden

Lennart Davidsson (KD), vice ordforande miljö- och byggnadsnämnden Bo Svensson (C), oppositionssamordnare miljö- och byggnadsnämnden Anders Helgee, miljö- och byggnadschef

Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef Sofia Andersson, kostchef

Rolf Johansson, fastighetschef Monica Bergh, personalchef Patrik Kinnbom, näringslivschef Joakim Svensson, trafikadministratör Carolina Leijonram, kommunchef Ewa Gunnarsson, kommunsekreterare

Kl. 08:00-14:40 KL 08:00-15:05

§ 139-141

§ 139-141

§ 139 Kl. 09:00-10:30

§ 139 Kl. 09:00-10:30

§ 139 Kl. 09:00-10:30

§ 139 Kl. 09:00-10:30

§ 139 Kl. 10:30-11:30

§ 139 Kl. 10:30-11:30

§ 139 Kl. 10:30-11:30

§ 139 Kl. 10:30-11:30

§ 139 Kl. 11 :35-11 :50

§ 139 Kl. 11:35-11:50

§ 139 Kl. 11:35-11:50

§ 139 Kl. 11:35-11 :50

§ 139 Kl. 13:00-13:20

§ 139 Kl. 13:00-13:20

§ 139 Kl. 13:00-13:20

§ 139 Kl. 13:00-13:20

§ 139 Kl. 13:20-13:55

§ 139 Kl. 13:20-13:55

§ 139 Kl. 13:20-13:55

§ 139 Kl. 13:20-13:55

§ 139 Kl. 13:20-13:55

§ 139 Kl. 13:20-13:55

(2)

l Vimmerby kommun

Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

Justelingens plats och tid

Underskrifter sekreterare

OrdfOrande

Protokolljusterare

Anslag/bevis

Organ

Sammanträdesdatum

Datum då anslaget sätts upp

Protokollets fötvalingsplats

Underskrift

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 2(2) Sammanträdesdatum

2015-04-07

Ingela Nilsson Nachtweij (C)

Vimmerby 14 april2015 Paragrafer 139-153

Protokollet är justerat. Justelingen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunstyrelsen

2015-04-07

2015-04-15 Datum då anslaget tas ned 2015-05-08

Administrativa avdelningen

(&~l~

sekreterare

Utdragsbestyrkning

(3)

;· .. ' l .

l Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum l (29)

2015-04-07 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 139 Dnr 2015/70 Kod 041

Budget 2016 med plan för 2017-2018 för Vimmerby kommun - budgetdialog

Kommunstyrelsens beslut

Ärendet leder inte till något beslut vid detta sammanträde.

Protokollsanteckning

En protokollsanteckning av Sven Weckfors (KD), Lars Johansson (V) och Ingela Nilsson Nachtweij (C) bifogas protokollet.

Ärendet

Vid dagens sammanträde äger budgetdialog rum mellan kommunstyrelsen som budgetberedning och barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden kultur- och fritidsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och kommunsty- relsen.

Ekonomichef Mattias Karlsson och budgetansvarig Christina Utterström deltar.

Från barn- och utbildningsnämnden deltar ordfårande Camilla Stridh (S), vice ordfårande Tomas Peterson (M), oppositionssamordnare Peter Karlsson (C) och barn- och utbildningschefBirgitha Sahlin.

Från socialnämnden deltar ordfårande Eva Berglund (S), vice ordforande Marie Nieholson (M), oppositionssamordnare Erik Paulsson (C) och social- chef Anette Nilsson.

Från kultur- och fritidsnämnden deltar ordfårande Ylva Sandström (M), vice ordfårande Peter Högberg (S), oppositionssamordnare Lisbeth Karlsson (C) och kultur- och fritidschef Anders Eriksson.

Från miljö- och byggnadsnämnden deltar ordfårande Lars-Inge Green (S), vice ordfårande Lennati Davidsson (KD), oppositionssamordnare Bo Svens- son (C) och miljö- och byggnadschef Anders Helgee.

Utdragsbestyrkning

(4)

l Vimmerby kommun

', .·~' ··. : ·· l ,,·. SAMMANTRÄDESPROTOI\OLL · Sidl)r

Sammanträdesdatum 2(29)

2015-04-07 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

Från kommunstyrelsen deltar kommunchef Carolirra Leijonram, samhälls- byggnadschef Miklos Hathazi, kostchef Sofia Andersson, fastighetschef Rolf Johansson, personalchef Monica Bergh, näringslivschefPatrik Kinn- bom och trafikadministratör Joakim Svensson.

Bilaga.

Utdragsbestyrkning

(5)

f>{lo~ ~ 139 ts 20!5- Oli-01

2015-04-07 Dnr 2015/70/041 Id.47424 Protokollsanteckning KS 2015-04-07 § 139

Vi efterfrågade genomgång av årsbokslutet innan budgetdialogerna med nämnderna då årsbokslutet är grunden för dialogerna angående det lagda rambudgetförslaget 31/3, vilket tyvärr nekades.

Sven Weckfors Lars Johansson

Ingela Nilsson Nachtweij

(6)

l Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 3(29)

2015-04-07 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 140 Dnr 2015/136 Kod 043

Arsredovisning 2014 för Vimmerby kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna kommunens årsredovisning for 2014.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras under denna beslutspunkt mellan klockan 14:40 och 14:45.

Ärendet

EkonomichefMattias Karlsson presenterar årsredovisningen 2014 for Vim- merby kommun.

Årsredovisningen 2014 får kommunen innehåller utöver kommunens resul- tat även en sammanställd redovisning for kommunkoncernen. Övergripande mål följs upp och väsentliga händelser beskrivs.

Resultatet 2014 får kommunen blev -22,8 miljoner kronor och for kommun- koncernen -9,4 miljoner kronor. Nämndernas utfall järnfort med budget blev -32,4 miljoner kronor.

Årsredovisningen kommer att kompletteras med revisionsberättelse från kommunens revisorer till behandling i kommunfullmäktige.

Ärendet diskuteras.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna kommunens årsredovisning får 2014.

Beslutsunderlag

Tjänstesklivelse av ekonomichefMattias Karlsson, Id 47306.

Årsredovisning 2014 for Vimmerby kommun, Id 47307.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkning

(7)

l Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 4(29)

2015-04-07 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 141 Dnr 2015/70 Kod 041

Förslag att ändra budgetberedningen för att få mer delaktighet och mer kontroll över kommunens kostnader

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Lars Johanssons (V), Ingela Nilsson Nachtweijs (C) och Sven Weckfors (KD) yrkande.

Reservationer

Lars Johansson (V), Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Sven Weckfors (KD) reserverar sig mot beslutet till formån for eget yrkande.

Ärendet

Vid dagens sammanträde lyfter Lars Johansson (V), Inge la Nilsson Nachtweij (C) och Sven Weckfors (KD) ett extra ärende rörande budget- processen.

EkonomichefMattias Karlsson deltar.

Enligt den fastställda tidsplanen for budgetarbetet ska kommunstyrelsen be- handla budgetramarna på sitt sammanträde 2015-04-14, det vill säga om en vecka, och föreslå fullmäktige vilka ramar som ska fastställas. Vid dagens sammanträde har kommunstyrelsen haft budgetdialog.

Lars Johansson (V) framfor att problemet är att kostnaderna har ökat mycket och det har varit ett långvarigt underskott i nämnderna totalt sett. Budgetbe- redningen har varit en snabb och dåligt genomförd process och han anser att man inte har kontroll över ekonomin idag. Han upplever att majoritetens forslag är dåligt underbyggt.

Ingela Nilsson Nachtweij (C) instämmer i det som Lars framför. Hon undrar om majoriteten har for avsikt att köra enligt tidsplanen. Enligt den skulle målen presenteras idag. Den enda nämnd som har presenterat mål vid da- gens budgetdialog är miljö- och byggnadsnämnden. Oppositionen har bju- dits in till ett extra kommunstyrelsemöte på måndag eftermiddag for att dis- kutera budgetramarna. Ingela Nilsson Nachtweij (C) har besvarat inbjudan och meddelat att hon vill skjuta beslutet om budgetramarna en månad framåt

Utdragsbestyrlcning

(8)

l Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 5(29)

2015-04-07 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

for att tjänstemännen ska få en rimlig chans att kunna ta fram korrekta be- slutsunderlag.

Helen Nilsson (S) informerar att forvaltningscheferna har gått igenom sina respektive forvaltningar på djupet for att ta fram ekonomiska underlag. Re- dan under hösten 2014 fick kommunstyrelsen information om hur mycket som måste sparas.

Lars Johansson (V) påpekar att kostnaderna skenar inom bland annat social- nämnden. Om man inte går igenom alla kostnader och orsaker kan man inte ta ansvar for budgeten. En skatteökning löser inte de grundläggande proble- men.

Ingela Nilsson Nachtweij (C) menar att man behöver titta djupare på social- nämnden. Hon påpekar att det är en brist att man inte haft tillgång till perso- nalsiffror, timvikariestatistik med mera. Hon efterlyser även underlag for IT- kostnaderna for kommunen.

Enligt Helen Nilsson (S) har man påpekat personalkostnaderna många gånger under åren men man har inte gjort så mycket for att rätta till det, där- får kommer det nu. Hon tror inte att det är långsiktigt ekonomiskt att skära i verksamheter och vill istället att befintliga verksamheter ska vara väl funge- rade och ekonomiska.

Peter Högberg (S) menar att man måste få så mycket helårseffekt som möj- ligt under 2016. Om budgetbeslutet tas i november fordröjs det och man når inte helårseffekt Han tycker inte att det känns framkomligt att börja från noll i nuläget och leta efter andra besparingar.

Förslag till beslut

Lars Johansson (V), Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Sven Weckfors (KD) yrkar att budgetprocessen görs om :från grunden med fler partier delaktiga med målet att ta kontroll över kommunens kostnader. En budget i balans an- tas av kommunfullmäktige i november 2015 for verksamhetsår 2016.

Peter Högberg (S) yrkar avslag på Lars Johanssons, Ingela Nilsson Nachtweijs och Sven Weckfors förslag.

Beslutsgång

Två fårslag föreligger. Ordfåranden ställer fårslagen mot varandra och fin- ner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Lars Johanssons, Ingela Nilsson Nachtweijs och Sven Weckfors yrkande.

l

Utdragsbestyi·kning

(9)

l Vimmerby kommun

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 6(29)

2015-04-07

Yrkande av Lars Johansson (V) Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Sven Weckfors (KD), Id 47432.

Protokolljusterare

Sändlista

Lars Johansson (V)

Ingela Nilsson Nachtweij (C) Sven Weckfors (KD)

Utdragsbestyrkning

(10)

l Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 7(29)

2015-04-07 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 142 Dnr 2015/125 Kod 214

Detaljplan för del av fastigheten strutsen 6, 7, 8 samt del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun -antagande

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom miljö- och byggnämndens beslut att överlämna detaljplanen för del av Strutsen 6, 7, 8 samt del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun, till kornmunfullmäktige för antagande.

Ärendet

Miljö- och byggnadsförvaltningen fick 9 oktober 2014 i uppdrag att upprätta ny detaljplan med enkelt planförfarande för fastighet strutsen 6, 7 och 8 samt del av Vimmerby 3:3. Planens syfte är att planlägga för ny gång och cykelväg där kvartersmark tas i anspråk, samt planlägga för parkering inom planområdet Planområdet ligger längs med Drottninggatan i Vimmerby.

Efter samrådet övergick planprocessen till normalt planförfarande då läns- styrelsen förordade det på grund av att planen berörs av biotopskyddad träd- alle.

Gällande översiktsplan, antagen 2007, anger ingen speciell användning av planområdet Handlingarna finns på kornmunens hemsida.

Detaljplanen har varit ute på samråd från 17 november till och med 8 de- cember 2014 Oyh ute för granskning från 12 januari till och med l februari 2015.

En samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande har upprättats i vilka inkomna yttranden redovisas. Inkomna yttranden innebär mindre ändringar men är inte av den omfattningen att nytt samråd eller granskning behövs.

Vid dagens sammanträde föreligger detaljplan samt miljö-och byggnads- nämndens beslut.

Utdragsbestyrkning

(11)

l Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 8(29)

2015-04-07 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

Förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att överlämna detaljplanenfor del av Strutsen 6, 7, 8 samt del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun, till kom- munfullmäktige for antagande.

Beslutsunderlag

Detaljplan for del av Strutsen 6, 7, 8 samt del av Vimmerby 3:3, Vimmerby kommun, Id 47274.

Sändlista

Kommunfullmäktige

l

Utdragsbestyrkning

(12)

l Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 9(29)

2015-04-07 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 143 Dnr 2015/132 Kod 133

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen fåreslår i enlighet med socialnämndens förslag att kom- munfullmäktige tecknar en överenskommelse om ett flyktingmottagande av- seende 25-30 anvisningsbara platser.

Ärendet

I dagsläget har kommunen en överenskommelse om mottagande av 40 flyk- tingar varav 20 är anvisningsbara platser. Länsstyrelsen föreslår att Vim- merby kommun tecknar ny överenskommelse om ett mottagande med 51 anvisningsbara platser. Numera är det enbart dessa platser som Länsstyrel- sen vill ha en överenskommelse om.

Tjänstemannabedömningen är att nålsögat för att kunna öka mottagande främst är tillgången på bostäder men även förskaleplatser och svenska för invandrare (SFI). Därtill behövs en ökad medvetenhet kring att kostnaderna kan öka för försörjningsstöd och en ökad belastning på Integrationsenheten.

Det är också troligt att det innebär ett ökat tryck på enheten barn och familj inom individ- och familjeomsorgen samt på kommunens överförmyndaren- het. Bedömningen är också att de som bosätter sig på egen hand inte kom- mer att minska - om inte bostadsmarknaden i sig sätter hinder.

Den gemensamma bedömningen från de verksamheter som påverkas är att det är möjligt att kunna teckna en överenskommelse om ett flyktingmotta- gande med 25-30 anvisningsbara platse1:. Det baseras i första hand på till- gången till bostäder och förskoleplatser. Integrationsenheten kommer att be- höva förstärkas.

Schablonersättningen och eventuell prestationsersättning beräknas täcka den ökning av mottagande av flyktingar som föreslås. Kommunen får dock inte täckning för alla kostnader, exempelvis för SFI till personer som kommunen inte får ersättning för och försötjningsstöd till personer som inte kommer ut på arbetsmarknaden efter etablelingsperioden. Detta gäller även i dagsläget.

Utdragsbestyrkning

(13)

l Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum l 0(29)

2015-04-07 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

Socialnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2015-03-19. Vid dagens sammanträde föreligger socialnämndens beslut.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kornmunfullmäktige att teckna en överenskommelse om ett flyktingmottagande avseende 25-30 anvisningsbara platser.

Beslutsunderlag

Socialnämndens beslut 2015-03-19, SN § 39.

Sändlista

Kornmunfullmäktige

Utdragsbestyrkning

(14)

l Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 11 (29)

2015-04-07 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 144 Dnr 2015/131 Kod 709

Hemsjukvårdsavtal i Kalmar län -förtydligande tillägg 2015

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår i enlighet med socialnämndens forslag att kom- munfullmäktige beslutar följande:

l. godkänna "Rapport Fördjupad utredning av forbättringsmmåden inom hemsjukvårdsavtal et" daterad 2013-10-24 samt "Rapport Analys avvikel- ser inom hemsjukvården i Kalmar län" daterad 2014-12-09.

2. godkänna och undetieckna upprättat forslag till "Fö1iydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län" daterat 2015-01-19, att börja tillämpas fr.o.m. 2015-07-01.

3. godkänna och unde1ieckna reviderat forslag till Ramavtal Läkarmedver- kan, daterat 2015-01-19, attbörja tillämpas fr.o.m. 2015-07-01.

4. ge Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angrän- sande hälso- och sjukvård i uppdrag att

• ansvara for att upprätta en handlingsplan for kompetensutvecklingsin- satser på lång sikt kring vård- och omsorgsplaner samt samordnad in- dividuell plan.

• ansvara for att en arbetsgrupp snarast tillsätts for att arbeta fram prak- tiska anvisningar kopplat till fortydliganden kring Hemsjukvårdsavta- let samt for framtida revideringar av praktiska anvisningar.

• ansvara får infonnationsinsatser kring "Förtydligande tillägg till Avtal om övetiagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mel- lan landstinget och kommunerna i Kalmar län" och reviderat "Ramav- tal Läkarmedverkan" samt "Praktiska anvisningar".

• leda och följa upp utvecklingen av hemsjukvårdsavtalet

5. utse Primärkommunala nämndens presidium och Landstingsstyrelsens presidium till att utgöra den regionala politiska Samverkansgrupp som har att hantera hemsjukvårdsavtalet politiskt.

l

Utdragsbestyrkning

(15)

l Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 12(29)

2015-04-07 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

6. besluten blir gällande under fårutsättning att samtliga parters styrelser och fullmäktigefårsamlingar fattar motsvarande beslut.

Ärendet

Från l januari 2008 överfårdes ansvaret får hemsjukvården i ordinärt boende från landstinget till kommunerna i Kalmar län. Övertagandet omfattade hemsjukvård, hembesök, rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i ordi- närt boende. Reformen finansierades genom en skatteväxling och reglerades via "Avtal om övertagande av Hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt bo- ende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län".

Hemsjukvårdsavtalet utvärderades 2010 och den utvärderingen resulterade i en rapport maj 2011. I utvärderingsrapporten finns ett antal identifierade fårbättringsområden och fårslag till förbättringar. Det fanns behov av att se över såväl texten som tillämpningen av hemsjukvårdsavtalet i sin helhet.

Primärkommunala Nämnden (PKN) och Landstingsstyrelsen i Kalmar län gav Regionfårbundet och Landstingsdirektörens stab i uppdrag att starta ett gemensamt och fördjupat utredningsarbete inom identifierade områden.

Detta resulterade i "Rapport Fördjupad utredning av fårbättringsområden inom hemsjukvårdsavtalet" som blev klart 2013-10-24. Efter detta bildades

"Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård". Nya överläggningar följde samt ett uppdrag till den nybildade länsgemensamma ledningen att under hösten 2014 samla in, ana- lysera och följa upp avvikelser kopplade till hemsjukvårdsavtalet och redo- visa dessa. Detta skedde i rapport "Rapport Analys avvikelser inom hem- sjukvården i Kalmar län" 2014-12-09.

Ä ven ytterligare fårtydliganden ha skett därefter. De nya eller reviderade underlagen räknas upp under rubriken beslutsunderlag.

Socialnämnden behandlade ärendet vid sitt sammanträde 2015-03-19. Vid dagens sammanträde föreligger socialnämndens beslut.

Förslag till beslut

l. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna "Rappmi För- djupad utredning av fårbättringsområden inom hemsjukvårdsavtalet" da- terad 2013-10-24 samt "Rappmi Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län" daterad 2014-12-09.

2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige godkäm1a och underteckna upprättat fårslag till "Fö1iydligande tillägg tillAvtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län" daterat 2015-01-19, att börja tillämpas fr.o.m.

2015-07-01.

l

Utdragsbestyrkning

(16)

l Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 13(29)

2015-04-07 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

3. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna och underteckna reviderat forslag till Ramavtal Läkarmedverkan, daterat 2015-01-19, att bölja tillämpas fr.o.m. 2015-07-01.

4. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge Länsgemensam led- ning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjuk- vård i uppdrag att

• ansvara får att upprätta en handlingsplan for kompetensutvecklingsin- satser på lång sikt kring vård- och omsorgsplaner samt samordnad in- dividuell plan.

• ansvara får att en arbetsgrupp snarast tillsätts får att arbeta fram prak- tiska anvisningar kopplat till fortydliganden kring Hemsjukvårdsavta- let samt for framtida revideringar av praktiska anvisningar.

• ansvara for infonnationsinsatser kring "Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mel- lan landstinget och kommunerna i Kalmar län" och reviderat "Ramav- tal Läkannedverkan" samt "Praktiska anvisningar".

• leda och följa upp utvecklingen av hemsjukvårdsavtalet

5. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att utse Primärkommunala nämndens presidium och Landstingsstyrelsens presidium till att utgöra den regionala politiska Samverkansgrupp som har att hantera hemsjuk- vårdsavtalet politiskt.

6. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluten blir gällande under forutsättning att samtliga parters styrelser och fullmäktigefårsam- lingar fattar motsvarande beslut.

Beslutsunderlag Id 47309:

• Rapport Fördjupad utredning av fårbättringsområden inom hemsjuk- vårdsavtalet, daterad 2013-10-24.

• Rapport Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län, daterad

• 2014-12-09.

• Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårds- insatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län, daterad 2015-01-19.

• Ramavtal Läkarmedverkan, daterat 2015-01-19.

