• No results found

Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

Utfärdad den 6 december 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 5 § och rubriken närmast före 10 kap. 5 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska ha följande lydelse.

10 kap.

Specialiseringstjänstgöring

5 §2 I landstingen ska det finnas möjligheter till anställning för läkares spe- cialiseringstjänstgöring inklusive bastjänstgöring i en omfattning som mot- svarar det planerade framtida behovet av läkare med specialistkompetens i klinisk verksamhet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

2. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om i vilka fall och på vilket sätt äldre föreskrifter om möj- ligheter till anställning i landstingen för läkares allmäntjänstgöring ska gälla.

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:274, bet. 2018/19:SoU5, rskr. 2018/19:50.

2 Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

SFS 2018:1997

Publicerad

den 11 december 2018

References

Related documents

Primärvården svarar för behovet av sådana åtgärder i form av medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.. På regeringens vägnar

I det fall institutionen kommer fram till att det finns objektiva och godtagbara skäl för en lärare eller forskare att fortsätta sin verksamhet efter pensionen ska det prövas i

5 § I regionerna ska det finnas möjligheter till anställning för läkares spe- cialiseringstjänstgöring inklusive bastjänstgöring i en omfattning som mot- svarar det

Om patienten omfattas av en annan regions ansvar för hälso- och sjukvård enligt 1 §, svarar den regionen för kostnaderna för vård som patienten ges med stöd av första

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om vilka uppgifter för statistikändamål som statistikmyn- digheten får begära från den

8 §: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att en anställning som lärare vid en högskola skall vara förenad med en anställning som

1 § Landstinget ska till kommunerna inom landstinget avsätta de läkar- resurser som behövs för att enskilda ska kunna erbjudas en god hälso- och sjukvård i särskilt