• No results found

Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

dels att 1 kap. 1 § och 2 kap. 6 § ska ha följande lydelse,

dels att det närmast efter rubriken ”AVDELNING V. ÖVRIGA BESTÄMMELSER FÖR HUVUDMÄNNEN” ska införas ett nytt kapitel, 13 a kap., av följande lydelse.

1 kap.

1 §2 Denna lag innehåller bestämmelser om hur hälso- och sjukvårdsverk- samhet ska organiseras och bedrivas. Lagen gäller för samtliga vårdgivare samt regioner och kommuner som huvudmän.

Lagen består av fem avdelningar:

Avdelning I innehåller inledande bestämmelser (1 och 2 kap.).

Avdelning II innehåller bestämmelser för all hälso- och sjukvård (3–

6 kap.).

Avdelning III innehåller bestämmelser om regionens ansvar som huvud- man (7–10 kap.).

Avdelning IV innehåller bestämmelser om kommunens ansvar som huvudman (11–13 kap.).

Avdelning V innehåller övriga bestämmelser för huvudmännen (13 a–

18 kap.).

2 kap.

6 § Med primärvård avses i denna lag hälso- och sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller pa- tientgrupper. Primärvården svarar för behovet av sådana åtgärder i form av medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller någon annan särskild kompetens.

13 a kap. Primärvårdens grunduppdrag

1 § Regioner och kommuner ska inom ramen för verksamhet som utgör primärvård särskilt

1. tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodo- se vanligt förekommande vårdbehov,

1 Prop. 2019/20:164, bet. 2020/21:SoU2, rskr. 2020/21:61.

2 Senaste lydelse 2019:973.

SFS 2020:1043

Publicerad

den 2 december 2020

(2)

2 SFS 2020:1043 2. se till att vården är lätt tillgänglig,

3. tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov som patientens individuella behov och förutsättningar,

4. samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamåls- enligt att samordningen sker inom primärvården, och

5. möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

References

Related documents

7 § 2 Ett barns behov av information, råd och stöd ska särskilt beaktas om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med3. har

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.. På regeringens vägnar

5 § I regionerna ska det finnas möjligheter till anställning för läkares spe- cialiseringstjänstgöring inklusive bastjänstgöring i en omfattning som mot- svarar det

Om patienten omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och sjukvård enligt 1 §, svarar den regionen för kostnaderna för vård som patienten ges med stöd av första

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om i vilka fall och på vilket sätt äldre föreskrifter om möj- ligheter till anställning

1 § Landstinget ska till kommunerna inom landstinget avsätta de läkar- resurser som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas en god hälso- och sjukvård i särskilt

Detsamma gäller i fråga om den som har skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och som stadig- varande vistas inom landstinget. Även i övrigt ska

Då det inte alltid finns vetenskaplig evidens för alla åtgärder har expertgruppen beslutat om dessa riktlinjer baserade på andra detaljer såsom erfarenhet eller