• Övergripande riktlinjer for bedömning av om en hälso- och sjukvårds- åtgärd kan utfåras som egenvård, utarbetade av Regionforbundet och Landstinget i Kalmar län 2011-09-15.

Socialnämndens beslut 2015-03-19, SN § 41.

Sändlista

Kommunfullmäktige

V) INN

Utdragsbestyrkning

(17)

l Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 14(29)

2015-04-07 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 145 Dnr 2015/159 Kod 040

Stämmoombud och instruktion till ombud vid årsstämmor år 2015 i av Vimmerby kommun ägda bolag

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

l. utse kommunfullmäktiges ordförande Lennart Nygren med Tomas Peter- son alternativt Marcus Jonmyren som ersättare att såsom ombud företräda Vimmerby kommun vid årsstämma 2015 i Vimmerby kommun Förvalt- nings AB

2. instruera stämmaombudet att rösta på årsstämman 2015 i Vimmerby kommun Förvaltnings AB enligt bilaga 2.

Ärendet

Vid kommunfullmäktiges sammanträde KF§ 42, 2015-02-23, behandlades förslag avseende bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag. ·

Vid dagens sammanträder föreligger tjänsteskrivelse av ekonomichefMatt- tias Karlsson beträffande ombud och instruktioner till ombud vid årsstäm- man 2015 i Vimmerby kommun Förvaltnings AB.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

l. utse kommunfullmäktiges ordförande Lennart Nygren med Tomas Peter- son alternativt Marcus Jonmyren som ersättare att såsom ombud företräda Vimmerby kommun vid årsstämma 2015 i Vimmerby kommun Förvalt- nings AB.

2. instruera stämmaombudet att rösta på årsstämman 2015 i Vimmerby kommun Förvaltnings AB enligt bilaga 2.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2015-02-23, KF§ 42.

Utdragsbestyrkning

(18)

l Vimmerby kommun

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr

Sammanträdesdatum 15(29)

2015-04-07

Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag, Id 46622.

Protokolljusterare

Tjänsteskrivelse av ekonomichefMattias Karlsson, Id 47329.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkning

Bilaga

(19)

~Vimmerby

~ kommun

Dnr 2015/026/024 Id 46622

Zlt4'f4 t(tj

K ~ § JLI&J

~015-0LI-0-=f

Bestämmelser om ersättning till

styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda

bolag

Antagen av Kommunfullmäktige

2015-02-23 § 42

(20)

D nr 2015/026/024

Id 46622

(21)

Innehållsförteckning

Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag KommunstyrelseföNailningen

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ... 6

§ 1 FÖRTROENDEUPPDRAG SOMOMFATTASAV BESTÄMMELSERNA ... 6

§ 2 ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE SAMMANTRÄDEN MM ... 6

ERsÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST, FÖRLORAD PENSIONSFÖRMÅN SAMT FÖRLORADE SEMEsTERFÖRMÅNER ... 7

§ 3 FÖRLORAD ARBETSINKOMST ... 7

§ 4 ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD PENSIONSFÖRMAN ... 7

§ 5 FÖRLORAD SEMEsTERFÖRMAN ... 8

ARVODEN M.M .. : ... :: ... · ...

g

§ 6 FAST ARVODE ... g § 7 ARVODE FÖR SAMMANTRÄDEN MM ... 1 0 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER ... 11

§ 8 RESEKOSTNADER ... 11

§ 9 BARNTILLSYNSKOSTNADER ... 11

§ 10 KosTNADER FÖR VÅRD OCH TILLSYN AV HANDIKAPPAD ELLER SVÅRT SJUK ... 11

§ 11 HANDIKAPPAD STYRELSELEDAMOTS SÄRSKILDA KOSTNADER ... 11

3

(22)

Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag Kommunstyrelseförvaltningen

§ 12 ÖVRIGA KOSTNADER ...... 12

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER ...... 12

§ 13 HUR BEGÄR MAN ERSÄTINING .......................... 12

§ 14 ERSÄTINING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST ... 12

§ 15 ERSÄTINING FÖR FÖRLORAD PENSIONSFÖRMAN ....... 12

§ 16 ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD SEMESTERFÖRMAN ... 12

§ 17 ERSÄTINING ÖVRIGA KOSTNADER ... ; ... : ...... 13

§ 18 TOLKNING AV BESTÄMMELSERNA ... 13

§ 19 UTBETALNING AV ERSÄTTNINGAR ........ 13

BILAGA TILL ERSÄTTNINGSBESTAMM.ELSERNA ... · ... : ... :: .... : ... 14

§ 1 FÖRLORAD ARBETSINKOMST ........... 14

§ 2 FÖRLORAD PENSIONSFÖRMAN ... 14

§ 3 FöRLORAD SEMESTERFÖRMAN ... 14

§ 4 BEGRÄNSAT ARVODE .................. 15

§ 5 ARVODEN FÖR SAMMANTRÄDEN MM ............. 16

§ 6 BARNTILLSYNSKOSTNADER ... 16

§ 7 KosTNADER FÖR VÄRD OCH TILLSYN AV HANDIKAPPAD ELLER SVART SJUK ........... 16

(23)

Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av VImmerby kommun ägda bolag Kommunstyrelseförvaltningen

§ 8 HANDIKAPPAD STYRELSELEDAMOTS SÄRSKILDA KOSTNADER .......... 16

5

(24)

Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag Kommunstyrelseförvaltningen

Allmänna bestämmelser

§

1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller får styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag.

§

2 Ersättningsberättigade sammanträden mm

Tjänstgörande styrelseledamöter och närvarande ersättare har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-5 §§, 7 §och 8-12 §§får

l) sammanträden med bolaget och dess utskott,

2) sammanträden med utredningskommitteer, projektgrupper och arbetsgrupper,

3) konferens, informationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande som rör bolagets angelägenheter och som har ett direkt samband med styrelseuppdraget,

4) fårhandling eller fårberedelse infår fårhandling med personalorganisation eller annan motpart till bolaget

5) överläggntng 'med fåreträdare får mmat kommunalt organ

6) överläggning med bolagets verkställande direktör eller annan anställd vid bolaget i syfte att infonnera sig om bolagets arbete

7) besiktning eller inspektion

8) överläggning med utomstående myndighet eller organisation

För ersättning enligt punkterna 3 -8 krävs särskilt uppdrag av bolaget. Kravet på särskilt uppdrag kan undantagsvis uppfyllas genom beslut i efterhand av berört bolag.

För utbetalning av ersättning skall beslutsdatum och paragraf får uppdraget anges.

6

(25)

Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter l av Vimmerby kommun ägda bolag Kommunstyrelseförvaltningen

Ersättning för förlorad arbetsinkomst, förlorad

pensionsförmån samt förlorade semesterförmåner

§

3 Förlorad arbetsinkomst

Föttroendevalda styrelseledamöter som inte fullgör sina uppdrag på heltid eller har fast arvode har rätt till ersättning får fårlorad arbetsinkomst enligt 4 kap 12 § kommunallagen (1991: 900), om inkomstbortfallet kan påvisas genom styrkt löneavdrag, med det belopp som löneavdraget överstiger sammanträdesersättningen.

Förtroendevalda styrelseledamöter som kan visa att en arbetsinkomst fårlorats, men inte till vilket belopp, har rätt till schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda

sjukpenninggrundande årsinkomsten på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Ersättningen skall motsvara tiden får själva sammanträdet, resor till och från sammanträdet och eventuellt tid till praktiska fårberedelser i anslutning till sammanträdet, t ex omldädning.

Externa (ej fårtroendeval da) styrelseledamöter har inte rätt till ersättning får fårlorad arbetsinkomst.

§

4 Ersättning för förlorad pensionsförmån

Förtroendevalda styrelseledamöter har rätt till ersättning får styrkt förlorad pensionsfårmån får arbetsinkomster som fårlorats under året i samband med fullgörande av styrelseuppdrag i de kommunala bolagen med den ersättning fullmäktige beslutat enligt bilaga.

För att ersättning skall utgå krävs att styrelseledamoten kan visa att fullgörande av styrelseuppdraget medfort minskade tj änstepensionsavgifter.

Ersättningen utbetalas kontant till styrelseledamoten.

Genom kontant utbetalning av ersättningen har bolaget fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta styrelseledamoten får fårlorad pensionsfånnån.

För styrelseledamot som bedliver aktiv egen näringsverksamilet utan att iimeha anställning skall istället får stycke 1-2 gälla fåljande. styrelseledamot som kan styrka att pensionsfårmån har fårlorats har rätt till ersättning för förlorad pensionsfönnån med verifierat belopp.

lff '

(26)

Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag KommunstyrelsefölVallningen

Externa (ej förtroendevalda) styrelseledamöter har inte rätt till ersättning får förlorad pensionsfånnån.

§

5 Förlorad semesterförmån

Förtroendevalda styrelseledamöter har rätt till ersättning får styrkt förlorad semesterfårmån med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Ersättningen skall motsvara tiden for själva sammanträdet, resor till och från sammanträdet och eventuellt tid till praktiska fårberedelser i anslutning till sammanträdet, t ex omldädning.

Externa (ej fåtiroendevalda) styrelseledamöter har inte rätt till ersättning får forlorad sem esterfårmån.

8

l l

(27)

Arvoden m.m.

§

6 Fast arvode

Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag Kommunstyrelseförvaltningen

styrelseledamot som fullgör sina uppdrag som ordfårande eller vice ordfårande har rätt till fast arvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Nedan ges exempel på arbetsuppgifter som ingår i det fasta arvodet:

• mtinmässigt följande av bolagets arbete

• överläggning med verkställande direktör eller annan anställd

• genomgång och beredning av ärenden med sekreterare, föredragande eller annan anställd i anledning av sammanträden, besiktning, fårrättning eller dylilet

• besök på bolaget får information, utanordning eller påskrift av handling

• mottagning får allmänheten, telefonsamtal och dylikt

• utövande av delegationsbeslut

o restid med anledning av ovan uppräknade åtgärder

• protokolljustering

• sammanträden med bolaget och dess utskott,

• sammanträden med utredningskommitteer, projektgmpper och arbetsgrupper,

o konferens, infonnationsmöte, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande som rör bolagets angelägenheter och som har ett direkt samband med styrelseuppdraget,

• fårhandling eller fårberedelse infår fårhandling med personalorganisation eller annan motpart till bolaget

• överläggning med fåreträdare får annat kommunalt organ

(28)

Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag Kommunstyrelseförvaltningen

• överläggning med bolagets verkställande direktör eller annan anställd vid bolaget i syfte att infannera sig om bolagets arbete

• besiktning eller inspektion

• överläggning med utomstående myndighet eller organisation

Om styrelseledamot som uppbär fast arvode avgår under tjänstgöringsperioden skall arvode fordelas mellan denne och den som inträder i dennes ställe. Fördelningen skall ske i forhållande till den tid som var och en av dem innehaft uppdraget.

Om styrelseledamot med fast arvode pga sjukdom eller annars är forhindrad att fullgöra sitt uppdrag för tid som överstiger l månad skall arvodet minskas i motsvarande mån.

Har ersättare utsetts for styrelseledamot med fast arvode, uppbär ersättaren fast arvode som motsvarar tjänstgöringstiden.

I det fall kommunalråd/kommunstyrelsens ordforande är tillika ordfårande i dotterbolag utgår inte ordforandearvode.

§

7 Arvode för sammanträden mm

I ordfårande och vice ordforandes uppdrag ingår alla uppdrag i det fasta arvodet.

styrelseledamöter som inte fullgör sina uppdrag på heltid eller har fast arvode har rätt till

sammanträdesersättning. Sammanträdesersättning utbetalas som grundarvode jämte timarvode på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Sammanträdesarvode till vid sammanträde närvarande suppleant, vilken ej tjänstgör i ledamots ställe, skall utbetalas med 75 %av det belopp som bestämts for ledamöterna.

styrelseledamöter som under samma dag deltar i flera kommunala sammanträden eller

motsvarande har inte rätt till arvoden med ett högre sammanlagt belopp än det fullmäktige beslutat enligt bilaga. I det maximala beloppet inräknas ej ersättning for fullmäktigesammanträde.

~

10

(29)

Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter l av Vimmerby kommun ägda bolag Kommunstyrelseförvaltningen

Ersättning för kostnader

§

8 Resekostnader

Kostnader får resor till och från sammanträden eller motsvarande inom kommunen ersätts enligt de grunder som fastställts får kommunens anställda, om den totala resan överstiger l O kilometer.

Vid sammanträde eller motsvarande utanfår kommunen utbetalas ersättning får resor och övriga kostnader enligt de grunder som fastställts får kommunens anställda.

§

9 Barntillsynskostnader

Ersättning betalas får kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträde eller motsvarande får vård och tillsyn av barn som vårdas i styrelseledamotens familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla l O år. Om särskilda skäl finns kan ersättning utges även får äldre barn. Ersättning betalas med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Ersättning betalas inte får tillsyn, som utfors av egen familjemedlem eller av annan närstående och ej heller får tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen eller är anvisad plats inom den kommunala barnomsorgen.

§

1 O Kostnader för vård och tHisyn av handikappad eller svårt sjuk

Ersättning betalas får kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande får vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk person som vistas i

styrelseledamotens bostad. Ersättning betalas med högst det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga.

Ersättning betalas inte får tillsyn, som utfors av egen familjemedlem eller annan närstående.

§

11 Handikappad styrelseledamots särskilda kostnader

Ersättning betalas till handikappad fårtroendevald får de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid salrunanträde eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader får t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande.

Ersättning betalas med högst det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga.

V6

11

(30)

Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag Kommunstyrelseförvaltningen

§

12 Övriga kostnader

För andra kostnader än som avses i 9-12 §§betalas ersättning om styrelseledamoten kan visa att särsidida skäl föreligger for dessa kostnader.

Ersättning utbetalas inte om styrelseledamoten haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbetet eller på atmat sätt kunnat forhindra att kostnaderna uppkommit.

Gemensamma bestämmelser

§

13 Hur begär man ersättning

För att få ersättning enligt 3-5 §§ och 9-12 §§ skall styrelseledamoten styrka sina fårluster eller kostnader. Anmälan skall göras till bolagets sekreterare.

Arvode enligt 6 § betalas ut utan särskild anmälan.

§

14 Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Yrkande om ersättning for förlorad arbetsinkomst skall göras senast inom sex månader från dagen får salrunanträdet eller motsvarande till ~ilken forlusten hänfor sig.

§

15 Ersättning för förlorad pensionsförmån

Yrkande om ersättning får förlorad pensionsfårmån skall framställas senast vid utgången av mars månad året efter det år till vilken forlusten hänfår sig.

Yrkande om ersättning för förlorad pensionsfonnån enligt fjärde stycket skall framställas i samband med pensionering dock senast inom två år från pensionstillfållet.

§

16 Ersättning för förlorad semesterförmån

Yrkande om ersättning for förlorad semesterfårmån skall göras senast inom två år från dagen for sammanträde eller motsvarande till vilken forlusten hänfår sig.

l N~

(31)

Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag Kommunstyrelseförvaltningen

§

17 Ersättning övriga kostnader

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall göras senast inom ett år från dagen får sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig.

§

18 Tolkning av bestämmelserna

Frågor om tollming och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen.

§

19 Utbetalning av ersättningar

Begränsade arvoden utbetalas med en tolftedel per månad.

Övriga ekonomiska ersättningar betalas ut en gång per månad.

Vi

13

(32)

Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter l av Vimmerby kommun ägda bolag Kommunstyrelseförvaltningen

Bilaga till ersättningsbestämmelserna

Bestämmelsernafaststiills på kommunfullmäktige valår.

Ersättningarna omräknas den l januari varje år och följer då löneforändringarna i riksdagsledamots arvode.

Samtliga ersättningar inkluderar semesterersättning enligt semesterlagen.

§

1 Förlorad arbetsinkomst

Verifierat belopp eller

Schablonbelopp: sjukpenning/dag*30 dgr = ers/tim 165

§

2 Förlorad pensionsförmån

4,5 % baserat på den sammanlagda ersättningen får förlorade arbetsinlcomster under året,

eller verifierat belopp.

§

3 Förlorad semesterförmån

Verifierat belopp:

a) F örlarad semesterersättning

b) Förlorade semesterdagar

12% på utbetald ersättning for förlorad arbetsinkomst

Vetifierade dagar och belopp

l N~ ~

14

(33)

Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag Kommunstyrelseförvaltningen

§

4 Begränsat arvode

Vimmerby kommun Förvaltnings AB, ordf Ingår i arvode får kommunstyrelsen

Vimmerby kommun Förvaltnings AB, vice ordf Ingår i arvode får kommunstyrelsen

Vimmerby Energi & Miljö AB, ordf (20% av ks ordf) 131 760:-

Vimmerby Energi & Miljö AB, vice ordf (50% av ordf) 65 880:-

Vimmerby Energifdrsäljning AB

Vimmerby Energi Nät AB

Vimmerby Gatuproduktion AB, ordf (5% av ks ordf) Vimmerby Garnproduktion AB, vice ordf (50% av ordf)

Vimarhem AB, ordf (20% av ks ordf) 131 760:-

Vimarhem AB, vice ordf (50% av ordf) 65 880:-

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB, ordf 70 394:-

Extema styrelseledamöter 46 914:-

Vimmerby htristbyrå ordf Ingår i arvode får kommunstyrelsen

Vimmerby turistbyrå vice ordf Ingår i arvode får kommunstyrelsen

vi 15

(34)

Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag Kommunstyrelseförvaltningen

Vimmerby Halkbana AB utgår ej

Arvode till ordfårande eller vice ordfårande skall inte utbetalas i det fall denne samtidigt är heltids kommunalråd.

§

5 Arvoden för sammanträden mm

Gnmdarvode

Timarvode

Maximal ersättning per dag

784 kronor per sammanträde

l 58 laonor utges får varje påbörjad timme fr o m andra t o m sjätte sammanträdestimmen

Grundarvode plus fem timarvode lika med l 574 kronor

Arvode får sammanträden mm skall inte utgå till ordfårande, externa styrelseledamöter eller heltidsarvoderade politiker i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB.

§

6 Barntillsynskostnader

a) Verifierat belopp:

b) Maximalt: 3 82 kronor

§

7 Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk

a) Verifierat belopp:

b) Maximalt: 3 82 kronor

§

8 Handikappad styrelseledamots särskilda kostnader a) Verifierat belopp:

b) Maximalt: 382 kronor

(35)

Bilaga 2(1)

Instruktion till ombud vid årsstämma år 2015 i Vimmerby lmmmun Förvaltnings AB

Kommunens ombud vid årsstämma i Vimmerby kornmun Förvaltnings AB instmeras att - under fomtsättning av revisorns tillstyrkan -rösta for

att röstlängden godkänns

att godkänna dagordningen enligt utsänd kallelse att stämman är behörigen sammankallad

att resultaträkning och balansräkning och koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställs

att styrelsens forslag till resultatdisposition godkänns

att ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören for räkenskapsåret

att av kommunfullmäktige beslutad ersättning till styrelseledamöter enligt

"Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag" fastställs, bilaga l

att uppdra åt styrelsen for Vimmerby kommun Förvaltnings AB att utse kommunfullmäktiges ordforande Letmart Nygren med Tomas Peterson alternativt Marcus Jonmyren som ersättare att såsom ombud fdreträda bolaget vid årsstämman i Vimmerby Energi & Miljö AB

att uppdra åt styrelsen for Vimmerby kommun Förvaltnings AB att i sin tur instmera bolagets ombud vid Vimmerby Energi & Miljö AB:s årsstämma att rösta enligt bilaga 3

att uppdra åt styrelsen fOr Vimmerby kommun Förvaltnings AB att utse kommunfullmäktiges ordforande Lennart Nygren med Tomas Peterson alternativt Marcus Jomnyren som ersättare att såsom ombud foreträda bolaget vid årsstämman i Vimmerby Energiförsäljning AB

l N~

(36)

Bilaga 2(2)

att uppdra åt styrelsen får Vimmerby kommun Förvaltnings AB att i sin tur instmera bolagets ombud vid Vimmerby Energiförsäljning AB:s årsstämma att rösta enligt bilaga 4

att uppdra åt styrelsen får Vimmerby kommun Förvaltnings AB att utse kommunfullmäktiges ordfårande Lennart Nygren med Tomas Peterson alternativt Marcus Jonmyren som ersättare att såsom ombud fåretråda bolaget vid årsstämman i Vimarhem AB

att uppdra åt styrelsen får Vimmerby kommun Förvaltnings AB att i sin tur instruera bolagets ombud vid Vimarhem AB:s årsstämma att rösta enligt bilaga 5 att uppdra åt styrelsen får Vimmerby kommun Förvaltnings AB att utse

kommunfullmäktiges ordfårande Lennart Nygren med Tomas Peterson alternativt Marcus Jonmyren som ersättare att såsom ombud företräda bolaget vid årsstämman i Vimmerby Halkbana AB

att uppdra åt styrelsen får Vimmerby kommun Förvaltnings AB att i sin tur instruera bolagets ombud vid Vimmerby Halkbana AB:s årsstämma att rösta enligt bilaga 6

att uppdra åt styrelsen får Vimmerby kommun Förvaltnings AB att utse kommunfullmäktiges ordfårande Lennart Nygren med Tomas Peterson alternativt Marcus Jonmyren som ersättare att såsom ombud fåretråda bolaget vid årsstämman i Vimmerby Industrifastigheter AB

att uppdra åt styrelsen får Vimmerby kommun Förvaltnings AB att i sin tur instruera bolagets ombud vid Vimmerby Industrifastigheter AB:s årsstämma att rösta enligt bilaga 7

att uppdra åt styrelsen får Vimmerby kommun Förvaltnings AB att utse kommunfullmäktiges ordfårande Lennart Nygren med Tomas Peterson alternativt Marcus Jonmyren som ersättare att såsom ombud fåretråda bolaget vid årsstämman i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB

att uppdra åt styrelsen får Vimmerby kommun Förvaltnings AB att i sin tur instruera bolagets ombud vid Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB:s årsstämma att rösta enligt bilaga 8

att uppdra åt styrelsen får Vimmerby kommun Förvaltnings AB att utse kommunfullmäktiges ordfårande Lennart Nygren med Tomas Peterson alternativt Marcus J om11yren som ersättare att såsom ombud företräda bolaget vid årsstä1mnan i Vimmerby Gatuproduktion AB

att uppdra åt styrelsen får Vimmerby kommun Förvaltnings AB att i sin tur instruera bolagets ombud vid Vimmerby Gatuprodulction AB:s årsstämma att rösta enligt bilaga 9

(37)

Bilaga 3

Instruktion till ombud vid årsstämma år 2015 i Vimmerby Energi

&

Miljö AB

Stämrnoombudet fåreträder aktieägaren Vimmerby kommun Förvaltnings AB vid årsstämma i Vimmerby Energi & Miljö AB och instrueras att - under forutsättning av revisorns tillstyrkan - rösta for

att röstlängden godkänns

att godkänna dagordningen enligt utsänd kallelse att stämman är behörigen sammankallad

att resultaträkning och balansräkning och koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställs

att styrelsens forslag till resultatdisposition godkänns

att ansvarsiiihet beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören for räkenskapsåret

att av kommunfullmäktige beslutad ersättning till styrelseledamöter enligt

"Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag" fastställs

(38)

Instruktion till ombud vid årsstämma år 2015 i Vimmerby Energiförsäljning AB

Bilaga 4

Stämmoombudet fåreträder aktieägaren Vimmerby Energi & Miljö AB vid årsstämma i Vimmerby Energiförsäljning AB och instrueras att - under fårutsättning av revisorns tillstyrkan- rösta får

att röstlängden godkänns

att godkänna dagordningen enligt utsänd kallelse att stämman är behörigen sammankallad

att resultaträkning och balansräkning fastställs att styrelsens fårslag till resultatdisposition godkänns

att ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören får räkenskapsåret

att av kommunfullmäktige beslutad ersättning till styrelseledamöter enligt

"Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimrrierby kommun ägda bolag" fastställs

(39)

Bilaga 5

Instruldion till ombud vid årsstämma år 2015 i Vimarhem AB

Stämmoombudet företräder aktieägaren Vimmerby kommun Förvaltnings AB vid årsstämma i Vimarhem AB och instrueras att - under förutsättning av revisorns tillstyrkan - rösta för

att röstlängden godkänns

att godkänna dagordningen enligt utsänd kallelse att stämman är behörigen sammankallad

att resultaträkning och balansräkning fastställs att styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns

att ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret

. ~tt av kommunfullmäktige beslutad ersättning till styrelseledamöter enligt

"Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag" fastställs

(40)

Bilaga 6

Instruktion till ombud vid årsstämma år 2015 i Vimmerby Hallibana AB Stärnmoombudet fåreträder aktieägaren Vimmerby kommun Förvaltnings AB vid årsstämma i Vimmerby Halkbana AB och instrueras att- under fårutsättning av revisorns tillstyrkan- rösta får

att röstlängden godkänns

att godkänna dagordningen enligt utsänd kallelse att stämman är behörigen sammankallad

att resultaträkning och balansräkning fastställs att styrelsens fårslag till resultatdisposition godkänns

att ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter får räkenskapsåret

att av kommunfullmäktige beslutad ersättning till styrelseledamöter enligt

"Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag" fastställs

(41)

Instruktion till ombud vid årsstämma år 2015 i Vimmerby Industrifastigheter AB

Bilaga 7

Stämmoombudet fåreträder aktieägaren Vimmerby kommun Förvaltnings AB vid årsstämrna i Vimmerby Industrifastigheter AB och instmeras att- under forutsättning av revisorns

tillstyrkan - rösta for

att röstlängden godkänns

att godkänna dagordningen enligt utsänd kallelse att stämman är behörigen sammankallad

att resultaträkning och balansräkning fastställs att styrelsens forslag till resultatdisposition godkänns

att ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören fOr räkenskapsåret

att av kommunfullmäktige beslutad ersättning till styrelseledamöter enligt

"Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag" fastställs

(42)

Bilaga 8

Instruktion till ombud vid årsstämma år 2015 i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB

stämmaombudet fåreträder aktieägaren Vimmerby kommun Förvaltnings AB vid årsstämma i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB och instrueras att- under forutsättning av revisorns tillstyrkan - rösta for

att röstlängden godkänns

att godkänna dagordningen enligt utsänd kallelse att stämman är behörigen sammankallad

att resultaträkning och balansräkning fastställs att styrelsens forslag till resultatdisposition godkänns

att ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören fOr räkenskapsåret

att av kommunfullmäktige beslutad ersättning till styrelseledamöter enligt

"Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag" fastställs

(43)

Instruktion till ombud vid årsstämma år 2015 i Vimmerby Gatuproduktion AB

Bilaga 9

Stämmoombudet fåreträder aktieägaren Vimmerby kornmun Förvaltnings AB vid årsstämma i Vimmerby Gatuproduktion AB och instrueras att - under fårutsättning av revisorns tillstyrkan - rösta får

att röstlängden godkänns

att godkänna dagordningen enligt utsänd kallelse att stämman är behörigen sammankallad

att resultaträkning och balansräkning och koncernresultaträkning och koncernbalansräkning fastställs

att styrelsens fårslag till resultatdisposition godkänns

att ansvarsfrihet beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören får räkenskapsåret

att av kommunfullmäktige beslutad ersättning till styrelseledamöter enligt

"Bestämmelser om ersättning till styrelseledamöter i av Vimmerby kommun ägda bolag" fastställs

(44)

l Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

2015-04-07 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 146 Dnr 2015/160 Kod 040

Stämmoombud och instruktion till ombud vid årsstämmor år 2015 i Astrid Lindgrens Värld AB

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

l. utse kommunfullmäktiges ordforande Lennart Nygren med Tornas Peter- son alternativt Marcus Jonmyren som ersättare att såsom ombud företräda Vimmerby kornmun vid årsstämrna 2015 i Astrid Lindgrens Värld AB 2. instruera stämrnaombudet att rösta på årsstämman 2015 i Astrid Lind-

grens Värld AB enligt bilaga l.

Ärendet

Vid dagens sammanträde föreligger instruktion till ombud vid årsstämma år 2015 i Astrid Lindgrens Värld AB. Föreligger även forslag att utse korn- munfullmäktiges ordforande Lennart Nygren med Tornas Peterson alterna- tivt Marcus Jonmyren som ersättare att såsom ombud företräda ägaren vid årsstämrna i Astrid Lindgrens Värld AB.

Förslag till beslut

Kornmunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att

l. utse kornmunfullmäktiges ordforande Lennart Nygren med Tornas Peter- son alternativt Marcus Jonmyren som ersättare att såsom ombud företräda Vimmerby kommun vid årsstämma 2015 i Astrid Lindgrens Värld AB 2. instruera stämmaombudet att rösta på årsstämman 2015 i Astrid Lind-

grens Värld AB enligt bilaga l.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av ekonomichefMattias Karlsson, Id 47433.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkning

Bilaga

\

16(29)

(45)

Bilaga l

Instruktion till ombud vid årsstämma år 2015 i Astrid Lindgrens Värld AB

Stämmoombudet fåreträder aktieägaren Vimmerby kommun Förvaltnings AB vid årsstämma i Astrid Lindgrens Värld AB och instmeras att - under forutsättning av revisorns tillstyrkan - rösta for

att röstlängden godkänns

att godkänna dagordningen enligt utsänd kallelse att stämman är behörigen sammankallad

att resultaträkning och balansräkning fastställs att styrelsens forslag till resultatdisposition godkänns

att ansvarsftihet beviljas styrelsens ledamöter och verkställande direktören får räkenskapsåret

(46)

l Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 17(29)

2015-04-07 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 147 Dnr 2014/255 Kod 109

Medborgarförslag: Förbättra välkomstsidan på Vimmerby kommuns webbplats

Kommunstyrelsens beslut

Kornmunstyrelsen föreslår att kornmunfullmäktige beslutar att l. bifalla medborgarförslaget

2. ge kornmunstyrelsen i uppdrag att utforma den nya sidan.

Sammanfattning

Michael Karlsson har väckt medborgarförslag om en ny välkomstsida får Vimmerby kornmuns webbplats. I fårslaget skriver han att startsidan bör bli mer välkomnande till destinationen Vimmerby. Michael tycker att det på startsidan ska finnas länkar till sidorna:

• Besöka oss (bo, se och gör)

• Flytta hit (leva och bo)

• Shoppingsugen (butiker, öppettider mm)

• Kornmuninformation

Michael nämner i sitt fårslag att det vore perfekt med någon interaktiv figur som lotsar på sidan (ex. Astrid Lindgrens Världs poliser på www.alv.se).

Ärendet

Medborgarförslaget om en ny välkomstsida for Vimmerby kommuns webb- plats remitterades från kornmunfullmäktige till kornmunstyrelsen

2014-12-08. Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-01-13 remitterades ärendet till administrativa avdelningen får yttrande.

Bedömning och förslag

Administrativa avdelningen ställer sig positiv till fårslaget som helt ligger i linje med att skapa en sammanhållen bild av Vimmerby kommun. Den webbplats kommunen har idag är låst av några få mallar och därfår går det inte att bygga om nuvarande fårstasida till en mer välkomnande stalisida utan stöne ingrepp och stötTe budget.

Utdragsbestyrkning

(47)

l Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 18(29)

2015-04-07 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

Flera kommuner har idag en stmisida som ger besökaren valmöjlighet redan från start att hitta det hen söker, bland annat Kalmar och Kiruna kommuner.

Kiruna kommun har flera bilder som rullar på startsidan och som gör sidan mer levande medan Kalmar valt en enkel struktur. Administrativa avdel- ningen förespråkar en liknande lösning som Kiruna kommun och på den lyfta fram sådant som gör Vimmerby unikt; som Astrid Lindgren, Pippi Långstrump, naturen och staden. Kommunikatören tycker däremot inte att vi ska ha någon interaktiv figur på webbsidan.

Finansiering

Det företag som idag underhåller Vimmerby kommuns webbplats har gett en uppskattad tidsåtgång på cirka 20-25 timmar får implementeringen. Den nya startsidan finansieras inom ramen får administrativa avdelningens budget 2015.

Förslag till beslut

Kommunikatör Petra Genfors föreslår kommunstyrelsen att föreslå kom- munfullmäktige bifalla medborgarförslaget och ge kommunstyrelsen i upp- drag att utforma nya sidan.

Peter Högberg (S) yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag inlämnat av Michael Karlsson, Id. 46271.

Kommunfullmäktiges beslut 2014-12-08, KF§ 214.

Kommunstyrelsen beslut 2015-01-13, KS § 21.

Tjänsteskrivelse av kommunikatör Petra Genfors, Id 47302.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkning

(48)

l Vimmerby kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr

Sammanträdesdatum 19(29)

2015-04-07 Kommunstyrelsen

Protokolljusterare

KS § 148 Dnr 2014/265 Kod 041

Barnbokslut 2014

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna Barnbokslut 2014 får Vimmerby kommun.

Ärendet

Vimmerby kommun arbetar sedan flera år med intentionerna i FN :s barn- konvention. I december 2009 antog kommunfullmäktige en barnkonvent- ionspolicy som ligger till grund får arbetet. I policyn står bland annat att

"samtliga nämnder i Vimmerby skall ta ställning till hur Barnkonventionen ska fårverkligas i den egna verksamheten ... " Ett sätt att fårverkliga Barn- konventionen är att arbeta med Barnbilaga till budgeten. Här beskrivs vilka resurser som går till barn och unga i kommunen.

Innehållet i Barnbilagan visar hur man planerar att använda resurserna mer än hur den ekonomiska fårdelningen ser ut. Resurser utnyttjas ofta bättre i samverkan med andra. Här används begreppet barn och unga. Som barn räk- nas pojkar och flickor upp till 18 år. Som grund får frågeställningarna i Barnbilagan finns LUPP 2012 (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken).

Uppföljningen av Barnbilagan får 2014 sammanställs i ett Barnbokslut där nämndemas respektive svar presenteras.

Vid dagens sammanträde föreligger Barnbokslut 2014 får Vimmerby kom- mun som sammanställts av kultur- och fritidsfårvaltningen.

Beslutsunderlag

Barnbokslut 2014 sammanställt av kultur- och fritidsfårvaltningen, Id 47352.

Sändlista

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkning

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :