• No results found

Namn att minnas – Rolf Eliasson

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Namn att minnas – Rolf Eliasson"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

NAMN ATT MINNAS

ROLF

ELIAS SON

Högerns nyvalde andre vice ordfö-rande Rolf Eliasson i Moholm är född 1912. I likhet med inte så få av sina generationskamrater blev han desillu-sionerad av politiken i samband med splittringen inom högerns ungdoms-rörelse i början på 1930-talet, då Na-tionella Ungdomsförbundet bröt ban-den med högern och började sin egen allt äventyrligare bana. Han avhöll sig medvetet frän all politisk verk-samhet under hela 30-talet och större delen av 40-talet. I stället gjorde han karriär inom sin egen näringsgren jordbruket, inte minst inom dess för-eningsrörelse, där han snabbt blev en av påläggskalvarna både i ekonomiskt och fackligt hänseende. Framför allt har han gjort en betydelsefull insats i RLF, där han alltid hört till den stän-digt växande falang av inflytelserika unga lantbrukare, som arbetar för att RLF skall vara en organisation med uppgift att åstadkomma resultat och inte demonstrationer. Samtidigt vi-sade han sina praktiska anlag som jordbrukare genom att tillsammans med sin bror arbeta upp stenfälts gård, som förvärvades 1941, till en av de bäst skötta, mest rationellt organi-serade enheterna i den rika jordbruks-bygden Västergötland. Han är ättling till oräknade generationer av duktiga, driftiga bönder och han visade att han inte vansläktades.

Rolf Eliasson i Moholm blev snart nog ett namn med mycket god och mycket förtroendeingivande klang i länet. Med sin gedigna utbildning -efter studenten i Skövde 1931 gick han igenom Klagstorps lantbruksskola,

Påhlmans handelsinstitut och Aln-arp - sin praktiska duglighet och sina meriter frän jordbrukets för-eningsrörelse, kom Rolf Eliasson att bli eftersökt såväl i kommunalpoli-tiska som rikspolikommunalpoli-tiska sammanhang. Framför allt hade länets hövding, Fritiof Domö, förutvarande högerle-dare och själv framstående lantbru-kare, sina ögon fästade på honom. När Rolf Eliasson slutligen lät över-tala sig att kandidera för högern vid 1952 års andrakammarval var det framför allt Fritiof Domös förtjänst. Rolf Eliasson var motspänstig - som de flesta verkligt intresserade jord-brukare vill han ogärna dela sin tid mellan jorden och politiken, särskilt som han har en mängd krävande uppdrag i hemorten: vice ordförande i RLF:s länsförbund, ordförande i

dess förtroenderåd, ordförande i

lantbruksnämnden, i mejeriföreningen m. m. Men när han en gång fattade sitt beslut, så tog han politiken på samma allvar som sina andra verk-samhetsgrenar, som ett jobb som skulle göras och göras bra.

Det har han också gjort. Han är inte briljant, men han är en utom-ordentlig arbetskapacitet, och har han inte synts mycket utåt, så desto mer inåt. Han har blivit en av högerpar-tiets flitigaste och pålitligaste utred-ningsmän. Han är inte någon ensidig jordbrukspolitiker, han har bl. a. i hög grad intresserat sig för försvars-frågan, men det är klart att jordbruks-politiken är hans främsta specialitet. Och som en i alla avseenden modern jordbrukare, som ser inte bara på sin

(2)

egen gärd utan på det svenska jord-bruket överhuvud som ett företag, som skall drivas rationellt, är han helt fri från alla gamla slentrianmäs-siga synpunkter på den svenska jord-brukspolitikens utformning. I dessa dagar, när högern glädjande nog satt i gång en stor kampanj under mottot »Ja till Europa!» har det sitt särskilda intresse att konstatera att Rolf Elias-son är en av de ytterst få svenska jordbrukspolitiker, som redan på ett tidigt stadium började sätta sig in i frågan om det svenska jordbruket och den europeiska ekonomiska integra-tionen.

I högerpartiets presidium represen-terar Rolf Eliasson arvet från Mar-tin Skoglund som företrädare för de högersinnade svenska bönderna. Men det bör slås fast att han valdes till andre vice ordförande inte i första hand därför att han är bonde, utan

439

därför att han är en mycket klok och omdömesgill karl. Sedan är det en annan sak att han i mångt och mycket tycks personifiera det gamla svenska idealet av en bondepolitiker: tystlåten och eftertänksam, en man, som tar tid på sig för att bilda sig en uppfattning, men sedan också står för den och vet att hävda den. Han är moderat och samarbetsvillig, men inte den som älskar kompromissen för kompromis-sens egen skull. Han inser exempelvis, så väl som någon, behovet av borger-lig samverkan, men han är realistisk nog att inse att det är viktigare att skapa faktiska förutsättningar för denna samverkan än att i tid och otid föra den på tal.

Rolf Eliasson är en trevlig och öppen människa, som har lätt att tas med folk, kanske bl. a. därför att han har förmågan att lyssna och gärna gör sitt eget inlägg sist av alla. Det kan

(3)

440

vara en form av teknik, men i hans fall har man en känsla av att det sna-rare är fråga om respekt för andras uppfattning och vilja att bilda sig en egen åsikt mot bakgrund av en så mångsidig belysning av ämnet som möjligt. Att han med sitt lugna, säkra omdöme, sin kunnighet och sin arbets-förmåga kommer att vara en stor till-gäng för högerledningen är utom allt tvivel. I första hand blir väl hans

upp-gift att ta ansvaret för partiets syn på utformningen av den svenska jord-brukspolitik, som nu ligger i stöpsle-ven. Men man kan nog utgå frän att han kommer att betyda åtskilligt för utformningen av högerpartiets politik i allmänhet, inte minst när det gäller att tillse att högerns linje kommer att präglas av kontinuitet, stadga och fasthet.

References

Related documents

Jag har då valt att studera hans historiesyn, syn på utvecklingen, tankar om politik (globalisering, nationalstaten) och inte minst synen på naturen och dess hushållning.

To improve the MyNewsMyWay service, all clips in the database should be conjoined with their corresponding news anchor presentations; this would make it clear which

menar också att pedagogerna i förskolan bör ta tillvara på alla möjligheter till samtal med barnen och se till att barnen får vara med om flera olika konstellationer för

När man märker att elever inte förstår olika begrepp kan man genom att använda fysisk rörelse skapa övningar som konkretiserar begreppet för eleven som Thorsson-Nelson och

Nej, självklart inte. Det är komplicerat, jag tror inte att man hinner tänka på det, men visst egentligen så borde man det om alla har lika värde. Alla har sitt värde men jag

The highlighted themes were: sustainability, environmental sustainability, social sustainability, processes, trial- and error, digital tools, feedback, values, cultures,

Det hade också varit intressant att få veta om det finns en skillnad mellan tjejer och killar när det gäller hög och låg självkänsla utifrån de olika domänerna

När resultaten jämförs ur det andra jämförelseperspektivet med försökspersonerna uppdelade efter kön visar det sig att när män bedömer den första kommentaren anses Rolf vara