Omsättning och resultat (MSEK) juli-sept jan-sept jan-sept

Full text

(1)

Delårsrapport juli- september 2015 Swerea-koncernen

Swerea-koncernen skapar, förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena material-, produktion och produktutveckling för en hållbar industri.

Omsättningen uppgick under tredje kvartalet 2015 till 141,2 Mkr vilket är något över plan.

Ackumulerat är omsättningen 492,1 Mkr, en ökning jämfört med föregående år med 2,4%.

Rörelseresultatet uppgick ackumulerat till -4,2 Mkr (föreg år -7,0) och resultatet efter finansiella poster blev 0,5 Mkr (-1,3).

Omsättning och resultat under det tredje kvartalet har utvecklats något över plan och orderläget för 2015 är tillfredsställande. För helåret förväntas omsättningen vara i nivå med plan och rörelseresultatet klart under plan.

Under perioden januari – september är nettoökningen av anställda 15 personer. Vid slutet av perioden uppgick antalet årsanställda till 538 personer.

Omsättning och resultat (MSEK) juli-sept jan-sept jan-sept 2015 2015 2014

Omsättning 141,2 492,1 480,6

Rörelseresultat -4,4 -4,2 -7,0

Resultat efter finansiella poster -2,6 0,5 -1,3

Nyckeltal

Rörelsemarginal % -3,1 -0,9 -1,5

Debiterad volym förändr 12 mån% 0 -4,8

Soliditet 49% 52%

(2)

Exempel på händelser under tredje kvartalet

Trettio inbjudna företag tillsammans med Vinnova och tre strategiska innovationsprogram deltog när Swerea, Chalmers och Högskolan Väst presenterade sin gemensamma satsning på en

nationell arena inom 3D metal printing på Swerea KIMAB den 18 augusti.

Swerea SICOMP har under de senaste åren arbetat med utvecklandet av en ny version av polymerkomposit som har extrem temperaturtålighet. Kompositen har en mjukningstemperatur som uppgår till ca 350 – 400 grader Celsius vilket är unikt för polymerbaserade material och i paritet med lättmetaller. Under kvartalet har genomförts framgångsrika försök där

demonstratorer – komponenter med propellerbladsliknande geometri – tillverkades.

Utvecklingen sker i samverkan med Nexam Chemicals (Lund), GKN Aerospace Sweden (Trollhättan) samt Rolls Royce (Derby)

Swerea IVF har tagit hem ett antal industriella uppdrag med syfte att utveckla

tillverkningsprocesser för biobaserade polymerer och textilier. Syftet för beställarna är att utnyttja inhemska förnyelsebara råvarukällor i industriell skala, och samtidigt minska beroendet av råvaror som baseras på fossila naturtillgångar.

Den 15-16 september arrangerade Swerea MEFOS seminariet Agglomeration and Minerals Engineering i Luleå. Seminariet samlade 49 deltagare från 7 länder. Under seminariet diskuterades aktuella frågor som har hög aktualitet när det globala behovet av metaller och energi ökar kraven på effektivare förädling av råvaror och restprodukter.

Swerea SWECAST tillsammans med Jönköping University har under två år utvecklat en magisterutbildning i gjuteriteknik. Flera av landets ledande gjuterier har varit med i

uppbyggnaden Nyligen fick satsningen förnyat förtroende och går nu in i etapp 2. Tanken är att magisterutbildningen ska vara internationell och moduluppbyggd och att utbildningen är valbar och tillgänglig för alla världens nationer.

Swerea IVF har investerat i en utrustning för additiv tillverkning (3D-printing) i metall.

Utrustningen kommer att tas i drift under Q4 och erbjuda framtagning av detaljer i en rad olika metaller, bland annat rostfria stål och andra höglegerade metaller.

I ett Vinnova-finansierat projekt har Swerea SICOMP och Swerea KIMAB hjälpt företaget HWQ Relining Systems att utveckla en kompositlösning för driftsäkra relinade fjärrvärmerör.

Relining av rör innebär att man skapar ett nytt rör inuti ett gammalt. Om gamla fjärrvärmerör kan relinas istället för att bytas ut, kan stora ekonomiska och samhälleliga besparingar realiseras.

Swerea SICOMP har inlett ett nytt forskningssamarbete med företagen Midsummer, Clean

Motion och Volvo Bus AB där målet är att utveckla teknologier som bidrar till ökad körsträcka

för elfordon samt minskad bränsleförbrukning för bussar. Dessa prestandahöjningar åstadkoms

genom att utveckla teknik för integrering av solceller i karosspaneler. Tekniken som utvecklas i

(3)

Övrig finansiell information

Redovisningsprinciper

I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i koncernen som i senaste årsredovisning.

Investeringar

Under perioden januari – september har investeringar i maskiner, utrustningar, inventarier mm gjorts för totalt 18,7 Mkr. (Föregående period 20,4 Mkr).

Likviditet och finansiering

Koncernens likviditet är fortsatt god. Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick den 30 september till 193,0 Mkr. Kassaflödet från årets början är 13,9 Mkr.

