• No results found

Utvidgat ROT-avdrag som omfattar enskilda avloppsanläggningar Motion 2020/21:3185 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Utvidgat ROT-avdrag som omfattar enskilda avloppsanläggningar Motion 2020/21:3185 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Enskild motion C

Motion till riksdagen

2020/21:3185

av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Utvidgat ROT-avdrag som omfattar

enskilda avloppsanläggningar

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att utvidga ROT-avdraget till att även omfatta avloppsanläggningar och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avsteg från gällande regler ska kunna göras om en avloppsanläggning ligger i ett område där miljöpåverkan är lägre, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I Sverige finns cirka 250 000 enskilda avloppsanläggningar och många av dessa

uppfyller inte de miljökrav som ställs idag. Dåligt fungerande anläggningar bidrar till att orenat avloppsvatten sprids till våra sjöar och hav.

Utsläppen förorenar dricks- och badvatten, skadar människors hälsa och ger upphov till dålig lukt. Det bidrar också till övergödning och syrebrist i våra sjöar, vattendrag och hav. Bara 10 procent av hushållen har enskilda avloppsanläggningar men de bidrar till lika mycket övergödning som de övriga 90 procent av hushållen som är anslutna till kommunala reningsverk. Genom att byta ut avloppen ifråga till godkända

reningsanläggningar, så kommer algblomningen minskas både lokalt och i Östersjön och inte minst leda till bättre vattenkvalitet. Dock borde man ändå, i vissa fall, ha

(2)

möjlighet att göra avsteg från regelverket om avloppsanläggningen inte bidrar till någon större miljöpåverkan. Det måste finnas utrymme för att avväga miljönyttan mot

kostnaden – det skulle till exempel kunna betyda att man inte behöver byta en anläggning på en ensligt belägen fastighet som ligger långt ifrån ett vattendrag.

Enligt information som finns på regeringens hemsida är det bara en till tre procent av de dåliga avloppsanläggningarna som byts ut per år. En av orsakerna kan vara att det av många människor upplevs som allt för kostnadskrävande, att man inte har råd och man skjuter åtgärden på framtiden. Många hushåll med enskilda avlopp får föreläggande från kommunen om att åtgärda sina avloppsanläggningar för att klara av dagens

miljökriterier. På landsbygden kan kostnaden för att åtgärda detta vara nästan lika stor som värdet på huset. Ett sätt att minska kostnaderna för det enskilda hushållet är att utvidga ROT-avdraget till att även omfatta byte av avloppsanläggning. Det skulle inte bara hjälpa den som upplever att det är alltför kostsamt i dagsläget, utan även skynda på processen med att ta bort undermåliga avloppsanläggningar - vilket skulle vara det bästa för miljön.

Detta bör ges regeringen till känna.

Helena Lindahl (C) Peter Helander (C)

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador och tillkännager detta för regeringen.. Riksdagen ställer sig bakom

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige även framöver, såväl bilateralt som inom ramen för EU-samarbetet, bör vara drivande i arbetet med att få

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

I promemorian föreslås att bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska efter ansökan ska utfärdas till den som har en utbildning med inriktning mot vård och omsorg

informerade näringsutskottet den 5 mars och samrådde med EU-nämnden den 6 mars 2020 om förberedelserna för WTO:s tolfte ministerkonferens i Nur-Sultan inför mötet i rådet

• utreda om åldersgränsen 55 år är ändamålsenlig som bortre gräns för möjligheten att kunna välja karenstid i sjukförsäkringen, • kartlägga bakgrunden till och

För att en reell utveckling av fritidshemmets didaktik ska kunna ske bör fler utbildade lärare i fritidshem samverka med en förstelärare i fritidshem. Rektor har en avgörande roll

Folkhälsomyndigheten bedömer att en utökning av elevhälsans uppdrag till att även omfatta fritidshemmet skulle stärka fritidshemmets kvalitet, likvärdighet och

I betänkandet anges att det är ett problem att rutiner för ansökan om rätt till bidrag och tillsyn i dagsläget varierar vad gäller pedagogisk

Föräldraalliansen Sverige omfattas av synen att varje barn och elev i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver för sitt lärande och

Naturvårdsverkets remissförslag innebär att allmänna regler införs för vissa verksamheter som behandlar avfall, så att även verksamheter som idag inte omfattas av anmälnings-

I handläggning av ärendet, som avgjorts av generaldirektör Katarina Norén, har direktören för Styrning och planering Magnus Stephansson, enhetschefen för Strategisk analys

Författningsförslaget i denna proposition ger regeringen en möjlighet att meddela föreskrifter i syfte att tillfälligt kompensera patienter som gått miste om eller riskerar att

Länsstyrelsen i Hallands län får för uppdraget använda högst 1 000 000 kronor under 2020 till kostnader för att samordna uppdraget och vid behov fördela till andra

SKGS anser att nätutvecklingsplanerna är ett viktigt underlag för att öka samordningen mellan samhällets aktörer och borde vara ett medel till att korta tider för nätutbyggnad..

Herman Sundqvist Jörgen Pettersson Kopia till Herman Sundqvist Göran Rune Peter Blombäck Jörgen Pettersson

Regeringen förlänger Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) uppdrag (Ju2016/00326/SSK) att bidra till att aktivt genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen,

Kustbevakningen ska senast den 31 januari 2021 lämna en redovisning till Regeringen (Justitiedepartementet) med kopia till Tillväxtverket över genomförandet av uppdraget

Levinson visar i sin studie hur lärare tolkar och använder evidens begreppet med utgångspunkt från vad som kallas formativ bedömning.. Avhandlingen bygger på ett försök

Similarly to the theories of lifelong learn- ing, research within the field of mobile learning perceives learning as a process dispersed over time.. Learning is seen as a