• No results found

En framgångsrik främling

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "En framgångsrik främling"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

En framgångsrik främling

Filadelfiaförsamlingen i Stockholm --- självbild i

historieskrivning och verksamhet 1910-1980

av

Andreas K. G. Thörn

Akademisk avhandling

Avhandling för filosofie doktorsexamen i historia kommer att försvaras offentligt

fredagen den 5 december 2014 kl. 13:15. Hörsal 2, Prismahuset, Örebro universitet Opponent: professor Daniel Lindmark

Umeå universitet

Örebro universitet

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

(2)

Abstract

Andreas K. G. Thörn (2014): En framgångsrik främling: Filadelfia-församlingen i Stockholm --- självbild i historieskrivning och verksamhet 1910-1980 (A Successful Stranger --- The Philadelfia Church in Stockholm --- Self-image in Historical Narration and Work 1910-1980). Örebro Studies in History 16.

The aim of the thesis is to examine how a group’s self-image is created, sustained and if necessary changed during the revolutionary 20th century.

The study takes its point of departure in the idea that a self-image is essen-tial for an organisation’s cohesion and collective identity. The study object is the Pentecostal Philadelphia church in Stockholm, Sweden, established in 1910. In concrete terms, the thesis examines the self-image of the church as it is expressed in its narratives and activities from 1910 to 1980. The self-image is analysed with the aid of the concepts ‘boundaries’ and ‘symbols’ and in relation to social and organisational change processes. In the main the empirical material consists of official documents such as jubi-lee publications, annual reports and the weekly newspaper Evangelii

Härold.

The main contribution of the thesis is an analysis of the church’s histor-ical narrative. In this narrative the overall theme appears to be the small and faithful group that due to God’s influence and despite opposition became a major and significant church --- a success story. The theme also remains the same when the circumstances change. Narrative theory em-phasises that the narrative has to be changeable in order to be serviceable. However, my study shows that the narration, at least at the level high-lighted in the thesis, is inert. The self-image seems to be difficult to change but is not necessarily static. The narrative is shown to include strategies for dealing with internal change processes and changes in society.

Keywords: Historical narrative, group identity, Swedish Pentecostal

Movement, church history, Free Churches.

Andreas K. G. Thörn, School of Humanities, Education and Social Sciences Örebro University, SE-701 82 Örebro, Sweden, andreas.torn@oru.se

References

Related documents

I resultatet framkom det att acceptans för sjukdomen var nödvändigt för att individuella strategier kunde utformas i syfte till att förebygga och hantera pendlande

Since Pakistan has seen a tremendous increase in people making use of blogs, online discussion forums and social networking utilities to have political debates, the objective here

Filadelfia hade strävat efter att skala bort alla de mänskliga utsmyckning- arna för att istället hålla sig till enkelheten hos den första församlingen.. Till sist

För grupper och organisationer blir berättandet av historien också ett sätt att hålla samman medlemmarna och jämka de gemensamma idéerna med det praktiska utfallet..

Kända främlingar Slutsatsen från Bauman och Simmel blir att vi för att kalla någon främling, i sociologisk mening, måste känna till vederbörandes existens.. Bland socio-

Forskning som lyfter elevernas egna upplevelser av skönlitteratur och känsla av identifikation har bidragit till en fördjupad förståelse för skönlitteraturens påverkan på

Ett viktigt resultat i regressionsanalysen av både 2005 års och 2010 års statistik är att antalet bibliotek per invånare är en mindre viktig förklaring till hög

Vad som Chaves (1993, 1994) lyfte fram som ett av den interna sekulariseringens tidiga problem, är att den inte innehåller några kriterier för vad som räknas som sekulärt respektive

Användarna har till en början varit mycket negativa till förändringen vilket kan bero på att de första verksamheterna som implementerade systemet inte var tillräckligt

På www.skolverket.se fanns statistik på alla grundskolor i Västra Götaland. Det gick inte att utläsa vilka skolor som hade individintegrerade elever på högstadiet. Efter samtal

att regelverket som har gällt för kommunala skolor nu även ska gäller för friskolor gillas inte, det borde istället vara ett öppnare regelverk för de kommunala skolorna enligt

 Öka förståelsen för tillitens roll i att attrahera nya användare till digitala p2p- plattformar inom delningsekonomin..  Inspirera och bidra med kunskap om hur

• Fokusera på de kompetenser som är avgörande för tjänsten (kopplat till kravspecifikationen).. Slösa inte

Charles S Modell skriver i en artikel i ”Franchising World” från hösten 2005 om att en relation mellan en givare och tagare är som bäst när bägge parter tjänar pengar, men

– det nya arbetet har ännu inte blivit en vana och du är inte lika rutinerad som tidigare.. • Situationskontroll

Kunden förser leverantören med en kravspecifikation på vad som ska ingå i tjänsten och leverantören levererar allt inom ramen för denna specifikation till ett fast

Talenterna fick stöd från Europeiska Socialfonden för att i två års tid arbeta med att stödja nyanlända att komma till sin rätt på den svenska arbetsmarknaden.. Idag

Överlevarna i Gottfarbs forskning delar även berättelser som inte berör att de kom från en ”elit” i någon form, utan de slutsatser som de kommer fram till är att de blev

Utredningen föreslår att kommuner ska göra ett avdrag för skolpliktsansvar i skolpengen till fristående skolor.. Beräkningarna i betänkandet är problematiska och har fått

The Strategy for the Management of Land, Water and the Built Envir- onment has been developed by the Swedish Environmental Protection Agency, the National Board of Hous-

I dessa dagar, när högern glädjande nog satt i gång en stor kampanj under mottot »Ja till Europa!» har det sitt särskilda intresse att konstatera att Rolf

Syfte/problemställning: Studien undersökte sambandet mellan begränsade kunskaper i engelska språket och skillnader i hälsa samt nyttjande av hälso- och sjukvård hos äldre

Detta visar på att ledningen, med verksamhetschefen i spetsen, inte varit rädda för människors olika åsikter även om de jobbat för att alla skall vara med på