Inga lån har tagits upp under perioden. Amorteringar på befintliga lån uppgår till 1,6 Mkr.

Aktieägartillskott

Inga aktieägartillskott har givits eller mottagits under perioden.

Swerea-bolag

Omsättning, rörelseresultat och antal anställda 2015-01-01 – 2015-09-30

Omsättning Rörelseresultat Antal anställda

Mkr Mkr 2015-09-30

Swerea IVF 163,4 -2,1 163

Swerea KIMAB 171,6 3,0 175

Swerea MEFOS 85,9 -7,0 95

Swerea SICOMP 42,6 3,0 51

Swerea SWECAST 38,3 -0,6 47

Swerea AB 23,2 -0,5 7

Elimineringar -32,9

Summa 492,1 -4,2 538

(4)

Resultaträkning - Koncernen

Belopp i k k r 2015-07-01 2014-07-01 2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01

2015-09-30 2014-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31

Nettoomsättning 141 001 133 737 491 086 479 761 676 644

Övriga rörelseintäkter 219 220 968 831 1 480

141 220 133 957 492 054 480 592 678 124

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -53 705 -49 994 -178 902 -173 025 -251 420

Personalkostnader -84 221 -84 318 -295 158 -291 534 -395 851

Avskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar -7 699 -7 699 -22 201 -23 022 -28 550

Rörelseresultat

-4 405 -8 054 -4 207 -6 989 2 303

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar

som är anläggningstillgångar 168 1 098 2 725 2 346 3 544

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 961 1 354 2 589 4 012 4 950

Räntekostnader och liknande resultatposter -161 -474 -596 -712 -487

Resultat efter finansiella poster -3 437 -6 076 511 -1 343 10 310

Resultat före skatt -3 437 -6 076 511 -1 343 10 310

Skatt på årets resultat 833 0 0 0 -3 393

Årets resultat

-2 604 -6 076 511 -1 343 6 917

(5)

Balansräkning - Koncernen

Belopp i k k r 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter dataprogram 562 542 470

562 542 470

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 24 133 4 520 21 274

Nedlagda kostnader på annans fastighet 25 958 29 566 28 664 Maskiner och andra tekniska anläggningar 31 961 30 350 32 432 Inventarier, instrument och installationer 62 665 80 059 65 774 144 717 144 495 148 144 Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar i intresseföretag 11 11 11

Andra långfristiga värdepappersinnehav 141 949 129 093 136 731

Uppskjuten skattefordran 150

Andra långfristiga fordringar 3 005 2 939 3 844

144 965 132 043 140 736 Summa anläggningstillgångar 290 244 277 080 289 350

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Färdiga varor och handelsvaror 3 244 3 337 3 547

3 244 3 337 3 547

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 45 356 49 688 66 252

Skattefordringar 22 877 12 608 7 621

Övriga fordringar 5 797 4 036 5 371

Förutbetalada kostnader och upplupna intäkter 128 613 131 446 87 151 202 643 197 778 166 395

Kortfristiga placeringar 17 110 6 396 10 643

Kassa och bank 175 897 149 480 168 493

Summa omsättningstillgångar 398 894 356 991 349 078

SUMMA TILLGÅNGAR 689 138 634 071 638 428

(6)

Balansräkning - Koncernen

Belopp i k k r 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital Bundet eget k apital

Aktiekapital 12 157 12 157 12 157

Bundna fonder 12 555 11 859 12 607

24 712 24 016 24 764

Fritt eget k apital

Balanserat resultat 312 324 305 084 305 645

Årets resultat 511 -1 343 6 917

312 835 303 741 312 562 337 547 327 757 337 326

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 3 688 3 621 3 621

Avsättningar för uppskjuten skatt 13 147 12 952 13 147

Övriga avsättningar 737 721 721

17 572 17 294 17 489

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 2 212 4 352 3 863

2 212 4 352 3 863

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 210 218 175 017 160 845

Leverantörsskulder 34 276 24 835 32 033

Övriga skulder 21 397 22 991 23 523

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 65 916 61 825 63 349 331 807 284 668 279 750 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 689 138 634 071 638 428

(7)

Kassaflödesanalys - koncernen

Belopp i k k r 2015-07-01 2014-07-01 2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01

2015-09-30 2014-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31 Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -3 437 -6 076 511 -1 343 10 310

Justeringar för poster som inte ingår i

kassaflödet mm 7 782 3 526 22 284 22 396 29 058

Förändring i rörelsekapital 26 465 29 617 15 972 -18 334 5 174

Summa kassaflöde från löpande verksamhet 30 810 27 067 38 767 2 719 44 542 Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella och imateriella

anläggningstillgångar -5 903 -6 084 -18 866 -18 015 -25 816

Förändring av finansiella anläggningstillgångar 10 153 6 589 -4 379 -27 659 -36 353 Summa investeringsverksamheten 4 250 505 -23 245 -45 674 -62 169

Finansieringsverksamheten 516 -1 651 -2 068

Totalt löpande verk samhet och investeringar 35 576 27 572 13 871 -42 955 -19 695 Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början 157 431 128 304 179 136 198 831 198 831

Periodens k assaflöde 35 576 27 572 13 871 -42 955 -19 695

Likvida medel vid periodens slut 193 007 155 876 193 007 155 876 179 136

(8)

Resultaträkning - Moderföretaget

Belopp i k k r 2015-07-01 2014-07-01 2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01

2015-09-30 2014-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31

Nettoomsättning 6 487 5 727 23 227 18 791 27 785

6 487 5 727 23 227 18 791 27 785

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -3 396 -3 118 -13 218 -9 946 -15 677

Personalkostnader -2 784 -2 339 -10 179 -9 211 -12 835

Avskrivningar av materiella och imateriella

anläggningstillgångar -122 -120 -367 -368 -491

Rörelseresultat

185 150 -537 -734 -1 218

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar

som är anläggningstillgångar 46 -25 419 397 690

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 169 399 245 492 504

Räntekostnader och liknande resultatposter -2 -8 -29 -50 -59

Resultat efter finansiella poster 398 516 98 105 -83

Bokslutsdispositioner

Avsättning till periodiseringsfond

Ackumulerade avskrivningar över plan 68

0 0 0 0 68

Resultat före skatt 398 516 98 105 -15

Skatt på årets resultat -

Årets resultat

398 516 98 105 -15

(9)

Balansräkning - Moderföretaget

Belopp i k k r 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter dataprogram 290 532 470

290 532 470

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, instrument och installationer 394 536 562

394 536 562

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier och andelar i koncernbolag 58 310 58 310 58 310

Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 110 10 076

Andra långfristiga fordringar 3 005 2 939 2 938

61 315 78 359 71 324

Summa anläggningstillgångar 61 999 79 427 72 356

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar koncernföretag 709 2 448

Skattefordringar 1 442 1 442 802

Övriga fordringar 138 279 757

Förutbetalada kostnader och upplupna intäkter 2 682 863 1 881

4 262 3 293 5 888

Kortfristiga placeringar 17 110 2 889 9 916

Kassa och bank 127 336 116 776 133 202

Summa omsättningstillgångar 148 708 122 958 149 006

SUMMA TILLGÅNGAR 210 707 202 385 221 362

(10)

Balansräkning - Moderföretaget

Belopp i k k r 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital Bundet eget k apital

Aktiekapital 12 157 12 157 12 157

Bundna fonder 601 601 601

12 758 12 758 12 758

Fritt eget k apital

Balanserat resultat 65 047 65 063 65 063

Årets resultat 98 105 -15

65 145 65 168 65 048

77 903 77 926 77 806

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar över plan 171 240 171

Periodiseringsfonder 1 166 1 166 1 166

1 337 1 406 1 337

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande 3 742 3 659 3 659

3 742 3 659 3 659

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 906 1 678 1 495

Skulder koncernföretag 117 583 108 276 131 603

Övriga skulder 8 585 8 977 5 073

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 651 463 389 127 725 119 394 138 560 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 210 707 202 385 221 362

(11)

Kassaflödesanalys - Moderföretaget

Belopp i k k r 2015-07-01 2014-07-01 2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01

2015-09-30 2014-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31 Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 378 516 98 105 -83

Justeringar för poster som inte ingår i

kassaflödet mm 205 62 450 876 998

Förändring i rörelsekapital 31 291 10 131 -9 210 -20 112 -3 542

Summa kassaflöde från löpande verksamhet 31 874 10 709 -8 662 -19 131 -2 627 Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella och imateriella

anläggningstillgångar -13 -19 -295 -382

Förändring av finansiella anläggningstillgångar 10 009 60 10 009 -380 9 545

Summa investeringsverksamheten 10 009 47 9 990 -675 9 163

Totalt löpande verk samhet och investeringar 41 883 10 756 1 328 -19 806 6 536 Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början 102 563 106 020 143 118 136 582 136 582

Periodens k assaflöde 41 883 10 756 0 1 328 -19 806 6 536

Likvida medel vid periodens slut 144 446 116 776 144 446 116 776 143 118

(12)

Specifikation av Eget kapital - koncernen

Belopp i k k r 2015-07-01 2014-07-01 2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01

2015-09-30 2014-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31

Ingående eget kapital 339 494 332 841 337 326 328 493 328 811

Periodens resultat -2 604 -6 076 511 -1 343 6 917

Omräkningsdifferens 657 992 -290 607 1 598

Utgående eget kapital 337 547 327 757 337 547 327 757 337 326

Nyckeltal:

Rörelsemarginal -3,1% -6,0% -0,9% -1,5% 0,3%

Avkastning på eget kapital neg neg 0,2% neg 2,1%

Soliditet 49% 52% 49% 52% 53%

Kassalikviditet 120% 125% 120% 125% 125%

Kista 2015-10-15

Peter Samuelsson Olof Sandén

Ordförande

Bo-Erik Pers Karl-Gustav Ramström

Eva Wigren Eva Petursson

Sten Farre Merja Myllykoski

Göran Carlsson VD

Denna delårsrapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer Kista 2015-

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :