GETA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

17  Download (0)

Full text

(1)

Sammanträdestid Torsdagen den 12 februari 2015, kl. 19.00 – 20.00

Geta skola Beslutande

- Henriksson, Alfons, ordförande X Asp Gottberg, Marianne, v.ordf - Dahlblom, Dan-Johan, ers X Eriksson, Carl-Henrik

- Jansson, Anders J - Nordlund-White, Gunnel XFellman, Linda, ersättare - Seather, Carina

X Björling, Ingvar, ers

Föredragande X Eklund, Paulina, tf socialchef

Övriga närvarande - Styrström, Mathias, kommundirektör

- Björling, Ingvar, kommunstyrelsens ordförande - Danielsson, Britt, socialarbetare

X Björklund, Malin, tf. socialarbetare

Paragrafer §§ 1 - 12

Underskrifter Ordförande Sekreterare

Marianne Asp Gottberg Paulina Eklund

Protokolljustering Finström den 13.2.2015 på socialkansliet

Linda Fellman Ingvar Björling

Protokollet framlagt till påseende

Geta den 19.2.2015

Intygar Paulina Eklund, sekreterare Utdragets riktighet bestyrkes Geta den 2015

Underskrift Solveig Gestberg, byråsekreterare

(2)

Utfärdat den Sida

SOCIALNÄMNDEN 05.02.2015 2

Sammanträdestid Torsdagen den 12 februari 2015, kl. 19.00 – 20.00

Sammanträdesplats Geta skola

Ärenden:

1 § Konstatera laglighet och beslutförhet 2 § Protokolljusterare

3 § Föredragningslistan

4 § Delgivning av personalbeslut 5 § Mötesdatum våren 2015

6 § Missbrukarvård/årsavgift för Pixnekliniken 2015

7 § Ansökan om verksamhetsbidrag för 2015, Ålands fountainhouse r.f./Pelaren

8 § Ändring av delegeringsordning för ärenden gällande ansökan om medel ur cancerfonden i Geta kommun samt principerna för beviljandet av medel ur cancerfonden

9 § Delgivningar

10 § Köp av familjearbetartjänster ---

Konfidentiellt ärende:

11 § Ansökan ---

Extra ärende:

12 § Arvoden och kostnadsersättningar för stödpersoner/familjer

Enligt uppdrag: Paulina Eklund, tf socialchef

(3)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

den 2015

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SocN § 1

Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn till antalet närvarande.

_ _ _ _ _ _

PROTOKOLLJUSTERARE

SocN § 2

I tur att justera protokollet är NN och NN.

Till protokolljusterare valdes Linda Fellman och Ingvar Björling. Protokollet justeras fredagen den 13.2.2015 på socialkansliet i Finström.

_ _ _ _ _ _

FÖREDRAGNINGSLISTAN

SocN § 3

Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg:

§ 12 Arvoden och kostnadsersättningar för stödpersoner/familjer

_ _ _ _ _ _

(4)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

den 2015

SOCIALNÄMNDEN 4 4

DELGIVNING AV TJÄNSTEMANNABESLUT SocN § 4

Tf. socialchef

Faderskap § 1/2015

Socialarbetare

Äldreomsorg §§ 28-30/2014

§ 1/2015

Omsorg § 10/2014

Handikapp

Barnskydd § 9/2014

§ 1/2015

Utkomststöd §§ 94-98/2014

§§ 1-3/2015 Förebyggande utkomststöd §§ 2-3/2014

§§ 1-2/2015

Tjänstemannabesluten finns till påseende vid sammanträdet.

Tf. Socialchefens förslag:

Socialnämnden antecknar tjänstemannabesluten till kännedom.

Beslut:

Socialnämnden antecknade tjänstemannabesluten till lännedom.

(5)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

den 2015

MÖTESDATUM VÅREN 2015 SocN § 5

Preliminära sammanträdesdagar för socialnämnden under våren har sammanställts enligt följande:

Torsdagen den 12.3.2015 kl 19.00 Torsdagen den 7.5.2015 kl 19.00 Tf socialchefens förslag:

Att socialnämnden sammanträder preliminärt enligt ovanstående.

Beslut:

Socialnämnden beslutade att preliminärt sammanträda enligt ovanstående.

(6)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

den 2015

SOCIALNÄMNDEN 6 6

MISSBRUKARVÅRD/ÅRSAVGIFT FÖR PIXNEKLINIKEN 2015 SocN § 6

Kårkulla samkommun erbjuder svenskspråkiga missbrukare

anstaltsvård vid Pixnekliniken i Malax. Vården bekostas genom att kommunerna som deltar i verksamheten betalar en årsavgift som uppgår år 2015 till 2,90 euro för varje svenskspråkig kommunmedlem baserat på folkbokföringen. Kommunen kan därefter anlita kliniken i cirka 13 dygn kostnadsfritt. Eventuella överstigande dygn faktureras med 108 €/dygn. En genomsnittlig vårdtid är 28 dygn.

Går kommunen med i årsavgiftssystemet kan kommuninvånarna söka sig till Pixnekliniken för anstaltsvård för missbruk av alkohol och/eller droger utan remiss. Självandelen för klienten är 38,10 euro/dygn (efter 18 dygn 17,60 euro). Den totala kostnaden för år 2015 skulle vara ca 1 500 euro. I budgeten finns inte medel upptaget för detta ändamål.

Baserat på antal vårddygn för 2014 är det inte fördelaktigt för

kommunen att gå med i årsavgiftssystemet. Detta då Geta kommun inte hade några vårddygn alls under året 2014.

De kommuner som inte är med i avgiftssystemet kan välja att utfärda betalningsförbindelse för varje klient och betalar då en vårdavgift som år 2015 uppgår till 216 €/dygn.

Bilaga bifogas föredragningslistan.

Tf socialchefens förslag:

Socialnämnden beslutar att inte delta i Kårkulla samkommuns årsavgiftssystem år 2015.

Beslut:

Socialnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.

(7)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

den 2015

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG FÖR 2015, Ålands fountainhouse r.f./Pelaren

SocN § 7

 Bilaga 2: Ansökan om verksamhetsbidrag

Den 16.1.2015 inkom ansökan från Ålands fountainhouse r.f./Pelaren om verksamhetsbidrag för 2015.

Av ansökan framkommer att Geta kommun hade 13 besöksdagar under 2014 på Pelaren fördelat på en medlem. Ett besök kostade 33,99 euro. Den totala kostnaden för Getas del skulle således varit 441,87 euro.

För Ålands fountainhouse r.f./Pelarens verksamhet finns budgeterade medel under sysselsättningsverksamhet.

Bilaga bifogas sammanträdeskallelsen.

Tf socialchefens förslag:

Socialnämnden beviljar Ålands fountainhouse r.f./Pelaren 445 euro i verksamhetsbidrag för 2015.

Beslut:

Socialnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.

(8)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

den 2015

SOCIALNÄMNDEN 8 8

ÄNDRING AV DELEGERINGSORDNING FÖR ÄRENDEN GÄLLANDE ANSÖKAN OM MEDEL UR CANCERFONDEN I GETA KOMMUN SAMT PRINCIPERNA FÖR BEVILJANDET AV MEDEL UR CANCERFONDEN SocN § 8

 Bilaga 3: Kst § 7, Geta cancerfond

 Bilaga 4: Principer för beviljande av medel ur cancerfonden

 Bilaga 5: Stadgar Geta cancerfond

Enligt rådande beslut fattat av kommunfullmäktige den 6 februari 1990

§ 12 är det socialnämnden i Geta som fattar beslut om att bevilja medel ur cancerfonden i Geta kommun till kommuninvånare som ansöker om detta (stadgar för Geta cancerfond, § 4). Det är socialarbetaren i kommunen som förbereder ärendet inför nämnden.

Tillvägagångssättet för beviljade av medel har ej varit helt tillfredsställande då det vid vissa tillfällen, såsom under jul- och nyårshelgen och sommarmånaderna, är färre sammanträden för socialnämnden. Kommuninvånarna kan således få invänta ett beslut från socialnämnden under en längre period vilket inte kan ses tillräckligt god service från kommunen.

Då ansökan inkommer till socialnämnden är det socialarbetaren som handlägger ärendet, vilket gör att lämplig beslutsfattare skulle kunna vara socialchefen. Genom att ändra delegationsordningen skulle handläggningstiden kunna förkortas vilket skulle gynna

kommuninvånarna. Genom att ändra delegationsordningen ökar även socialchefens inblick över vilka medel som finns i cancerfonden och hur dessa fördelas i kommunen.

Enligt tidigare fattat beslut från socialnämnden den 09.02.2006 gällande principerna för beviljande av medel ur cancerfonden

framkommer det att medel kan beviljas till en summa av max 300 euro som engångsersättning. Bidraget kan beviljas till cancerpatienter, dock ej till anhöriga eller dödsbon, mot uppvisande av vårdkostnader till motsvarande belopp. Cancerdiagnos skall styrkas med läkarintyg eller annat intyg. Bidrag utbetalas under förutsättning att medel finns i fonden.

(9)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

den 2015

Forts. § 8

Tf. socialchefens förslag

Socialnämnden föreslår för kommunstyrelsen att socialchefen delegeras att bevilja medel ur cancerfonden efter handläggning av ansökan till ett maximibelopp om 300 euro per person och år.

Socialnämnden delges information om cancerfonden i form av årsberättelse en gång per år i samband med socialnämndens sammanträden, i enlighet med fondens stadgar § 5.

Principerna för beviljande av medel ur cancerfonden enligt fattat beslut den 09.02.2006 kvarstår med ändring att sökande själv lämnar intyg gällande sin cancerdiagnos i samband med att ansökan inlämnas.

Socialarbetare utarbetar skriftlig information för kommuninvånarna gällande fonden och hur man ansöker om medel.

Beslut:

Socialnämnden beslöt enhälligt enligt förslag och ger tf socialchefen i uppdrag att omarbeta ”Stadgar för Geta cancerfond”.

Bilaga till protokoll.

(10)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

den 2015

SOCIALNÄMNDEN 9 10

DELGIVNINGAR SocN § 9

Kommunfullmäktige

§ 87, 18.12.2014, Ansökan om tilläggsmedel

Åland landskapsregering

Sammanställning av remissvaren, Kommunernas socialtjänst och den föreslagna finansieringsmodellen.

Socialvårdsplan 2015-2019

Indexjustering av utkomststödets grunddel 2015

Social- och hälsovårdsministeriet

Kommuninfo 6/2014 Beloppet på underhållsbidrag och underhållsstöd stiger fr.o.m. 1.1.2015

Kommuninfo 7/2014 Arvoden och ersättningar för familjevård år 2015 Kommuninfo 8/2014 Lag om ersättning som betalas av statens medel till producenter av skyddshemstjänster (RP 186/2014 rd; RSv 208/2014 rd)

Kommuninfo 9/2014 Ordnande av arbetsverksamhet i

rehabiliteringssyfte och ändringar i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte som träder i kraft 1.1.2015

Finlands Svenska Socialförbund rf Kongress 13–14.4.2015 i Åbo

Folkhälsan

Besök och kostnader för Folkhälsans familjerådgivning 2014

Matbanken

Informationsmöte den 24.2.2015 kl 14-16 på Pingstkyrkan (Matrosgatan 1, Mariehamn)

Kurser/föreläsningar

Ålands polismyndighet, seminarium tillämpning av rättsspykologisk forskning i förundersökning: Park hotell 6.2.2016, 9-16, personal inom barnskyddet deltar

Tomas Embreus, Signs- of safety (arbetsmetod, barnskyddsarbete), två heldagar, tf socialarbetare Malin Björklund deltar.

(11)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

den 2015

Forts. § 9

Delgivningarna finns till påseende vid sammanträdet.

Tf socialchefens förslag:

Socialnämnden antecknar delgivningarna till kännedom.

Beslut:

Socialnämnden antecknade delgivningarna till kännedom.

(12)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

den 2015

SOCIALNÄMNDEN 10 12

KÖP AV FAMILJEARBETARTJÄNSTER SocN § 10

Inom barnskyddet finns behov av familjearbetartjänster enligt

barnskyddslagens § 36, öppna stödåtgärder. Finströms kommun köper familjearbetartjänster av Sunds kommun om två arbetsdagar per

vecka. Det finns utrymme, för tillfället, att också Geta kan ta del av familjearbete. Enligt barnskyddslagen § 11 är kommunen skyldig att köpa in de tjänster som krävs och som man inte kan producera själv.

Detta för att kunna erbjuda den service som motsvarar behovet.

I och med utredning av barnskyddsbehov har ett behov av

familjearbete, uppskattat till max 40 timmar, uppstått. Baserat på 2013 års uppgifter är kostnaden cirka 1 000 euro. Timmarna skulle fördelas under våren 2015.

Tf socialchefens förslag:

Socialnämnden godkänner köp av familjearbetartjänster till en kostnad om max 1000 euro.

Beslut:

Socialnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.

(13)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

den 2015

Konfidentiellt ärende ANSÖKAN SocN § 11

__________________________________________________________________

(14)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

den 2015

SOCIALNÄMNDEN 12 14

ARVODEN OCH KOSTNADERSÄTTNINGAR FÖR STÖDPERSPONER/

FAMILJER SocN § 12

Arvoden och kostnadsersättningar för stödpersoner/familjer fastställdes inför 2015. Arvoden och kostnadsersättningar beviljade enligt

barnskyddslagen, socialvårdslagen, handikappservicelagen och utkomstsödslagen enligt följande:

Arvode:

Dagarvode (kl. 6.00-22.00) 5 euro/timme Nattarvode (kl. 22.00-6.00) 2 euro/timme Kostnadsersättning:

6 timmar eller mindre 6 euro/dag

7-10 timmar 10 euro/dag

Över 10 timmar 20 euro/dag

Kilometerersättning enligt körlista, dock max 90 euro/månad.

Avtal som ingicks före den 1.1.2015 för stödpersoner/familjer har ett arvode om 45 euro/månad och kostnadsersättning 35 euro/månad samt 12 euro per natt för övernattning. Resekostnader enligt AKTA- avtalet. Stödpersoner som beviljats för aktiviteter utom hemmet har en timlön på 11 euro, resekostnader enligt AKTA-avtalet samt

kostnadsersättningar enligt överenskommelse i avtalet.

Om nu gällande avtal skall göras om till de nya arvoden och

kostnadsersättningar som fastställts och börjat gälla fr.o.m. 01.01.2015 betyder detta en lägre ersättning för stödpersonerna/familjerna än tidigare.

Tf socialchefens förslag:

Socialnämnden beslutar att för avtal fastställda innan år 2015 betalas arvode och kostnadsersättning enligt då gällande taxa. För avtal som fastställts/kommer att fastställas efter 01.01.2015 gäller arvode och kostnadsersättning som fastställts inför 2015.

Beslut:

Socialnämnden beslöt enhälligt enligt förslag.

(15)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

den 2015

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112

§ kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: §§ 5, 9, 14

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: §§ 1-4, 6-8, 10

Enligt 15 § FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är

Socialnämnden i Geta Getavägen 2115 AX – 22 340 Geta

Paragrafer: §§ 1-4, 6-8, 10

(16)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

den 2015

SOCIALNÄMNDEN 16

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

B E S V Ä R S A N V I S N I N G

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att

1) beslutet tillkommit i felaktig ordning,

2) den myndighet som fattas beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3) beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 22101 MARIEHAMN Paragrafer:

Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslut. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

(17)

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-

styrelse

Kommun- fullmäktige

på kommunkansliet i Geta

den 2015

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärsmyndighet är:

Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan 16 22101 MARIEHAMN Paragrafer:

Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskrift

I besvärsskiften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslut

- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskiften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskiften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :